Het volk: antisocialistisch dagblad

751 0
29 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 Januari. Het volk: antisocialistisch dagblad. Geraadpleegd op 28 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qr4nk37v4n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZeveD-cn Twialigsîe Jaar. H. 23. Soâsdlenst — Hnlsgezia — Elgsnâom Zondag, 28, en Maandag, 29 Jamari 5917 Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», JJeerstceg, n° 16, Gent. Bui'eel voor West-Vlaanderent Gaston Bossuyt, Recolletten-stiaat, 14, Kortïijk. HET VOLK mçH aumijlt m ï Opalle postkantorenaan 10 fr. per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie maanden fr. 2,50. Aankondigingan : Prijs volgens taricf. Voorop fc« betalen, Rechterlijke herstelling, 2 £f» per regel. Ongeteekende brieven wordeà geweigerd. TELEFOON N° 137, Gent, "Versclsljnt © maal pes* week OHK.lb 1 £lN WllK.jKMAN OJdLAD SCentiemen bet nummer Brie nltstekende ïronwen. (Vervolg en slot.) ZUSTER AMAL6A (ln de wereld Juffrouw Valider Slegen, ovcrsle der eerste karavaan der Liefde-zusters in Congo.) Na 17 dagen gaans bereikte de karavaan Leopoldville. Zclden kwam het in dien tijd voor dat eene lcarvaan van 5 blanke jonge mannen van Matadi naar Leopoldville ongehinderd aan kwam. En de Zusters en hunne geleiders kwam en voltallig en ongedeerd aan. Ver der s van Leopoldville naar Luebo waren ze eene maand onder wcg met een steamer, op de Congo eerst, vervolgens op zijne bijrivieren Mfini, Kassaï, Sankuru. Van dan af was de reis te water of per ijzerenweg niet meer mogelijk. Er bleven dan nog acht dagen gaans,in 't geheel had-den de Zusters 330 uren afgelegd om ter bestemming te komen. m8b kan begrijpen hoe aandoenlijk de aankomst was, hoe ze gevierd werd door een krachtig Te Deum in de kerk. • Hier was dus de akker, dien moeder Amalia met de Priesters-Zendeîingen en •îarcmeelegezellinnen te bewerken hadden. Xalrijke zieken te bezorgen ; velemeisjes te onderwijzen, om te beginnen; wasschen en plassclien, plante», koken, enz. Den 25 November schrijft Moeder Amalia aan hare algcmeene Overste een brief waaruit wij 't volgende mededeelen : « De Missie van Luluaburg is de rijkste en :l(i blocicndste zending van gansch den Bel-gischen Congo. » Om u hi.-rovcr een gcdaeht te geven, ziehier de opgavc van eene enkele maand : il November: 32 doopen, 18 eerste kom-mnnien; 18 cliristene huwelijken. » Don 19 November zullen we meer dan 80 ùoopcn liebben. En binaen eenige weken nog vecl meer. Het getal onzer negers en negerinnen grocit dagelijks aan, bijzoover dat wij reeds eene bevolking hebben van 1600 personen, waarvan dagelijks een groot getal het H'eilig Misofîer bijwonen, met eene godsvrueht, die oiia waariijk stieht en troost. Des zondags is onze kerk veel te klein, want niemard blijft achtcr. Met onze 400 kinderen is zij reeds proppensvol, en dan zijn er nog verscheidene honderden die buiten blijven staan. » Daar waar tôt over eenige maanden nooit cen knie voor den Almachtigen God was ge-bogfn, daar zien wij aile zondagen, op het oogenblik der Conseeratie, 1600 zwarte hoofden tôt in het stof der aarde in aaubidding noêr-gebogen! Daar waar tôt over eenige maanden de aanbiddelijke Naam van God nooit was uit-gesproken, daar hooren wij nu aile zondagen, door 1600 mongolien zijnen lof verkondigen en uit 1600 harten een smeekgezang tôt zijnen troon ir den Hemel opstfjgen. s O bemiude overste, moes'; gij des zondags u in onze kerk bevinden, gevoeleas van vreugde zouden uw hart overstroomen en tranen van aandoening uwe oogen ontvloeien!... O! wat troostclijk sehouwspel» roept Moeder Amalia vervoerd uit. In de brieven van Moeder Amalia is er nooit plaats voor eene ldacht; 't is altijd de zegevierende toon, zelfs dan ook als de kerk brandde in 1895, en als kort da.arop het oproer uitbrak onder eene bende Batetelas die Luluaburg bedreigde. Eenige bijzonderheden over dat oproer loonen aan, welken angst de Zusters door-staaii hebben te midden dier wildernis, want de Congo was toen niet 't geen hrj nu ts. Gestadig vernietigde het eene volk het andere. En de Arabieren deden jacht op de dorpelingen oui ze als slaven te ver-handelen.Wat de geschiedenis van dien tijd ons over Congo verhaalt, gaat aile gedacht te boven : onweten'dheid, wreedheid, bar-baarschheid die bij sommige negerstam-meniot menscheneterij overging, gestadig vechtcn en vernielen en brand stichten: Paasbij ongebaande wegen, oningedijkte vvaterstroomen, zooals de Congo; noch verkeersmiddelen, noch comfort. Den 3 Juli lcwamen de Batetelas in opstand tegen hunne oversten, op een post, 12 kilometer Van Luluaburg afgelcgen. M. Pelzer, kapitein Van dien post, verloor daarbij het leven. De moordenaars waren met onmenschelijke wreedheid op het doode liehaam gevallen; zij hadden het ijselijk verminkt en met kogels doorboord. Daania waren ze met al de wapens en 10.000 kardoezen opgetrokken. Pelzer's oor was ge-zonden geworden aan een ander negeropper-hoofd hem verwittigend dat de gelegcnheid kchoon was om al de blanken van kant te maken. 't Was die bende gewapende oproerlingen, die op weg was naar Luluaburg. Den 4 Juli rond elf ure 'h morgens werd Pater Cambier .verwittigd over 't geen er gaande was : een kapitein gedood, en twee andere officieren gekwetst, op de vlucht en aehtervolgd. Weldra was ganœh de missie op d'hoogte van 'tgebeurde. En te half twaalf ure, zonder de minstc voor-bereiding, zett-en de Zusters het op de vlucht met een deel der bevolking van de Missie. Pater Cambier bleef bij om de andere desgevallend te besehermen. Ze gingen, ze liepen in de bran-deude zon, met voorsehoot aan en mouwkens, zegt Moeder Amalia, 3-4 uren ver, naar eene schuilplaats, bij een bevrienden lioofdman der Missie. Ze rustten daar uit, en kregen eene kleinigheid te peuzelen : een kieken die ze onder elkander deelden, en wat boonen. De avond viel ln, als ze eensklaps in de verte eene bende volk» zien aankomen. Zouden het de Batetelas zijn ? Gekeken, met. ang3t in 't harte. Doch, neen, 't is de ganache missie van Luluaburg : 1200 in aantal: mannen, vrouwen, kinderer, die gevlueht zijn gelijk zij, in de wildernis. Aehteraan stapte een christen met geweer in de eene hand en de ciborie in d'ar.dere, bevattende 70 tôt 80 hostiën. De Zusters verwijderen zieli te 8 ure om slapcn te gaan in eene ehimbek, toen Pater Cambier een brief or.tving, die hem aankon-digde, df.t ze zich aile oogenblikken aan cen aanval der Bena-Lulua moeten verwachten. Pater Cambier deed de Zusters roepen : — Moeder Amalia, zegt hij, en gij Zusters, gij zijt voorzeker doodmoede; ma»r ons leven is in govaar en wij moeten nog eene laatste poging aanwenden. Wij moeten onze Missie ometraaien. 't Is nu kwart na acht ure; morgen vroeg, om 4 ure kunnen we ginder aankomer.; voelt gij u sterk genoeg om nog zoover te gaan '! — Wij zijn tôt uwen dienst Pater, in Gods naam ! De Zusters maakten, zich bereid te eommu-nieeeren. «Ze dachten, sehrijft Moeder Amalia, 't zal missehien onze laatste communie zijn. Eene der Zusters had bij toeval eene bougie op zak. Ze werd aan een der meisjes in hand gegeven, doch men had bijni den tijd niet de hostie te nutten, als de priester weer eene andere voorbracht totdat de ciborie gansch goledigd was. » In min dan vijf minuten na het bevel van Pater Cambier om te vertrekken, was het kamp opgebroken. En do schaar ging voort, treùrig, zwijgend, vol angst, verslagen door al die afwis-selingen van vrees en lioop. 't Was middernacht. De Zusters hadden ge-gaan van 8 ure tôt dan en waren den dag te voren ge3tadig te been goweest zonder voeding bijna. Ze konden zich niet meer recht houden var vermoeienis, er willen of niet, men was verplieht hen te laten rusten. De heilige Vlaamsehe dochters vleiden zich op den naak-ten grondeener ehimbek neder, en lagen weldra in eenen diepen slaap. Bij zonsopgang klcptehetscin tôt den a.ftocht. Men waisleehtsàuren van de Missie verwijderd. En daar de Batetelas weg waren, verhoopte men hulp te bekomen, in de Missie zelve van Luluaburg. Doch, om er te lcomer, moest er gegaan worden largs Sagaehe, waar een der neger-opperhoofden, een wreedaard en helsch man, verborgen zat, die 200 rocren bezat, vuursteen-geweren, wel is waar, maar toch geweren. En de Missie bezat er slechts dric. Bij 't intreden in 't dorp, ontving Pater Cambier een bode van M. Lapiére, bevelhebber van den post Mokawah,op drie dagreizen van Luluaburg, die hem 't volgcnd briefken bestelde : « Zondagmorgen, of misaehien reeds den nacht te -"orcn zal ik bij u zijn, met 60 geweren en 13.000 kardoezen. » Binnen de 24 uren zouden we dus gered zijn, ja, doch, desohelm dienze te vreezen hadden, zat op twee uren afstand op loer. Pater Cambier ging recht op hem af. Hij hield hem aan dei klap, en wist hem zoo behendig om den tuin te leiden, dat gansch het vluchtclingskamp verre uit zij ne oogen weg was, als hij van hem afseheid nam. De Zusters waren gered. Ze kwamen veilig toe in de Missie, waar ze God dankten door 't zingen van een Te Deum. Den 28 Juli werd eene kolom der weggeloopen zwarte soldaten overrast, hunne wapens ont-nomen, alsmede 74 vrouwen, 33 mannen en cen heele hoop waren. 't Is Moeder Amalia niet die zich be-klaagt over 't voorgevallene, want ze sehrijft den 22 September naar 't Moeder-huis van Gent : « Dé oproer hccft een einde genomel, en wij bevinden ons terug in onze Missie, ge-lukkig en tevreden als vroeger. Nu dat ailes stil is, hebben wij onze gewone werkzaamheden hernomen en gaat ailes wederom goed vooruit. «Verledcne week hebben wij 't geluk gehad zes onzer grootste kinderen ccn christelijk huwelijk to zien aangaanrBovendien zijn er een 30tal die zich bereiden tôt het H. Doopssl en een 20tal die binnen eenige welcen tôt de Eerste Communie zullen aanvaard worden. «Zoo gij ziot, Beminde Overste, indien God ons van den eenen kant tijclalijko beproevingen overzendt, houdt Hij niet op van den anderen kant onze nederige pogingen overvloedig te zegenen en ons met geesteKjke vertroostingen te overladen. » Einde 1895 keerde Moed.er Amalia naar Gent terug om zich te herstellen, doch, om weldra weer naar Afrika terug te keeren, waar ze verblijî nam in 't liospitaal van Kinkanda. Den 30 Januari 1895 schreef ze uit Luluaburg, en 't is weer jubelen en ieveren om navolgers te krijgen voor hare missie-roeping : « Hoil aan allen, mijne diorbaro Medezusters, in 'fc heden en in Uet toekomende: Weet dat de grond, die hier te bawerken blijlt, verder strekt dan de oogen kunnen dragen, dat er hier werk is voor honderdon arbeidsterst Wij wenschen u op voorhind welkom. De M»3ester, die wij dienen, haeft kronen genoeg om er iederoen op het hoofd te zetten! » Vijî jaren lang nog bleef Moeder Amalia te Kinkanda, waar ze met dezelfdegeest-drift, denzeil'den iever hare medezusters stichtte, haar hoofd nederboog over de af-scliuwelijkste verminkten, de wonden heelde en den kanker waschte der onge-lukkigste onder de ongelukkigen; ofwel den laatsten snik opving van de door slaapziekte aangetaste negers en negerin-nen. Ze viel als slachtoiîer harer zelfs-opoffering: op bevel van den geneesheer werd ze naar Europa gestuurd, aangetast door eene kwaal, die volgens de Zusters die haar verzorgden getuigen, zoo pijnlijk en zoo wreed was, dat men er voor beefde. En als eene gastliuisnon zich aldus uit-drukt, dan kan men zich inbeelden hoe erg haar lijden was, gedurende twee jaar dat ze nog leefde, binst dewelke ze zeven-maal berecht werd. Van haar mag verondersteld worden dat ze van God een lijdensleven verzocht had tôt welzijn van de ongeluklcige negers van Congo. Zuster Amalia, die hare ziel zoo edel-moedig ofïerde om die van anderen te redden, die hare gezeliinnen Missionarissen door zulk een leve swat del stichtte, ver-dientvereerd en in Viaanderen vereeuwigd worden. LOIJ3SE»iVi^!RIE. De omwenteling van 't jaar 1830 was niet heel uitgelcefd in '31. Antwerpen, onze groote handelsstad, werd nog voortdurend bestoolct door Hol-landsche strijdkracliten, als Leopold I, weduwaar doch kinderloos, naar de hand drong van Ludovica-Maria-Theresia-Char-lotte-Isabella van Orléans, onder 't volk gekend onder de benaming van « Marie-Louise. » Ze was de oudste dochter van koning Louis-Philippe van Frankrijlc, de kleindochter van Maria-Theresia. Prinses Amelie, der beide Sicilien, was hare moeder.Louise-Marie zag het daglicht den 3 April 1812 te Paiermo en ze sloot hare oogen den 11 October 1850, te Oostende. Die blocm van ons land was uitgeblomd op 38jarigen leeftijd. De huwelijksplechtigheden onzer eerste koningin waren gevierd geweest te Com-piègne den 9 Oogst 1832. Daar werd meer geweend dan gevierd, want Louise was gaarn gezien door hare omgeving en hare verwijdering werd aanzien als eene groote leemte. Louise, iedereen wist het, werd geofferd aan de staatkunde door hare ouders, op 20jarigen ouderdom. Ziehier hoe : Leopold I was Prins van Saksen-Coburg en Gotha, en hij streed voor zijn land tegen de overheersching van Napoléon I, te Gersdorf, Weldheim, Limbach. Uit dien hoof de was hij sympathiekin Duitschla.nd. Leopold leerde de wapens hanteeren in 't Russisch leger. Hij was voor Rus-land dus ook geen onbekende, meer nog hij werd er gewaardeerd. Leopold had in eerste huwelijk eene Engelsche Prinses ge-huwd, Charlotte-Augusta. Daardoor had hij de gunst van Engeland op zij te hand. Door in tweede huwelijk de iiand van Prinses Louise-Marie van Orléans te vra-gen — die geen verwantschap had met Napoléon, dreef hij va wege Frankrijk, 't gevaar af dat België bedreigde. Louise-Marie was dus een vredesge-schenk voor de volkeren. In de lijkrede, die wijlen Kardinaal Dechamps over de eerste Koningin uit-sprak,deed hij vooral die vredesbeteekenis uitschijnen. Wie de briefwisseMng uit Louise-Marie's jeugdinziet — en ze kon in verscheidene talen vloeiend met de pen omgaan — komttot het besluit dat onze eerste Ko-un-gin haar hart edelmoedig heeft geofferd als vredespand voor de vollcen van Europa en voor België in 't bijzond.er. 't Is vooral dat ofîer, door God aange-nomen en gezegend,dat haar alsde hoogs e verdienste wordt aangerekend en \v: ar-voor aile volkeren liaar dank ver-schuldigd zijn. Wie ziet er de hand Gods niet in : een zwak schepsel, eene vrouw, werkt de grootste zalcen uit. Hoe dikwijls zien we in de geschiedenis dat God de Vrouw uit-kiest om de wereld te verbazen, te toonen aan de machtigen hoe groot Zijne almacht is. Voor België was 't een zegenrijk huwelijk : de goedheid en de zachtmoedigheid der welbeminde Koningin, gepaard aan den ernst van een wij zen Koning. 't Zachtmoedig karakter van Louise-Marie verborg iets heldhaftigs: als bewijs gelde 't geen enkele maanden vôôr haar huwelijk te Parijs voorviel. De hoofdstad was weer eens door de revolulie geteisterd. De Ministerraad verlangde dat de Koning zich openbaar vertoonde. De Koningin daarentegen smeekte den Koning liet volk niet aan te durven. «Het zij zoo», ant-woordde Louis-Philnipe^ « Louise-Marie zal mij vergezellen. » Enkele minuten later rolde 't koninklijkrijtuig de baan over naar Parijs, den Vorst meêvoerend, te zamen met de jonge Prinses, die vol kalmte en als trotsch over de keus van welke ze 't voorwerp was, een beschermengel scheen te zijn, geroepen om eenen vader en eenen koning tegen 't hem dreigend gevaar te beschutten. Als vorstin was Louise-Marie een engel van liefde en vertroosting, zoowel als van gebed. Ze beminde grootelijks ailes wat God haar te beminnen gegeven had : haren vader, hare moeder, zusters en broe-ders, haren echtgenoot en koning voor wien zij ailes verlaten, kinderen waar ze ailes voor geofferd liad; hare noodlijden-den, de haren, omdat ze van God waren. Te beginnen van de wieg en de bewaar-school, 't gast-en toevluchtshuis, tôt de gevangenis toe, waren deelachtig van liare vrijgevigheid. Hand, geest en hart had de Koningin bij ailes : in de nijverlieids- en kunstten-toonstellingen, bij de akademische wed-strijden, de muziekscholen, de gedenk-malen opgericht tôt nagedachtenis onzer helden en voorouders. Begunstigd door eene kolossale fortuin 'vloeide t geld uit haren beugel als 't ka-toen van 't weefgetouw. Binst dat ze haren zin scherpte om de nooden van 't volk te lenigen, werd ze overvallcn door angst en droefheid : haar vader bestendig bedreigd, hare broeders gewikkeld bij oorlogen in Afrika; — de hertog van Orléans slac ht ofîer van een rijtuigongeval; — hare teerbeminde zuster Maria, wier gedachtenis haar tôt in den doodstrijd bijbleef, bezweken aan de ge-volgen eener verkoudheid. gevat tijdens de vlucht van 't kasteel weg, waar ze ver-bleef, te Gotha, en waar brand was ont-staan. — Eindelijk, o smart ! haar vader onttroond, in ballingschap op de vlucht, tôt hij stierf van droefheid. Zooveel rampspoeden ondermijnden haar teeder gestel, ze stierf na den beker des lijdens tôt den bodem geledigd te liebben. Van onze ouders weten we hoe Louise-Marie hooggeacht en diep bemind werd : ze was zachtmoedig, niet alleen uit wel-voeglijlcheid, maar door eenen onuitputte-lijken grond van goedheid. Ze was eenvoudig, evenals al de verhe-ven geesten. Ze was voorzichtig, niet uit berekening, maar door verstand. Louise-Marie, onze eerste vorstin, leed als eene martelares. Ze offerde hf.ar hart : ze werd Bruid en Moeder om aan de vollcen van Europa en vooral aan België den vrede te verzekeren. Haar gemaal, Leopold I, zei bij haar afsterven : « Louise-Marie, in persoon, was zoo heiligals in haar leven ! » Hare gedachtenis blij ve eeu w s,' gezegend ond.ei haar nagesL c en ond er 't Volk ! W'ouwe werklîif? van WHsoïï. GENEVE, 26 Januari. — De Progrès, van Lyon, maakt eene melding openbaar uit "Washington, die zoogezegd voortkomt uit de omge-vir. g van Wilson en volgens dewelke Wilson zich voorbehoudt, bi men zekeren tijd, zich tôt de oorlogvoerende machten opnieuw te wenden, en wel mot het bopiald a mbod van een cloor hem te vormen Vredesbond, die na rijpelijke over-weging do genomen besluiten zou bekend maken.WASHINGTON, 25 Januari. — Men meldt dat het voorstel van den republikeinschen sena-tor Cermi igs, eene uitvoerige bespreking te houden over het adres van Wilson aan den Senaat,door deze verworpen werd . Zsskonîgrencie âer Fnî8rte, LONDEN, 26 Januari. —• Eene officieele me-dedeoling over de Zeekonferencie, te Londen ge-houdeji tusschen Engeland, Frankrijk en Italie, zegt: Kwestië . der zeopolitiek in de Middelland-sche zee werden besproken en opgelost. De uit-slag is volledig bevredigend. Gewichtige beslis-singen worden genomen, niet alleen over de verrichtingen ter zee, maar ook over het benut-tigen der schepen en het bewaken der handel-stratenen andere dergelijke problemas. _ TER ZEE. AMSTERDAM, 24 Jan.t>— Zijn gezonken : de Engelsche visschcrsbark Eihil, de Engelsche visschersboot Lucy Gladys en Star, verder de Nederlandsehe boot Holland en de Engelsche boot Tremeadow. Deze laatste heeft eesiX' water-verplaatsing van 3613 ton. (Een Nederlandsche boot Holland komt niet op de lijsten voor.) LONDEN, 22 Jan. — Lloyds meldt dat de schooner Ellen Roberto gezonken is. KOPENHAGEN, 25 Jan. - Gisternamiddag rond 4 uur werd aan de Westkusten van Noord-Jutland, bij Stenburg, ten Zuiden van Hanst-holm, eene boot van ongekfnde nation .liteit, door een Duitschc onderzeeboot ve.zonken. Volgens men kon vaststellen van te lande, had de yerzinking plaats ongeveer acht zeemijlen van do kusten, dus buiten de Deensche zeegren-zen. Kort na het ondergaan van het sehip zag men tweeschniten, waarin zich waarschijnlijk de bemannmg bevond van de boot. Boiden naderden bij klaar weder en rustige zee het land. AmFterdam, 25 Januari. — Zijn gezonken : de Engelsche boot Reuquen, 35S31 t. en het Engelsch zeilschip Citus. Gistc-r werd het ondergaan gcmeld van het Nedcrlan'lsch schip Holland. Er is spraak van de boot Salland. die op 10e van Amsterdam naar Buenos-Ayres vertrokken was. Volge.'.s eene melding van de Times is de "bemannirg VPn dit schip gestrand er heeft medegedeekl : dat het sehip dinsdagmoigen om 5% ure door eene Duitsche ondeizeeboc-t verzonken werd. De marschappen, bepteande uit 37 koppec, heeft zich in drie booten gered e-n werd door ren verkennerschip opgcnomen. Deze g.:zegden i zijn met het meeste voorbehoud aan te nemen. i De Salland had eene waterverplaatsirg van 56571 Ion en behoorde tôt de Koninklijke i Hollandsehe Lloyd. Verder is de Ncderlanelsehe boot Zêta, 30531 ton, gczonkei . De onlangs i als verzonken gemelde boot Tremeadora heet i Tramendons De Nouvelliste de Lyon meldt : De Noorweeg-sche boot Sterly kwam te Corubioa toc met 28 ] schipbreukclingen van den Franschendriemastc. Duc d'Aumale, die door eene Duitsche onderzee' boot verzonken werd.. Zij kwam aan de ongeluks-plaats, was ncer de U-boot zich bereidde om û:. schipbreukelingen te redden. ^ LONDEN, 26 Januari. — Drie trawlers uit Fleetwood zijn door eene onderzeeboot met kanonsehoten tôt zinken gebraeht. LONDEN, 26 Jahuari. — Lloyds meldt het vergaan van de Deeiuche boot Dan. GENEVE, 26 Janue,ri. — Het Zwitrerfch perstelegraaibureel meldt : De postboot Québec, var.detrarsatlantischcschipvaartmaatschappijji'i aan et monding der Gironde op eene mij p. ac-loopen. Het gelukte de boot op eene bank, Lij Royan, aan te leggen en aile pa&sagiers te re dden. "Volgens eene andere meldirg is het schip ge-zonker.Het Zsegevecliî. AMSTERDAM, 23 Jan. — Het Handelsblaâ uit Ymuiden : Het Nederlandscli sehip Gemts werd heden morgen om 9 uur door eene Duitschc torpedoboot aangehouden e.i verziocht tien zwaargekwetsten op te nemen en aan land te bren gen. De kapitein van de Gems voldeed aan dien weiîseh en keerde onmiddellijk tertig naar Ymuiden, waar voor de verzorgir-.g eler gckwets-ten gezorgd werd. De Duitschc torpedojage:-was zwaar beschadigd, de achterschouw was weggesehoten. De toipcdojsger werd door drie Nederlandsche sleepers in de haven gebraeht. Bovendien werd heden vroeg een tweede Duitsche torpedojager gezien, die, in voile vaart. naar het Noorden vaarde en waarsehijnKjk niet beschadigd was. De luitenanten ter zee Faust en Hannover werden als dood geme'd. YMUIDEN, 24- Januari. — Het hevige kanon-gsbu'der, dat men verleden nacht en ook gister-morgen vroeg van zee uit hier kon hooren, heeft opgehouden. Velen der Duitsche koîonie te Amsterdam ijlden naar Ymuiden, om de Duitsche mat'rozcn van het noodige te voorzien en zc om hunne koene vaait geluk te wcnsehen. Een dtr zwaargekvetste matrozen, die «lien wrrden opgenomen in het Roode Kruisgsbouw, i» heden aan zijne kwetsuren overlcden; de overi-gen, met eene uitzondering, bevinden zich niet meer in levensgevaar. De begraving der-^evallett officieren en mannen van eie torpedoboot VI!1 zal waarschijnlijk vrijdag, met de militaire eer, geschieden. Over de kwestie der interneering of •vrijlating van de boot en hare bemaiming is, van officieele zijdc-, nog niets beki„-nd gemaakt. 14 der gekwetste matrozer, werden heden naar Amsterdam gebraeht, in militaire lazarettcr,: een der gckwetsten, wienstoestaud de reis niet tocliet, moest voorloopig nog in het Roode Ivruifi hoipitaal van Ymuiden blijven.. Mogeli.jks zal de to pedoboot van Ymuiden naar de Amsterdam-soh- buiteDhaven gebraeht worden. Zjg 2e blady. OfficleeleMeflefee&fflen In Viaanderen, Frankrijk en Elzas. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 Januari. — Uit het groote hoofdkwartier : — Legergroep van den Daitschen kroonprins. ■— Op den Westoever van de Maas, in den sector van infanteriegeneraal von François, bestormden beproefde Westfaalsche en eleelen van Badensche regimenten, onder bevel van luitenant-generaal von den Borne, doeltreffend gesteund eloor artillerie, pioniers en mijnfwerpers, de Fransehe graven ter hoogte 30-1 op 160( meter breedte. In handgemeen leed de vijarid bloedige verliezen en li^t omtrent 500 gevan-genen, waaronder 12 officieren en 10 machien-geweren in onze handen. 's Nachts zetten ele Franschen eenen tegenaanval aan, elie mislukte. Ter zijde dor aanvalsplaats voerden oneler-nemingen aan Mort-Homme en Noordoostelij!; van Avocourb tôt den gewenschten uitslag, Op Liet Oosteîijk Geveciitslerrein. (DUITSCHE MELDING.) BERLIJN, 26 Januari. — Uit het groote hoofdkwartier : — Front van gcneraal-veldmaarschalk prin~, Leopold van Beieren. — De gevechten aan do Aa brachten oolc gister volledig succès aan d" aanvallonde Oost-Pruisische divisies door het in-bezit-nemen van verdere Russische stellinge;; beiderzijds de rivier. Op don Oostoever niis-lukten sterke vijandelijke tegenstooten. 500 gevangenen werden ingebraclit. — Front van generaal-ovcrste aartsherlog Jozcf. — lu het Berecker gebeiigte werden m ht-i Casinu-dal aanvallen van verscheidene Roe-meejisehe compagnies teruggewezen. — Legergroep van (jeneraal-vddmaarschalk von Mackensen. —■ Niets nieuws. (BULGAARSCHE MELDING.) SOFIA, 25 Jaruari. — Van d.en genci.'alstaf : Vijai'dolijk artillerijvuur zonder uitwerking tegen Isaocea. Twee vijandelijke monitors be-îchoter van uitd n Subina-Armhc' dorpPri-Jova. Oosteîijk Tulcca er Westelijk Mthmud-eh. Wij Bpenden gewetr-, maehiengewoer- en aroiliêlSe-vuur tegen de vijandelijke e^nheden op den Noordoever van den St. Georges-Arm en ver-strooiden deze. (RUSSISCHE MELDING.) S' PETÈRSBURG, woensdag 24 Januari. — Dfficieel : Na eene he-vige crtillcrievoorbereiding vielen :1e Duitsclu rs met aanzi- nlijke krachte i onze ifdeelingen aan, welke ele stellii gea bvZe'tten ;usschen het Tirulmoeras, Westclijk van Riga, m de Aa alsook Westolijk van Kalnzem. Door lerhaaide aanvallen gflukte het den Dnrtsche^s, )iize troepen twee tôt drie kilomster in Noor-lelijke ricliting terug te slaan. Verbitterdo gevechten duren voort.. Vijandelijke pogingen om onze st.-Bing Ooste-iik van Da .nen.fcUi eu Westelijk van iliuxt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volk: antisocialistisch dagblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1891 tot 2008.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes