Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

583539 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 Juni. Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pg1hh6d189/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DERDE JAARGANG — Nummer 748 £ Ptfi« i _ S «6atlM«a« ZONDAG S JUNI «0iî3B ONS VADERLAND a ni Arai.RItYlMlTIB s £« l>l'>-:itetoerKLÏTItssr<pv^v, *4^9 rnssi* Vî<*!» €te*la#& Belgisch dagbiadi verschîjnende ai de dagen der eek *m mm wm IBBAOTIK ? 4. mmv&ikmvt if, fin* #eoir*<P*. CAkA.18 s ■ % -r9 * iwe »*<- vi«, tu ; a ^S»«SMF HBSBTSIPaiJZEa» i Ptp aiasite • Btlgi» a.5® Frankr# j'.OC gBs$»aw«>H«ilud 3 0f P*(° irimestei1 4*00 » 3.50 » 8,50 , s»?» «ehr^w i « On» ¥BS&m>λ#S* » 17 rat» m« Vus SralaSs | RECHT D00R, VRIJ EN VRANK -*■ -*• I -*" VOOR GOD EN VCLK EN LA.ND I <BQHOV!»«f.1 ***« -<««*•• + <« »-«' -'*»• 1#»-« ' T «B r>7v n^OÎ^JV '* 0»l«I| ABOBKEMENTEM VOQR SOLOUTEK • per mewfe (7 0.2S ) £>»*• »»e»miii<im.ii diones si et iuagtaat 10 i*er yiKanmS 1.30 ï * ytVJLimV?»•» i»e«siJk« *»* * * »«W» *rf.- -;x (azoDrinn îe Verder Betoog À an Y rien - K. De Se^aepdrifver. (0. V. van 24**-5.) Een verwijt, oiïgelukkiplijk ja, dat ligt er in njijne woorden door U aangehaald. Ik kan mis zijn in mijne denkwijze, maar tôt nog toe heeft geen redeneering mij hier-van Overtuigd. Nafuurlijk gaat het verwijt naar die bet verdienen allcen, nâar de gemakzuebtigen die geestig vinden hun tong vrij te hpbbpn om met vpel pittigheid tegen te stribbelen en af te fceuren met trroote woorden als hamersslagen, liever dan self de plaats in te nemcn van overheid om foor het alge-meen welzijn der mannen te zorgen. îk ben zeerbîij te vernemen datde*meeste Blauwvoeters het nicmand anders ten lasta leggen dan hun eigen, dat er zoo weinigen bevel vo< ren. G°ene houding werd, bij mijn weten, a9n de Blauwvoeters -ooit voor^elegd en bij hit eerste overschouwen van de strijdmakkers na den IJ-serslag hebben wij met vreugde bestadigd dat de meesten aan deze zijde stondan, in de overtuiging dat zij bun plicht deden, — zoo denkaa se nog. Van « rijkbelovende krachten van drie jaar geledaa dia nu vardord ziju » wel, ik geloof niet dat het ten honderd weggeval-ienen uit den Vlaamschen strijd grooter is dan in vredestijd. Duizenden Vlaamsche hoogstudenten schreeuwden hun flamin-gantism uit voor of na hun pinfjes, en toch hadden nï8ar twee duizend hongeschoolps-diplotneerden.^ het voorstei « Vlaamseha Moogetchool te Gent » onderteekend voor den oorlog. Zie het manifest tegen u den Raad van Vlaaaderen ». ûaarbij nog, onder de « verjudasten » zullen de meesten enkel naar het leider-schap hebben gegrepen om het eigen voor-deei, en aan dezulken werd dan ook minder verioren. Van de « uitzonderingen die tôt sympaihleke, betrouwen inboezemende o vers ten zijn geworden » hun getai had de Viaaœsche Beweging zoû groot kunnen ma-ken dat onmiddelijk binst den oorlog de toestand der Viamingen in 't leger rechtma-tig zou geworden zrjn. Er was middel van op te bouwen zonder af te breken. Waren bij de geealonneerden, tôt bij Eer«te-Luite-nanten toe de Vlamingen in de verhouding acht op tien zooals bij de soldaten dan fcon-den en zouden de bestaande taalwetten toegepast en dan ware de Vîaming geen Belgi#ch stiefbroerlje meer in 't leger. Zoo konden wij goed maken binst den oorlog wat wij a!s Viarnirigtn verloren hadden bij het leger in vredestijd. Waar gewone soldaten met klinkende woorden « zaaien » kunnen voor de toekomst, kuanen in voilé stilte Vlamingen-oversten hun broeders oogen-blikkelljk recht. doen geworden. Waar ik als hulpdnkt^r Vlamingen, in eender welke dorpstaal verslaan kan al» zij kla/en « het doetze^r bier,— de bal ging daardoor» <lan b> n ik overtuigd dat ik aan de Vlamingen in 't leger een grooter dienst bewijs met 4n hun midden te zijn, dat waarop zij recht hebben, dan met in bladen te schrijven dat er nog Waalsche Dokters in 't leger zijn, die, ondanks aile recht en gezond verstand, tijd vinden Engelsch te leeren maar geen I moeite doen om Vlaamsch te spreken. Mijn schrijven kon best niets veranderen, mijn doen «reeft recht en voldoening aan een natuurlij t^n eisch. Hoever taai^«lijkheid in het leger kan I ^rprwezentlijkt bij Opbouwen zonder afbre-ken werd bewezan door het Aalm lezenier I ïohap. E-r en dank zijn de Viamingen onze achtbara geestelijkheid hi rvoor verschul-1 digd. Is het niet droef te moeten hooren : « Waar het hun aanb^lan^t versfaan aile Vlamingen het, Point dangereux — rférense de stationner in de looparachten, doch als 1 een voorschrift enkel in 't fransch aa^ge I kondû'd w-rd bl'jft er altijd een eaaîje in de tuebt om zoo noodig «r door te spa^Men zonderurestraft te worden, pas compris mon I Lieutenant, en dat blijve best zoo ». Lieve I deugd. Waar is der Vlamingen flerbeid nu II tfevaren ? Kinderpraat waarvoor de Vlaam-I *che Beweging har« eehte keikeppen heeft gevrijwaard met hun meer levenslust en verantwoordelijkheidslust in te boezemen. Yast waar zijn er ntderinge jongens die meenen dat zij niet opgewassen zijn voor bavel voeren ; voorz»ker zijn er barde kei koppen die liever het sfroo deelen met den eenvoudigsten « voltigeur » dan aan een zelfde tafel te eten met mannen die er eene andere levensbeschouwing op na houden dan de hunne ; maar velen toch bleven « jas » uit gemakzucht en wie teruarwijkt voor eene verantwoorielijkheid hebbe lie-ver eene verontschuldiging in den mond dan een steen in de hand voor oversten die mochten te kort komen aan hun plicht. W< derzijdsch zijn wij overtuigd te han-delen met een beste tnsicht \oor een zelfde doel; soo hoop ik dat wij on# beider m#e-ningen mogen verdedigen en beste vrienden blijven. Hd' A. VAN DEN BOSCH. Volgpnd sobrijven werd gezonden aan al de Burerf'meesti-r!» van onbezet B^lg-ië, morbten allen pr het antwoord op geven dat Vlaamsche dankbaarbeid vraagt voor onze gesneuvelde Helden. (N, d. R), Helclenhulde Geachle Heeren, Zonder twijfel hebben Ued. er reeds aan-dacht aangewijd dat lusschen de menigvaldige wrrkrn en irtrichtingen in het leger ook tôt stand kwam het werk « Htldenhulde » opgevat m een ruimen çcest van broederliefde en Vlaamsche Volksgeneganheid. Door artikels verschenen in de bladen en biizo nder in den B'igiskhen Standaard, waar ook de eerste inschrijvingslijst van het vjerk zal afgekondigd worden en waar de reeds gr-plaatste zerken vermeld werden, hebben Ued kunnen kennis nemen van het werk in zijn geest en zijn opvatliog. « Heldenhulde » wprd opgericht om aan de Vlaamsche gesneuvelde Stu.de.nten en aan al de diepbetreurde Volksjomens een zerk te bezorgen hun moed en levensopcffering, hun aard en landaard waardig. Dit grootsche werk hebben wij met schaar-sche middelen aangev&t, vast overtuigd dat de tegemoetkoming van allen ons deze taak heel gemakkelijk zou maken. Eene eerste geldomhaling ging in het leger om onder de studenten De opbrengst liet ons toe een veertigtal zerken te plaatsen en een rollend fonds te behouden voor de verdere uit^reiding van het werk. Echter om tôt de voila verweze nlijking van ons doel te komen hebben wij dringend be-hoefte aan geldelifken stean. Ons doel moeten ' wij verwezenlijken wavt het is voor ons allen | een plicht het vergoten bloed indachtig te zijn. ■ Wij vragen eerbiedig uwe welwillende on-dersteuning.Het geld. door eene gemeentekas gestort zal uitsluiteiijk voor de gesneuvelde jongens uit dezelfde gemeente dienen, Een edel en troos-tend werk ware uwe ondersteuning, want »nze diepbeireurde gesneuvelden zijn gewoonljk ■ de jongens uit de arbeidsklas of uit de kleine burgerij. Wij rekenen dus op de vrijgevigheid en welwillende n edewerking van den Gemeente raad om aan de gesneuvelde dnrpsjongens de eer en aan hunne ouders en btoedverwan-ten lien troost te sehenken waarop zij reeht hebhen. Eene proktisehe en algrmeene bijdrage die de GcmeenUraad zoude kunnen stemm'-n is van aan « Heldenhnl ie. » een sleungt ld te verleenen van vijftig frank pe" gesneuvelde volfisjongen uit de gemeente. S lait er geen zerk op het graf dan komt er een zerk ter waarde van vijftig frank. (Het is de prijs der zerken per gros genomen), Staat er een zerk van grootere waarde dan wordt er eene pUmt néergelegd van ongeveer twintig franken. het zerk meldt dat het. door de dorpsgenooten is gesehonken. De Gemeenteraden geïieven ons te verwittigen welke de graven zijn die zij begeeren te versieren en wij rekenen op hanne medemerking om de noodige inliehtingen le bekomen. Buiten de bijdrage door de gemeentekas gestort en di nende ui'slwtebjk voor de dorpsgenooten hopen wij te mogen r kenen op uwe persoonlijke m liadigheid ^m het werk te kunnen udbreiden roor de aesnewelde jon-çeus ait de dorpen van de IJ" riiin, van het bezett" detl van W. VI, van 't VI. land en van B-delë. Wij nemen. de eerbie lige vi/'aeid U^d, te verzoeken ons met een antwoord <p dit schrijven ook eene gun>t ge besltss+ng op onze vraaç naor st»un van den Grmeenteraod te wdlen overmakr.n. M l eerbiedige groeten. Nametts het Ui'"0>"~end Knmiteit, E. H Cyriel VERSCHA VE, Alveringhem. Atamens het Ondersteunend Kom., Dr. J. VERDUYN, H. E. A. Aan de H.H. Qemeenteraadsleden, vm P. S. — Zou door Eed. ook tevens hcl be-sluit niet kunnen gtuomen. worden op het gemeentelijk kerkhof eene, afgetekende plnals bestendig beschikbaar te houden voor ons werk ? InGriekenland Hst eilaiid Ssnla- aora in «pstsid Saloniki 28 Mei. — De bevolking van het eilarsd Santa Maura is in opsîa^d cekomen en de nationale bowegine bij^etreden. Uit vrees voor de volkswoede hadden de reservisten zich ver^oriaren, maar zij werden toch onld^kt rij ir» t gsvangr geworpen, 1 tervvijl de Venizelis; n in vrijheid gesteld werden. De afgeveerdigde d:- Venizelisten was bij zijne aankomst h> t voorwerp van geestdrif-tige toejuichingen» Een telegram uit Santa Maura seint dat taïrijke personen van gebrek stierven, ter-wijl de overheden de koningsgezinden bevoordeeligden. Twee EigelseM offin>r»u singeyallea te At%iRSH Afbene 30 Mei. — Dezen morgen werden tweo Engelsche officieren in de straten van Athene aangevallen door eenen genaamden Cavourakos Luitensnt Burns is ernstig gekwetst, maar zijn toestand is niet hopeloos. Luitenant Campbells heeft ankel eene lichte messteek bekomen. De aanvaller werd onmiddellijk aanee-houden. Men zal de redens en omstandig-heden di- r aanranding onderzoeken. De eisekes der verbtiiHeiea verdri ni t iiitgemrd Athene 30 Mei. — M. Zaïrois stelt voort ali^s in 't werk om zijn programma te verwezenlijken.Generaal Mosebapoulos, bevelhebbtr van het derde legerkorps, heeft bij den minister van oorlog zijn verslap ingediend over de wapenbertrpîaatsen in Attique en de inrich-tingr van benden in de onzijdige streek. Dit verslag zegt dat een zeker aantal bur^ers en reserve officieren en officieren van werkeliiken dienst kanonnen en wapens achter houden van de elfde afdeeling. Hft handtilt lang over de inrichting der ! benden en noemt de burgers en aoldaten j die er in betrokken zijn. ÎDe minister van oorlog heeft het verslag asn den Yoomtter van den ministerraad overhandigd. Hst kabinet zal de straffen ' bespreken. e. | DespreB.en. m RUSLAND i- De stldaten vragei masitiSo ;\ Het kongres der afareveerdigden van het s. front hpeft met alg-emeenheid van stemmen ,p , het volgende besluit gestemd : 'k l t. Het leger in de loopgraven verklaart e l dat maatregelen moften genomen worden d tegen den wederlandschen veldtocht voor i- eenen vrede zonder aanhecbtingen of ver-is goadingen en dat het orde»oord moet zijn: i- « wie den vrede wil moet zich tôt den oorlog it bereiden ». ' 3. In aanmerking nemende dat het Rus-le sisnh legpr tôt nu toe in veel sl^chter voor rs waarden «treed dan onze verbonden'-n. <n !« dat de Russische so'dat n op onoverdekt le terrein tcg»n de vijandi^a ballon mott-n n | vooruitrukken en m^t bloote armetu den t j prikkeldraad doorsnijden, t^rwijl onze ver •r \ bondenen door bunne artill rievoorberei ■k : ding ailes vernielen, verklaart het leger dat it \ het front meer inimitiés moet ontvangfm >t \ zoodanig dat bet princiep in acht genomen n | wordt : « Meer metaal, min kanonnen-ts i vleesch ». j \ 3. Het frontleger doet een oproep opdat '■e ; al de vrije Russen hen rond het komiteit e ran soldaten en werklieden zouden scharen i- om léger en land te ondprsteunan. }-e (M Jskubovitch h®eft over eenige daaren '2 verkla8rd dat de Russen meer dan obu«sen ™ genoetr hadden en dat de r^geering eeniye l" munitiefabrieken t^r> b'scbikkint? van de rii* r'ieid zou sti-Iien. M.Jakubovitch A»ilde n do r zijne verklai ini doen uitcchijnen niet dat Rusland te t el sHjdrfniddelfn he ft, 'e maar dat de %Oi-dseinood»vnHitrhpid noy i- dringender is dan de muniMevoortbrengst ) g n De af£**eepdi*d*n «fflrer*» vaor li t tin d>ietlijk f P trograd 30 M"i — H t konares d r af^evpt rdit>d- n va;- de officieren heeft bet propraTima van het voorloopitr bestuur, strekkende om een duurzair.en vred# en de broederlijkheid onder de vo'keren tebewer ken, goedgekeurd en verklaard dat enkel jj aen onmiddellijk offensief het doel kan beraiken. t Ees Ras8isc%i<5 |«9era»l «otvle'hl s Petrograd 31 Mei. — Gis'eren is te Petro-s 'prad cen^raal Astaebfff aangekomen die uit Duilscbland ont iucbt is De bold van Novo Georeiemsk is de tweade R is«ische generaal die erin iukt te ontsnappen. De eerste was generaal Kirnilcff, erewezen B militaire bestuurder van P^-'rograd die na eene maand de Roemctnsche grenzen be-reikte.D«s t Minister Pescheknoff verklsarde : i Rij 't begin der revolutie was er omtrent geen gra^n meer *oor hadden. De vocrraad » vermeerderde dan in Maart, maar vermin-, derde dan opnipiiw in April. Volppns d-* minister beeft het léger en de [ bevolking 18 mMlioen pougi eraan vandoen per week terwijl dan enkel 5 millioen pousd j in de statie kwamen. Sedertdien werd de aankomst belanprijker, alhoewel nog- verre van voldoende H^t volk 7<lnog een ernsti t ge krisis beleven. De landlieden willen hun eraan niet uitlevpren tegen papierengeld, i en eiseb^n grondst^ff' n, vonral iizer. in ruiline. Maar ook de ijz rvoorraad is b°-p rkt; trerien de noodwendigheden van d^ m'initiefabriekrn. De minister b^statiede datRus^and voor e^ne rarap staat zoo de landelijke bevolking i zich niet opoffart. I ... ! In Bnazilis Braxilie m sij«« kaoyvaardijseliepea bfivaieneB Rio de-Janeiro 31 Mei. —Ten gfvolge van de stemming in de Kamers betrekk«lijk het afschaffen der onziidièheidsformuul, heeft het minist^rie talrijke telegrammen van geîukwpnschen ontvangen. M. Nilo Pfçanha, minister van buiten-landsche zaken, <?sf den b stuurder van de Braziliaansche LVyd verlof de noo-^ifre maatrepelen te nemen om de zeevaart in de Braziliaansche watpren te be«c|iermen. Men denkt dat bij besloten heeft de koopvaardij-schepen te bewapenen. Onlusten in Bulgarie Geneve 34 Mei. — Men seint uit Sofia dat hevige betoooingen plaats gekad hebben rond de statie van Sofia, op den oogenblik dat koning Ferdinand vertrok naar Duitse'-land. Duizenden betaogers hebben vijandige kre-ten geslaakt tegen Duitschland en de politie 1 die overrompeld werd moest de hulp der troe-I pen in roepen om de orde te handhaven. Op het Italiaansch fronl !£•» ItoliMBwhe (rasraal (•kwatat et Rome 31 Me'i. — Generaal Luigi Brassa n wordt sedert eenige dagen verzorgd in een hosoitaal van Milanen. rt H lj hevool eene der dappe.re brigsden die a den Vodice veroverden. Ondanks eene ern )r stige wonde aan den linker arm w^icrerde r- hij zijnen post te verlaten Hii werd op het i; bev^l van den divisiegeneraal acbteruit ,g gebracht. Sebrii(k*Iij&« Oottesrijfcaehc 8" WOirli«S«WH r u De eevangen erenomen Onstenrijksche it officieren ver^ek^ren dat zij nosjnooit binsi n d<>" oorlog hardn kkiger gevecht n m « n leefien r In de 7e. en 16»» aMet lingen. die, h^l i meest beptpefd w rden, waren vo^tvolk- it regimenten die 50 0(0, 70 010 en z^lfs 9» OlO n van hunne getalsterkte verloren hebben. n Een bataillon dat zijne stelling verliet i- achter de Hermada, werd door eene eroep vliegersontdekt en bevigbeschoten.Talrijke at officieren en zeer veel mannen verloren er it het leven. jx Een regiment voetvolk werd bijna volko men uitgeropid. E-n commandant, werd fJ gevangen en een ander gekwpt«t. D - twe» n andt.re bataillons werden door het tresebut e weegf~maaid Van *■ <'n rpgi ment na men »ij 1^ t°ve« hf^le bataillons p'vaneen en " en I,, baeft rt-df-n te d nkf>n dat de b-v^lhibb r pt van h"t rgim< r t, kolon^l Hotting r, sr u •t veld», »ant hij b viudt zich niet ond r !.e) antal. tr| P» *.t . f Rome 1 J mi. —• Hevige arti lHrif>h°drij-■ vl{jh»id op den Carso van af Gori^a tôt aan ! P av«. *" In dp streek van d^n Vodice s'oegen wij een h vige aanval af t gt-n de hoogten 532 f' en 652 De vijand ond«rgine zware verlipzen. r. De Italiaansche batterijen verspreidden 0 versterkingskolonnen. a Onze vliegers dwongen twee vliegtuigen jaeder te dalen. Fraasslt liiisto Iwitiln Parijs, 1 Juni, 15 u. G"darende rien nacht besehoot de vijandige artiJl rie, door de onze beantwoord, onze eerste lijnrr, tn ,je streek ten N van den mole n van Laffanvo, op de vlaMte van Califoruie en het bosch van Chevreux. Verscheidene verrassende aanvallen door de Duitschers uitoevo rd ten W. van Cerny en ten Z. van Loivre zijn mûslukt. Een aanval op d- Casqw werd ook met ver-liezen voor den aanvaller afgeslagen. Wij hebben een vijandige post veroverd ten Z. van Chevreux. VLIEGDIENST. — Tusschen 17 en 13 Mei werden 32 Duitsche vliegtuiaen gedurende ge-vec'f'ten op ons front verni'ld. 57 andere werden ernstig getroffen en waar-schi'nlijk op den grond verpletterd. Kapifein Gnynemer schoot vijf vliegtuigen neder, waar van vier op een dag. Dd br/ngi het anntal zijner overwinningen op 43. Luitenant Puisard schoot 3 vliegtuigen neder. Parih, 1 Juni, 23 u. 7Vn /V van den mol. n van Lnffrwoo voerden de Duitsehers een h"vtge aanval uit en konden voet v tten in onze >*erste loopgraven. G"durende ren tecenaanval hebben wij het groolste gedeeltf t»ruggenomen. De artillerie strijd wordt in gansch de streek voortgezet. Versche'dene pogingen tegen onze stellingen op den heuvel 30U werden door ons imur afgeslagen met groote verliezen voor den vijand. n Bilflsth kicrtorteM Le Havre, 1 Juni. Langs weerzijden artilleriebedrijviaheid op n het Belgisch front. le [e EapStihi Insista ItrlcIHis P f$«t K3»g£«tliB«g>c>ia b«lhal*M J" >oordeel«B. Londen t Juin, 15 u. Onze troepen gingen in den nacht liohtjei vooruit ten W. van Cherisy. Ontmoetingen van ronden hadden plaate 2\ nabij Goureaucourt. Zij eindigde in ona « voordeel. M Verrassende aanvallen gelukten ten N. O. ^ van Loos en nabij het bosch van PJoegsteert. voor Bapume Londen 1 Juni, 23 u. Gedurende de maand Mei namen wij f 3.452 gevangenen, waaronder 68 officieren. Een veldkanon, 80 enachiengeweren en 21 looperaafmortiers vielen in onze handen. Een DuHsche :aid werd in den morgan afgeslagen ten N W. van Boursies. Een onzer detachementen drong in de vijan-® 3 dige stellingen ten Z. van Yperen en bnmbaar-s deerde eenige schuilplaatsen met Duitsehers , f gevuld. Langs weerzijden groote artill-riebedrijvig-heid, in de streek ten Z.-O. ran Epeby op de . Scarpc en in de streek van Yperen. Onz - vliegers bnmbardeerden vijandige sta- ties en mun tiedepots, >Ê&JË *> ' " ■ * Kardinaal Mercier tegen de Duitsche katholieken Amsterdam 30 Mei. —Verscheidene invloed-rijke katholieken van het r.enter hebben, onder q het vnorzitt rschap van Dr Bachem, een bond gesticht onder de nijveraars van de Rijnstreek voor doel hebbende vriendschapsbetrekkingen p te bewerken tusschen Belgen en Duitsehers. 0 Bachem, die in de « Koelnische Volkszeitung » jr dagelijks de aanhechting van Belgie vraagt, zou willen dat de katholieken het verleden j vergeten. ^ Kardinaal Mercier komt die poging te ver-hinderen. In eene aanspraak aan de geestelijk-heid van M échelon zeg e nij : ij De knthol eken die lancs gindschen oever n van tien Rijn niet ern enkel tnoord van blnavn r in den m >nd hadden tegen de uitmoordingen 1 in Belgie, de moorden op de pries1 ers, de ;t brawien en plun. 'eringen der ste ten, en die sedert drie ia^r met Qpkruist'» armen ons martelaor.srhnp aan.sehoiven, spreken. thans ■><an kris'ehjke broed' rl,kheid. Z j wdlen ons het sc'Tikkelijk verleden doen vergeten dat wij j- hun te v> jten hebben. Onze pbeht it eennoudig n de. he.rstelling van het çe^choncen recht te verçen, de. kaMij lina van den p'tcht'ge en i j waarborçen v■ or rie to komst. Eene andere 12 houding z u ons m •deplicht q miken met onze beulen. Eene openbare mis <aad te.oen onze natie kan niet zoo gemakkelijk vergeven wor-n den. Deze aanspraak werd in gansch Belgie n verspreid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Calais van 1914 tot 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes