Het Vlaamsche nieuws

241 0
04 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d50ft8g33g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

» RUH KM SHTSPBli'EÏÉtrj Vocr één m&asd .78 | Voor S maaad S— s Voor 6 maand it.— | Voor één jaar . -•••• ..... II.— | RtdatUi*. b*ke«r m AiakoadlfU^ea : î 78, ST-JACOBSMARKT, 73 ANXWSRPSN Maandag. 4 Februari 1918 4* Jaarg M 34 s'rijs © €entieo> voor België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal per week ■ SiSSS»' VeBH.ri.ST, Dr. A.g. «OHMS, /ufc »„ DM „ltA*D« AANKONDiGmaEtf 2 Tweede blad, daa r«gci 8.S9 | Derde id. id. ...... I — $ Vierde id. id. ...... 8.50 | Omit i4«ri*kt t S.— | Blke »«dewerk«r is peïsooalijk > 1 «rwaatwoerdelijk *•« aijai sckrijvea, f tm bindt ni et hesd de Rcdaiirfcto. De groote Vlaamsche betooging te Antwerpen DE GROOTE VOLKSBETOOGING OP STRAAT Eén gewekige beroering door de gax sche stad 1 K occis Zaterdagavond was de gistiii ongeiueen groot. 1j>£ noogsi.ude.utcn trot Wea ziingenu cl* straten uoor : on toan u, e-cn cier Kiinemazaiea uit ue cmstrekcn ce iVli-atltn'staîie een hoopje patriotiarus he gezang on/er kna^pe joiigens uoor gt jouw m geiiuit te storcn nieenden, vus ten die uuoj nun optretien het iranskii junsc.,e lak'iije geniakkelijk xa bcdwanj ,0 riwuJen. oij . van ae Nederlandschi jtiiouwourg ontsiond uit de mèmgte eea sponUoa oetcogmg voor Vlaanderen 21CU aansluitend lhj de scfiaar der Lieder-avoucten die mide aingend voorbij logea De geheele week reeds waren de go moederen fel-bewogen. i'ainjke betoogin. gea voor de Zîlfstandigheid van Vlaanderen grepen na 't e.nde van meetings, débat- «1 voordrachtavonden plaats. Vanaf 9 uren zag men vaandeldragers, muzikanten, flaminganten en flamingan-tinnem, jonge en oude, erkenbaar niet alleen aan de klauwencLe lecuwcn in knoopsgaten en op dasscn, — de heer voorz tter Biart,van de politi«-rechtbank, vond het cens heel intéressant te weten of zekere betichten, waarover hij naar Recht «J Rede te oordeelen had, en die hij naar haat en eigen ziïjiswiize vonnis-te, « van die leeuwtjes » droegen ; hij ircze gerust ; zoo giauw vergeet een Vla-ming zijn zaak niet ! — maar 00k aan de moeilijk-bedwongen geestdrift, stralend door de blikken en ziinderend in groet-woord en handdruk, optrekken naar de verschillende vergaderplaatsen. Het weor — de hemel weze erom gs-dankt —, was uitgeleze». Kortoim : alies feestelijk. Op de falrijk belegd® vergaderingen richtten in korte, krachtige, bezielde be-woordmgen de sprekeirs den laatsten op-roep tôt de opgekomenVlamingen. Overal heerschte een bezieling wa*rvan men zich l»e«l moeiiijk een. voorstelli'.ng kan make*. Van uit aile wijken eïï buitengemeen-ten kwamen ze im groepen van 75, 100 tôt [50 man. Van uit Merksem met hooglee-■nar Van den Brande, van het Kiel met [an Hainaut, van het havenkwartier met len leider der Vïaamsche socialisten Jef /an Extergera, van uit Berchem met Jan /an Schoor, van uit Borgerhout met de» lekendcn propagandist Bellefroid aan 't joofd. Qveral kl au wd en de awerte leeuweji op fçle en gouden schilden, en kranig dreiun-1cn Vïaamsche stapliederen u't verruiin-ie borsten. De vooroaamste dier optochten zetts ich rond 111/2 Torenuur in beweging. Idj ging uit van de zaal « Van VVcsen-eke », waar Edgard Lcmairc enkele mi-uten het woord had gevoerd, au »ra-atte œànstens een 700 man. Heerlijk was de aanblik! De wappercnde leeuwenviaggaa e« î:ere banicren, voorop, wijd-u^tvvaai«nd a (ie zon. i>aa een muziekKorp)» ea aaar-icnier manuesianien, en weer vaanacii» 'a opscnrmen, en, weer m'uziek ea wcer auniiestantea. i>oven huiaen en strate,» tteejj uet gejubei c» gejocl van d« «a-jeauc V'ianiusgen,. Staplaiederea a* strijd-marschen daver<ioa langs de rangea die voortsliageixlen tussch^n een dubbele, '■l'ditf iiaag van reeos in rnassa's sair.cn-festroonide nieuwsgierigen. Daar werd ifL'jUicht, met handon, zakdoeken en ho®-■ea fftwuîid. Daar rees gemompel, daar ncrj>te getiuit, weidra v eer overstenid, oor muaiek, gezang, zegegeroep, en, — 'at vooral merkwaaidig t&, — iui<je in- 1 'emming.->betoogingen van onder de be- ( 'ngstellcnden. \ casiers en balkont, \va- 1 m proppensvol bez-et, Lievelings-tœ- I lu.ctiuMjord van tegenmanife&tanten. 1 v oor.u ncioiiaiug waren onze patriot- ' .a-KomiLeiLsuaaen en andere heeren : ! s zagen nr die 't veil gst dachten, van î ? 'y platforrn der voorbijrijdende tram- ^ 1'jigea heel zelfopoilerend en heel va-^riaads te fiuiten! YVare al 't overige I et zoo hartverheifend geweest, we zou- ^ 5n er misschien eens om gelachen heb- ' ^ Nu liet het ons onverschillig. > Toen rreds was het leven, het gewoel, ( e belangstelling grooter dan we er ooit c 'genl Was het dat alleen maar, reeds 'ochten we victorie kraaien. t 2°o ging 't van het Statieplein, De c ^yserlei langs, over de Meir, naar de t ':Urs' Gaandeweegs groeide de massa l?.a> en hiermee 't gezang en gejuich, tôt ' ) den ingang der Beurs, trots aile te- d ^*erking, — want enkele lagere, om- d ■ °chte elementen schenen de engere j raati«s daarrond tôt operatieveld te !• ( ,Qri "?kozen, — het een ware zege- ii we schrijven : een zegetocht is ge- d i., n- zagen w« onze zaak nog S ' Vf>0Twerp der algemcece befangf- stelhng, en zoo hoorden we nog oooi onze V!.?.amsche liederen klinken ! Wie zoo et s niet zag, kan er zick ofi mogelijk een idee van vormen ! Ondertusschen siroomden op de Groen plaats de Vïaamsche «rbeiders bijeen.W, waren er ooggetuigen var, hce het er vroeg reeds, zwart van volk uitzag. On l- 11 1/2 Torenuur dwarreldcin van den To ren der Hoofdkerk duizenden en duizen de,n strooibriefjes rond, die alom de blijd< * tijding verspreidden onder . evenvee t voortaan nog slrchts Vlassaisch^ burgers r En torn Ça roi us' bronzen stem boven al L les uitklonk, hebben we menigeen onde: _ die ruwe menschen van den arbeid met d< _ tranen :«i d" çogen gezien. Maar 't warer _ ditma i] ge°n tranen om ,al 't uitgestam r leed, t waren tranen van onbedwingbart ' blijdsehap om dv verloss.ing. F. M. De PLFCHTIGHEID ia ie BEURS De beurs boodt in een oogwenk, nadat de betooging op straat haar beslag gekre-gen had, een prachtigen aanblik, die ons herinnorde aan de groote Vïaamsche hoogdagen van voôr den oorlog, inzon-derheid aan de Guldensporeufeesten der laatste jaren.. Ook nu wa* de beurs, de gaauderijen er in begrepent tjokvol ; en we.k een publiek I Al die Vïaamsche mannen en vrouwen van de daad waren daar niet zooals vroeger samengekomen om luid te manifesteeren, te zingen en to roepen, en daarna weer ailes te vergeten, maar om getuigenis af te leggen van hun otiwnkbaren wil : te leven in een volle-dig vrijgcmaakt, zich zelf besturend.zich zelf regeerend Vlaanderen. Daar hadden Wïj nu binnt-n die muren van dit prach-tig architekturaal meesterwerk bijeen, de keur der Autwerpsche Vlaamsch-natio-nalisti:che beweging, met daarbij de af-gevaardigden uit de voornaamste steden en dorpen der provincie : de dragers der aktivistische gedachte in onze gouw. Is het dan te verwonderen dat er een blakende geestdrift heerschte in de dichte rangen, nog aangevuurd door de Vïaamsche liederen en de redevoeringen die werden uitgesproken, waarboven dan ai» een wekkende roep af en toe da Vlaamache strijdkreet uitklonk? Voor waar een historisch oogenblik, een prâcutige bladzijde in onze geschie-deni#, zooals prof. Dr De is.et;rsiiiaecker; die de feestzitting met «en harteiijk woord inleidde, terecht aannierkte. De heer hoogleeraar legde nadruk op het ge-vvichtige Oe^luit àat door den Raad van Viaanderen genomen werd in zijne zit-ting van 22 December 1.1., welk besluit door den voorzitter der gevolmachtig-den : hoogleeraar Dr P. Tack, zou wor-den voorgelezen. De heer Tack, evenalg de vorige sprekers en trouvvens ai de leden van den Raad, bij zijn optredeii op een ovatie onthaald, geeft lezing van de prokiamatie van den Raad waardoor de poiitieke zelfstaadigheid van Vlaanderen wordt uitgeroepen en aan het volk be-kend gemaakt. De volledige tekst dezer prokiamatie is reeds op de muren onzer stad aaugeplakt en in onze koloinmen op-genomen gcworden. Wij hoeven hem hier du» n:i_-t te herhalen. De lezing van heer Tack werd op luid en algemee-n gejuich onthaald, de hoeden en zakdoeken gingen de lucht in de groote beurs da-verd« onder oc uitbarstHig van geestdrift vooral nadat de heer fack met ont-roerde en toch krachtige stern die solem-neele woorden uitsprak : DE STAAT VLAANDEREN IS GEBOREN Die eeae zin is dan ook het parool dat j Iteel dieu zonnigen Zouuag h«eft be- ] ïieerscht ; het is de biijd# mare vvelka • loor de gelé vaandeis met de klauwen- ( le leeuwen werd toegewu.fd, het is de ( jebeurteiiis aie nu nog bij een deel onzer ] jevolkmg vage en ouduidelijke begrip- 1 ien voor den geest roept, maar die mor- 1 ;en heel het Vïaamsche land aaneen ^ ;noert tôt een groôt geheel, wanneer de 1 rerste vruchten van die daad aan het dag- 1 icht zullen verschijnen. Het einde van den taalstrijd I Het be- ^ fin van een nieuw leven voor het Vlaain- 1: che volk, wiens beste krachten nu voor- 1> aan gevvijd zullen zijn aan den opbouw g ran het eigen huis, op den eigen grond c lien het op d« verbastering keeft her- s iverd. Op dien plcohtigen stond was het 11a- d uurlijk dat de stem zou klinken van den b nvermoeiharen strijder voor onze rech- d an, van Dr AUGUST BORMS \ en ma* van het eerste uur, die het eerst r e handschoen opnam door de Franskil- 3 :>usche troep, onder den kreet « Après i guerre on ne parlera plus du flamand » ti 1 het aangezicht van een volk geslingerd 0 at zich als een lam voor vreernd® belan- v en liet slachtofferen. ^ Het is ojido.enlijfr hier de redo weer te t geven van Dr Borms ; zijn woorden staan reeds sedert lang aïs gloeiend schrih in „ de harten van aile ware Vlamingen. Het ie de lijdensgeschiedenis van ons volk vôôr en sedert den oorlog ; het verraad door de poiitieke flammganten van vroeger tegenover onze heilige rechten en be-^ langea gepleegd ; de wandaden van plichtvergeten Belgische'regeeringen, de gruwelen, ja de gruwelen van een Ha-, versch oorlogskabinet dat alleen vijan-j den van Vlaanderen opneemt in zijn schoot. en onmeedeogend iedere uiting van Vlaainschgezindheid achter en op . het frond in de kiem treft, wil versîno-, ren. Hier drmgen zich de namen op van , al degenen die door het franskiljonsche , schrikbewind werden getroffeu : ge-| broodroofd, ontridderd, verbanrien, met kogels bedreigd. De redenaar overziet vluchtig al het gepleegde onrecht, heel dit treurige ver-leden, dat voor Vlaanderen nu werkelijk « verleden » wordt. Dr Borms begroet het werk dat de Raad van Vlaanderen op een jaar tijds lieeft afgedaan : çen reuzentaak, vervuld te midden van logen en verguizing maar met blijheid volgehouden, voortgezet omdat iederen dag de strijdende schare is, aangegroeid. Aan een heel leger, hier in Vlaanderen, in de gevangenkampcn, in Nederland en overal waar Vlamingen de oorlogsellende doorworstelen kan de Raad thans de heugelijke tijding bren-gen dat zijne opdracht vervuld is. Spreker geeft nu lezing van de namen die worden vooruitgezet voor de verte-genwoordigiiig in den nieuwen Raad van het arrondissement Autwerpen. Ieder ran die namen, wordt op hanugeklap en gejuicJi onthaald en ook de samcnstelling van den gouwraad voor Autwerpen wordt geestdriftig begroet. Terzelfder-tijd wordt de groote leeuwenstandaard van op de gaanderij ontplooid. De dui-zeiideu aanvvezigen hebben maar één ge-baar bij het venrijzen van dit symbolisch teeken, het gebaar van een duren eed ota het « erf der vaderen met aan hun han-den te laten ontglippen ». la die heiiig-geestdriftige stemmin;j, waar men den alag voelt van het hart on-rede. Zijn s.lot ia een belofte van trouw tet den dood aan de zaak van Vlaanderen, een belofte van « verweer» tegen de laatste hopelooze etuiptrekkingen der volksvijanden, die in den maalstroom, van _ de Europeesche nationaliteiten-be-weging zullen worden verzwolgen 1 God zij met ons ! Toen de ovatie, waarop deze redevoe-ring onthaald werd, eenigszins tôt beda-ren was gekomen, bruischten weer de Vïaamsche .^trijdzaagen onder de gewel-ven van de Beurs, en heel de menschen-vloed, waarboven opnuieuw zwarte leeu- ■ wen dansten, cLrong onwederstaanbaai ■ naar buiten om in een 1 TWEEDE BETOOGING OP STRAAT \ den oJiverzettelijken wil van het J Vlaamscnvoelende Vlaanderen boven d« wanhoopskreten van een stervend bas- , taardgeslacht te laten oplaaien. Prachtig was de aanblik van de Twaalf- ( maaudeiistraat en van de Meir, onder de } straien der milde Eebruari-zon die de fiaininganten niet in den steek wilde la- c ten. Al de balkons waren overkropt van 1 volk die van het groote gebouw, de 1 «General Building», droeg-;een heeie ^ menschenmas =a, en de haag van toe- ^ gestroomde nieuwsgierigen was aan weerszijden vau de straten waardoor de v stoet#zich bewoog nog dichter geworden. f Koning Albert hee^t bij zijn iatrede te 1 Autwerpen niet zooveel volk op de been gebracht ais de manifestatie der v V laamachgezinden gisterèn gedaan ireeg. j Tijdens den tocht van de Beurs naar | ict Middenètation beseften wij eerst de <c x'teekenis van onze overwinning, en die jeteekenis ligt kierin : wat men vroeger ils onbelangrijk, nists beduidond negeer- j le, het optreden van het aktivisme, is nu 2 ;en zwellende strooin geworden. Een ^ ;eele stad rukt zich los uit een sluimer j, 'an drie jaren, verbaasd over dat heele e?er van durvers, mannen en vrouwen j, roor wie de daad, de belijdenis van hun ]j /■laamsch geloof een onoverwinbare be- ^ loefte is geworden. -j De miezerige fluitjes van een paar om- n ekochte sukkelaars voor wie we het ^ lecste medelijden gevoelen, zullen de ;; :reten niet meer onderdrukken van een eheel volk dat zich bevrijdt van de zij-en koorden waardoor het ging worden ewurgd. De wereld zal het weten dat ^ er een groot onrecht is goed gemaakt, '1( at een oud volk, met jonge kracht zijn M anden brekend. zijn plaats herneemt in ^ e rij d'er vrije Europeesche volkèren. Uit het gewoel en gejoel van den 3den cie ebruari-dag, zal weidra voor heel °I "laandcren kristalhelder de weldaad op-jzen der geboorte van den Vlaamschen H :aat. " va Rond 2 1/2 Torenuur iiep de ma ni f es- br itie op het Statieplein ten einde. Op het W ogenblik dat wij deze vlug-neergeschre- Fi en regelen ter pers gaven had de stad ov aar levendig uitzicht nog niet afgelcgd. V M. oc STAD en LAND 8EV00RRADING. - De geheele bo. voorrading zal dagelijk» op de 2de blad-zijde te lezen staan. Aile vragen, klachten, enz., die de bo-voorradmg aangaan, kunnen gezonden worden aan het bureel van ons blad : St-Jakobsmarkt, 73, Antwerpen ; zullen nà onderzoek opgenomen woiden en bekend gemaakt. EEN TEI.EGRAM UIT TURN-HOUT, — De Raad van Vlaanderen hecft het volgend telegram uit Turnhout ontvangen : « Het Ivempisch Vlaamsch V^rbond te Turnhout vetgaderd op 24 Jannaii 1918, brengt hulde aan den Raad van Vlaanderen om de uitroeping van Vlaan-deren's Zelfstandigheid en hoopt dat de Raad van Vlaanderen nu krachtdadig zal optreden. » — (C. V. P.) EEN BELANGRIiXE VLAAMSCHE GEBEURTENÎS. —r Het Vlaamsch Korrespondentie Bureau deelt mede : Overal en op aile gebied breekt meer en meer de zucht naar eigen, Vlaamsch, gezond leven baan. Organismen aan wel-ker tôt stand koming men vroeger slechts met een vage hoop durfde deuken, worden nu met kranig beleid opgeric.ht en in 't werk gesteld. Hoe ook de uitglag van deze oo,rlog moge zijn, wat ook de hui-d.igc stnjd moge opleveten, in zulke or-gan'smen bezit Vlaanderen voortann sterke hefbooir.en, die in zijn ederge-boorte hun krachtige daad zullen doen gevoelen. Zoo is thans weer een mijlpnal op Viaanderens mooie we g naar hevve-v dlng bereikt, met de stich'ing, on-.angs, der Samenwerkende Vennootschap « Volksopbeuring ». in aansluit'ng met wat leeds door de liefdadige vereeniging is geleverd, zal d« vSamenwerkende Vennootschap machtig Dijclra^en tôt de stoftelijke ondersteuning van net op ekononïiseh en sociaal gebied, soozcer verzwakte Vïaamsche volk. Door ne zedelijke werkmg was reeds» een flink# baan tôt de ageheele ôntwaking van het Vlaamsch beset gelegd ; thans komt la-ngs ekonom-«ch« w«£ krachtige hulp opda-gen.Beider werkzaamheden worden «tevig m gesteld op financieele grondslagen. De Samenwerkende Vennootschap woiut voor een termijn van twmtig jaa: jesticht, en, het kan hier gezegd woiden, met eeii verzekerd bestaan. De hootdzetel s te Brussel gevestigd, terwijl de beheer-taad aan de zeer bevoegde leid ng van de leeren Mikolaas Orley, Hippoliet Meert, Ueo Meert, Dr. Doussy, Dr. Speleers, Larel Angermille, Erans Van Laer, Dr. '\utoon Picard en Jozef Peeraer toever-rouwd is; bijgestaan door de kommissa-issen : h.h. Dr. Karel Heyndrickx, JroI. Mr. Alf. Rosa van Roy cm Prof, ng. Former. VERTEL- EN LEESUUR. Liberaal /o»kshMis, Volkstr., 40. — Op Donder-lag 7 Februari e.k., te half-vier Toren-îur, wordt het tweede maandelijksch eSsuur voor meer ontwikkelden (meisjes ■n jongens van 12 tôt 16 jaar) gehouden, ils spreker treedt ditmaal op de heer . londrik Van Tichelen, die zal handelen >ver : Guido Gezelle, zijn leven «n zijn verk. De overgroote toeloop, die kenmerk 1 taâ van de openingszJtting, laat ons ho- j icn. dat ook ditmaal de bij val verzekerd j >. « VLAAMSCH LEVEN ». — Inhoud i an nummer 18 : Hoe staat het met den Oorlog ? (Wek«- i jksche krotnjk XVII) met 10 Qlaten; >e honderdste geboortedag van Jan i,ain- ' ert Domien Sleeckx (Iste vervolg), ! lot 2 portreuen, door Lode Baekelmans ; 1 wee Gedichten, van Flora de Lannoy ; j ,en verheugend feit jn Vlaanderen : de 5ste Verjarii'g van den « Nederlandsche oekhandel », door George P. M. Roose, ' iet 9 platert ; Smetse-Smee, Vïaamsche c gende door Charles De Coster, verta- s ng van Oktaaf Steghers (5e vervolg) ; c e Oekrainsche Republiek, door J. Van everen, met 3 platen ; Kunst en Leven ; r ootieelkronijk : te Autwerpen en te ent (met 1 portret) ; Sterfgevallen ti net 1 porret) ; Brievenbus; Vermake- j, kheden. KOMITEIT VOOR VOLKSVOOR- s RACHTEN (Borgerhout). — Maandag ^ Februari, te 81/2 Torenuur, geeft de er Smekens, in het 'okaal Dupont, 34, a oorkensplein, eene voordracht over Mo- g rne Bouwkunst. Deze voordracht, die v insch kosteloos mag bijgewoond wor-n, wordt door prachtige lichtbeelden geluijsterd. Niemarid ontbreke dus ! HET GRAF VAN EMIEL VER- ^ AEREN. — Het stoffelijk overschot g n den grooten dichter is overge- acht geworden naar het kerkhof van ei ulveringhen. Onze stadgenoot, Fritz g ancken, heeft op zich genomen er er te waken dat het graf van Einiel , îrbaeren tôt het einde van den huidigen rtogr goed onde^hwtdfta wordt. s< lets voor iederen dag ANTWERPEN op 3 FEBRUARI 1918! Ze zullen niet kunnen zeggen dat er geen belangstelling is voor de Vïaamsche Beweging ! Letterlijk was heel Atwerpen te been en honcierdduizenden ver-drongen zich langs den Optccht. Van het Groen Kerkhof tôt aan de Middenspoorhalle,langs Schoen-markt, Meir en L)e Iveyserlei : één menschenzee ! Nooit hebben wij dat te Antwerpen gezien, bij geen enkele gelegenheid,ge kondt nu waar-lijk op de koppen gaan ! Als we nu een verslag willen le-veren gelijk het voor dsn oorlog in onze gazetten de gewoonte was, dan zouden we spreken gelijk de li-beralen spraken van een libérale betooging, gelijk de katholieken van een katholieke. Wij zullen die oude Belgische manier ook weeral maar afleggen en zeggen gelijk het was. De optocht was flink, grootsch, met zijn luchtig opklaroenende mu-zieken, en zijn gouden leeuwen-vaandels, feestelijk en trotsch wap-perend in ' den wind ! Een zwarte blom op 't geluwveld ! 1 ien- of vijftienauizend betoo-gers stapten in 't gelid, allen, jong en oud, de blijheid en de fierheid op 't gelaat, stralend van wilskracht en ook van geluk I 't Was heerlijk ! Maar die duizenden gïngen tus-schen een zee van volk in de breede straten, beter geheeten strastplei-nen, saamgeperst, en daar was het spektakel hoogst levendig, belang-rijk en de betuigingen vreeselijk ge-mengd en tegenstrijdig. Er werd gejuicht en gewuifd met zakdoeken en hoeden, er werd ge-floten en gejouwd, te zamen een leven dat hooren en zien vergingen ! Wij hebben reeds vele poiitieke optochten bijgewoond, doch zulke wemelende en gierende zee, neen, nog nooit ! 't Was heerlijk ! 't Was prachtig ! 't Was grootsch, fantastisch, en 't was ook heldhaftig ! De tegenmanifestatie was dege-lijk ingericht, flink op touw gezet. Lare aan wie eere toekomt ! J *t Plan was goed bedacht : ze 1 tvilden er den Zevenden Sepîember v^an de Flammganten van maken ! Te Brussel v/aren er toen hon- ' :lerdduizend katholieken van aile ' jouwen van't land saamgeetroomd. ' Daar vonden enkele honderden te-?enmanifestanten het middel om 5 roor de Beurs van de hoofdstad den J itoet in twee te snijden, trommel- ' /ellen door te stampen en speeltui- 1 jen te blutsen. Van uit enge zijstra-en werd toen de lange menschen- c ilang, die Brussel doorkronkelde, £ n afgescheiden rompen gehakt en s ie ontredderde betoogers, honderd s egen één, werden door een behen-lige straatstrategie verstrooid, ge- s lagen, uiteen gedreven, dank ook t le burgerwachten, die tôt bescher' s ning haag vormden ! Dat mislukte nu gisteren deerlijk v î Antwerpen, dank zij de kranige a ouding van de Flaminganten, en a i de eerste plaats van de Gentsche b tudenten en van de Groeninger- v 'achten. Zij verdienen vermeld, o an de orde van den dag ! Wij gin-en juist achter die eerewacht aan 'ie de vaandeis waren toever-ouwd ! " Plots, op den hoek van de Kla- °' :n- en Grammaijestraten ('t was j srkeerd den wegwijzer naar de ^ eura langs daar te hebben gelegd) ;n opstootje, een doorbraakspo- c ing ! Een heertje, van op den deur-rempel, roept tôt een bende geron-Jde e.o betaalde kerels : — Vijfhonderd frank, voor wie een vlag vermeestert ! _ De uitgeloofde premie maakt de aanvallers driest ! Zij stormen met knuppels vooruit, er is een oogenblik verv/arring ; een gaping in den stoet ; een omsingeling van een vaandel... Wij zien de leeuwenvaan zwenken en zwaaien gelijk een mast op de kokende golven ; de stokken klepperen en flikkeren boven de hoofden ; het vaandel duikt, wordt neergehaald !... Neen, het verrijst weer, 't wordt terug her-overd en de beul op de vlucht gedreven. Donderend en zegevierend heft een muziek den Vlaamschen Leeuw aan, en als een jubelzang atijgt hij geweldig op en machtig-overstemt hij ailes ! De politie doet gelijk de burger-wacht den 7° September te Brussel, beschermt de aanvallers, belem-mert den stoet. Arn den ing*ng van deB eurs (Korte Klarenstraat) staat ^ocvr»l'ig (?) een stapel ijzeren vouwstoe'tjcs en daarbij een nieuw* bende van Baekelandt. De ijzerea 6toeltje3 worden aïs knodsen ge-zwaaid en 't stokslagerszoodje moet stormenderhand door de studenten en Jonge Wachten worden ingeno-jpnen.v/at dan ook met brio gebeurt ! ja, t was prachtig ! We geven dezen dag voor geen enkelen onver-stoorden zegetocht ! In de Beurs ! Wat een schotiw-spel ! De gaanderij en zwart van t volk en er kan geen speld tus-schen de menigte beneden ! En wat een geestdrift ! Prof. Dr. de Keersmaecker opent de plechtige zitting ; prof. Pieter Tack, voorzittei; van Vlaanderen's Gevolmachtigden — die voltallig aanwezig zijn, omringd door de Leden van den Raad van Vlaanderen —, roept de Zelfstandigheid van Vlaanderen uit ! Een machtig, eindelooa feestge-[uich ! Een overweldigende vader-iandsche uitjubeling ! Daarop een stilte!... Carolus luidt ! Carolus luidt ! Tranen blinken in de oogen ; een siddering van ontroering loopt door lie duizenden ! En daar verschijnt een andere dok , een levende Carolus, de man les storms, de geliefde, de aanbe-len apostel en voorman van Vlaan-Jeren : onze groote Borms ! Doch wij zullen over dat ailes norgen verder spreken, want nu îebben we slechts even den tijd leze ^ onvergetelijke indrukken duchtig neer te schrijven. Dit is zeker : een der schoonstc lagen van de Vïaamsche Bewe-fing, een glorierijke optocht, een îag ook, doch ook een gewonne» lag, een schitterende zegepraal ! Van de Beurs naar de Midden -poorhalle was het daarna een veel-•ewogen doch over heerlijk schouw-pel.Eere aan al de betoogers ; eer ooral aan de Gentsche studenten, an de Groeningerwachten en ook an de dames en juffrouwen uit de este en meest geachte familiën an Antwerpen, die den Optocfet pluisterden ! Eere aan Antwerpen ! Heel Antwerpen was te beer.. sel het leger der franskiljons v/f s sk gemobiliseerd, er ontbrak nie-tand, niemand... Niemand, tenzij ; Passieven, die waren onzichf-îar ! Geen enkele heeft zich ver-ond.L.even de Klauwaarts ! Weg de Lauwaarts ! LUC.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes