Het Vlaamsche nieuws

619993 0
26 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 Januari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/t43hx17m19/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ftfoeîisdag 26 Januari igiô, Tweede J&arg, Nr 26 Frijs ; 5 Ceotiemao door geheel België Het Vlaamsche Nieuws ■ Het beat ingelicht eo meest verspreid K ieuwsblad van België. - Verschijût 7 ma&l per week «se-'7 —Il II» Il ■ I 1811 » il1 WUrfl» V mtWMi *M t i IMiH ABONNEMENTSPRIJZEN : Eer week 0.3S Per 3 maanden 3.75 j>sr »aaad 1.25 Per 6 maanden 7.M Per jaar 14.— APGEVAARDIGDBN VAN DEN OPSTELRAA&: i Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewerking van Dr A. JACOB I BIIREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 S KSWSBiWiaaWMWSgSRggtWIlilltMLjbiMBB'WMBWiaWllllf IIIMIHI II «■■!■■ ■■BMr-aMMMi fiK ri m ■ Il il WJMil i-areufcH-mtwnrn-- ■ 1 ■ TWTÏI 111 III I MHH—HHlIlill I—l—nr—rMUITl—ÎTI'T il 11 I H~ l !■ Il III II il AANKONDIGINGEN: Tweede bladz., per regel 2.5# Vierde bladz., per regel.. 0.53 Derde bladz., id. I.— Doodsbericht S.— Voor aile annoncea, wende men zich : ROODESTRAAT, 44. MBBHMHMBHBgfflgMWhriT'iHfflMBMglBBaflBMWSgBljCgiaBRBiaCMPrifWffiniWfiTnMnMIiilH 1 11 ■' ITI V.'n ■ DE OORLOG , Irscherping der Engelsche blokkade iiden, 24 Januari. — De « Times » -e « Daily Mail » beginnen de week ; een hernieuwing van hun veldtocht ! cen verscherping van de blokkade, ; e gelijk men weet Woensdag in het ; . jKihnis ter sprake zal komen. ■legrammen uit Skandinavië waar-BL-en echter tegen een te overijld ' 1 ■elen. Te Stockholm wordt de op-11 Ben /ijnde verandeting in de Engel-I ■ blokkade druk besproken. De I ■^ing schijnt daar hoe langer hoe : ■hier en bezorgder te worden. De ( Brheid lijdt onder gebrek aan grond-Ben. De regeering schijnt tôt de alot-flte zijn gekomen, dat het eenige jl,i om aile behoeften, die het land Kg heeft, te krijgen is dat men tôt , ^Hi'kbreiding van het stelsel van het l'ruilen van uitvoerverguimingen over-flaat, Dat is ook de reden voor het thans ^ftvaardigde uitvoerverbod voor hout-|ulp. Men wil daardoor de handen van , Kgeering versteîken en een grondslag ioor onderhandelingen over conoessies bhlpen. In Noorwegen is men ook zeer ge-îal Rcld over de belemmering in den , o-Hcct van grondstoffen voor de bin-sBndsehe nijverheid, niettegenstaan- , je er van daar maari heel weinig naar "Kchland doorsijpelt. | In Denemarken heerscht eveneens Btc ontevredenheid en verwaclit men : Hiicene ontstemming als de blçkkade , ^'Mrerscherpt mocht worden. '^Kew-York, 24 Januari. — Naar uit ^'Bimgton aan de « Associated Press » : :sspt gemeld heeft de regeering der Benigde Staten bezwaar gemaakt te-toepassing van de Britsche wet e'Hiet beletten van handel met den Hd, daar de Amerikaansche handel : ""^■or getroffen wordt. < Diftsch watervliegtuig boven Dover e( Londeti, 24 Januari. — Het Persbu- : eatt maakt bekend dat een Duitsch wa-«rBjftuig vanmiddag om 4 uur over : per is gevlogen. Het is doon aile af-<] eerkanonnen onder vuur gejiomcn eu 81 Engelsche vliegfriigen achter- apigd. )o kapitulatie van Monténégro Rârover schreef o.m. het « Journal â p^ébatj » : es I De Ibillijkheid gebiedt te erkennen, og psver voor Nikita I eenige verzachten- t ïj ^Bistandigheden bestaan en op de ] tl ■ffitnooten (der entente) zelf een î £!, fedeâte van de verantwoordelijkheid ^ ?oor de laatste gebeuxtenissen te werpen i de Serviëra al op trage wijze \ 5«stèund zijn, de Montenegrijnen. heb- 1 i«a in het geh«l geen ateun ond«rvon- I Be strijd in Monténégro t ^Bprijksch-Hongaarsch legerbericht i ; Wœnen, 24 Januari. — Officieel : ef^^Beren avond hebben wij Skoetari be- ^ aRB«nige duizenden Serviërs, die de S, petting- vormden, hebben zich terugge- c rokken zonder het tôt een gevecht te la- c u-jn komen. x Bovendien, zijn onze troepen gisteren c n den loop van den dag Niksits, Dani- ' wvgrad (beide ten Noordoosten van Cet-1 e lni':) en Podgoritsa binnengerukt. >k ^gontwapening van Monténégro is tôt ^ i fever zonder wrijving gegaan. Op som-)r k« ipunten hebben Montenegrijnsche i :h ^Bpgen het verschijnen van onze f Npen niet afgewacht, doch reeds tevo- 1 in deiwapens neergelegd, om naar huis ! kunnen terugkeeren. 1, [0»ndere plaatsen heeft verreweg het «. patste deel der ontwapenden de voor- eur gegeven aan krijgsgevangenschap s ,n T'en den toegestanen terugkeer naar s ^■xmplaatsen. ^^bevolk'mg heeft onze troepen avérai 'lend-elijk en niet zelden feestelijk ont-«gen,Buitensporigheden, die bijv. te Podgo tSa z'['i" voorgekomen, hielden op zoo- i u P de eerste Oostenrijksch-Hongaarsche :• p^'ng was opgedaagd. toestand in fîriekenland Omirent den toestand in Griebenland * ode de korrespondent van de «Times» IF11* Ztterdag, d*t h*t gebrek aan aick blijft doen jf*voel«n. T« c Larissa heeft men de electrische verlich-:ing der stad geschorst en te Athene blijft Je verlichting beperkt. Volgens de bladen zullen de in Griebenland gemaakte gevangenen onder toe-jicht van de Grieksche regeering ge-plaatst worden. Hun aantal bedraagt on-jeveer 2500 en zij zullen op een eiland ge-nterneerd word«n. In het midden der vorige week heeft ie kwestie van de op Grieksch grondge-sied gemaakte gevangenen het onder-tverp van gedachtenwisseling van den Franschen en den Engelschen gezant met net Skoeloedis uitgemaakt. Omstreeks :wee maanden .geleden heeft Bulgarije, ioor bemiddeling van den Nederland-schen gezant te Athene, het voorstel ge-iaan om krijgsgevangenen uit de gevech-îen tusschen de Bulgaarsche en Fransch-Engelsche legers, tôt aan het eind van den oorlog in Griekenland te interneeren. Dit voorstel werd in beginsel door de xmdgenooten (der entente) aanvaard en Donderdag hebben zij in dien zin een voorstel aan de Grieksche regeering ge-Jaan.In den loop van het onderhoud hebben de beide gezanten Skoeloedis verzekerd, Jat er aile voorzorgen genomen zouden .vorden om te voorkomen, dat de be-;mettelijke ziekten, welke epidemisch neerschen onder de Servische troepen, die jp Korfoe gaan landen, over het land /erspreid worden. Zij hebben voorts aan den minister-îresident medegedeeld, dat de maatregel, .vaardoor het mogelijk wordt gemaakt, iat er tarwe en kolen ingevoerd worden ainnen de grenzen van de behoeften van let land, niet bij uitzondering voor Griebenland getroffen is, maar voor aile on-njdige landen. De gevechten in de lucht Londen, 34 Januari. — In het Lager-îuis heeft Tennant in een overzicht van le verrichtingcn der vliegers op het Wes-elijk front meegedeeld, dat het aantal Britsche vTiegtyigen, de laatste vier we-cen verloren gegaan, 13 bedraagt; de Duitschers hebben stellig 9 en waar-jchijnlijk 11 verloren. Onze vliegers hebben zes bomaanvallen jedaan, de Duitschers dertien. Officîëele Legerberichten VAN DUITSCHE ZIJDB Westelijk gevechtsterrein Berlijn, 25 Januari. — Officieel ; In Vlaanderen nam onze artillerie de 'ijandelijke stellingen onder hevig vuur. Patrouilles, die op enkele plaatsen in de tuk geschoten loopgraven van den djand binnendrongen, stelden hierdoor ;roote verliezen vast, namen eenige ge-'angenen en maakten 4 mijnwerpers mit. De kerktoren en de kathedraal van ^ieuwpoort, die den vijand goede waar-îemingspoaten boden, werden platge-•gd,Ten Oosten van Neuville viel«a onze roepen, in aansluiting met suksesvolle nijnontploffingen, gedeelten van de •oorste loopgraven aan, maakten 3 ma-hinegeweren buit en namen meer dan <00 gevangenen. Dikwerf bevolen vijan-lelijke tegenaanvallen tegen de verover-le stellingen, hadden een treurigen aan-ang. Slechts enkele kloekmoedige sol-aten verlieten hunne loopgraven. Zij verden neergeschoten. Duitsche vl iegtui gesk ad ers vielen de nilitaire instellingen van Nancy en de ■liegershaven dier stad, evenals de fa-irieken van Baccarat aan. Een Fransche weedekker viel bij Saint Benoit, ten Toordwesten van Thiaucourt met zijn nzittenden ongedeerd in onze handen. Rivssisch gevechtsterrein Berlijn, 25 Januari. — Officieel : Russische aanvallen werden op ver-cheidene plaatsen gemakkelijk afge-lagen.BaDtanfroyit Berlijn, 25 Januari. — Officieel : Niets nieuws. fAN OOSTENRIJK- HONGAARSCHI ZIJDE Riissisch gevechtsterrein Weenen, 24 Januari. — Officieel : Niets nieuws. (Zie ver vol g « Oorl9g»fcel«gramsian » p de 2e Uadfiiji*.)] Over de Tentooiistelliog Hoevêii eo Laodelijke Woniogen 1. EERSTE INDRUKKEN Sedert veertien dagen wordt, in heel Antvverpen deze teutoonstelling aange-kondigd door een1 plakbrief, die er niet al te fraai uitziet .Het ontbreekt hem vooral aan faktuur, aan eenheid, aan eene eenvoudige opvallende vonnensa-menstelling. De bedoeling der inrichten-de vereenigingen ware voorzeke.r een be-tere reklaamplaats waardig geweest. Thans is de tentoonstelling geopc-nd, en wat hoeveelheid betreft is er over-vloedig veel : de catalogus vermeldt 535 nummers. Wat hoedanigheid aangaat, daarover zullen de srtikefe handelen, die ik hier hoop aan te wijden. De tentoonstellingzaal van 't Konink-lijk Kunstverbond is gansch gevuld met schetsc-n, fotografische opnamen en opmetingen van bestaaude hoeven en landelijke woningen, alsook enkele ont-werpen van voorloopige gebouwen. De groote feestzaal is voornamelijk gevuld met ontwerpen voor moderne landwerkerswoningen en hoeven. Wanneer ik bij het doorloopen der tentoonstelling denk aan het programma dat opgemaakt werd, vind ik het wel jammer, dat er vooral voor de tweede groep, die voorstellingen van bestaande gebouwen zou geven, waarvan het voor-beeld. bij den heropbouw niet te volgen is, zoo weinig ingezonden werd dat het niet afzonderlijk als groep kon samen-gebracht worden. Of toch? Want, he-laas ! zoovele van de door onze huidige bouwmeesters ingele.verde ontwenx;n, kunnen maar al te goed als voorbeelden dienen waar het navolgen ten strengste van af te keuren is. Daar echter later me;er over. Een tentoonstelling als deze, moet vooral als van opvoedkundige beteekenis beschouwd worden.Indien de heerschen-de bouwtoestanden goed ware.n, zou het publiek in zulke tentoonstelling enkel een middel tôt kunstsmaak-ontwikkeling moeten vinden. Doch thans schijnen ook vele bouwmeesters, evenzeer als het groote publiek, nog noodig te hebben zich een ernstige én kunst- en smaak-opleiding te moeten aanschaffen. Ik vrees bijna de ernstige vraak te moeten stellen, of hgt wel wenschelijk is, dat de geteisterde buitcnlieden, deze teutoon. stelling, ik meeu het gedeelte met de moderne ontwerpen, bezoeken. Zij kunnen er zeer weinig degelijks \dnden, en het degelijke is, natuurlijkerwijze, het eenvoudige. Daar, zooals genoegzaam bekend ,de meerderheid van het onge- : schoolde publiek juist het overversierde verkiest, zou he.t gevolg misschien wel kunnen negatief zijn. Er bestond inoge-lijkheid iets te doen. Maar er was moed toe noodig, veel zedelijke moed en durf. ; De vele onschoone, ondegelijke plan- en i ontwerpen-in.zendingen hadden een af- ; zonderlijke groep II moeten vornien. i Dan hadden oningewijde bezoekers vas- : ten voet kunnen krijaren. In elk geval, ; het werk door de inrichters te zamen ge- • bracht, verdient een ingaand^ studie, en, j mits een weinig voorlichting, met eenige : aanwijzingen, zou het ook te hopen zijn, -dat het groote publiek van elken socia- ] len stand door veel bezoek zij ne belang-stelling toone. Want dat de tentoonstelling belankwekkend is, is niet te ont-kennen.Veel goeds,° zooniet uitsluitend gœds is' er te zeggen over de eerste groep, die vooral tôt doel heeft te trachten, door een vereenignig van aile soorten dolcu- ; men ten. het bouwkundig karakter onzer ] landstreek vast te stellen. Onbetwistbaar is dit het belangrijkste gedeelte der ten- 1 toonstelling. Maar hoe komt het dat ei- 1 genlijk geen kunstenaars met schilde- 1 rijen of teekeningen medegewerkt heb- 1 ben? Werden die niet uitgenoodigd ? ( Buiten de groote, zeer belangrijke reeks 1 schetsen en waterverfschilderingen van- < den overleden Frans Van Leemputtcn, l en enkele zichten in pastel -en waterverf- 1 schetsen van een paar anderen, is ailes l werk van bouwkundigen en met een l bouwkundig 00g gezien. En dit is jam- ; mer, want het had wel tôt een1 eigenaar- < lige vergelijking kunnen aanleiding ge- 1 ven, het werk van den bouwmeester in , het gevoel van den kunstschilder, die < met andere bedoelingen en andere în-richten er tegenover komt te staan, weer ] te vinden • ( Ik heb vermeden in dit eerste vlug c overzicht nameji te noemen. De over- ( vloed der inzendingen niet alleen belet ; mij dat .doch ook de vrees eroede en be- £ ter® insoadingan over t^ si aan. E. M. M. 1 Uit Zuid-Âfrika JOPIE FOURIE Den 20sten December was het een jaar jeleden, dat Jopie Fourie werd doodge-ichoten1. De « Burger » geeft uitvoerig :1e gehecle tragische geschiedenis weer : « Toen hedenmorgen de klok vij'f uur Joe g was het precies 'n jaar geleden sedert in de gevangenis te Pretoria het norgenschot viel, dat aan het leven van ropie Fourie een e.inde maakte. Niet on-i'erwacht klonlc dat schot over de ont-wakende stad. Want de tijding was reeds gevlogen van mond tôt mond en die tiaclit hadden er de angst en de smart véjtoefd. Maar juist daarom klonk het t>ij het breken van de dageraad des te meer plotseling en schrikwekkend. Het kwam als de bode des doods. Als een donderslag en met namelooze pijn moest bet geknald hebben in de ooren van de aaaste familiebetrekkingen, van ouders en vrouw. Het zonk ook diep in het hart van die hoogbejaarde. « moeder des volks », die gedurende de langzame stille uren van de nacht bad eni wachtte en weende. Maar dat morgenschot is niet dof weggestorve,n in de verte. Onver-zwakt en pijn aanbrengend heeft het weerklonken van hart tôt hart, van Noord tôt Zuid, van zee tôt zee. Het ia diep gezonken en wegge.borgen in het hart van het Afrikaner volk. » Het blad c-rkent, dat Fourie uit rechts-oogpunt schuldig was. Dat waren ook de vijf mannen, die op 2 Maart 1816 te Slûchtersnek aan de galg stierven. Maar in beide gevallen had er gratie gegeven moeten worden. Dat is niet geschied en Slàchtersnek is een inuur geworden om scheiding te maken. « Zoo is ook Jopie Fourie gestorven. Hij was een held in wiens ade,ren het bloed der Geuzen en der Hugenoten vloeide. Hij behoorde tôt de edelsten van het land. Hij was een Christen. Hij >tond niet op om 'eigeii eer of voordeel. Hij had zijn volk lief. Zijn daad kan niet vci klaard worden uit ingeboren bande-loosheid of zedelijke verdorvenheid. Die dit doet is onrechtvaardig en onwaar. Zij kan alleen verklaard worden uit de çebeurtenissen van de laatste vijf tien iaren en uit cen politiek die met het volksgevoel en met de geschiedenis wil vechten. En daarom moest er genade bewezen zijni. Helaas! met noodlottige kortziclitigheid werd dit sreweigerd. En daarom zal ook hier de geschiedenis haar ;>laats iiinemeu op de rechtbank en îtreng en meedoogenloos zullen de jaren hun oordeel uitspreken. Jonie Fourie is dood. Maar hij is niet vergeten. Het morgenschot, dat hem het leven ontnam, heeft hem de onsterfelijkheid gegeven. » DE WET De Burger bevat dezen brief, dien ge-leraal de Wet op 10 December uit de gevangenis aan een Mevr. Tomlinson, te 3wellendam, heeft geschreven : « Wij zijn slechts gerechtigd drie brie-zen te ontvangen en drie te schrijven ;>er week, derhalve liggen mijn brieven )pgchoopt alhier, doch ik mocht ze niet crijgen : het was bij toeval dat ik uw >rief gelcregen heb. De massa telegram-nen, op mijn verjaardag, heb ik eerst ia greot gesukkel einde.lijk gekregen, 100 in getal, doch ik mocht slechts drie :>er week beantwoorden, dus heb ik be-doten ze te beantwoorden op den tijd, .vanneer de lieve Heer de tronkdeuren iet openen. Drie brieven per week is îiet voldoende. De brieven van Mevr. de vVet en die van de kindçren te antwoor-len, dan zijn er nog bezigheidsbrieven, lie door de regeering veroorzaakt zijn, Ioor de roekelooze onrechtvaardige dschén die tegen ons ingesteld worden. » Maar een groote troost : de Heer daapt niet. Hij, de God die ailes ziet en îoort, zal op Zijn tijd recht doen. » Nu, Me vrouw, u zal met mij instem-nen, dat het niet gewenscht is in mijn oestand te schrijven wat op het hart igt, dus wees tevrgden slechts met de ,'olgende paar woorden : Degenen van >ns geliefd Afrikaansche volk, wier hart varm klopt voor vaderland en volk, dat ms beminde ontslapen vader, Charl Cil-iers, me.t zijn Godvreezende vrouwen, nannen en jongelingen Amen gezegd îebben toen vader Cilliers den Heere de >elofte deed, en wij als een volk zijn er ian ge'oonden de dag te vieren, zooals le belofte inhoudt, « ala een sabbat», îiets dat werelds is vooraf, of pas daar-îa. Onze God is een jaloerschç God we-fens Zijn heiligheid en Zijn Majesteit. » Moge de Heere u een gezegende Dingaanschdagfeest schenken, die met 3ods zege gekroond moge wezen, eeuw >p eeuw tôt een zegen voor ons volk. In le geest bgn ik met de feestmenigte op 6 dezer. Ontvang en geef mijn groet lan de feestvierenden. n Uw oprechte vriend in df Heer* J*. ;u«. — C. R. d* Wet. » DAGELIJKSCK NIEUWS IN VLAANDEREN... FRANSCH î — Al de volkeren die thans in den ver-schrikkelijken wereldkamp betrokken zijn, vechten met weergaloozen moed om hun zelfbestaan. Zij willen niet als volk verdwijnen en daarvoor hebben zij hun beste bloed veil. Enkel Vlaande- ]. ren denkt niet aan zich zelf, verlooehent ' zijn volksbelang en gaat voort met de eigen landstaal te miskennen en het Fransch overal als meesteresse te laten heerschen. De oorlog, die overal rasfoe-wustzijn heeft gewekt, schijnt in dat opzicht de Vlamingen nok niet te hebben geleerd ! Hier volgt een bewijs daar-van : Tribunal de Police du Canton de Brecbt N» Anaaxe Satisfait et renvoyé à mon honoré Collègue, Officier du Ministère Public, près le Tribunal de Police d'Anvers l'expédition du jugement X... et sa signification. Brecht, le Janvier 1916. L'Officier du- Ministère public, Is het niet hoog tijd dat die stelselma-tige verfransching ophoude en een Vla-ming uit Brecht naar een Vlaming te Antwerpen in de lands- eu volkstaal schrijve ! Wat die verbasterde ambte-naars nu doen, is onvaderlandsch m de hoogste maat. Wanneer zal 't beteren? DIETSCHE STEMMEN, tljdschrift voor Nederlandsche stambelangen. — Eindelijk is het eerste. nummer toege-komen en zal weldra in al de boekhan-dels te verkrijgen zijn. Voor aboane-mè'nten (10 fr. 's jaars) wende men zich tôt den heer B. Van Genechten, Bie-korfstraat, 38, of tôt (t Het Vlaamsche Nieuws ». Eerlang geven wij uitgebreide reoen-sie over het eerste nummer. Aanvragen voor proefnummers mogen aan bovenstaande adressen gestuurd worden. ZIELMIS TE BORGERHOUT. — Ter nagedachtenis van den heer Huber-tus Claessens ,vrijwilliger bij het Bel-gisch leger, korporaal der grenadiers, overleden te Hoogstrate op 26 April 1915, had gisteren in St.Jan, Borgerhout, onder een overgrooten toeloop van volk : eene zieknis plaats. Onder de Consecratië hieven de trom-petters der turners van St. Janspatronaat waarvan de gesneuvelde lid was, den Eeregroet aan, die indrukwekkend was. Het offer duurde ruim een half uur. Wij bemerkten de heeren Burgemees- ; ter en Schepenen alsook vele gemeente-raadsleden.NIET AL TE VEEL VERTROUWEN OP DE BLOKKADE. — « Daily Mail » ; toont weinig vertrouwen ifî het optimisai dat de heer Runciman,minister van koop-handel, in zijne verklaringen voor het La-gerhuis gelegd heeft. De minister, zooals , men zich zal herinneren, heeft verzekerd dat de blokkade van Duitschland dit land zou nopen om den strijd op te geven.-« Wij vreezen, schrijft onze kollega, dat deze verklaringen van dezelfde soort zijn aïs die van den heer Asquith, die op 20 April verzekerde, dat er geen woord waar was van de geruchten aangaande het gebrek aan schîetvoorraad in het Engelsche leger, ofwel nog als die van den heer ' Churchill en van Lord Robert Cecil, de een, op 5 Juni, de ander, op 9 Septem-ber, verklarende dat er eene groote over-winning aan de Dardanellen op handen was. Wij zullen, zonder moeite, zeer spoe- ' dig er het bewijs kunnen van leveren ' door een reeks van artikelen, waarin wij met behulp van nauwkeurige feiten, den waren toestand zullen aantoonen. » KLACHTEN OVER DE VERLICH- ' TING VAN LONDEN. ~ De dokters ■ uit « the Fenlands », die aan de '< Local | Government Board » wijzigingen in de ] regeling der openbare verlichting aan- gevraagd hadden, vinden veel instem- 1 ming. Het lot van den nachtelijken ■ automobilist is inderdaad vol gevaren 1 en verre van benijdenswaardig. De bestuurder van het grootste ver- 1 huurkantoor van automobielen te Lon- ' den heeft verklaard, dat de klanten 1 meer en meer afkeerig worden om 's avonds in auto uit te gaan, en dat ] zijne chauffeurs het volkomen met hem j eens waren. De districten buiten de stad < rijn allergevaarlijkst. De paar doffe lan- < tarens, welke overblijven, zijn voor de 1 sutomobieirijders gevaarlijkçr dan de i voll^dige duisternis der wegen op h«st c Iets voor iederen dag Bravo, Delvaux ! Van den grijzen, doch immer krassen en stevigen stafhouder der Antwerpsclie Balie,. Mter Frederik Delvaux, ontvangen wij den volgenden kranigen brief, in snberispelijk Vlaamsch, en dien wij met jroot genoegen mededeelen : Antwerpen, den 21^ Januari 1916. Aan den Heer uitgever van het dagblad « Het Vlaamsche Nieuws ». Mijnheer, 1k houd niet van dubbelzinnighcid, zelfs als zij zich als scherts voordoet. Daarom bid ik U, en dit zoohaast mogelijk, het berjeht te wedersp-reken, in uw nummer van Zondag verschenen, als zoude ik de protestatie van den Heer Louis Franck en anderen, aan Zijn Ex-cellentie Gouverneur-generaal von Bis* sing, aangaande de Gentsche Universi• teit, mede onderteekend hebben. Aanvaard, enz. (get.) Fréd. Delvaux. Niemand zal de vaderlandslie,fde van M ter Delvaux in twijfel trekken ; nog minder zal iemand den achtbaren volks-vertegenwoordiger van overdreven fla-mingantism beschuldigen, maar toch heeft hij dits geweigerd het Smeekschrift aan Zijn Excellente Gouverneur-Gene-raal von Bissing te teekenen. Zelfs voor de. scherts wil hij er niet bijstaan ! Wij krijgen dan ook een logen-straffing die niets met dubbelzinniglieid te stellen heeft. En nog al in 't Vlaamsch ! lu onberis-pelijk Vlaamsch ! Alleen het woord wederspreken, hoe-wgl niet heelemaal te wrakeu, is lichte-lijk met germanism getint, zeker onder den rechtstreekschen invloed der tijden .iie we beleven ! Er blijft ons dus niets anders over dan anze welgemeende verontschuldigingen aan den achtbaren Stafhouder aan te bie-den. De lijst wordt zoo angstig wegge-ikammoteerd uit de handen dergenen aan wie hij ter onderteekening wordt voor-gelegd, dat vergissingen bij vluchtigen kijk onvermijdelijk en verontschuldig-baar zijn ! Dat hebben de onderteekenaars : ze jijn niet fier op hun handteekening. Eerlijk gesproken, we wenschten nu maar dat al degenen die wij noemden, iconden logenstraffen, te beginnen met Mter Louis Franck, dien de Vlamingen hoegenaamd geen kwaad hart toedragen. Integeudeel ! Zoowel als van Frans Van Cauwelaert, verwachten zij nog altijd dat die beide raient vol le redenaars en voormannen het volk, het Vlaamsche volk, zullen dienen v66r regeering en Staat, ook op het hui-lig oogenblik, en zeker v66r aile partij->elaner.Wij heleven historische tijden en wij .'erwachten groote daden, historische cla, ien voor het Vlaamsche volk, van onze erkende leiders. Het rekwest aan den Gouverneur-Ge-leraal houdt geen stand. In het kamp waar ze teekenen, ging rcoeerer de vroeg en tijdig ontslapen Mar-nottenlijst rond en de leus was : We moeten zwijzen! Welnu, dat ze dan zwijgen ! Maar ze krijgen allen gelijk de spraak :erus\ Vermeylen inkluis. om tegen een recht aan hun volk toegekend te protes-:eeren ! Ze willen geen betrekking hebben met le Duitschers, dan teren de Vlamingen ! Zou het dan nog niet eerder te ver--echtvaardisren zijn : met de Duitschers ■oor het Vlaamsche volk ! Dat doen wij niet. Wij vragen niets, loch aanvaarden zoowel op geestelijk ds op stoffelijk gebied, de rechteu die le veroveraar ons toekent. LUC. aa—a—a—a—agstaiiiHii m» !«■ ilatteland. De meeste ongelukken ge->euren, volgens hem, in de buitenwij-cen van Londen en in de omstreken. Wat den wegen aangaat op het land, s een der meest gevreesde gevaren de veg welke met boomen bezet is, waar-/an de rijen in rechte lijn doorgaan, ter-vijl de weg zelf een scherpe bocht naakt. De automobielrijders, die in ver-xouwen de boomen volgen, rijden vol /ertrouwen recht door en... ! Verscheidene automobilisten, die ver-)licht zijn 's nachts uit te rijden, zeg-ren, dat, op de wijze waarop tegenwoor-lig de verlichting der wegen geschiedt m bij de afwezigheid van een lichtwer->er v66r hunne wagens, het onmogelijk a om de menschen op den wey te ont-l«kk«n alvorens men ze overreden heeft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes