Ons Vlaanderen

1506 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 April. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q52f767j55/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^ " Tweede Jaar — Nr î UITGAVE A Zondag 16 Aprii 1916. Door Eendracht sterk O N S VLAANDEREN Liever Dood dan Duitsch Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden » Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBL F^TD pnrra • <n rantinn,nn xt,,™™™ Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2f2 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten i° — Aan deze onzer gëabonneerder wier abonnement in Maart vervallen i: en die ons den abonnementsprijs nie per post opzonden, hebben wij zoo vri geweest deze week een postkwittancie var 2 fr. 50 (voor zes maanden en inning-kosten bijgerekend) te laten aanbieden ■wij verhopen dat onze lezers deze gunsti^ zullen aanvaarden. 20 — Vriendelijk verzoeken wij onzt gëabonneerden wier abonnement ir de maand April vervalt, ons der Inschrijvingsprijs — 2 fr. 25 per ze: maand — in postbon of postmandaat te willen zenden. Indien zij het verlanger doen wij 00k per postkwittance ontvan-gen (2 fr. 50 inningskosten inbegrepen) 3° — Onze nieuwe inschrijvers worder verzocht ons hun juist adres te later weten. Zij kunnen ons den inschrijvingsprijs per postbon medezenden; of hun verlangen kunnen wij 00k pei postkwittancie doen ontvangen. Post-Regels echter moeten wij volstrekt weigeren 4° — Onze lezers die van adres veran deren, worden vriendelijk verzocht, ort: een adres-bandjen mee te zenden; ander: is het voor ons uiterst moeilijk var hunne verandering rekening te houden (la onze TerugKorast uit Rome Als we nog ter schoole gingen leerder wij dat in de eerste eeuwen van hei christendom, bisschoppen gewapenc met het kruis, de barbaren die aile: verwoestten wat op hunnen weg lag te gemoet gingen, en door hunne ma jesteit en heiligheid eenen uitslaj bekwamen, welken talrijke legers vruch teloos betrachtten : de terugtocht vai de wilde volkeren. België, dat kwijnt onder den hie van den duitschen barbaar, heeft ool zulkdanige prelaat, die dan, wannee aile bevoegde overheid voor den vloec der wilde legerscharen moest vluchtei of buigen, hoog de nationale vaai torscht en voor de macht de levend' vertegenwoordiging is van het Rech en de vaderlandsliefde. Die groote Belg iedereen heeft het geraden is Kardinaal MERCIER. Het was hem niet genoeg zijn prach tigen vastenbrief van 1915 in het lich te zenden ; het was niet voldoende da hij zijne penen zijnen naamten dienst* stelde van dit machtig rekwisitorium onlangs door de Belgische Bisschoppei aan de duitsche gezonden (en dat d lezers van « Ons Vlaanderen » als men gelwerk te lezen kregen) ; hij heef eenen nieuwen vastenbrief tôt d Belgen gericht, prachtigen heerlijken deugdelijken brief : Na onze terugkom: uit Rome. En 'k wil hier eenige uittreksels van ( dit gewrocht doen kennen, zonder verdere bespreking, enkel de opmer-king makend dat om dit stuk te waardeeren, men zich moet stellen in de plaats van den Kardinaal, en van de Belgen in 't land gebleven. Dan verstaat men, en den moed die er noodig was om zulks te schrijven, en de opflikkering in den moed der ge-folterde Belgen door den brief teweeg-gebracht. De Kardinaal is naar Rome geweest, en hij wil enkel zeggen welke zijn gewaarwordingen waren : « Vele dingen mag ik u niet bekend maken. Gij zult mij begrijpen. De onregelmatige toestand waarin wij verkeeren, laat ons niet toe, datgene juist openhartig mede te deelen wat er best en innigst in onze ziel ligt voor u, — datgene wat, daar het van hoo-( ger komt en u innig aanbelangt voor mij mijn stevigste troost zou wezen 5 maar zij zult aan mijn woord niet tvvij felen en mij gelooven als ik u verzeker dat mijne reis op bijzon-. dere wijze is gezegend geweest, en dat ik tevreden, zeer tevreden, terugkom. » , Wat denkt de Paus over België en de Belgen? Luistert naar Kardinaal Mercier : « Den grond zijner gedachte, die ik begeerig was te vatten, met het 00g 1 op u, heeft Hij wel willen uitdrukken in een opschrift dat Hij, eigenhandig 1 stelde onder een portret, en dat ik, ' met allen eenvoud overschrijf : 1 «Aan onzen eerbiedwaardigen broe-« der Kardinaal Mercier, Aartsbisschop « van Mechelen, schenken wij volgaarne « den Apostolischen zegen met de ver-1 « zekering dat Wij steeds met hem zijn « en dat Wij deelnemcn in zijne smarten 1 « en zijnen kommer, aangezien zijne ï « zaak 00k de onze is. » Verder zegt de Kardinaal hoe onze l Koning en ons Volk overal de grootste 1 bevvondering verwekken en hoe, indien 1 wij tijdelijk zooveel verloren, « Ons ; geslacht met luister de geschiedenis is t ingetreden». Ons lijden nochtans is niet . voorbij, want zegt de groote prelaat : : « Gij zult niet ontkennen dat ik u nooit mijne beduchtheid verborg. Ik heb u de vaderlandsliefde aangepredikt, t omdat zij eene vertakking is der hoofd-t deugd van het Christendom, — de 2 liefde. Edoch, van in den beginne, heb ik u laten vermoeden dat, naar mijn 1 bescheiden voorgevoelen, onze beproe-î ving langdurig zou zijn, en dat het voordeel zou behooren aan de natiën t die er het taaiste geduld aan besteden. » s En verder: , « Wij zullen de bovenhand hebben ; ;t twijfelt er niet aan; maar wij zijn nog niet aan 't eind van ons lijden . Frankrijk, Engeland, Rusland hebben er zich toe verbonden geenen vrede te sluiten zoolang België zijne volkomen onafhankelijkheid niet heeft heroverd en ruimschoots wordt scha-deloos gesteld. Ilalie trad op zijne beurt de overeenkomst van Londen bij. De toekomst is niet twijfelachtig voor ons. Maarwij moeten haar voorbereiden. » Verstaat gij wel, welken buitengewo-nen troost de Belgen moeten genieten bij het hooren van die woorden ? De brief eindigt met eenc aanwak-kering tôt het gebed en boetvaardig-heid.Onze koning en ons leger zijn in de onsterfelijkheid getreden door hunne eer en leeuwenmoed. In België is er een man die het moreel gezag van het koningdom en van onze nationa-liteit, niettegenstaande ailes, hoog en ongeschonden lioudt: die man is de Kardinaal van Mechelen. Hem weze eer en glorie; dat de kinderen onzer kleinkinderen het beeld van Albert, koning der Belgen, die ons volk van de oneer redde en het beeld van Mgr Mercier, die ons lijdend volk in 't leven hield, met bewondering aan-staren . (( Ik Spreek Fransch » is deze week van de drukkerij gekomen en men is begonnen met het boek aan de in-chrijvers op te zenden. Deze zijn zeer talrijk; 00k verzoeken wij om geduld. Dit boek dat voortreffelijk is om de Fransche taal aan te leeren, is opzulke wijze gedrukt dat het gemakkelijk in den zak kan gestoken worden. Het omslaat drij deelen: het eerste, Hoe moet men het Fransch uitspreken ; het tweede, een woordenboek (dictionnaire) met ruim i400 woorden met de vertaling; het derde, alledaagsche vol-zinnen met de vertaling . Dit laatste is bijzonder nuttig ; er wordt er onder ander gehandeld over : Den weg vragen of aanwijzen, Eten en drinken, Ziek zijn, Huren van huizen, Bij den Schoenmaker, Bij den kleer-maker. In den tabakwinkel, Bij den beenhouwer, Bij den haarkapper, Brief-wisseling, In het Station, Wissel, Inlich-tingen over personen, Beleefdheidsfor-mulen, Eene ontmoeting, De Tijd, Schoon en slecht weder, Gebouwen, Een Hofstede, De school, In een Boek-handel, op zee, Fruit, Metalen, spece-rijën, enz., enz. Om het boek te veikrijgen is het voldoende een postbon van Een frank te zenden aan « Ons Vlaanderen », 181, rue de Charonne, Paris. M EENEN HlfilSTER Aan welken minister ? Is het tôt dezen van Oorlog, van Binnenland?che-of Buitenlandsche Zaken of tôt dezen van Justitie, of tôt allen te samen dat ik mij moet wenden, ik zou het moeilijk kunnen zeggen, en deed ik een keus 'k werd waarschijnlijk tôt nen anderen gezonden; daarom « Wien het schoentje-past, trekke het aan ». De zaak waarover ik deze hoog geplaatste personen wilde onderhouden i^ inderdaad, zoo belangrijk dat deze of dezen die de verantwoordelijkheid dragen der feiten waarover ik handelen wil. niet langer mogen wachten zich er mede te bemoeiën en op te lossen. In enkele gevangenissen van Frankrijk dus, bevinden zich sedert maanden,—sommigen sedert meerdan twaalf maand, — Bejgische soldaten die eene veroordeeling ondergingen, uitgesproken-door onze krijgsraden. Dat zij veroor-deeld werden, vermits zij 't verdienden, dat bespreken wij niet. Maar onder deze soldaten bevinden zich zeker duizend vlaamsche soldaten ; die soldaten al-hoewel veroordeeld, zijn menschen„ ongelukkige menschen, met een men-schelijk hart. dat gevoelt, dat weent„ en getroost kan worden, dat 00k ver-bit terd kan geraken. Nu die vlaamsche soldaten, die niets. dan vlaamsch spreken, hebben sinds den tijd hunner ingevangzetting in Frankrijk, geen enkel woord kunnen spreken of schrijven, vermits de be-wakers Franschen zijn en de censuur geen vlaamsch verstaat. Verstaat gij wel wat dat is, gedu-rende een jaar geen woord • kunnen spreken of schrijven ? Was er ooit eene foltering die grooter was. Wij weten het, deze hachelijke toestand springt voort uit de bijzon-dere omstandigheden in de welke België zich nu bevindt ; maar hij kan en mag toch niet blijven duren. De bevoegde minister moet en zal de noodige maatregelen nemen om den toestand dezer ongelukkigen te verbe-teren. Daarover zullen hem aile Belgen. erkentelijk zijn. OORLOGSNIEUWS De Slag van Verdun Schrikkelijke gevechten werden nog geleverd deze zevende week van den slag. De duitschers hebben al hunne krachten ingespannen op. twee gedeelten van het front ten N. van Verdun : op het secteur Avocourt-Bethincourt, waar zij twee belangrijke heuvels; 50} en 295 (deze laatste beter gekend onder den naam van Mort-Homme, (Dooden Mans Heuvel) beoogen; en op het secteur

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes