Ons land

2413 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 27 April. Ons land. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1ng8f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

f î«r4* iw<T;$ang, NUamtt St PSttiS; $ CfSNTSBMJBN 2# Ajh*1 î|Js. L-Iif1"» mmit II" I" ''Il ABONNEMENTSFRIJS: per jaar S.— Voor 9 inaanden 1.75 foor 3 maanden ONS LAND Mïb gilirljli |B tea hareele vaii &e.t bJ«0 Opstelraad ca Btiiecr : ROGUIiSTRAAT, 44, AîfTWfcfyiJSi ALtiEMfiEN WEEKBLAD YOOK H ET VLAAMSCHE VOLK STAATKÙNDE - WETENSCHAP - KUNST - TÔÔNEEL - LETTERKUNDE~ Een bosk van Richard de Cneudt HUN VONNIS I Wij ontvangen pas een heerlijk ■boek. Heerlijk in dezen zin dat het als jleen geweldig schot van een 42 cm-■mortier een vernielende bom van bui-itengev/one kracht in het kamp onzer legenstrevers, ja, ware vijanden, werpt ■en door zijn ontzettende losbranding |die Vlamingen zal doen opschrikken, Idie meenen dat men passief b..jven , Inag ala stormloop na stormloop tegen Inze rechten ondernomen wordt of die In de zoete begoocheling leven dat met lenige woorden in gesloten kring of In een vergadering te spreken zij aan lun Vlaamschen plicht voldaan heb- I Het boek voor ons op de tafel brengt ■na nogmaals de bevestiging van iets ■at wij niet vergeten willen, noch ver-lêten kunnen: wij leven te midden van lea tijd van herschepping ; we zijn ■rende onze rechten te veroveren ; wij ■aan naar daden toe. (Ach ! vergaten I.e toch niet zoo dikwijls ook daden le dœn !) I We worden verpUcht tôt ongemeen-liârc'.en en meedoogenloozen strijd té-|ai onze vijanden : franskiljons en ■ktieve passieven; — en ons naïef llaamsch geloof in ons goed recht, dat lus voorEifgaat aïs weleer de wolk den linderen Israël"s den weg was, wordt iacr aan dag en uur na uur verrast door le laagheid van de middelen waar-Ir.ede de tegenpartij ons durft te be-lampen en over haar ongehoorde en Iluwe vindingrijkheid. I Een zaak staat vast : het îs tégen Inze Vlaamsche natuur, tégen onzen Ichten en onverioochenbaren Ger-■aanschen aard onze toevlucht te ne-■en tôt het uitdenken van geniepige luwigheidjes of ons te verlagen ■t de laagheid van hun middelen. ■egenover hun handelwijze om ons liaamsche volk uit te moorden op zélé lijk, verstandelijk en stoffelijk ge-lied door aan Vlamingen aile rechten ■ ontkennen, bestaat maar een mid-lel: de inrichting onzer wettige macht, ■en zinnebeeld van het zeifstandig ■laanderen, dat geen staatsgevaarlijke lande! ingen dulden kan. ■ Wij groeten zeer diep voor den heer ■i'charâ de Cmudt, algemeen sekreta-■s van het Lager Onderwijs, schrijver ■an het heerlijke boek : De V ervlaam-fc'ng van het Lager Onderwijs, en Ht de bevindingen bevat van zijn ■erk en dat zijner medewerkers tij-■ens Ket onderzœk in Groot-Brussel ■igedaan. ■ !oen Het Vlaamsche Nieuws de ■rtretten mededeelde van eenige le-ftn der Kommissie van Gevolmachtig-■en schreef Vlaanderen's eersten dag-■adschrijver, Raf Verhulst, dat wij ■der de portretten van Gevolmachtig- ■ en Algemeene Sekretarissen witte ■îden zouden plakken en na eenigen ■: nazien welke daden we onder die ■men zouden kunnen schrijven. Als B{ wenscht Luc voor ailes : daden. ■Het boek van De Cneudt is het uit-■ofisel van een heele reeks daden ; ■der zijn naam weten we dus al wel V te schrijven... Maar we houden de pen in de hand ! Vast en zekerI Want, koene de Cneudt, u heeft nu wel de wonde aangetoond, u heeft nu wel op den pestbuil geknepen, zoodat de etter er uit sprong en ze hebben gehuild van pijn en razemij, terwijl hun eigen woorden, hun eigen vonnis . velcîe voor de vierschaar van ons Vlaamsch Geweten ; maar nu moet het vonnis voltrokken en dat voor het oog van iedereen, in 't voile daglicht, bij gejuich van onze vrienden, bij tan-dengeknars en gehuil van machtelooze razemij van onze vijanden, in het klaar bewustzijn van onze macht staande te dienste van ons Recht. Wij bekritizeeren het werk van Richard de Cneudt niet. Wij groeten het met eerbied en begroeten het met lief-de; 't is de vrucht van edel Vlaamsch werk. Elke Vlaming moet het lezen. "t Is een boek om u zwart te vloeken ! 't Is een boek om u te omgorden met granietige meedoogenloosheid ! 't Is een boek dat de macht geeft om als wreker op te staan ! 't Is een boek dat, in een nationaal-voelend land, een stormgelijke omwenteling in het leven zou roepen, die aile valsche gezag-hebbenden en volkszielmoordenaars aan de lantaarnen zou doen ophangen al of zonder potsierlijke burgemeester-steekjes en verzilverde schepenfrak-jes ! 'i Is een hoeh dat geheel oj gedeelie-lijk in aile Europeesche talen moet ver-taald en bij duizenden e\semplaren in den vrecmde gratis verspreid, opdat men daar ook wete hoe België met zijn oerfranschenden geest de vijand is en bliioen zal van ons vaderland : Vlaan-deren.Er is daar werk voor onze propagandistes En ze moeten onmiddellijk aan het werk, want Richard de Cneudt's openbare aanklacht moet gevolgd wor-den.en zelfs onmiddellijk gevolgd door het vonnis, niet alleen in België uilge-sproken, maar heel de beschaafde we-reld door. Er moet een einde \omen aan de scheevs voorstelling Van de vreemde bladen, die elke ajstelling Van ojji-cieele personen doet doorgaan als een Duitsch machtsmisbruik• De binnen-en buitenwereld, onze en andere men-schen moeten weten dat de opgclegdr straj nog Veel te zacht is voor ze, die al hun tijd hebben gebruikt om de volkn-ziel te dooden en daarbij niet zijn ach-teruit gedeinsd Voor de allerlaagsle middelen. De aanklacht van De Cneudt moef wereldkundig gemaakt, opdat heel de Wereld het vonnis Velle : — Weg met hen! Daarom groeten wij zeer diep den koenen Vlaming, die het boek schreef, daar voor ons op tafel licstend, een re-kwisitorium van bijna ^00 blsdzijaen tégen onze eeuwenoude vijanden, de franskiljons van aile allooi, Fransch-kakelend of Nederlanrlsch radbrakend. Wij groeten met liefde den dichter, den strijder, den VLAMING, Richard de Cneudt! „ George P. M. R.OOSE. Met Jong-Vlaamsch Kongres it Is zeker dat het jong-Vlaamsc tigres, dat plaats heeft als dit nuir t van Ons Land verschijnt, de a. neene aandacht trekt. Dit niet a n omdat een kongres van Jong aanderen altijd een flinke uiting i i gezond en zeer reaal-gedacr litiek-'Vlaamsch leven, maar oo dat tijdens geen enkele periode va J oorlogstijd de Jong-vlaamsch jdachte zoo dikwiils zegeviert te: lie van haar konsekwentie en daa: i ook zoo hzirdnekkig bekamf Dp dit kongres zullen natuurlijk li 1 van hernieuwde politieke werkin o niet vastgelegd, dan toch aang< îen worden en omdat de Jons aamsche Gedachte staat op een 1< di doorgedacht plan van politieK 'schepping. zoo is het thans zek< î de lijnen van politieke werkzaan jd die zullen aangewezen of va^s !«gd worden, moeten op de krach digste wijze de richting aanduide Jgswaar de triomf der Jong-Vlaan "Ç Gedachte kan bevochten wordei ^ In de bekamping onzer idee ont-moetten we laatst nog de aantijging dat de idee van den Staat vlaande-L ren, naar binnen noch naar buiten gerijot is. , s De staatsidee zou, volgens den stel-lt 1er van het artikel in De Eendracht, k niet bestaan. Voor hem doet het ons n spijt dat onze medestrijder zich zoo e deerlijk vergist. Mogelijk is deze idee met gerijpt •- voor hem en voor zijn omgeving ; voor )t ons is dat heelemaal anders. In een voorgaande artikel deden we i reeds uitschiinen hoe heel de politieke g aktie van Unionisten en Opportums-Z ten bestaat in een pijnhjk zoeken om de Vlaamsche staatsidee aan te pas-L sn aan het België, dat tôt• Vlaande-e ren's wee en ramp, m 1830 geshcht ;r werd. Beter. Men zoekt op zeer pijn-i- liike wijze en om zich den schijn van t- voorzichtigheid te geven naar een t- modus, die terzelfdertijd Vlaanderen n en België zou redden. De Staatsidee i- door de Jong-Vlamingen m de wereld i. geworpen is reeds een zoo stevig iets geworden, dat Unionisten en Oppor-tûnisten haar altijd medesleepen als een bal aan het been. Het intéllek-tueele Vlaanderen is er heelemaal voot gewonnen, op luttele uitzonde-ringen na. Bijna heel de Vlaamsche pars, als ze Vlaamsch is voor ailes, verdedigt haar ! En i aar buiten zal de wereld zich te schikken hebben naar de feiten, die zich in Vlaanderen voordoen, zooals in 't eind de wereld zich altijd schikt naar den uitgedrukten wil van een volk, als dat volk maar in tijds de aan-geboden gelegenheid benuttigt om zijn rnoreel recht in een werkelijk recht omgezet door macht in de voile uitdrukkinor van het woord weet te handhaven. Raf Verhulst, met dat wonderlijk in-stinkt, de intuïtie den dichters eigen, heeft precies diezelfde gedachte voor enkeîe dagen uitgedrukt en wij vragen ons af hoe het mogelijk is van thans, als ailes voor Vlaanderen op het spel gezet wordt en als tevens zoo sterke hulp aan Vlaanderen wordt. beloofd, dat men zich zou kunnen tevreden stelîen met halve rechten en mijlpalen aanvaarden als een doel. En wij meenen dat het krimineel is te twijfelen aan den einduitslag; — natuurlijk, als wij aile middelen in het werk stellen, — ons Vlaamsch recht in een Vlaamschen Staat erkend te zien, als de wereld zich heeft moeten neerleggen bij de erkenning van den Karageorge-vitsch op den bebloeden troon... die later nog bloed, en veel edeler, ge-vergd heeft. Onze ^ tegenstanders, Vlaamschha-ters en franskiljons, greinzen ons toe; men leest de haat in hun oogen, men voelt hem trillen op hun lippen;... als ze ons kunnen kwetsen dan doen zij het, natuurlijk en met vreugdc Maar wij, sterk door onze gedachte en haar strenge logiek, voelen al met de dagen onze kracht grceien. De naam België, het begrip, het in 1830 geschapen land, heeft voor ons afgedaan. Onze kracht is niet te putten uit ideeën van vereeniging of band of wat ook. Onze kracht springt op i;it onze Jong-Vlaamsche idee. Onze kracht heeft haar oorsprong omdat de Vlaamsche Staat leeft in het hart en in den geest van ons allen. VX il de Vlaamsch-politieke werking van thans ook later de gevolgen hebben die wij allen wenschen, dan is het noodig dat de Vlaamsch-nationale partij ontsta. Op wankeie gronden kan ze niet gebouwd. Ze moet den stevi-gen grondslag hebben van de Staatsidee naar binnen en naar buiten. 't 1s noodzakelijk dat het jong-Vlaamsch Kongres zich met deze taak bezighou-de en vooraî in den iiaasten tijd met nadruk ijvere, zoo in het openbaar aïs anderszins om de idee van tucht bij de Vlaamsche strijdgenooten er in te krijgen. Franc-tireurs hebben wij in onzen Vlaamschen strijd niet noodig. En aan ze die « als kat uit den boom kijkers » het revoluiionnair streven der Jong-Vlamingen volgen, deze aanmer-king : — Door uwe min der doortastende, misschien voorzichtigere, maar zeker niet klaardere politiek, wint ge mogelijk partijgencoten ; — maar zie na : Romen ze eenmaal met Jong-Vlamingen m aanraking, dan worden ze ge-waar hoe slechts de Jong-Vlaamathe idee de eenig konsekv/ent doorge-dachte Vlaamsche idee is en zijn kan — en ze worden Jong-Vlamingen. Daaraan is het te verklaren dat de meerderheid van den Raad van Vlaanderen Jong-Vlaamsch is. George P. M. ROOSE. DOKÛM 8NT A TÏE I. DE ENGELSCHE PERS « De Buitenlandsche Post » (Amsterdam, nummer 25 van 21 Maart) onUeent aaa eene studie van Prof. J. B. Valckemer Kips, over « Couranten», eenige belangwekkende bij-zonderheden over Engelsche dagbladen, voor-na me lijk over de zoogenaamde « Northcliffe- Pein Engeland beleefde men bij de wisseling der 19de en 20ste eeuw eene evolutie, die... eenige overeenkomst vertoont, wat de nitwer-king op het publiek betreft... met de^ ontwik-keling der joumûlistiek in Prankrijk, v.aai de cotirant-in.dustriëele-onderneming zich weer teruggemetamorphoseerd heeft tôt politiek orgaan, maar nu tôt een partijdig orgaan van de allergevaarlijkste soort, die het lands-belang tracht in slaafsehen dienat te stellen van de financiëelc belangen van eemge banr kiera en eerzuchtigen, die desnoods de rain-pen van een oorlog oproepea om hun eiffe-n belang te dienen. De a Horning Post » werd in 1772 oppericht, « Morning Chronicle» in 1769, a The Times.» In 1788. « Moniiîyj Post » ging in 1795 iii eigendom aan een Schot, Daniel Stuart, over, werd sterk liberaal van klenr en had monneiî als Coleridge, Southy, Wordsworth en Lemb tôt medewerkers. Begin 19de eeuw kocht men in hofkringen de meeste aandeelen onder de hand op en werd Stuart uit de leiding ver-drongeti t-n het blad meer konservatief van richting. Ten tijde van Palmerston gold het voor dieu» orgaan. Tegenwoordig is het het Xi j i blad. van het hof en de hoogere kringen en van hoog-protektionistische richting. « Daily Chronicle » is het voornaamste libe-tale orgaan; oplaag 500.000; het munt uit door snelle berkhtgeving en bracht o.a. in 1.889 de eerste tijding van den dood van kroonpnna Rudolf. « Daily Nevrs a is het daaraan volgende libéras! blad. Het werd opgericht in 1846 ; Charles Dickens was zijn eerste hoofdredakteur. Het kwam tôt bloei, toen Gladstone het tôt zijn orgaan maakte en verdedigde diens po-litiek even krachtig als te voren Cobden's vnjhandelskampagne. In 1870/71 stond de u Daily News b bovenaan door de schitterende lierichtgeving van zijn korrespondenten A.r-chibald Forbes en Henr>- Dabouchère. f)e voorafgaande zijn allen morgenbkden. Nu volgen avondbladen. In 1865 stichtte FredeHc Greenwood de « Pall Mail Gazette » ter verwezenlijking der door Thackeray uitgesproken gedachte van «n blad van gentleman tôt gentleman. Toen het blad in 1880 na overgang van eigendom liberaal werd. maakte- Greenwood er zich van los en stichtte met eenige zijner medewerkers de konservatieve a St-James' Gazette». In 1888 uam W. T. Stead de leiding der « Pall Mail Gazette» op zich en maakte haar tôt het leidende radikaal-liberale avondblad. Toen zc in 1892 door den Amerikaanschen miljo-n-eer Astor werd ge kocht en weder konservatief werd, richtte de verdreven redakiies-af in 1893 de libérale « Westminster Gazette » op, die indertijd relaties had met Sir Edward Grey. De «Manchester Guardian», gelijktijdig te Londen en te Manchester verschijnend, werd in 1821 opgericht en is toonaangevend voor de provincie. « Daily Express » werd in 1900 in ko-nknr-rentie tegen « Daily Mail » opgericht en heeft thans een oplaag van 800.000. Hij is Unionis-tiseh evenals de n Daily Telegraph»,_ die thans 560.000 oplaag heeft. De laatste finan-cierde 1873 Smith' reis naar Nineveli, 1875/77 samen met den s New-York Herald » de twee-de reis van Stanley naar Midden-Afrika en 1834/85 die van Johnston naar den, Kilimand-scharo. Hij s-taat voor den berichtendienst in verbinding met « Echo de Paris », <i Corriere délia Serra » en « New-York American ». In 1855 was in Engeland het zegel op de dagbladpera afgeschaft en zoo ontstonden de eerste bladen voor een penny , vooraan de « Daily Telegraph » nog in hetzelfde jaar 1855. In 1876 werd begonnen met de invœring van de extra-treinen voor conranteru uit Londen. , In de « Northclifie-pers » bereikte de indus-triëele exploitatie haar hoogtepunt. De Bngehche per# was vroeger Ijeschaafd, sooraaaiu en fatsœnlijk. De stkhting der «Daily Mail» door een handig jongmensch, . I&aac Stern, uit Frankfort a/M., die zich in Engeland Alfred Harmsworth noemde, bracht hierin verandering. Hij besteedde het kapi-taal, waarover hij be&chikte aan reklaam \-ocr dit blad en spekuleerde op de laagste volksmassa. Degelijke lezers kochien het blad aanvankelijk uit nieuwsgierigheid en omdat het slechts een half penny kostte. Eerst wa-reu zij over den inhoud verontwaardigd ; dan lachten zij er om ; tenslotte gewenden zij zich aan den groven, hatelijken en ruwen toon. Na enkele maanden bereikte de « Daily Mail » een oplaag van een half îruîlioen. I&aac Stem-Harmsworth werd later Lord Northcliffe onder Edward VII, onder Lloyd George tôt vie-count benoemd. Déni 4n Mei 1895 werd het eerste nummer van de «Daily Mail» gepiibliceerd, nadat reeds gedupende ticee jaren te voren de plan-nen voor de organisatie waren doorgewerkt. Prie maanden lang werd het blad reeds ge-drukt, voor het eerste nummer werd uitgege-ven, opdat er tijdens de verschijning geen stoornissen meer zouden intreden. Alleen deze geiierale repetitie ko&tte Northcliffe 40.000 p. st. De balans 1904/05 weer meer dan 250 000 p. st. zuivere winst aan. De « Daily Mail a verschijnt te Londen, Manchester en parij* Achtereetivolgens werd Northcliffe eigenaar van de « St-James Gazette », den « Standard » er de «Times». In 1912 verwierf hij de meerderheid der aandeelen van de « Nowoje Wremja » (In 1912 is ook de voorbereiding van den oorlog in de Entente-landen goed op dreef. — Red. B. P.) Van de « Daily Mail » verschijnt reeds lang een editie te Parijs en een te Nizza. Met den «Matin», van Bunau-Varilla, is de «Times» door een bijzonderen draad verbonden. Sedert Northcliffe eigenaur van de « Times » werd en deze tôt een pennyblad maakte, is de oplaag van deze van 76.000 tôt 250.000 gestegen. Men zou verkeerd doen, ult dit snkses af te leiden, dat Lord Northcliffe een buitengewoon geniaal of intelligent man, of althans een zeer bekwaam iournalist was. Integendeel dankt hij zim wèlslagen julst aan de afwezigheid van elke intellektueele, ethische of pohtiekt angstvalligheid. Hij louter wilsmens^h wiens trachten enkel en uitsluitend op het doen van zaken en het behalen van winst uit zaken is gericht. Om winst op te brenge , moeten zijn bladen veel worden yerkocht en dus veel worden gelezen : om veel te worden gelezen, moeten zij door de groote metugte |raag worden gelezeu ; dus moet er in staan, wat de groote menigte gaarne teest. De uitbreiding van zijn bedrijf tot, naar verschillende opgaven, 20 of 50 bladen in aile landen der wereld is, met andere dan de onderneiningen b.v. van de beide rierpo Morgan's, vader en zoon, m de eerste plaats gedacht als industriëele koneentratie. Een redaktiestaf m aile hoofdplaatsen als. ontvang. apparaat verzekert een supeneuren berichtendienst ; op het dlsMbutie-apparaat _ daarente-gen kan belangrijk worden bezuimgd, door-dten een groot santal schijnbaar îelfstandige bladen gelijkelijk met dezelfde artikelen tu meuwstijdingen worden bediend. Het spreekt van zelf, dat van al die biadeu een strikte discipline wordt gevorderd en voim en înlioud van hun pubùkatie» tea: strengste -worden geïnstrueerd en gekontro- leerd m het hoofdkwartier, Welke waarde moeten wij hechten «an de ellenlange uittreksels uit de kolommen van de hierboven besproken couranten, welk* R eu ter ons te pas en te onpas bij elke ge beurtenis, welke in Engeland van eenige be-teekenis, wordt geacht, gelieft tœ te zenden -Geen enkele! Lloyd George werkt samen me: Lord Northcliffe. Van welken aard de band is, die beide helden van het straat-woord verbindt. wagen wij niet te zeggen. Maar dat de insteuuning van de « Daily Mail » en vau al de 20 tot 50 andere bladen van de North-cliffe-pers met de woorden en daden van den Engelschen Eersten Minister niet de minet e ov^rtuigingskracht behooi-t te bezitten, is voor ieder, na lezing van de bovenstaandê korte opmerkingen, dnideliik II. DE VLUCHTELINQENPERS EN HET VLAAMSCH BELGISCH VERBOND \ ooj* wie ook ânaar van het. vluchtediïi gengesehrijf uit de Belgdacho bladen in HoUam! keait, zal het wej geen verwondering baron dat deze cp de Iwvigete wijze te keer gfijaji togen het Viaamseh-Belgisch Verbond en zijn leide»' FranB vaji Ca/uwelaert, om de otnlanga nomen. mot Les m'er de Viaajnsohe fnschen. Het « Belgisoh Da^biad » was hét reeda eeii doorn in 't oog da.t van Cauwelaert in de ak tivistische 'oeweging een aanleiding vond, om dooa* ajiikels in « Vrij Beiigie » luoht te gev^ aan de VlaaTnsehe eischen. TelkenmaJe een a.rti. ke;l nit dit. weekbilad, door de Gktiv.'ïtieche pena werd evergenomon Wel het Ameteadamaah blad erop era maakte er het Antwerpsch Kasuarlid eoii verwijt van. Aanvallen en beachuldigingen v»n gebrek aar, loya/uteit tegemoveu- de i^egeering en vaderJa.ndaliefde bleven hem niet gespaard. & d* motiea wordt nn een gelegenheid gevonden om dat aile3 nog eena op te haîea sn tegen het V. B, V. uit te spolen. Déonee du Caeti-m®, die vc<»' ziohzelf de «er vocrbehield het eerst uit te va<rea I ereenaelvigt de oanhangfcrB van bet programma H iea- motiea, mert de aktivistem en maâkt er hun 1. .-.n verwift van dat deze landrerraders en «hun aktivistisch gsknœi ^viilen besehermen. Hel ■maeker ia gevaUen, roerpi Déonoe nit. De V. B Ibond zal evenmin de Vlaaroeohe zaak, dk) recht-vaardig is, komprcmileeren ala zijn medopAicJi tigen de aHiiasten van België, zii zuliem voo1 bijgaan, dooh het Vlaaanfiohe volk zal biijven am zijn vclle recht te bekomen, niet door sl-jik politiek of chantage, maar dcor zàchzell En roi dezen onzin, die de Vlaftmîoha ncoit £3,i oplossen en de beweging in het oneindige imoet rêkken... haa.lt Léonce dé gœdkeiirende woorden va.n r^ic oTOr het V. B. V. oao. en vindt in die goedkeuring do rer^xndealing van bcî Antwerp3oh Kamerlid en zijn buiad. De tweede aœn de beurt komt het « Iteigisrli Dagblad » in, hoogst eigen peraoon, een verkla^ rirg afleggem : « Onze V orklaring. Ala argnmeffiî wordt tegen het veirband aa.ngehaa:d in do eerste plaats,het U^legram van Koning Albert in 1615 aan de 11-Jnli Tiering te B-ussram gezoeden, ea waarin het bondi g aamengevat heette « Veoht en Ewijgt». V. C. beweert het. recht te hebben de VlaAmBche Bewegir.g te veirdedigon fi^en an reehtmatige aanvaien. Bet « Belgiich Ifegbiad » antwoordt hierop kortwog dat er geen onreciit matige aanvallen zijn gesohied. \Vanne<?r dr Beigiçche pei"B personen oanviel, wa» het allee' \ omdat de aangevallenen oen gervaar waren voeu de ssarahcorignedd der Bedgen. » Zoo zet men de waarheid op haar kap en misleidt den nicte vei-moedonden Hollander ! Tjrouwene het Amstes-damsohe bled i* voor geen Jdeintje bevreesd. Het trekt in tvrij.fel of heé V. B. V. wel 6.000 leden telt — hst getaA waanmoa gesohermd wordt. « Wat er ook van zij, de andere Beigdaoh» Vereenigingen Mtco veel minder op het gelai, imK>r zoeken esrst en voorai de patrioti^ohe et-mesfeer onder de uitgewcken Belgen vani Ne-desrland te vei-wekken ». (En zeggen dat zij er steeds in hnn yera tuk «p gingen de heele masaa aohter zioh te hebben... die verklaring is dan ook goud waard en dient goed opgeteekend ! ) Als besluit van de « Verkîaring > wordt eem waaraehuwing geplaatat tegen deze nieuwe akti vistieche taktiâ, aan de Belgen en de Ned« ila-ndere, en een aan de regeerin^ wier aa-ndacht-gevestigd wordt op deze gevaairiijke politiek va® twist en tweedraeht en aktivistiach gestcok. Over hetzelfde onderwerp en in hetzelfde bUià kosnt nog « Marcel YVynen » aan het woord, dwi beweert dat V. B. V. leden gewormen. heeft dota-aUeried beloften, maaa' vootal door ze valsche mnnt voor te werpen, met te beweren dat het op-çericht was om tegen de aktivisten te etrijden. Hij spint ook op het thema « Zw.ijgt en vecht tegen den vijand» en verwijt V. 0. te veMe î« trekken tegen landgenooton. De Fransctej konfratesr « Eoho Beige » uit sÉ-«t in niot mindor sterke bewoordingen. Hier wordt het ma-nifest van do Yla-a-mscihe Vereenigingc3) en der volksvertegenwoardigers tegen V. C. mt-gespeedd. Heel achijnheilig verklaas^t C^harle^ Bvï-nard het programma, van dit mamfest t» kunnen ondorwcliri.jv€-n, en haalt voorai het Oili nea. aan waar het gaat « de YiSaiiiingen zijn geezi onderdrukt vdk.., » Aan het "V , B. V. wordî verwsten dat zijn progra-mma in het voardeel van de Duitechera is, en daarom ai te keuren valt. Om de Hullandera op dwaalwegen te 'le den, aarzelt hij trouwena niet cm beweringen U pkatsen, in verband met de vcniaajnecbing vam het bastuur : a Or, comme en paya flamand ; l'axlrmniitïa tion est foncièrement flamande, ia mesure ne peut s'entendre que d'un dédoublement de 1 ad minisfcration centrale. » Een grover leugen werd weUioht nooit gedrukt. Maar waar het gelth Vlaanderen klein te houden deirraen die lui w niet voor terug. In hetzeifde Had toch heet het. in verband met de vraag van het V. B. V. cm herziening van vonnissen tegen Vianungen : « Conseils de Gnerre ne se mêlent f'° fla'nvm Fit'Xz© u.UaUngen jaaair at te best da/. ook het allerkleinste miniranm-progiamma voc; het heratefvftn Vlaanderen, door de pers worrii gebrandmerkt als verraad. ^ y hadd<m het en W ondervondon, ook Van Cauwedaert deden ze het. reeds voelen en maken het hem nn nog meer duidelijk. Aan ons en ook aan hem, als antwoord daarop zonder aa.rzelen voort te bcw hvçt den weg? dieu wrj gekoîen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes