Het Vlaamsche nieuws

1381584 0
02 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 02 Augustus. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 25 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5h7br8nx41/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

BLandag 2 Augustus 1915. Ëersie ja&fg, Nr, 1:99 n» ——a>—nfram «in» «min Mm 1 11 1 m Priîs : 5 Centiemen door g-eheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week rj-fi— rr nlfrf - Tr lin — "y—|~TT ;«A» , -"■■ ,, .. ,L-f.»yn-;n:w f.,fiywgM.: —-.mr.-rrja'■■ ABONNËMENTSPRIJZEN £eS w«ek 3.Il i Per 3 maajidca S»~. 'é»s mtnati ... Î.S4 j Per • maaades 1M îîer jssar .. ..... il.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 199# AA«tvoai»iuix*»j«it Xwecdt biidf., per regel 2.oS | Vierde bkâ*., gei' rtges.. t.tt Dcrdt bUd., id. ï.~ j Boodibericht .... ■ # — Voor AÎlc &rsiobc«s, wenâe sne* edcb : ROODBSTRAAT, 44, he Commisson for Relief i?i Belgium :....• ?4Sfeî Mentoand stiik ontleenen aie aan i brief van een Brusselschen korres-ilient «<wt « Algemeen Handels-Î.D:;ttn menscli in geheel België, die niet waarde kent van de geheimzinnig ade letters C.R.B. Wie, in vroeger |en, 'een reisje per Belgisch spoor aan-idde, kreeg al ganw de letters C.F.K. lerdeoogen, met de niet moeilijk te sen beteekenis « Chemin de fer bel-ii). Thans staat er slechts een R, in ats der F. Maar overal ontmoet m en ;iletters : C.R.B. Men vindt ze zoo-z op per Duitaeh spoor of per buur'c-omveg verzonden goederen ; een wit, choekige vlaggetje, vooraan vele snor-de auto's, is versierd met dit geheim-feig kenteeken ; er is geen dorp, hoe in en afgelegen ook, waar niet een iouw bcstaat, uit welks gevel een wit-rlag wappert, waarop deze letters op meest eenvoudige wijze in het rood I aangebracht. En net achterlijkste d zal u weten diets te maken dat zoo ongewoon bevlagd huis een ma-jjn is van de Commission for Relief Mgium. Of, zooals 't volk kortweg t, van 't Amerikaanseh komiteit. ut alleen gedurende een paar dagen ft de nationale Amerikaansche vlag p waaien aan de opslagplaàt^èn van Commission for Relief ». d de cijfers, door die Commission spenbaart, mogen wij nu, een kort enblik, grasduinen. Ze zijn trouwens ingrijk. Want uit hen vernemen wij ns dat de bevolking, die door de mission for Relief » van de aller-dzakelijkste voedingsmiddelen moet iien voorzien, niet minder'dan tien [ioen zielen telt. Daarin zijn begre-ongeveer 7 1/2 millioen Belgen, van mgeveer 8 millioen die 't land v66r oorlog telde, en ongeveer 2 1/2 rail- ii Fransehen uit de Noorderdeparte-i.ten en uit de streek van Maubeuge, te Fransche bevolking door de oor-iverrichtingen van hare andere land-ooten is afgesloten. De levensmidde- voor die tien millioen menschen iig, dienen aile in den vreemde te den aangekocht, naar Europa, on-S:s de door den oorlogstoestand ook r zeevervoer geschapen moeilijkhe-, vervoerd te worden • overgescheept Holland moeten zij dan over de Bel-:he grens gebraeht en ten slotte over verschillertde gewesten naar gelang i de vele en verseheidene behoeften in elijke mate verdeeld worden. n den tijd van zes maanden, dit is te-i het midden van Augustus aanstaan-zal het Amerikaanseh komiteit in gië hebben ingevoerd : ,000,000 kgr. tarwe ; ■000,000 kgr. rijst ; .000,000 kgr. boonen en erwten ; .000,000 kgr. spek en reuzel ; i000,000 kg. Spaansehe tarwe (maïs); (000,000 kgr. allerhande. fe te zamen dus van 756,000,000 tëratn eetwaren. In zes maanden tijd. daardoor veroorzaakte uitgave be-J?t de som van 300,000,000 frank. k moeilijkste kwestie is nochtans niet reest de vraag, hoe men die aanzien-t hoeveelheden levensmiddelen in Pé zou krijgen en aan den mant den wden iaan, brengen. Maar wel de wààr de gelden, voor zulk .een *Werk noodig, vandaan zouden ko-1 De Amerikaansche Kommissie, jvereenkomst met de reeds bestaande Intingen, stelde zich in betrekking I: vo°raanstaande personaliteiten uit fIngen der politiek, der wetenschap-11 kunsten en der pers, en ook met naliteiten op gebied van handel en r-rQeid m de geheele wereld, met het °m °veral plaatselijke koiniteiten in 'VeQ te roepen, die giften in geld, in :en en in kleedingstukken in ont-P: 7-°u<len nemen. P de millioenen kilogrammen inge-r e eetwaren heeft de « Commission» in» îvan ongeveer 13,000,000 frank K tn boeken. Want een deel van de ^ "ddelen wordt weliswaar koste- ■ aan de behoeftige bevolking van ■r Verstrekt,doch de meer welgestel- ■ trRfK:den dit eigenlijk, daar de prij-îijn' 'p!?. ben gesteld, des te hooger Biieh "'^"^hoeftige Belg, terwijl van n Amerikaansehe magazijnen I bem noodige eetwaren voor-H0 weer bij tôt de kossteloo-Hnt ,m^7'^ner minderbegoede land- r r»b f-ji? Priniinicsii"'!! nog op een winst kan rekenen, die in ; een bijzonder hulpfonds wordt gestort, ' ter voorziening in zwaardere tijdsom-! standigheden. De giften in kleedingstukken, vele millioenen ton zwaar, kunnen op 8 1/2 millioen frank worden geschat. De belanglooze medewerking van zoo-vele liefdadige personen en vereen'igin-gen heeft er ook belangrijk toe bijgedra-gen, dat de reeds genoemde winst van 13 millioen frank kon worden afgewor-pen, ofschoon de prijs van het brood in België no gsteeds 10 t.h. lager is geweesf dan de gemiddelde prijs in 't buitenland. Een nieuwtje, dat onze Belgische huis-houdsters wellicht met belangstelling vernemen zullen, dat haar misschien ee-nigermate zal troosten van de zware brooduitgaven, maar toch niet met vreugde zal vervullen. Want zulk eene bestatiging stijft het immer maar lediger wordende geldtaschje niet een zier.' In een vorig scnrijven heb ik e'ven gewezen op de manie ,onder sommige Belgische volkslagen te sterk aanwezig, om maar aldoor te klagen over ailes en nog wat. Ik deed het na lang aarzelen : want het is steeds enaangenaain de keer-zijde van een médaillé in 't voile licht te stellen. En ofschoon zelf van meening dat struisvogelspolitiek uit den booze is, en allesbehalve aanbevelenswaard is in dezen verbijsterenden tijd vooral — de reden waarom ik u mijn beschouwingen over 't aangeklaagde euvel niet onthield ! — die brief, hoe noodzakelijk ook als ik onpartijdig den toestand hier te lande wil sebetsen, is me toch nog zwaar op 't'hart blijven liggen. En 't was me daar-om deugddoende, in 't verslag van het Nationaal Voedingskomiteit, waaraan ik de bovensteande mededeelingen heb ont-leend, te mogen lezen een waarschuwing tôt de Belgische bevolking gericht, om maar niet verder toe te geven aan de, ook in mijn brief gewraakte, manie van greinen en klagen. Dit tnag men inderdaad wel eens in herinnering brengen, omdat elk onkruid zou dienen uitgeroeid, als 't kan. Maar hij die weet hoe schitterend de vruchten zijn geweest van de grootsche solidari-teitsgevoelens in de wereld, waarmee België zich wel heeft moeten troosten. weet ook dat er voor 't menschdom nog andere, betere dagen moeten zijn weg-gelegd, dan uit de van aile hoeken van Europa toestroomende oorlogsberichten. Osas Ultwkinilp Prijdip FRANS GITTENS (17 December 181$—26 Juni 1911) % 1 Frana Gittens, te Antwerpeu geboren 17 December 1842, genoot zijne opvoe-ding in België, Zweden en Duitschland, Op zijn veertiende jaar trad hij in den handel en als achttienjarige klerk werd hij, te Londen; mf-dewerker van het weekblad The hoby horse, en later van de Examinor and London Reviens. In Antwerpen weergekeerd, werd hij daar in 1868 cargadoor en van 1879 tôt rond 1900, was hij er ook lid van den Ge-meenteraad.In 1903, werd hij tôt hoofdbibliothe-karis der Stadsbibliotheek benoenld. Hij overleed in 1911. Aan het schoone boekje : Tei herden-king van Frans Gittens, dat in 1913 bij Buschmann verscheen, halen wij vol-gende regelen uit de redevœring van Emmanuel de Bom aan, waarin Gittens' persoonlijkheid en zijn werkzaamheid treffend geschetst worden : « Hij was een kracht in' Antwerpen, er ging een prikkel van hem uit. Heeft zijn vernuftig initiatief niet menigmaal opgewekt tôt bedrijvigheid f,n tôt nuttig en schoon werk? Aan hoevele onderne-iningen heeft hij zijn werkkracht niet gespannen? Waar toonde hij geen belangstelling voor? De openbare zaak trok hem, den man van zaken, aan, en als weinigen toonde hij een ruimen bhk te hebben voor het belang en de toekomst van zijn welbeminde stad, de wereldha-ven waar hij zoo gaarne een wereld-le-ven, een wereld-kunst had r.ien bloeien. Hij deed aan politiek en streed in de eer-ste gelederen der vrijzinnigen, aan wier zijde hij twintig jaren in stad's raadzaal reteWe. Maar rijti vnorn ' ,îin«ttc :7.org. zijn innige liefde ging naar het tooneel. Gittens was een geboren tooneelinan, en ik durf wel zeggen, dat in ailes wat hij ondernam, ook m 't dagelijksche leven, men den lyrischen zweem van den dra-matischen dichter gewaar kon worden. iriij zag verre en wijd, eh, zag hij vaak juist en scherp, het kon ook geOeuren dat zijn drooin met langer meer den grond raakte, en dat hij greep naar fan-tasieën die sneiwiekig ontvloclen als hij de werkelijkheid ervan met de handen meende te omprangen... Deze man, met de rustelooze fantasie, moest voor het tooneel leven en dat was dan ook zijn liefste werk. De uren die hij daaraan wijdde, waren de genotvolste stonden die hij op den zwaren kamp voor 't leven heeft mogen veroveren. En hij stelde zich als schrij ver-voor-het-tooneel onmiddellijk een hoog doel. De zoon van den Engelschman had den eeredienst voor Shakespeare in het bloed :hij las den grooten Will zijn leven lang en zijn haast verwaten droom was ook zulke kunst te mogen scheppen in zijn beschei-den en, hij wist het, vaak gebrekkelijli Vlaamsch... En, uit aaridrang, aange-spoord door zijn drift en uit liefde tôt dit volk, waar hij door zijn afkomst eigenlijk een vreemdeling, maar door zijn geboorte, opvoeding en vooial door zijn wil, een voortreffelijk zoon van was, werkte hij en ijverde hij onverpoosd : hij deed dit naar zijn beste vermogen, eu — wat de toekomst er over denken moge '— liij stichtte toch broeiend en fraai leven, daar waar alleen veelal wat vaag geliefhebber heerschende was. Hij was, in een tooneelliteratuur waar de rosse knecht, de domme kmkel en de sentimenteele burgerij maar al te veel de solistenpartij voerden, degene die hooger dorst te grijpen, de Ranger van hooger zangen, van nobeler hartstochten en van meer algemeen menschelijk bedrijf. Wie vôôr hem zou 't gewaagd en ge-kund hebben, om aan de oniroerende lotgevallen van Ugo en Parisina, met evenveel poëtisch vermogen, een waar-lijk boeiende dramatische geatalte te geven? Zeker is er veel bonts en onrijps in een werk als Jane Shore, maar ook dat werk was voor dien tijd en voor ons volk, dat met de wemig vœdzame melk van de boulevard'sche melodrama's was opgekweekt, in zooverre reeds een op-luchting, dat men er althans een verren nagalm van het Shakespeare'sche draina in waar kan nemen... Wat hij met zijn eerherstelling De Geuzen bereikte, zal wel — ik kan 't uit ervaring met be-vestigen — hoofdzakelijk van plaatselijke beteekenis zijn geweest, maar hoe dikwijls hoorde ik Gittens niet verhalen van die heroïsche dagen, toen Victor Driessens daar triomfen in beleefde, en voorzeker was ook dàt werk gedrageu door de strooming van den tijd, die aan de helden der 16e eeuw zijn idealen wil-de toetsen. Hoe hij in historische tafe-reelen als Arnold en Adolf van Gelder-land, maar vooral Karel van Gelderland, door Peter Benoit later op machtige wijze muzikaal geïllustreerd, poogde de historié in levendige tafereelen den volke te vertoonen, en dit nog herhaaldelijk be-proefde in werken als : De Bankier, Ge-noveva d'Urfé, enz., weten wij. Het le-vendigste, best geslaagde, vermakehjk-ste werk dat Gittens schreef zal wel zijn De Maire van Antwerpen, waar onze dappere artisten, vooral de onnavolgbare Laroche, in de door Gittens zoo gelief-koosde roi van Van Blek, zoo voortreffelijk werk van maken. Aan dezelfde ader tapte de schrijver ook zijn Van Blek in 't jaar 30 af, en ik weet dat hij gaarne met een stuk, getiteld Likwidatie een Antwerpsche triptiek hadde vol-tooid. Hoe j animer vei'der, dat ons tôt r.og toe een opvoering van Gittens' ro-mantisch spel Palma'.s dochter, een weel-derig renaissauce-stuk, dat te Venetië speelt, onthouden is gebleven... » Bladerend in het Album dat zijn vrienden hem in 1892 aanboden, vinden wij het volgend versje vân een dichter waàr men niet van hoort : het Vonde-liaansche pastiche dunkt ons welge-slaagd.Onder een portret van Gittens vol-gende regelen : Dat 's Gittens Parisiene en Jane en gantze schaaren van beelden, kloek gèsneêh in hechten marmersteen, oft grillig geboetzeerd, mogt sijre Muse ons baaren. Ligt slingert door syn erfist Sàtyra's rootdraet heen ; Raest niet van Thalia, Ien swygkt van Melbomeen : De geesl des ouden Will's is in dat hooft gevaaren. i Was onderteekend : V Delà Montagne1 I De Duikbootenoorlog I I 1 Sedert de laatste opgave (19 Juli j. flj is de derde iionderd schepen getor-* j)cdccrd gcworden door de centrale rij-\ iien. z^elis zijn de duikbooten tlians zoo îakuei, ûat op het oogenDlik waarop wij ! clifc artikel scnrijven, net aantal reeds ' meer dan 3UU is. Van de derde honderd waren 01 lingeische senepen, n. 1. 2ô sioomscnepen, 'A barken, à schoeners, M visscnersvaartuigen (26 stoomtraw-iers en o smakkenj en 2 oorlogsscnepen, n. 1. de kruiser « Xoxburgh », die ech-cer beiiouden is gebleven, en de torpedo-Doot « iyightning », die, zooals werd be-nciit, veruioedeii'jk is getorpedeerd, doeti die ook de haven bereikte met een ver-iies van 14 leden der bemanning. Van de getorpedeerde handelsschepeu werd het stooinscdip « lielgrave » on-durstboven binnengesleept, de bemanning werd vermist en is dus vermoede-lijk omgekomen; ook het stoomschip « Anglo Calitornian » bleef behouden, l'A leden der bemanning, waaronder de kapitein, vverden gedood. De trawler « Fleetwood » bereikte Grimsby met 1 doode en 3 gewonden. .Op het stoomschip <( Firth » kwamen 4 en op den trawler « Bnton » 6 man om het leven. Van de andere oorlogvoerende rijken werd Italië al zeer zwaar getroiien. Het verloor n. 1. de kruisers « Amalli » en de « Giuseppe Garibaldi ». Van de <( Amalfi » verdronken 70 man, terwijl van de « Garibaldi » 50 opvarenden h un graf in de golven vonden. Dan verloor de Italiaansclie oorlogsvloot 2 torpedo-booten. Deze 4 schepen werden aile door Oostenrijksche duikbooten getorpedeerd, zoo ook het scheepje « Maria Glazia ». De Duitschers torpedeerden de uark « San Domene », de Turken de duikboot « Mariotte » bij de Dardanelles.Het verlies aan Russische schepen b^droeg 5, namelijk de stoomschejxn « Anna », « Balva » en « Rubonia », de bark « Marion l_ightbody » en de ( F n-sche) brik « Léo ». Frankrijk verloor ook nu weer wetnig schepen, n. 1. slechts 3, de « Cartilage » (bij de Dardanellen — 6 opvarenden verdronken), de « Danae » en den schœner « Hirondelle ». Ook nu verloor van de neutrakn iVoorwegen het grootste aantal schepcn. Niêt minder dan 17, welk cijfer dat van beide vorige keeren overtreft. Het waren de stoomschepen « Granit », « Sven Jarl », « Gjesô », « Prek », « Nordask », «Rym», «Trauma», «Marna» en «Fim-reite», dus negen, en de barken '(Cam-bus Mennett», «Kotka», «Thistlebank», «Nordlyset», «Harbô», «Harbitz)> en de «Sagnedalen,» samen acht. Van het stoomschip « Rym » werd één man gedood. Sommige barken, met hout geladen, werden in brand gestoken. Zoo gingen ook drie Deensche schoeners in de vlammen op, n.l. de « Maria », «Nep-tunus » en <( I^na ». Zweden verloor het stoomschip « Emma » en de bark « Ca-pella». Voorts werd het Amerikaansche stoomschip « Leelanaw » getorpedeerd en van België het stoomschip « Boduog-nat ». De Nederlandsche koopvaardijvloot werd ook nu gevrijwaard. Van deze 100 schepen kwamen bijna 200 opvarenden om het leven. Echter waren 104 mannen daarvan op oorlogs-schepen, terwijl de « Carthago » een transportschip was. Waar wij deze lijst bijhouden uit een aantal dagbladen, verdieut het volgende bericht nog eens de aandacht : Berliju, 28 Juli. — In de En-gelsche pers wordt1 het bericht ver-breid dat in de 22 weken van den duik-boot-oorlog 98 Engelsche en 95 neutrale handelsschepen tôt zinken zijn gebraeht. Naar het Wolff-bureau vau bevoegde zijde verneemt, zijn deze cijfers onjuist. Tôt 25 Juli zijn n.l. door Duitsche duikbooten in het oorlogsgebied tôt zinken gebraeht 229 Engelsche en 30 andere vijandelijke schepen, alsmede zes neutrale vaartuigen, die voor vijandelijke schepen aangezien werden. Bovendien zijn 27 neutrale schepen door U-booten anagehonden en wegens het vervoer van contrabande overeenkomstig het prijzen-recht in den grond geboord, daar zij niet opgebracht konden worden. Volledis:heielsI)alve zij nog vermeld, dat op drie neutrale schepen, die voor andere vaartuigen werden aangezien, door Duitsche duikbooten geschoten is, doch deze schepen zijn niet tôt zinken gebraeht. Zooals men ziet, komt ook het Wolff-bureau tôt ongeveer 300 schepcn. In het Engelsche bericht zijn waar-schijnlijk de visschersvaartuigen niet ivermeld. Immers is daar alleen sprakc ' V n hnndolsvaartingou. DAGELIJKSCH NIEUWS 5 — KOSTBARE GIFT. — Wij vernemen dat kunsiscmlcier Henry Luyten zijn prachtige aneiuik «De Werksiaking « aaii net Muzeum van behoone Jvunaien onzer stad gescUonken heeit. ledeireen zal zich aansluiten bij het be-sluit van h et verioog waarmee hec kolle-ge de gitt begroet : , « W ij ferzoeken u dit gekend kunstge-wrocht, onder vvarme aankbetuiging aan ' den milden schenker, voor de verzame-ling der stad te aanvaarden. » \ KiiCHifcUtlJliÉ VfcttLOFTIJD. — Zateroag was net oe laatste dag van het | rechlehijk jaar 1914-1915 (voor iiet ge-freciit is het Mieuwjaar op 1 Uktober.) • Gedurende de maanden Augustus en i Sèptember zullen vacantiezittuigen der | Keentbank van eersten aanleg plaats lieb-| ben op de volgende dagen : Kortgeding : aile L»ni»dagen om 9 uur. burgeriijke Keentbank : denzeliuen dag om 10 uur. v^orrektioneele Rechtbank : 's Woens-dags en 's JDonderdags om 9 uur. iJe K.oopnandeisreentbank zetelt des Dinsdags om hali drie 's namiddags. Het eerste kanton Vredegerecht Antwerpen op 11 en 25 Augustus, op 8 en 22 s .-jepiember. IHet tweede kanton aile Donderdagen. Het derde kanton op 14 en 29 Augus-1 tus, op 11 en 25 beptember. Van het vierde kanton hebben we tôt hiertoe niets vernomen. VERBOD VAN UITVOER VAN STituO ulT iioi.LAiMji>. — De minis-ter van landbouw, nijverheid en handel brengt ter kennis dat vergunmngen voor den uitvoer van beperkte hoeveelneden stroo, waarop betrekking heelt de publi-catie in de Nederlandscne Staatseourant van 2 en 3 Mei 1915, met ingang van 1 Oogst e.k. niet meer worden verleend. ENGELAND EN NEDERLANi). — Reuter meldt uit Londen dat in het La-gerhuis de heer Ne ville de vraag gesteld neelt of er dezer dagen een uitbreiding van het Nederlandscne leger had plaats gevonden en, zoo ja, of over deze leger-uitbreiding gekorrespondeerd was tus-schen de iintsche en Nederlandsche goe-vernementen.Minister Cecil antwoordde : Zoover ik weet, is tôt nu toe het Nederlandsche leger niet uitgebreid. Trouwens is een dergelijke uitbreiding een zaak, die uit-sluitend de Nederlandsche regeering aan-gaat en heeft natuurlijk noch oliicieel noch officieus een onderwerp van ge-dachtenwisseling uitgemaakt tusschen de regeering van Knge'and en die van Ne-derland.HET UITVOERVERBOD VAN AAROAPPELEN UÏT HOLLAND. — VVe vernemen dat in het uitvoervjerbod wijziging is gebraeht, en dat Zaterdag 31 Juli 's nachts om 12 uur, de grenzen onvoorwaardelijk dicht zijn gegaan voor aile aardappelsoorten, dus ook voor de vroegere muizen. Wat reeds gerooid is, kan nu nog worden verlaten en kan dan nog bijtijds de grenzen over. DE STRAFZAAK TEGEN DE «TE-LEtiRAAF ». — Uit de « Nieuwe Rot-terdamsche Courant » : De vakantiekamer heeft heden de zaak behandeld tegen J. C. S., hoofdredak-teur van de « Telegraaf », gedagvaard ter zake dat hij te Amsterdam, in de maand Mei 1915, opzettelijk, terwijl eenige weken te voren op het eiland Zuid-Beveland door de gewapende macht militaire verdedigingswerken waren aaugelegd, waarvan hij wist, dat de geheimhouding voor het belang van den Staat werd verboden, daaromtrent een bericht en inlichtingen heeft openbaar gemaakt door in het nummer van 15 Mei van het dagblad « De Telegraaf », als ingezouden stuk, na kennisneiuiiig vau den inhoud daarvan heeft doen op-nemen cen opstel met onderteekening L. J. Lokker, in welk opstel de volgende zin voorkwam : « Het is onzen generalen staf plotse-ling gebleken, dat het eiland Zuil-ilc-veland een bijzonder strategisene waar-de bczit en met koortsachtigen ijver is men begonnen verleden maand (waarom niet eerder?) dit eiland in staat van verdeûiging te brengen. Beklaagde was in persoon ter zitting verschenen. Als verdediger trad op Mr J. Kappeyne van de Coppelo. ? Op verzoek van den ambtenaar van îh«t O. M., Mr baron van Lamsweerde, 1 is: de zaak met gesloten deuren behan- I'deld. Gedagvaard waren 5 getuigeu h charge, waaronder de kapitein van "de j génie te Gots, W. v. d. Hout, en 3 ge-\ tuigen à décharge ! i Het O. M. heeft 1 maand gevangenis-straf geëisctit. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN HOL,i,AiNi>. — Het stoomschip « Copen-hàgen », dat Maandagavond, door bij-zpndere omstandigneoen, «ie reis van Rotterdam naar bngeland uirstelde, heelt Donderdagavond die reis aanvaard met 508 Belgische vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen. VREDESORGANISATIE IN ZWEDEN. — Het bestuur van den Neder-landschen Anti-Uorlog Raad deelt mede : Van Zweden zijn nadere berichten ontvangen omtrent de orgamsatie welke aldaar tn aaiisluiting aan de Centrale urganisatie voor een duurzamen vrede is tôt stand gekomen. Als voorzitter treedt op baron Th. Adeisward, oud-mimster van tinanciëu, voorzitcer van de z.weedsche gioep van de lnteiparlementaire Unie; als sekre-tares Anna iiugge Wicksell. UO01J VAiN aïK JAivita MURRAY. — Ue « limes» bencni oen uuou van t»ir James Murray, uitgever van de « JNew iiiiglisch Dictionary ». Hij is te Uxlord tengevolge van lleurus overle-den. ilecnts eenige weken v6or zijn over-lijden had de onvermoeide werKer nog aan een geoeelte van het tienne en laatste boekueel van zijn wooroenboek ge-werkt.Geboren te Denholm in 1837, stamde Murray van eene Hanoveraanache iami-lie al. Hij bezoent eerst de dorpschool, al-waar hij zich door zijne buitengewone belangstelling onderseneidde voor de La-tijnscne en Hebreeuwsche opschrilten, welke hij om zich heen zag. Vandiiar ging hij naar de school van ivlinto, waar nij JLatijn, Grieksch en Fransch Jeeroe. (Jp den leettijd van 17 jaar werd hij als nuiponderwijzer op de school te Har-wick aangesteld. Drie jaar later werd hij tôt hootoonderwijzer benoemd van een kleine school der zellde plaats, bekend als de « bubscription Academy ». Na deze school gedurende 7 jaren bestierd te hebben, werd hem een voordeehge post aan de « Chartered Bank ol India » aan-geboden.Na den dood zijner vrouw, nam Murray een plaats als proiessor aan in de Mill Hill school, alwaar hij 15 jaar ver-bleef.Dr. Murray had eene merkwaardige vaardigheid. Begaald met een veelzijdi-gen geest, kon hij zich gemakkelijk de verscneidenste kennis eigen maken. Zijn woordenbock, het reusachtig werk van zijn leven, is over de geheele wereld bekend. Hij had er zich met hart en ziel aan toegewijd. Sir "James die in 1908 den titel van « baronet » verkregen had, laat 6 zoons en 5 dochters na. DE ARCHEOLOGIE IN DE LOOP-GRAVEN. — Wij hebben vermeld dat bij het delven van loopgraven op het schiereiland Gallipoli, de gealliëerde troepen zeer intéressante ontdekkingen gedaan hadden, waarover een verslag aan de « Academie'des Inscriptions» te Parijs, gestuurd werd. De «Académie », zegt de Figaro, heeft weer nieuwe berichten ontvangen over de merkwaardige archeologische ontdek-king, welke de soldatên op Gallipoli ge-:daan hebben. Er was sprake geweest van eenige intéressante oude steenen, doch zie, het is een geheele necropolis welke door de schoffels der sapeurs van de genie, op 1500 meters van het Turksche front, blootgelegd werden. De sarcophagcn van ! eleze doôdenstad bevonden zich slechts op anderhalf meter onder den grond. Zij gelijken meestal op die van Carthago en hielden oogenschijnlijk geen menschelijk overschot meer in. Men had het zand en de aarde moeten ziften, waar-j race ze gevukl waren, en dat zou, onder i het vijandelijk vuur, een tamelijk ge-! vaarlijk werk geweest zijn, wat de bevel-i hebber trouwens niet kon toestaan, daar i de soldatên naar de Dardanellen gekomen waren om iets anders dan wel om zich met oudheidkundige Jiefhébberijeu bezig te houden. Een korporaal-verpleger der zouaveu, een geleerde priester, dien de dienst in de loopgraven riep, kon evenwel, in zijn zeldzame vrije oogenblikken, de vond-sten der sapeurs onderzoeken en ze ideii-tiïieeren. Hij signaleert, buiten de tal-rijkp . sarcophagen, een aantal aardeu amphoren (wijnvazen) van één meter middellijn «1 van één meter vijftig hoogte, terra-cotta vazen van verschil-lciidc afmetingen, beeldjes en zelfs een',: zeer schoon zwart aardewerk, dat men naar Frankrijk zal opzenden om aldaar aan een speciaal onderzoek onderworpen te worden. Men heeft echter geen enlçcl opschrift gevonden,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie