Ons land

686229 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 20 April. Ons land. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j678s4ks48/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

9erd« Jaargaag, N n os mer SI PK1JS: 5 CftNTïEMEN SSttKJMaEHBataâsaMK nssmuo^r^m »-. :_ 20 April 1918. I ^anaa^ga^ngagcaa yyawir'w .i■ i■ 'i.':m-f*«ra»*ijtacif.M3 ABO.VX'FMEN'TSî'-RUS : I Ht ja»r 8. I Veor G mnaudet» .... ... 1.75 I Voor 3 maanden t ONS LAND |ji y«n ïChrijïî in iC(. fcarpele ran bet bJid m — Opsielraail en lieheer : p R0ODMSTRA AT, U. iM'WF.RFKN ps®p«s vmem?? v: ÀLGisMEEN WEEKBLAD 'VOOi? SET VLAAMSCHE VOLK *«'><|^»^"»^»r.'«»inwiwwfcfcaii;v>iBt.'i|K»e«VMica«a' -— —W-TInL J»'TT .. ■re»-*-*»?»»»■—..»■ ■■ rrr-ffiT-fnti-n. > n. . «osr-vt ~;'—,-ni - --J- _ ...--■■ ■ ' l/nmuo-vui, TVIU25. STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST—~"TOONEEL "-^LËTTPRKIINnp" ""' ■«■.■i.... » ^w A -EL I 1 JbKivUINUE De Staatsgedachte t is een eigenaardig verschijnsel dat I zich sedert eenigen tijd vcordoat. I Jong-Vlaanderen en de Jong-Vlaam-Ische gedachte worden, men zou zeg-Igen, met plezier aangevallen en rnèn I tracht er naar te bewijzen dat wat de I long-Vlamingen voorstaan heeîemaaî Ibuiten de banen der reaal-politiek lige ■en behoort tôt het rijk der utopieën. I Men noemt de . ong-Vlamingen I idealisten en sornmige lui denken daar-■mee ailes gezegd te hebben. Nietwaar, ■met ? Anderen loopen van groepje tôt loroepie en weten te vertellen dat de I jong-Viamingen ekonomische aanleu-laing bij Duitschland wenschen, cf bij iHolland, of bij Holland en Duitsch-lland. Neen, zij niet... neen ! Zij zoe-Iken die aanleuning bij iemand die er ■thans zwakker voorstaat dan zij zelf en ■die gedurende 85 jaar de kans heeft ■laten voorbijgaan de stem te verhef-■f?n tégen het onrecht dat in België ■Vlaanderen werd aangedaan : bij ■Wallc-nië I Nu ja, idéalisme is dat niet! En ■idiotisme is een leelijk woord ! I Het v/algt ons over die schakeerin-■jen te moeten spreken e.i wij betreu-Bren het ten zeerste dat tucht bij ons ■lift meer gevoeld wordt. I In ons vorig opstel schreven we over ■ucht, zelfs over barde tucht, omdat K:e noc-dzakelijk is geworden door ■wee feiten : het eerste : de nood van Ben tijd ; het tweepe : onze tuchtelocs-Bieid waardoor wij kapot gaan I We legden toen vast dat we I door eenheid naar zeljstandigheid ■tfillen, en niet door zelfstandigheid Biaar eenheid, ■ omdat we langs daar den eenigsten ■feg zien die kans geeft op het berei-Bsi van het doel van aile stambewus-■e Vlnmingen. I Als Jong-Vlaming hebben wij dat ■eschreven en terwijl ons artikel te Kzsn is, lezen wezeif weer over ons ■saiisme, en over de onmogelijke ver-Hfezenlijking van ons ideaal streven. ■ Wat al verloren moeite en wat al ■erloren îxrbeid ! ■ Wat zal het Vlaanderen in het eind ■ateiî of men op zqoveel of zooveel ■pril 1918 aangetoond heeft dat het Bœç-Vlaamsch programma te idealis-■scli is... Het dood-gewone v;erk vars Ben dood-gewone klerk aan een Wlaarasch ministerie is voor Vlaande--B thans van meer beteekenis dan al W «gebewijsvoer ))... dat heelemaal Hets bewijst. ■Woorden hebben toch zoo weinig Bf.arde ! ■Het wezenlijk Vlaamsch belaxig zou ■îizendmaal meer gediend ziin dc-or Bà kompagnie Vlaamsche vrijwilh-B': die, door hoog plichtsbewustzijn Bdteven, ergens aan het Oostelijk Bnt den Vlaamschen standaard had- den getoond dan door balkdikke boeken vol met woorden over recht, die zelfs een heele kompagnie pionniers nog niet heffen kan. Dwaasheid ! Neen, werkelijkheid ! De eenheid ve.n Italie was de vrucht van zulke deeiname ! jMaar de lessen der geschiedenis wil men niet leeren ! * * * ] on-?-Vlanaderen heeft de idee van den Vlaamschen staat de wereld inge-worpen. Nu spreekt men ernstiglijk over den nieuwen vorm van het toe-komstig België. En voor ze ailen Jong-Vlamingen of niet, rijst daar die- onverzettelijke gedachte van den Vlaamschen Staat. In çj de nieuwe vormen van het niciftve België is zij er : die gedachte. Wat men thans dcet is slechts een pijnlijk ?.oeken cm België te redden zonder aan die gedachte te tornen. Bij al het zoeken rijst zij aie een ken, schoon als Q.-L.-V.-toren zon-beschenen, en beheerscht het geheel : de Vlaamsche Staatsgedachte. * * * Ach ! wat doei men toch verkeerd. Men heeft het verleerd dat men moet gaan naar het hoogste. Het hoogste doel alleen is het doel. Andere doelen zijn geen doelen. Mijlpalen kunnen geen doel zijn. Zi'ch tevreden stellen met een mijlpaal als doel is de men-schelijke natuur miskennen, die naar uitersten verlangt; die uitersten noo-dig heeft. * * * En wij toch zullen in het eind niet j beslissen. 't Is de tijd van ijzer en staal ! Waar zijn onze kanonnen, onze machien-geweren ; waar is onze Vlaamsche standaard ? Gene c-ngema&kt, deze opgerold en opgeborgen. * * * Waar het than3 op aankornt is de Vlaamsche Staatsgedachte het midden te geven waarin zij tôt rijpheid groeien kan : Een Vlaamsch mîdden, dat als een zelfstandige organizatie werltf en schept en tucht oplegt. Wie zal dat kunnen tegenspreken ? Wie zal durven te beweren dat daar niet onze meest-nabijliggende plicht is ? Nu goed! Dan geeft men tos dat. zonder de jong-Vlaamsche aktie, men nooit tôt dien olicht zou zijn geke-rr-.'!"i : dien plicht, onzen eersten va-derlandschen plicht, w?nt zonder den tisc.h v-~n de.n Vlaamschen Star-t kon nooit de Vlaamsche Staatsgedachte zijn ontstaan. Die uitwerken is het noodig Vlaamsch midden scheppen. En daar ligt aller Vlamingen plicht ! George P. M. ROOSE. De Vlamingen en de Raad van Vlaanderen Iûe heer Gouoerneur-Generaal, vrijheer von Falkenhausen, heejt — Y'Jolge de herhaalde aanvragen van den Raad van Vlaanderen, om de laamsche werJ^lieden uit het Noorden Van l' ran}?rijk_ naar hunne haard-teden te laten terug\eeren, — ovderhandelingen aangehnoopt met de "Ooegde militaire overheden. De Raad van Vlaanderen heejt thans de heuglijhe tijding ontVùngsn, s! cleze onderhandelingen met een goeden uitslag werden bebjcond; de 'bidelijhe uiiwisseling van werklieJen is reeds begonnen. Van dit oogen-•'k ai zullen al de Vlamingen der hurgerlij\e arbeiders-jormaties ^ tge-tisseld worden. De betro\\en militaire overheden hebben aanvjîjzing 'ekrogen de terugvoering, voor zoover de toestand het toelaat, met den ïootst mogelij\en spoed te voltrekhen. ianderen is de vijand Rotterdamsche berichtgevcr van luchtelingenbladje «Les Nouvelles » i Den Haag- verschijnt, geeft onder itel « Een warme ontvangst », vol- oen, vôôr vier dlagen, de god der sten — die dezelfde is als die der chers — hem, jia verschiilllende deer-Ti''slulcte pogiingen, eiindelijk aan bracht van den stoomer die hem Eng-eland voeren maest, de eerste srplaats op zijn tocht naar Den Ha-»"0rd h-ij od een manier ontvangen, e>n zal hebben doen nadenken. 145 jonge Belgen, die het helden-gaan vervoegen, waren reeds aan '• Oogenblikkelijk vormden ze de op zijn voorbijtocht en oaithaalder hem op een vracht « Koe ! hoe ! »-gerœp, waardoor ze bewezen dat er tusschen hen een aantal is d:ie als tegenmaimifestanten deelnamen aan het afmakein (sic) der ak-tivisten te Ajnitwerpen en i:n andere Belgi-sche steden. (Je moet maar durven!) » Van wie is er dan spraak Bevond zich Borms of ander gezel uit het « Ver-raad van- Vlaanderen » bij toeval tusschen die t© Rotterdam ingescheepte passa-giers ? » Pardon, ik vergat hem te -noemen. Wien wilt ge dat we bedoelen, veirrrmts de aktivisten, die het land van Vlaanderen regeeren, in België zijn? » Het was Monsieur le Député Frans van Cauwelaert van Schevnngen (sic), de aan boord van het Rotterdamsche schip deze even sensationeele a's weinig triom-fantelijke inrede deed ! » Wie kon het anders »ijn, wat? >< * * * Nota der R3<iakt;e. — Zou, vaiti Cauwelaert, na jaren voorzichti'ghèjd... en sparen van de Belgische regeering, na... zooveel zwakheid tegenover die van Ha-vere en na zoo weinig duirf om op te tre-dein, voor Vlaanderen,, dus ook tegen Bel-g p, verrtrits de Haverschen niet weten w illen dat er cen Vkianderen is, nu nog niet begrijpen. dat vco.r België on voor de handlangers der Haverè-klrek Vla.ande-rtn de vijand is... die men zelfs niet pla-toniisch beminnefai mag'. Van Cauwelaert had door meer moed voor Vlaand»K:a hecl wat meer voor Vlaanderen gfllaan... Dat niet t« hebben beçrepen, is aiijn fout. II. In het miidden van franskiljons is ailes ' wat tégen Vlaanderen gaat geoorlcofd. Men zal zich heriimeren dat, verleden 1 jaar, het d'en leerlingen die hun nonmîiaL studiën geë'ndiigd hadden, ontradien werd zoodanig als cen verbod, zich aan te bie-3en voor de staatsjury. In MeeheJen d-ainsde men voo,r twee feiten niet terug als het er op aan kwam Vlaande,ren fr bestrijden : het breken van de toekomst van een aantal jorigc lieden; het onmo-gelijk maken om het ctnderwijs behoor-lijk voort te zetten. Men dacht er : Lie ver geen onderwijs dan nationaal, dat is Vlaamsch onderwijs. Dit iaar zullen de leerlingen der vrije katholieke normaalscholen verplicht wotr-den tôt een waarachtig uitgangsexamen en îSpîoma's zullen gegeven worden. I)eze diploEia's zaîleji door het Stàaisbesfuiîr «îot srkend worden. Maar te Mechden doel men voor de leerlinsjien der normaalscholen een pseudo-vaderlandsch© betoo-gimg houden met als slot : Belgiè wordt hersteld. De corlog is bijna gedaan. Heb r.<rr wat geduld... Het vader-lâïid... de Ijzer.. God betere het ! de Ijzer te durven noemen onï Vlaanderen's recht te bestrijden! België zal « onze » dlploma'& goed-keuren 1 * * Men wt le wel dat Mecheten ,kts be-loc'i t, v.-aarvaîi het heelemaal niets weet en dat die slachtoffers wel kunnen varein als de zoo'zeer geprezen helden van: 3879, tôt W'ien de heer Woeste zoo kriste'ijk-vroom snauwde : — Qu'ils s'en aillent! Liever "|een onderwijs dan nationaal onderwijs, du\ Vlaamsch onderwijs ! Weet bet Staatsbestuur da er gemeen-fen gevandeni worden, die gediplomeerde onderwijskrachtein weigeren te benoemen omdat ze gedip'omeerd werden door de Vlaamsche jurv? Laat ons hcl argument overnemen en zegge n : Nationaal onderv.'iij's of geen onderwijs.En tôt deze de ni,et tevreden zijn, die ' verba'itçring willen, zeer hooghartig': — Qu'ils s'en aillent! RED. Jong-Vlaamsch Kongres Op 27 en 28 April a.s. heeft er te Brussel eea algemeen kongres van de Nationale Jong-Vlaamsche Eeweging. pîaats. Punten van het allergrootste belang ataan op de agenda. De aaugesloteii leden van de Nationale Jong-Vlaamsche Be-sveging worden dringend verzocht het kongres bij te wonen. Het Jong-Vlaamsch belang eischt meer dan ooit znlke machtsontplboiïng. De afdeelingen zenden in de gewone voor-waarden afgevaardigden naar het kongres. Het getal afgevaardigden wordt vastgesteld tegen 1 per 25 leden. De namen van de afgevaardigden moeten met de opgave van het getal leden der afdeeling bij voorbaat bij het bureel op het kongres ingediend worden. Op den avond van den 27 April begiut het kongres met een gezellig samenzijn, waarop een der politieke leiders van JongVlaandercn over den tœstaiid spreken zal. Op 28 April heeft er een morgen- en een namiddagzitting plaats. Afdeelingen en Jong-Vlamingen over het Vlaamsche ' land verspreid worden per bizou-deren bri°f uitgenoodigd. Daar de tijdsom standigheden de briefwisseling bemoei.'ijken, v,orden afdeelingen en leden verzocht deze mededeeling desnoods als een uitnoodiging aan te zien. Het kongres wordt bijeengeroepen door h; t Jong-Vlnamsch Blok van den Raad van Vlaanderen. De inriehting is toevertrouwd aan het Sekretariaat van de Groep Generaal Goevernement van Jong-Vîaanderen. Inlichtingen omtrent plaats enz.. kan men in het Vlaamsch Huis, Groote Markt, 16, Brussel, inwinnen en ook op het Stkretariaat, Clayslaan, 73, Schaarbeek. Engekr i's ?r#m# tksi# Orxaer o.t lioofd, sch^jft « Iîet Wss-ten », van Poichefstroom, naar aa«lei-d.ng van de lez.ng, onlangs doc,r generaal Smiuts 2'ehoudsn over Oost-Afrika : « Brittanje heeft nooat eniige militaire ambitie geliad, behai • e maclit ter ze-s, die onontbserlik was voor zijn bestaan » zegt genaraal Smuts. „ Zeker ! Zeker! Al de bezittingen die nngeland heeft, en waaronder ook ons '.V-i Zui d^Afrika, dat zijn allemaal ge-don vogels, die hem! vanzelf in de mc*nd gevlogen zijn ; dat waren allemaal fere tejikentjens, die ondar zijn vlerken •yekropen zijn om te dekn in de liefe-like btschermiing van zijn, heilig-e hemel-vleugels. Zeker ! Zo zal 't wel wezein ! EageJand — « noo.it enige militaiVe a,m-b'tie geke.nd ! » Nooit 'n militaire hand citgestokeni naar iets ter wereld ! Zeg cens, dat een spotvogel ondervvij] een exemplaar van «Ecm Eeuw va,n Onrecht » (het boek van gan S nuits) achtar 'n die Vcorlezer z'n man'el (gekleede jas) zak gestoken had! En zeg een,s, dat Lloyd George dit ailes straks gaat zitten lezen, '■n diezalfde spotvogel zou hem op z'n ta-rel een exsempl iar gooien van de woe-dend'e aanispr.alîan, die b'j en Campbell-Sannerman, -rehouden hebben, toen Enge-îand met z n militaire roof-aks,*ie aain de -a,-T was tegen die arme Boere-Repu-blieken ! Wij zouden, met de historiese fe:ten vcor ocren. veeleer kans zien om de Ieer te verdedifran, : « Duitsk.nd heeft nooit enig miiitaiVe ambitie gehad, behalve macht tt land, die onontbeerlik is voor iVyn bestaan. » iot daa.r « Het Westen ». Thans komt er yerandering. Sede"-f d:n moorddadigen ■••1 onzinnigen bomaanval van Oktoberl.l. die geen, Duitsch militait" trof en aile ge-bouwen d'ocr Duitschers bet-rokken. ôn-verlet liet, maar ruiim veertig Antwerpe-'iaars dooddo en ireer dian ^.onderd kwefc-ste, an heele straten Verwoestte, denkt m,en o' er Engeînnd vrij onzacht en zetf<» !u!d-op in Antwerpen,. Meer tegen het front, moet de; Du'tsche landwaerman den Engelschen soldait wel eens tegen de volkswoede besehermiani. Men neemt thans in Antwcirpen vrij-we,l aan dat de groote schuld van de we-reldramp aan Se on.gehoorde en nooit vol-dane heerschzucht van Engelandi te wijr-ten is en slechts varstokten durven het nog aan te bewcren dat Bngeland de hal-ve v/ereld aan zijin geza.g heeft onderwor-P"" met .kanonnen en machiengeweren om het geluk zelf der onderworpen vol-ken.Met iats als spot vertelt men graag de geschiedwiis van Paganel, Jules" Verne's verstrooiden, aardrijkskundige mit « De Kindéren van Kap itein Gnant » en den : learl ng lolimjé, dte over aairdirijkskuinde ondarvraagd, stoutweg vertelde dat Frankr:,jk een Kngels-he kodonie was met î Parijs tôt hoofdstad Me,n herhaalt de ' ".worden van kommandant Driant (als ' ! u i tenant-kol oneil v66r Verdun gesneu- ! veld) over Clemenceau en demi huidi.wen oorlog en zegt de Franschen van vôôr 10 jaren na, die te,en Clemenceau oi>en- 1 Hjk beschuldigd hebben het Fransche ' bloed en, dis Fransehe jeugd aain En-geland i"erkocht te hebben,, ten aitide met dat 1 I<ransch goed Engelând's onstuitbare heerschzucht te dian,en. ; Om die heerscliiùcht bloedt nu hieel de ! wereld dood ' i Éuropa's v.'jand net alleen, ook der j wereld vijand bewoont de eilanden be- , westen Europa. De vij-i.nd van Engelamd wwnt in het ' Engelsch hart : hlj is de heerschzucht! SIaan de Duitschers er dbor tôt Haze- i b-roek, dan wordt o,m die heerschzucht f het Vlaamsclie bloed nogmaals geofferd J :n gevecht.an van de achterhoede om dein v tcriigtocht der versiageu Engelschen te d'elle kC-JQ, ^ • Iet Belgische Yraagstuk 1 In de wereld loopen vele volksbedriegers r en kuddemenschen. De eersten weten hoe gemakkeli jk een mensch zich laat gevangen- c nemen door woorden en ijdele machtspreuken r die niets hoegenaamd beteekenen en gebrui- ken ze met de vleet om de tweeden, de onwe- c tenden èn lichtgeloovigen, voor hunne belan- 1 gen in 't harnas te jagen en zelfs in den dood 1; te zenden. . g Sedert jaren zingt de Entente op aile ge- n kend^ en nietgekende wiisjes dat zii alleenlijk t, strijdt voor de vrijheid. de beschaving en 't recht der keine volkeren. De onde feschie- b dénis \an «let op mijn woorden maar kijk d niet naar mijne daden » is wederom eens n doorgemaakt. In al!e mogelijke Ianden maar e vooral in Gri-ekenland, in Zweden en nu la-atst ri nog in Holîand weet men wat er met al die v woorden verborfen en verheimeliikt wordt. Nu durft de Entente niet meer zeggen dat zii vecht voor de kleine volkeren en de vrijheid h der zee. Nu is het voor de beschaving, de oemokratie, den tœkomstigen wereld\rede. l at zij voor de demokrade in den oorlog is ge ^aan nioet voor elk nadenkend mensch een i^u^en bli]ken, daar zij samenspande met d a overgekantelden Knoettsaar van Rus-land en nu de groote Russische <i"mokratie, die meer van daden dan van woorden schijnt le houden, uitmaakt voor verraders en ver-kochten. Een ding nog waaraan zich vele menschen, en in zonder h^id de Belgsiche on-derdanen aan gene zijde van de geveditslinie laten beetnemen, is het mooie sprookje dal de handelsfirma Engeland Amerika & Co. voor den toekomstigem wereldvred, ievert en goed en bloed laat. Indien mën niet wist dat vele jongens zich nog altijd laten verbluffen door al dien prietpraat, zou men nooit de n" ^ ite deen op zulke dwaze ongerijmdheden in te gaan. Om een tœkomstigen oorlog te heleften i» het vooreerst noodig dat elk volk over zijn Iot beschikke. Indien de maatregel toegepast vverd zou Engeland in zonder'inge paniei'en zjtten. Het zou mogen vaarwel zeggen aan zijne rijkste koloniën, aan Indië, Egvpte, /ird-Afrika en allereerst nog aan Ierland. Paf de Engelschen niet zoo édelmoedig zijn is al dikwij.s genoeg bewezen en de moeite die zi] inspannen om nog enkele volkeren, hjk de Persen en df> Mesopotamiërs, onder hun rooversklauw te krijgen, spreekt me&r dan wel spreken d genoeg. Maar bijzonderli jk het Belgische vraagstuk speelt voor het verhinderen van toekomstige oorlogen een groote roi. Het is klaar en dui-dc-lijk dat, indien België met de Entente ver-bonden blijft, Hjk het tôt nog toe het geval was, dit land bij een nieuwen oorlog onvoorwaardelijk door Enge:ar.d en Frank-rijk als opmarsch- en eerst-gevechtsgebied gebruikt wordt. Het feit dat België \oor goed de verbondenen of liever nog de slaaf blijft van de Entente zou aan Frankrijk en Engeland ai te grooten troet in de hand geven om een nieuwen oorlog te wagen onder heel gun-stige voorwaardin. Zoodra zij wederom in staat zouden .zijn nog eens aan den slag te gaan, zouden zij veel kans hebben de doelein-den te bereiken die zij in den huidigen oorlog tevergeefs hebben nagejaagd ; die doeleinden zijn niets anders dan de vernietiging van Duit-schen handel en Duitsche nijverheid en tevens de ondergang der Belgische hand.ls- en nij-verheidsbedrijvigheid. Engeland, dat vroegér uitsiuitend een zeemacht was on slechts troe-pen had om k'.eane volkeren li jk de Boeren of arme inboorlingen te verdrukken, heeft nu den _ algemeenen dienstplicht inge\-oerd met het inzicht die rekruteeringsvorm ook na den oorlog te behouden ; dit leger kan voor niets anders dan voor een oorlog op het vastëland bestemd zijn en dit vastëland is in de eerste plaats Noord-Erankrijk en België en voorze-ker .ook wel Holland. Maar vooral België schijnt het mikpunt te zijn van Engelands toekomstige aanvalsplannen. De Engelsche regeering die vroeger veinsde niets te willen hooren van den Tunnel onder de Kanaalzee, heeft het besluit genomen zoodra mo.'eîijk met de boringen van dit werk le beginner. ; een vierdubbel snoor moet Engeland met het vastëland verbinden om het irl de mogeliik-heid te stellen binnen heel korten tijd met zijn leger aan de Duitsche grens te staan.Duitschland. het eenige land dat in dezen oorlog voor zijn bestaan vecht en onophoudelijk ver-klaard heeft niet op veroveringen fe denken, noet met die olannen van Engeland rekening houden: de Engelsrhe-Fransche legers zou-len in een oogwenk heel België bezetten en .1 Duitsche rechterflank, die door g<.en na-iuurgrenzen beschermd wi>rdt, met een on-îindig groot gevaar bedreigen. De Entente îou door het opperbevel die zij over Beigiè ;ou blijven voeren, Holiand dwingen aan ïijne onzijdigheidspolitiek te verzaken en mee e strijden voor de Entencebelangen tegen t vredesgezinde Duitschland. Zulk een België zou ûus voor Duitschland's rust en voor ien vrode van Europa oen groot gevaar blij-,en en _ Duitschland noodiaken onder zeer )ngunstige voo. waarden een nieuwen oorlog :egen de Entente aan te gaan. België zou vederom. eens prijsgegeven worden aan de ,'erwoesting en zijn handel en zijne nijver-leid. de bronn^n van 's lands welvaart die <xds zooveel onder den huidigen oorlog gele-len hebben, zouden voor eeuwig verloren Jaan. Deze oorlog moet eens en voor altijd belgië bevrijden van de Engelsche omknel-ing opdat het geteisterde land kunne voort-verken ongestoord aan zijnen hexopbouw. Indien België zich voor altijd kan losscheuren •an de banden waarmede Engeland het ge-jonden houdt, zal de vrede van Europa een groote waarborg hebben en de mogeHjke re-';inche-oorlogen zullen erdoor voor goed ver-linderd worden, omdat de Entente dan zal noeten inzien dat de kansen voor het slagen .an zulk eetn nieuwen oorlog erg leelijk :taan. Een ander veelbesproken en warmbepleit niddel voor het vrijwaj'en van den wereld-'rede is de beperking der krijgsloerustin-»en. Het is onnoodig' te zeggen dat de be-y rking der krii^stoerustingen zich ' rak-isch bepalen zal bij ©en beperking van het 'erva&rdigen van oorlogsmateriaal. Duitschland kan en zal als soeven ine staat nkel tôt de wapenbeperking besluiten, 1s het waarborg heeft, dat het Riinsch-West-aalsch nijverheidsgebied voor altijd beschut s tegen een vijandelijken overval. Iemand die en beetje afweet van de beteekenis dezer treek voor Duitschland's ekonomische aacht en handelsstelling, zal duidelijk bemer-:en dat die voorwaarde om over te gaan tôt en besproken \ redesmaatregel niet willekeu-ig maar stevig gewettigd is. Het spreekt van zelf dat België dan niet nder Engelschen invloed mag blijven. )uitschland zou anders zijne eerste levensbe-mgen èrg in gevaar brengen met in. een egeven « Status quo ante » die ekonomische lachtbron te laten verzengen en over te gaan >t een beperking der wapentoerustingen. Indien Engeland over Beleiëde hooge hand lijft voeren, moet Duitschland integendeel e krijgstoerusting tôt in het oneindige ver-teerdercn oni de heel eenvoudige reden dat en wel.gevuld, oi>enstaand geldkoffer heel atuurlijk dieven aanlokt en de gelegenheicî oor een inbraak al te erg de roovers zou toe-ichen.Uit dit ailes blijkt dat o~* de vredesonder-andelingen door de M i dden ntac h ten eerst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie