Ons Vlaanderen

1664 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 April. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fn10p0z12z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door Eendrasht sterkl O N S Lisver Dood dan Duitsch! VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Ons Vlaanderen 181, rue de Charoiine, Paris. WEEKBL PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2f25 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten i° — Vriendelijk verzoeken wij onze gëabonneerden wier abonnement in de maand April vervalt, ons den Inschrijvingsprijs — 2 fr. 25 per zes maand — in postbon of postmandaat te willen zenden. Indien zij het verlangen doen wij 00k per postkwittance ontvan-gen (2 fr. 50 inningskosten inbegrepen). 2° — Onze nieuive inschrijvers worden verzocht ons hun juist adres te laten weten. Zij kunnen ons den inschrijvingsprijs per postbon medezenden; op hun verlangen kunnen wij 00k per postkwittancie doen ontvangen. Post-regels echter moeten wij volstrekt weigeren. 30 — Onze lezers die van adres veran-deren, worden vriendelijk verzocht, ons een adres-bandjen mee te zenden ; anders is het voor ons uiterst moeilijk van hunne verandering rekening te houden. ftlSUfffiEXlI De Katholieke Kerk heeft ons gedu-rende de Goede Week door de prachtige ingetogenheid harer goddelijke ceremo-niën het groote Drama onzer Verlossing op Golgotha. voor oogen getooverd. Reeds op Palmenzondag herinnert zij ons de blijde intrede van den Zaligmaker te Jerusalem : hoe de Joden loover en bloemen voor zij ne voeten strooiden en takken van de boomen kapten en hunne kleederen over den grond spreidden ; hoe ze juichend zongen : Hosanna ! Hosanna Filio David ! Ilem ! Heil den Zone van David ! En, zoo spoedig hebben zij het verge-ten ! Wie zou kunnen gelooven dat het diezelfde menschen zijn die den zondag juichten : Hosanna ! Hosanna ! ... en die enkele dagen nadien zullen schreeuwen : Crucifige ! Crucifige eum ! Kruisig Hem ! Kruisig Hem ! Maar, loopen wij de gebeurtenissen niet vooruit en laat ons, in 't kort, de gansche toedracht volgen van dit groot-sche Liefdedrama : een God-Mensch die zich slachtoffert uit liefde tôt de menschen...Den Donderdagavond dus ging Jezus met zij ne apostelen om het Paaschlam te eten. Hoe gloeiend liefdevol klinken zij ne woorden:« Desiderio desideravi... Met een vurig verlangen heb ik getrachl dit Paaschlam met u te eten. » En nogthans Hij wist al wat Hem te wachten stond ! Dan verhalen onze Heilige Boeken, op eenvoudige en roerende wijze, de instel-ling van dit groote Sacrament waarin Hij aan zijne Apostelen zijn eigen vleesch en bloed, Paaschlam van het nieuwe Testament, te nutten geeft. En dan begint de droeve lijdensweg. Na het Laatste Avondmaal gaat Jezus naar het Hofken van Olijven; een zijner Apostelen heeft Hem verraden, Judas Iscariot, en de Joden die Hem in klaren dag niet dierven aanhouden, komen en nemen Hem gevangen, sleuren Hem van den eenen rechter bij den anderen, van Caïphas bij Pilatus, van Pilatus naar Herodes, van Herodes terug naar Pilatus, tôt wanneer zij eindelijk van Pilatus zijne terdoodveroordeeling afpersen. Ten bloede gegeeseld, vermoeid en uit-geput, zijn loodzwaar kruis op zijne schouders dragend, stapt Hij voort door de straten van Jerusalem, tôt. buiten de poorte der stad, tôt aan denCalvarieberg. Drij uren hangt Hij levend aan zijn kruis en dan weergalmen die prachtige woorden : Consummatum est!Ailes — isvolbracht !... Het hoofd buigend sterf Hij !... Tegen den avond wordt zijn Lichaam van het kruis afgedaan en in het graf gelegd, de steen toegezegeld ; en de HH. Vrouwen Maria-Magdalena en anderen, zitten wee-nend aan zijn graf! En zijne vijanden zegepraien ! Neen!... Schijnen te zegepraien. Den zondagmorgen weerklinkt eensklaps een kreet: Surrexit ! Hij is verre^enl — De HH. Vrouwen waren gegaanom het Lichaam te balsemen; aan het graf geko-men bemerken zij dat de zware steen af-gewenteld is, en in het graf zit een engel die hun zegt : Weest niet bevreesd. Je^us Xpékt gij, maar Hij is niet hier : Surrexit enirn sicut dixit ! Immers Hij is verre^en gelijk Hij het vooryegd had\ Surrexit ! Hij is verreçen ! De Verrijzenis van Christus is de grondsteen van het Christen Geloof.' Ook heeft de goddelijke Voorzienigheid ailes op zulke wijze geschikt dat geen de minste twijfel mogelijk is. De joodsche wachten zelve die het graf bewaakten, moeten tegen wil en dank aan hunne meesters gaan verklaren : Surrexit! Hij is verrezenl... De Apostelen, de Discipelen die eerst meenden dat de Joden het Lichaam gestolen hadden, moeten weldra aan de werkelykheid geloof geven als Jezus hun in levende wezen verschijnt. En, het is niet nutteloos het aan te stippen: ,al de Apostelen hebben hun Geloof in de verrijzenis van Christus met hun bloed bezegeld ! Surrexit ! Hij is verreçen ! Sedert die jubeikreet over de aarde weergalmde, is het aanschijn van de wereld veranderd : het slavendom ver-dwijnt, en daar waar vroeger enkel wilde macht en drift heerschten, bloeiën nu geluk en vrede. En als er in den loop der eeuwen volkeren gevonden worden j die wild geweld boven Recht willen plaatsen,dan is het enkel omdat te zijne lessen vergeten hebben. Wat al bloed en tranen hebben er niet gevloeid, wat al weeën en rampen zijn er niet over de wereld geko'men omdat de volkeren dit enkel Woord van den Zaligmaker vergeten hebben : « Bemint elkander ! » Surrexit ! Hij is verre^en ! En de eeuwe die verdwijnt, verkondigt het aan de eeuwe die moet komen! De eene Paus leert het aan den anderen. Een H. Thomas leert het aan een Pascal, aan een Pasteur; de vader leert het aan zijn kind; de prachtige kathedralen door onze voorgeslachten gebouwen, en het kleme houten kruisken aan den boord van den weg, ailes roept, ailes juicht: Resurrexit\ Hij is vcrre~en\ Deze Week werden de twee duizend reeds bestelde boekjes om fransch te leeren, verzon-den ; er blijven er dus nog ongeveer duizend over. Dat deze die het boekje « Ik spreek Fransch » begeeren, zich haasten, en een mandaat opzenden van Eén frank naar « Ons Vlaanderen », 181, rue de Charonne, Paris, en zij zullen onmiddelijk het boekjebekomen. lSi|iSGl|S SGUBiBH II! FMri Reeds menigmaal heeft Ons Vlaanderen gewag gemaakt van het stichten van Belgische scholen voor de kinderen onzer vluchtelingen hier in Frankrijk. Zeker is het, is de toestand onzer vluchtelingen in het algemeen weinig benijdenswaardig. dat die der kinderen, bijzonderlijk der Vlaamsche kinderen, waarlijk te beklagen is. Zij verstaan niet genoeg de fransche taal om met vrucht de bestaande scholen der streek te volgen; daaruit volgt dan een d'ezer twee : ofwel de kinderen gaan algelijk naar de fransche school waar ze in 't algemeen geen voortgang maken, noch maken kunnen omdat ze de taal niet genoegzaam verstaan; ofwel, ze loopen op straat, wat natuurlijk nog slechter is. Daarom verdienen ze allen lof, deze die trachten Belgische scholen te stichten voor onze belgische vluchte-lingen-kinderen ; en met genoegen zal Ons Vlaanderen melding maken van al de mededeelingen welke wij over Belgische scholen in Frankrijk zouden ontvangen; 't zal een blijvend ge-denkteeken zijn van den iever en de zelfsopoffering onzer voormannen die zich noch moeite noch last spaar-den om de belangen onzer vluchtelingen te behertigen. Zoo zijn wij gelukkig vandaag eenige bijzonderheden te kunnen me-dedeelen over het onstaan der Belgische school van Pont-du-Château (Puy-de-Dôme). De school werd gesticht door den E. H . Berthels, aalmoezenier de B . V. te Clermont-Ferrand te zamen met Mijnheer Van Gysegem, voor den oorlog, onderwijzer te Ottergem (O.-V.). Zij werd geopend op 3 Nov. 1. 1. Om tôt hare oprichting te geraken heeft men een groot huis gehuurd met ruime vertrekken. Een kamer op het gelijk-vloers is bestemd voor de hoogste klas ; eene evengroote op het eer^te verdiep voor de laagste kla^. Lessenaars zijn haar geleend ge\vor-den; zitbanken en schoolborden heeft men doen vervaardigen. Van nf hare opening werd dé school fcezocht door 43 leerlingen die ze sedert steeds re-gelmatig hebben bijgewoond. Dat de school hier dringend noodig was en reeds veel goed gesticht heeft onder betrek der zedelijke, verstande-lijke en godsdienstige opvoeding der kinderen, valt niet te bewisten. E n groot deel der leerlingen bezochten vroeger de Fransche scholen ; doch zij konden er weinig nut trekken uit de lessen, dewijl zij de Fransche taal niet verstonden. Een ander deel der kinderen lit. p op de straat, vôoral gedurende de schoone zomerdagen. Dezen bleven dus van aile onderwijs verstoken. Ook, bij de opening der klas werden er slechts een drietal leerlingen gevonden die min of meer vloeiend en • verstandelijk hunne moedertaal lezen konden; het grootste deel had reeds. bij na ailes afgeleerd . Ook achten de schoolbestuurders zich thans hoog^t gelukkig door hunne nederige werking te hebben kunnen bijdragen aan de opvoeding, de ver-standelijkeontwikkeling en de zedelijke vorming dier talrijke Belgische kinderen . Mogen deze er in 't latere leven ook voordeel van genieten . OORLOQSNIEUWS De Slag van Verdun Woensdag morgend, i2en April, hebben de duitschers voor de dertiende maal. den heuvel Mort-Homme aangevallen zij beoogden het bosch van Cumières„ om dan den heuvel van achteraan aan te vallen; zij geraaktentot in de Fransche stellingen maar werden er aanstond terug. uitgejaagd ; den zelfden avond werd een aanval op den heuvel 304, in zijne voorbereiding door kanonbeschieting van de verzamelde kolonnen, verhinderd, en kon niet uitkomen. Dan tôt den Maan-dag, 17e" April, buiten een fransche aanval ten Z. van Douaumont, die een 200 tal krijgsgevangenen oogste, en eenige tranchées verwierf, valt er niets anders aan te stippen dan hevige artilleriegevech-! ten op beide oevers van den Maas. Het * valt niet tebetwijfelen dat in hunne woede. Tweede Jaar. — Nr 9. EDITION HEBDOMADAIRE Zondag 23 April 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes