Ons Vlaanderen

1271 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 14 Mei. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4j09w09j3g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

O N S ' Door Eendracht Sterkl VERSCHIJNT ELKEN 2ATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrij vingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buiten Frankrijk : per jaar 6.00 » Bureelen der Redactit : te Gent : 24, Wellmckstraat. — te Parijs :181,rue de Charonn< , —j- = AànkondipngerTP*""*"—rr—.™»,—,—^ Tien frank per 4 Regels. Zich wenden tôt Ons "Vlaanderen. Het grootere België Verre broeders, ontaarde broeders, maar niettegenstaande tijden ruimte, toch immer broeders, gesproten uit eigenste gallo-germaanschen bloede, zullen de Westerrhenanen ten jongsten dage,— ontslaafd vanhunne volstrekte staatsdwingelandij en geplooid naar eene vredelievende, vrijgezinde staats-voogdij — weldra den weldoenden invloed der hooger belgische kultuur al weer spoedig ondergaan. Die oud nederlandsche te ontpruisen gouwen waar onze vaderen in eere waren en onze zonen in eere zullen zijn, ver-schaffen al ras uitmuntende volksele-menten die zich in onze drietalige maar zelfstandige natie, niet minder wel dan in den schoot hunner "êigene familie zullen gevoelen. Hunne on-weerlégbare aan vankelijbeid, hunne niet te loochenen arbeidshoedanighe-den, kunnen — wat men er ook voor duchte ■— niets anders dan ons vader-land ten nul en ten voordeele stiekken. Ontdaan van hunne militaire slaven-banden, voortaan bewust van eigen beweegkracht naar eigen zin, overi-gens geHd en zorgvuldig nagezien door een vredelievend en klaarziende bestuur, zal dit tuchtige volk zijn nijverheidszucht en uitwijkingsgeest voor het eeuwenoude en tevens her-nieuwde vaderland volgaarne ten beste geven. Er kan natuurlijk, voor het eerst ko-mende tijdvak voor hen geen sprake zijn van zelfde politieke rechten als wij, noch van de belgische vrijheden van onderwijs, vereenigingendrukpers; eene latere vereenzelviging zal ons tôt daar vri.j spoediger brengen dan som-migen het-wel durven denken. Daar we ten andere veeleer tôt plicht zullen hebben onze eigene heropbeuring te verwezenlijken dan het welzijn onzer vijanden van gisteren te bewer-ken, mogen we zoo maar niet goed-schiks toelaten dat de nijverheden en handelshuizen der nieuwe gouwen, onzen onderbroken handel, onze ver-nietigde nijverheid in den schoot zelf van ons vaderland versmooren of over-heerschen . Een ernstige en weldoende mededingmg der rhijnsche gouwen is enkel mogelijk dan wanneer, ten bate van hunne fabrieken en van hunne neringhuizen, onze ekonomische instel-lingen alweer zullen opgebouwd en heringericht zijn, in werking en groei en bloei. Van daar de dringende (*) Zie onze Rhijn, in ons ^orgaande nummer en 4e nota van de redactie. noodzakelijkheid ons te voorzien als oorlogsvergoeding, van wat we daar zullen vinden tôt het herstellen onzer werkzaamheden en de gelijkmaking op ekonomisch gebied van het oude en het nieuwe België. Wanneer werktuigen en grondstoffen in gelijker mate door geheel het grootere België zullen evenredig verspreden zijn; wanneer onze fabrieken, — ver-beterd en hervormd volgens de laatste noodwendigheden van den tijd en de jongste nieuweringen in wetenschappen en mekanieke in praktijk stellend — er zullen toegekomen zijn veel voort te brengen aan een geringen inkoom-prijs — wat het geval was vôôr den krijg in de Rhijnstreken, — dan mag Belgie een tijdvalc van welvaart en uaai Kpafi/l h: eecn.Qfii .ziep Wie zal komen beweren dat onze vlaamsche en waalsche werklui minder bekwaam is en minder werkaardig, al is het minder tuchtig en meer zelf-bevvust, dan het duitsche? Wie dan zou durvep daai stellen dat onze werk-manskringen en arbeiderssijndikaten minder doeltreffend zijn ingericht, al zijn ze minder slaafsch en minder militariscb, dan de gezelschappen van Pruisen ? Zullen onze belgische handels-reizigers dan nog moeten onderdoen voor de duitschen, wanneer ze dezelfde waren, gemaakt uit dezeifde grondstoffen in het zelfde land, zullen aan den man te brengen hebben aan den zelfden prijs ? Valt er althans voor ons iets bij te leoren in het evenredige verdeelen van het werk, in het redelijke toepassen van bijzondere bekwaamheden, in het opleiden tôt den arbeid dcor woord en cchrift en school; wie die het ons be-letten zal langs de wegen van vooruit-gang te bergewaard op te stijgen ? Komen ten andere onze nijveraars en neringdoeners niet wijzer en meer klaarz ende den strijd uit om eene werkdadige mededinging met den vreemde, gesteund op gave welver-stand en onderlinge broederlijkheid tôt verdediging hunner wederzijdsche int-resten tegen vreemde mofferij en uitbuiterij in te nieuweren, ten lande? Immers, hebben we bij den Wereld-oorlog veel te winnen, iets hebben we voorzeker verloren : onze egoïstische natuur, en 't is daarom nie: slechter. Welaan! Eene gelegenheid, eenig in zijn trant, en noodzakelijk uit nood en plicht, doet zich voor ons voor. De inlijving der westrhijnsche, noord moeselsche gouwen bij ons al te kleine landeken ; 't is te zeggen : Het Grootere België. V. S. Aan onze Âbonnenten 10 —| Vriendelijk verzoeken wij onze gëabonneerden wier abonnement in de maandiMei, vervalt, ons den Inschrij-vingsptijs — 2 fr. 25 per zes maand :— in -fpstbon of postmandaat te willen zenden. Indien zij het verlangen doen wij ool: per postkwittancie ontvangen (2 fr. 50 inningskosten inbegrepen) . 2°— Onze nieuwe inschrij vers wor-den verzocht ons hun juist adres te laten weten. Zij kunnen ons den inschrij-vingsprijs per post.bon medezeffiden ; op hun verlangen kunnen wij ook per postkwittancie doen ontvangen. Postzegels echter moeten wij volslrekt wigeren. 3° Onze lezers die van adres veran-deren, worden vriendelijk verzocht, ons -A dbr ——' ) anders is het voor ons uiterst moeilijk van hunne verandering rekening te houden. N. B. — Onze lezers van het département der Seine die ten achteren z^n, worden vriendelijk uitgenoodigd zich in regel te stellen. $ f» DE OORLOG. De Slag van Verdun Rond Verdun, waar de vijandelijke offensi'efkracht vtrleden week aan 't dalen was, na de merkwaardige voorijitgang door de Franschen in de gevecfaten rond den Mort-Homme en rond het fort van Douaumont verwe-zenlijkt, hebben deduitschers nogmaals een i îwen stoot geprobcerd, die hun misschien een duur betaalden vooruit-gang maar toch zeker niet den vurig gewenschten doorgang zal verschaffen. In de gevechten op de N. helling van fen Mort-Homme, door de Franschen aangevat, hadden deze laatsten op hit einde van "verleden maand stelliligen op eene breedte van 1000 meteis en een diepte van 300 à 600 metejs in bezet genomen ; een nieuwe aanval, den Woensdag namiddag 3e" Mei, ^trekte de winst uit ten N. W. De artillerievooibereiding was zoo doeltreffend dat op een punt er slechts twee overlevenden, in een tranchée zich bevonden die zich overgaven . Ook ten O- van den Maas in een aanval ten Z. W. van het fort van Douaumont, deden de Franschen eenige vooruitgang. Doch aan deze operaties moet geen grootér belang gebecht worden, dan zij vqrdienen: het zijn slechts lokale ondernemingen met een gering getal troepen voor een beperkt doel. De duitschers hernamen hunne aan- vallen op DonderdSg avunu, met een krachtdadigen stormaanval op den heuvel 304; (de heuvel -.04 ei\ de Dooden man 's heuvel zijn de tVee steenpilaren der Fransche Xerdeyi-gingslijn). Zij kwamen vooruitViet een versche divisie, na een schrikk&k kanonvuur, en gelukten er in eern^ punten van onze voorlijn in bezit t nemen. \ Vrijdag bombardeerden zij voorts met allerhande obussen groote en kleine, met ?tikgassen gela den. Het \ kanonvuur steeg en maakte sommige \ van onze tranchées onuithoudbaar, wij moesten ze ontruimen ; maar onze artillerie belette krachtdadig aile vooruitgang van den vijand. In de nacht, van 't westen en 't noordwesten kwamen zij eindelijk uit de boschen te VPtef jvhfj'ii j v.vjii {.-/ci■ volgde er op, maar de aanvallers moesten zich terugtrekken. Dit was slechts een voorlooper van een nog machtiger aanval, tegen den zelfden heuvel gericht, langs het oosten, en die gepaard ging met een aanval aan den overkant van den Maas; eene krachtinspanning welke de duitschers sedert een maand niet meer verricht hadden. Rond den lieuvel 304, schat men op niet min dan 25000 mannen, het getal van de menschenmassas d' achtereenvolgens zich tegen deze rof>-vaste stellingen kwamen verbrijzelrfl • en de uitslag bekomen was slechts dat zij indrongen in een boyau welke mze stellingen ten Oosten met den heavel 304 verbindt !Op den rechteroevervan den Maas grepen verscheidene aaiival-len op onze tranchees tusschen bet bosch van Haudromont en het fort van Douaumont plaats; daar wonnen zij ten W. van de aangevallen stelling, de eerste lijn op eene breedte van 50U m . ; - Gedurende de nacht, ging hetgevecht voort, zonder aan de duitschers, iets anders te verschaffen dan schrikkelijke verliezen. Integendeel, tegen de krach-tige tegenaanvallen, door de dappere Fransche troepen, geleverd, konden zij hunne winsten niet behouden ; ten oosten van den heuvel 304 werden zij uit ^et boyau, en in het bosch van Haudremont, uit gansch hunne bezit-ting in de nachten van 7 tôt 8 en 8 tôt Mei teruggedreven. Maandag 8en Mei, hebben de duitschers den W. kant van den heuvel willen aantasten ; maar zij werden door het kar.on en mitrailleuzen vuur tegengehouden ; en een andere onder-neming den Dijnsdag morgcndrondSu, gelukte niet beter. 1 — MUSEUM IE P fe f l'weede Jaar. — N* 12. EDITION HEBDOMADAIRE Zonaag 14 Mei 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes