Ons Vlaanderen

1741 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 April. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9w08w39810/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

| Tweede Jaar. — N* 10. EDITION HEBDOMADAIRE Zondacr 30 Aioril 1916. O N S VLAANDEREN Door Eendracht Sterk VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitscl Inschrij vingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181, rue de Charonne Aankondigingen : Tien, franlc per 4 Regels. Zich wenden tôt Ons Vlaanderen. WIJ ZIJN BELGEN! Sedert achttien maand leven wij, vluchtelingen, hier in Frankrijk in een midden waar de sympathie voor België en de Belgen zeer groot is. In 't begin zou men ons op de handen gedragen hebben ; nu is dat zeker een weinig verminderd, maardooral zijn de Belgen hier zeer wel gezien. Wij weten wel dat deze of gene vluch-teling soms denkt redenen te hebbei] tôt klagen over sommige Franscher (die voor hem al de Franschen zijn), maar meer dan een.î gebeurt het dat, als men alsdan de zaken grondig onder-zoekt, het de Belg is die in 't onge-lijk is. Nu, die warme sympathie waarvan wij hooger spraken mag ons toch niet blindelings doen gelooven al wat sommige Franschen zeggen, soms met de besten inzichten der wereld, wij beken-nen het. Vele Belgen zijn hier in Oktober 1914 gekomen, dikwijls niet wetend van welk hout pijlen te maken, maar voor het grootste deel is er gelukkiglijk verandering gekomen : door hun taai werk hebben zij zich een bestaan ver-schaft dat schier zoo goed is als dit welk zij in België hadden. Ganscli natuurlijk rijst dandevraag: moeten wij de Belgen aanzetten zich op zulke manier hier te plaatsen dat zij na den oorlog beter zouden doen hier te blijven dan naar 't Vaderland terug te kei rcn ? Alhoevvel u ij voor den oorlog dikwijls geklaagd hebben over de tehuisblijverij onzer landgenooten die liever gedu-rende tien jaar knoeiden om zich een mager bestaan te verschaffen in België, dan voor eenigen tijdnaar den vreem-de uif te wijken om daar fortuin te maken, denken wij dat tegenwordig de liefde welke wij aan ons land dragen, ons moet aanzetten allen zooveel mogelijk na den oorlog onze krachten te wijden aan de heropbeuring van den geboortegrond. Dit moet niet bewezen worden, meenen wij . Overigens, er dient overwogen vooraleer men het groot besluit neme naar 't land niet meer terug te keeren. En wij willen ons hier enkel plaatsten in 't oogpunt van dezen die zouden willen blijven. Eerst hebben wij al dezen die leven van handel en nijverheid. Nevens de buitengewoone uitbreiding en bedrfj-vigheid van deze twee vakken, welke men zal waar nemen in België na den oorlog, is er eene andere reden, die de uitgewekenen tôt terugkeer moet aan zetten. Inderdaad : Frankrijk heef tegenwoordig boven de drij miljoei man gemobiliseerd, en eens de vred geteekend, zullen duizenden en duizen den nijveraars en handelaars weer aai hunne nijverheid en handel gegeve: worden; en de concurrencie zou wel d schoone betrekkingen die nu zo gemakkelijk geschapen werden, ee weinig kunnen verminderen en vei flauwen. Daarna hebben wij de landbouwer: Talrijke huisgezinnen kunnen hie zeker wel lukkrn, maar hier 00k moe niet lichtzinnig te werkgegaan wordei Reeds meer dan een voorbeeld krege wij van landbouwers, die nu in d grootste moeilijkheden verkeeren, on dat zij zich overpacht hadden o bekennen wij het, bedrogen werde door hunne onkunde der Franscb taal. En dat men zich niet late vcrleide door sommige listen, misschien wel te goede trouw door sommige Franscb eigenaars gebruikt, die zeggen zooa. het ons een corn spondent nog onlang schreef : « Als gij na den oorlog naa België terugkeert, zult gij daar niet meer vinden, zclfs geen huis om in t worien; weinig of geene oorlogsvergoe ding zal u toegcstaan worden, te weini om voort t>* doen ; en dan, die bomme: in de velden, die niet ontploft zijn gehecle dagen zult gij in gevaar zijn t verongelukken. » Dit ailes is prietpraai en geen verstandig mensch mag e zich laten door overhalen. Indien na den oorlog sommige land bouwwerklieden vinden dat de striji om oen deftig leven, te zwaar is, zullei zij tijdelijk naar Frankrijk uitwijkei zooals zij het voor den oorlog deden Ondertusschen moeten de Belgisch vluchtelingen hard werken, omdat zi door hun werk medehelpen aan he behalen van den zegen, en gelel vei garen dat hen zal van pas-komen to het heroprichten van hunne doening Wanneer de snoode indringer 't ge liefde Vaderland zal verlaten hebber moeten aile Belgen op post zijn om t werken tôt de hermaking van eei grooter en schooner België . ~rr -»-«»- —- Een weinig geduld a. u. b. Wij ontvingen eenige klachten vai lezers die « Ons Vlaanderen » twce da gen te laat ontvingen. Maatregels zijr genomen opdat toekomende week de gazet overal toekome, ten laatste der zondag. Een weinig geduld dus a. u. b OORLOGSNIEUWS 1 De Slag van Verdun g Op den linkeroever van den Maa heeft de vijand zich vergenoegd to den Vrijdag 2ien met hevig onze ste' lingen te beschieten ; het slecht wede 0 hinderde aile bewegingen in de nabij heid van de beek Forges. Den Don derdag 20en hebbèn wij aan den vijan eenige tranehees, die hij gewonne had in zijn groote poging van 10( April op de noordelijke helling va: den Mort-homme en ten N. van he daarnevens liggende bois des Caurette: terug ontrukt ; in den nacht van 2 n 0 tôt 2ien deden de duitschers een 0 poging om deze winslen te heroverer j Zij werden teruggeslagen op den Morl n homme, na een oogcnblik onze lijn t hebbeningedrongen tenN. van hetboi des Caurettcs, niettegenstaande da zij met vuurspuiten aanvielen, werde: zij teruggeworpen ; twee opeenvolgend aanvallen den Zaterdag geleverd, oj onze posities tu-schen de beek va: Bethincourt en den Mort-Homm s kwamen op eene bloedige mislukkin uit. Wij hebben in deze streek ee: nieuwe duitsche divisie opgemerk welke zeer beproefde troepen kwar aanvullen . er Op den rechier oevcr van den Maa waren de gevechten onophoudend. Maandng 17e" April, hebben d duitschers een algemeenen aanva gericlit tusschen den Maas en het for Douaumont. De akties waren bijzon derlijk hevig op de Côte du Poivr (Peperheuvel) en ten Oosten van he dorp Douaumont. De vijand slaagdi er in een vooruitsprong van onze liji 1 in het Z. van het Chauffour-bosch il bezet te nemen, maar op de anden punten werd hij met lievige verliezei J tegengehouderi. Op dit front heeft mei troepen opgemerk t behoorende to 5 verschillende div'sies. Den Woensdag < n inamen wij der vijand eene versterkte stelling ter N. W. van den vijver van Vaux, er maakten 10 officieren en 250 manner krijgsgevangenen, den zelfden daj poogden de duitschers drie vruehte looze aanvallen de les Eparges, ter Z. W. van Verdun. Den Donderdag eene steengroeve liggende ten Z. var de hofstede Haudromont werd aan de 1 duitschers terug ontnomen. Ten Z. var Douaumont deden zij nogmaals eer 1 vruchteloozen aanval op een front var twee à drie km. breedte. De Vrîjdag 1 voorbereid de vijand een aanval, door hevig kanonvuur, maar wordt er in I belet door onze tegenbeschieting. Den Zaterdag 22en, slechts een wederzijdsch artilleriegevecht. Op Paschen-Zondag hebben wij s eenig vooruitgang gemaakt met grana-t ten in het bois des Caurettes. De vijand heeft zich vergenoegd met den Mort-r Homme schrikkelijk te bombardeeren gedurende den nacht en in den Zondag ^ namiddag eindelijk rond den avond leverde hij drie aanvallen, de derden 11 bijzonder hevig, doch allen zonder uitslag; 00k zij ne pogingen tegen het ^ réduit d'Avocourt waren vruchteloos. Wij kunnen nu bemerken dat de '' vijand waarlijk uitgeput is, in zijne krachtinspanningen tegen Verdun; hij C onderneemt niet meer dan een of twee pogingen ieder week : elders waar hij vecht is het om den verloren grond e terug te nemen. Ookde duitsche bladen ^ leggen de moeilijkheden van den strijd voor hunne lezers voor, en men ber-peurt een gevoelen van ontmoediging in hunne verhalen. Verscheidene kleine artillerie akties 1 op het gansche Belgisch front hebben 0 op Paschen Zondag wat meer inten-3 siteit genomen bijz, in het secteur van J Dixmuide Nieuwpoort; een duitsch Yzerenweg vervoer heeft werkdadig onder ons vuur genomen geweest, nabij het dorp van Beerst. Zondag avond in S de streek van Ramscappelle en Maandag namiddag rond Dixmuide en Steen-~ straete was er een hevig bombarde-ment.Op het Engelsch front, in den vooruitsprong van de lijn vcor Ieper, hebben de duitschers onze lijn op vier punten naamlijk te St-Eloi, Bluff, Wieltje, en op den Ieper-Langemark- 1 schen steenweg aangevallen ; hunne 1 infanterie was in de tranehees inge- drongen maar werd overal er uit ge-1 worpen uitgenomen te St-Eloi waar 1 zij twee entonnoirs en op den steenweg waar zij eenige meters loopgrachten nog houden. Italiaansch front 1 De Oostenrijkers hebben het verlies x van den Col di Lana, welke zij sedert zooveel maanden hadden verdedigd, moeten bekennen ; in deze streek gaan de Italiaanders gedurig vooruit. Op den Carso, ter O van Seltz hebben zij eene sterke verschansing bestormd en aile tegenaanvallen teruggeslagen. i Russisch front Niets bijzonders. In den Balkan De serbische troepen welke tôt hier-toe in Corfou verwinterd hadden worden nu naar Saloniki overgebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes