Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

825 0
03 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 03 Januari. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 19 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/wh2d79701v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

yVcht eu veerligste jaar Zaierdag 3 Januari 1914 Nommer 1 fr, 5-00 j*vi, met de past besteli CIR tiOBKÎ-iitDEBLÂSD trtnco il gr, xîfi». iîi" :-.('Ql«nt3pS-ijï si ((tlilkur. i 3sW>-oa<MsiBLl«S -»•:* «•» -V» "WW TS^l JEfSL. JS3*iâ *Mk VOLKSBELANG v»î>Qr!TTTj-Krï?wn« v r sn?.m k £tern .4 a fr. 5-00 J»?J% net tbe pest k«t*5é sans mess &Ê£K8L&» VtïïK.iJ 3 gf. S@, &ê BtCSt* {-■■ fe VMTtp fesU«îfcs.s.î' &a.8te«&é4ff 3 ># g. «a **** «jjMu? Jr*-%Q Afzonderlijke nummers *ijn te DeKomen bij ajl>. jiu&rri, uaigenderj en bij AD. HERCKENRATH, Veldstraat 47, te Gent, en bij ail ea&etverkoopers; tegen 10 cent. BUREEL YAN HET BLAD : Oalgenlserg, 23, te Gev 1 Aile mededeelingen, brieven, handschriften, enz., yrachtyrij te sturer Aan de Redactie van het Volksbelang, n.i ^ r*r» n x Inhoud. — Onvoorzichtige martelaars. — Vlaam sche Belangen. — Een Schande. — Werk var het Wiilems-fonds. — Van ailes wat ait Nuord Nederland. — Kerslfeest van het Algemeen Neder landsch Verbond. — Geen verdubbeling det leergangen in de Gentsche Hoogeschool. — Di • i Spoorwegverbinding tusschen Gent en Antwerpen — Nationaal Verbond der Vlaamsche Tooneel-maatschappijen. — Een nieuwe roman van dichlet René De Clercq. — De Àlmanak van 't Zal Wei Gaan. — Hooger Onderwijs voor het Volk. — Sterfgeval. — looneelkroniek. — Liederavonden van het Wiilems fonds. — Muziekonderwijs voor het Volk.. I ■ Onvoorzichta martelaars. De Etoile Belge gaf dezer dagen een over-zicht der Belgische politiek gedurende het afgeloopen jaar.Daarin stondletterlijk te lezen : " Het talenvraagstuk gaat voort met ons nationaal leven te vergiftigen. n De laatste Vlaamsche wetten van verove-ring en weeiwraakdoordeKamers aangenomen, gevoegd bij de vrees voor degenen, waarmede de Fiaminganten ons nog aile dagen bedreigen, hebben ons openbaar leven zeer gestoord. » Het oude bondsverdrag waaraan wij 1830 hebben tedanken, staat op het punt verbroken te worden, zoo niet in feite, dan loch in de gees-ten en in de harten. " Het Flamingantisme leidt er toe Vlaanderen te tfëïooven van alie deelneming aa)i de algemeene kultuur en heeft de Waalsche ziel diep gewond. " De onbetamelijke betoogingen der Walen, die de Blijde lntrede onzer vorsten te Luik en te Bergen hebben gekenmerkt, mogen niet de minste illasie overlaten over het dreigend gevaar. •> Zoo men de ontwikkeling van het kwaad niet te keer gaat, loopt het weik van 1830 gevaar schipbreuk te iijden in de eerste botsing die Europa beroeren kan, en waarvan België den weerbots zou ondergaan. » Die melodramatische verklaringen der Eloile Belge schijnen ons een veeg teeken voor de oprechtheid der vaderlandsliefde van de Brus-selsche pers. Als men één voor één al die tragische para-grafen in oogenschouw neemt, dan ondervindt men hoe schijnheilig en leugenachtig aij zijn. Wat verstaat de Etoile Belge door de ramp-zalige laatste taalweilen van verovering en weerrcraak op de Walen? Waarschijnlijk de taalwet Persoons-de Bro-quevilîe op het gebruik van het Vlaamsch in 't leger. En wat bepaalt die wet van weer-wraak?Men weethoehalfslachtig en hoe gematigd die taalwet is en hoe de Vlaamsche soldaat in het Belgisch leger ondanks die taalwet nog altijd een soldaat van tweede klasse gebleven is tegenover zijnen broeder den Waal. België bestaat sedert 1830. Gedurende die drie-en-tachtig jaren werd de Vlaamsche soldaat in het leger van zijn vaderland op onwaardige wijze behandeld. Met de taalwet Persoons-de Broqueville is eenigszins aan dat schandaal een einde gesteld, ten deele ten minste. En zulks is voor de Etoile Belge een maat-regel van verovering en vveerwraak tegen de Walen! Het oude bondsverdrag van 1830 ia bedreigd, volgens haar. Wat verstaat de Etoile Belge daaronder ? Waarschijnlijk de Unie yan 1828 tusschen liberalen eu clerialen oœ het komnkrijk der 1 Nederlanden omver te werpen. Die Unie sehonk ons het Koninkrijk België in de plaats, waarin de Walen en Franskiljons burgers van eerste klasse en de Vlamingen I burgers van tweede klasse waren zoolang als er ■ geene taalwetten aan de Kamers afgedrongen werden om de Vlamingen tebeschermen. Die Unie van 1830 hebben wij Vlamingen nooit gezegend. Zij was het uitgangspunt onzer ; vernedering en het begin van onzen aohteruit-! gang in België, terwijl de Vlaamsche gewesten tusschen Waterloo en 1830 op schitterende wijze vooruitgingen. Volgens de Etoile Belge leidt de Vlaamsche Beweging er toe « Vlaanderen te berooven van : aile deelneming aan de algemeene kultuur. » 1 Worden Nederland, Denemarken, Noor-wegen, Zweden en andere kleine landen, beroofd van aile deelneeming aan de algemeene kultuur, omdat zij hunne kleine moedertaal in eere houden van hoog tôt laag, van laag tôt hoog? Belet zulks die kleine landen de talrijke Nobelprijzen door hunne geleerden te zien wegdragen, terwijl de verfranschte hoog-leeraren onzer vier Belgische universiteiten er nog geenen enkelen hebben kunnen bekomen ? Ofziin onze Franschgezinde geleerden misschien uit hoofde van het gebruik der Franscho taal beroofd van aile deelneming aan de algemeene kultuur? Men zou het haast moeten gelooven, dunkt ons. Dooh genoeg. De Etoile Belqe speelt met vuur als zij zulken wraakroependen onzin verkondigt onder voor-wendsel van te waarschuwen tegen een dreigend gevaar voor de eendracht in België. Wij zeggen het in gemoede : j Alwie er toe medehelpt, ter goeder trouw of j anders, om de Walen te sterken in hun | ingebeeld martelaarschap, verricht een boos-aardig en verfoeilijk werk. Men zal er de wrange vruchten van plukken; maar dan zal't te laat zijn, vooral in de aller-eerste plaats voor de Walen zelve, die in België nog zoovele voorrechten bezitten boven de goedzakkige Vlamingen. Waalsche martelaars 1 weest op uwe hoede. Laat dat potje liever zorgvuldig gedekt. i VLAAMSCHE BELANGEN- Bij de Vereenigde Werklieden. Onlangs hield deze zangvereeniging een feestmaal waarop zoo wat twee honderd man aanzaten. Er werden vele redevoeringen uitge-sproken.De heer Van de Velde en schepen De Weert spraken in 't Nederlandsch, alsook de heer Em, Mathieu, de geachte bestuurder van ons Conservatorium, die, hoewel Waal, begreep dat de taal van Gentsche werklieden niet het Fransch is. Maar de heeren Carpentier, gemeenteraads-lid, Marc Baertsoen, graaf de Kerchove de Denterghem en Mechelynck spraken Fransoh. Ook de voorzitter, de heer J. Verdonck had eerst Fransch gesprokeu en er dan eenige woor- ■ den in 't Nederlandsch bijgevoegd, omdat, « le Flamand est un peu le langage officiel des ouvriers ». Hoe genadig toch, tegenover al die werklie den, waarvan de meerderheid niets zullen begrepen hebben van wat de aanwezige Franskiljons meenden te moeten vertellen. Op het Spoor. Nog eenige bewijzen dat wij, om den heer Destreé nog cens aan te halen, Vlaanderen ontstolen hebben aan de Walen. Iemand die te Vilvoorden in den trein nr ; 228 gestapt was, schrijft aan de Vlaamsche ■ Gazet : Toen de treinwachter de kaartjes na kwam zien, en een Vlaamsch reiziger hem vroeg wan-ncer hij een aansluiting te Brussel voor Oosten-de zou hebben, antwoordde de bediende een-voudig weg : » Je ne comprends pas le flamand, monsieur «. Ik vroeg den treinwachter hoe het kwam dat hij, de Nederlandsche taal onmachtig, het Vlaamsche land boven 't Walenland verkoos. Hij antwoordde dat hij wel begreep hoe nadee-lig het voor de Vlamingen is met eentalige Waalsche bedienden te moeten omgaan, ook had hij reeds meermaals aanvragen gedaan ten einde eene stelplaats in zijne geboortestreek te bekomen, maar klopte steeds op doovemansdeur. Intusschen zien wij dagelijks in verschillende Vlaamschebladen hoe Vlaamsche treinwachters. in het, Wilenland gebannen, snakken om in 't Vlaamsche land, bij vrouw en kinderen weer te keeren. De trein 3173, van Gent-Dampoort naar St Niklaas, wordt bediend door een Waalsch treinwachter die onze taal niet kent of althana ze niet wil spreken. Vraagt men hem eene inlichting, dan staat hij u niet te woord, tenzij in 't Fransch. Hij kan nog niet eens de menschen in 't Nederlandsch verwittigen « Opgepast voor de handen 1 » wanneer hij de deuren moet toesluiten. Onlangs werdin deZuidstatie, te Brussel, een onderzoek ingesteld over een diefstal. Twee Vlaamsche werklieden werden beschuldigd.Het onderzoek werd gedaan door een Waalschen kontroleur bijgestaan door een Waalschen bureeloverste. Men aanhoorde een hoofdgoede-renbeambte (nog een Waal), die zijne getaigenis aflegde. Een der werklieden kende maar bitter weinig Fransch, en daar hij niets verstond van hetgeen hem voorgelezen of uitgelegd werd, was het hem onmogelijk zich te verdedigen, en heeft hij onlangs zijn bulletijn tôt wegzending ontvangen. Wanneer toch zullen wij in de Vlaamsche statiën van het land, Vlaamsche oversten en bedienden bekomen? Zou minister Vande Vijvere in Brussel-Zuid geene inlichtingen willen uemenp Hij zou ver-baasd staan over de Vlaamschonkundige amb-tenaren — statieoverste, statieonderoverste, bureeloversten, hoofdklerken, klerken, enz. die aldaar dienst doen. In de Posteri jfn. Daar zou de de heer Destree ook wel eens een kijkje mogen nemen, o. a. wat betreft de samenstelling en jaarwedden van het Provin-ciaal Postbestuur te Gent :. Dat bestuur bestaat nu uit tien ambtenaren en bedienden waaronder vier, dus omtrent de helft, Walen : het kost jaarlijksch 42,000 fr. aan loonen. Daarvan krijgen : De h. Hubar, dienstoverste, Waal fr. 9000 -f reisvergoeding fr. 1200 ut> n. ueceiie Ie kontroleur, Waal fr. 5500 + reisvergoeding fr. 1200 De h. Bero, kontroleur, Waal fr. 4000 + reisvergoeding fr. 1200 De h. Van Camp, klerk, Waal fr. 2700 Dus te samen 24,800 fr. Vlamingen zijn : 1 kontroleur en 5 klerken, die te samen het overschot krijgen, 't zij 17,600 frank. Spijtig dat het zoo moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk is, de volledige lijst op te maken van al de Walen in de openbare diensten in Vlaanderen. Die lijst zou het ontegenspreke-lijk bewijs leveren van wat wij reeds zoo dikwijls gezegd hebben : in Vlaanderen komen de Walen de beste plaatsen wegkapen ; slechts de mindere ambten zijn voor de Vlamingen, Inmiddels gaan de Waalsche haantjes-voor-uit maar altijd voort met de leugen rond te strooien, als zouden zij erg benadeeld worden. îîelgiseSi-l'ransche Wclensciiap. In Le Railliement schrijft de heer Franz Foulon een artikel over het taalvraagstuk, waaruit eenige zuivere pareltjes van taal- en geschiedkunnige geleerdheid te halen zijn : « Neen de Vlamingen zijn geen Germanen geen Nederlanders " Integendeel zijn Walen en Vlamingen wel kinderen van één eu 't zelfde gezin. Ciesse zegde " in een befaamd lied, dat dit slechts voornamen zijn. Misschien moeten wij er niets dan spot-namen in zien... Beiden zijn Gallo-Belgen, die enkel verschillen door hunne opleiding...Wanneer men dus trachtVlaanderen te vernederland-schen ontrukt men het nationaal gevoel aan 't volk (1). Slotsora van die mooie redeneering : de Vlamingen mogen hun « gewestspraak n wel liefhebben, maar beslist het Fransch aannemen als voertaal voor aile hoogere aangelegenheden in België. Wil de heer Foulon eens op ernstige inlichting gaan bij lieden die er iets van weten, dan zal hij tôt de voor hem verbazende ontdekking komen dat Vlamingen en Hollanders Nederlanders zijn, en dat die Nederlanders tôt het Germaansche ras behooren. Ziedaar intusschen hoe men voor ons Fransch-lezend publiek de geschiedenis schrijft ! Net gelijk op onze Tentoonstelling. Ten gevolge van de werken voor de verbin-ding Noord-Zuid, te Brassel, is thans ook de Kapellestraat afgesloten. Op de plaats waar deze straat in de Priemstraat uitgeeft, wordt dit bekend gemaakt door een opschrift : « Passage interdit.—Danger de mort ! » in 't Fransoh alleen. Mag de overwegend Vlaamsche bevolking, welke in die buurt woont, niet weten dat de Idoorgang daar verboden is en er doodsgevaar is ? Vulgarisatie te lieuvcn. Gelezen in het Laatste Nieurvs dit bijna ongelooflijk nieuws : Een jongeling bood zich eenige dagen gele-den aan bij een schepen met een omzendbrief en inschrijvingslijst, opgesteld in de twee landstalen, ten voordeele van een pas gesticht ! werk. Weet gij hoe de schepen den jongflling ont-ving ? Met deze woorden : £ — " W aarom die tweetalige omzendbrief ? Geloof me, jonge heer, ge zult een slechten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes