Ons Vlaanderen

1881 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 19 Maart. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1ms0w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaar. - N» 4. QITGAVE A. Zondag 19 Maart 1916. Door Eendracht sterkl O N S Lisvar Dood dan Duitsch 1 VLAANDEREN Vooi ailes wat' het blad betreft, zich te wenden tôt : WBEKBLRO Inschrij vingsprijs : Ons Vlaanderen Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maaml : 225 181, rue de Charonne, Paris. PRIJS : 10 Centiejneh per Nummer. Bui.en Frankrijk : 5 fr. per j:,,r. Besluit-Wet van 1 Maart 1916 Het Besluit-Wet dat al de Belgen, in 1897 geboren, onder de wapens roept, komt in het Staatsblad te verschijnen. Art. i . — Het contingent van het léger bestaat, voor zoolang den oorlog duurt, uit het contingent vastgesteld volgens artikel 1 van het Besluit-Wet van 1 Maart 1915, 'dsook uit het contingent van 1916, vastgesteld als-volgt : Het contingent der militielichting van 1916 is samengesteld, voor zoolang den oorlog duurt, uit al de Belgen, die door hunnen ouderdom van de liehting van 1917 deel maken ; dus al deze in 1897 geboren, en die zich, bij 't verschijnen van dit Besluit in het onbe-zette belgisch gedeelte of op den vreemde bevinden, of nadien zou-den bevinden . Art. 2. —• Bijgevolg moeten al de Belgen, geboren van 1 Januari te 31 December 1897, ten ware zij reeds onder de wapens waren, zich gaan aangeven in de voorwaarden, welke, voor de verschillige landen, door onze Ministersvan Oorlog en Binnenlandsche Zaken zullen vasgesteld worden. Art. 3. — Ten einde hun lichaams-gesteldheid te onderzoeken, zullen zij uitgenoodigd worden voor de wervings-raden te verschijnen ; die raderi zullen later door Onze Ministers van Oorlog en Binnenlandsche Zakcn aangeduid worden. Art.4. — Dejongenlingen, volkomen, onbekwaam bevonden voor den dienst door de keurraden, zullen bepaald vrijgesproken worden ; deze, die maar tijdelijk onbekwaam bevonden worden, zullenenkel verdaagd worden. De verdaagde militianen mogen niet veranderen van woonplaats zonder er op voorhand de Minister van Binnenlandsche Zaken van te verwittigen. De datum, op denwelken de verdaagde militianen een nieuw onderzoek zullen moeten ondergaan, zal door een ministerieel besluit bepaald worden. Art. 5. — Eenieder mag in beroep gaan tegen de genomen besluiten van de wervingsraden, zoowel de Voorzitter van den Beroepsraad, dan de belang-hebbende. De beroepsraad is ingesteld in den Havre door het Koninglijk Besluit van 16 Augustus 1915. Art . 6. — Zullen aanzien worden als wederspannige en nalatige in den zin van artikel 10 en 27 der mi i-tiewet, deze, die verwaarloozen zich aan te geven of voor de bevoegde over-heid te verschijnen. Zullen aanzien worden als deserteur, volgens het Besluit-Wet van i5 Januari, zij die veranderen van woonplaast 01 zich aan de werving te onttrekken ( om dezelfde reden, bedrog gebruiker en voornamelijk de verdaagde militic nen, die veranderen van woonplaat: zonder er op voorhand kennis van t geven aan den Minister van Binner landsche Zaken. De wederspannige en achterblijvers indien zij onder de toepassing van he Besluit-Wet van 5 Januari i9t6 nie vallen, kunnen door de wervingsrade en door den beroepsraad verontschuldi worden en door hen met de regelma tige militianen gelijkgesteld worden. Art . 7. •— Dit besluit zal wets kracht hebben van den dag zij ne verschijning in het Belgisch Staatsblac Het zal aan de bekrachtiging de Wetgevende Kamer- onderworpen woi den van zoohaast deze zich kunne vereenigen.. Het beste boek om fransch te leere i- Ik « spreek Fransch ». Het bevat 3 deelen : i° Hoe men het Fransch moe uitspreken ; 2° 1450 vlaamsche woorden me hun vertaling (Woordenboek) ; 3° Een gids voor de Samenspraa met de Franschen, bevattende mee dan 400 volzinnen met hun vertaling Het boek komt uit rond 10 Apri Al wie naar « Ons Vlaanderen », 18 rue de Charonne, Paris, een postbo van 0,75 fr. opstuurt, zal het boe ontvangen. OORLOGSN8EUWS De Slag van Verdun De duitsche poging ten W. van de Maas, welke gepaard ging met eer reeks aanvallen op het O. van h< front, naamlijk in de streek va Fresnes, was een volslagen mislukkin; Wé hebben in onze vorige kronie gezeid dat het gevecht plaats grijf rond de bezitting van de Côte de VOi een heuvel die in den bocht van de Maas ligt ten Z. van Forges en Regn< ville. De duitschers hadden het oosti lijk gedeelte van dezen heuvel bercil zij waren 00k de bois des Corbeaux (< Kraaienbosch) ingedrongen ten Z W Woensdag 8en Maart, werden zij doc een tegenaanval, uit het grootste de< van den bosci terug geworpen, e Donderdag, niettegenstaande liunr hernieuwde pogingen, verloren zij -ht bezit van het geheele boseh . Deze toe stand bleef onveranderd tôt den vo genden dag, wanneer de vijand met c methode en volharding die hem kei merken, keerop keer met zijne mass; tegen het Fransche vuur kwam botsej n eindelijk ziende dat hij met mindere >f getallen niet kon lukken en onver-l; schillig voor de verwcestingen in zijne rangen gebracht door het doodelijk >, vuur der Frensche geweren en mitrail-e leusen, kwam hij ter bestorming met 1- eene gansche divisie of 25.000 man en aldus slaagde hij er in het gedeelte van , het bosch dat hij Uvee dagen te voren t verloren had, te heroveren . Bemerk t dat deze stellingen nog eigenlijk géen a deel uitmakcn van de verdedigingslijn % van Verdun : de bois des Corbeaux ligt op i4 km. afstand van deze stad ter-wijl Douaumont slechts 9 km. er van afgelegen is. Tezelver tijd bereidde de vijand eene nicuvve poging in de streek ten Oosten Douaumont en tegen het fort Vaux. Dit fort gelegen achter dit van a Douaumont, niaakt dee! van de reeks forten dij vo)r den o >rlog de stad omringden. Het belang van deze fj forten is nu gansch Vcrvallen ; de geheele streek is in eene groote vesting herschapen, een doolhof van boyaus en tranchees, w^arvan ieder gedeelte, t met pikdraad en mitrailleuzen bezet, aan den vijand bloedige veiiiezen kost. t Woensdag 8e", begonnen de duitschers hunne aanvallen rond Douau-k mont en tlaagden er in de redoute r van Hardaumont aan de Franschen ;. te ontnemen. Donderdag 9en, woedde I. het gevccht vcort van Dcuaumont tôt Vaux: zij poogden uit Douaumont n vooruit te trekken maar werden door k ons vuur tegengehouden ; woedende aanvallen werden tegen het dorp Vaux geleverd doch mislukten. Tegen het fort van Vaux, die een km. ten Z. W. van het dorp ligt, kwamen zij met n 'groote massa's tôt aan den voet van ie de helling aangestormd; weggemaaid :t door ons vuur konden zij niet verder n geraken. 5. Op dit oogenblik kwam een officieel k duit ch telegram den wereld door ver->t kondigen dat een nieuw fort in de ?, handen der duitschers gevallen was; n en in de duitsche steden kwamen de vlaggen te voorschijn. Maar den vol-;- genden dag moest de officieële leuge-:t naar een nieuwe leugen uitvinden en )f vertelde dat de Franschen het fort ; hernomen hadden. Nog nooit had het >r duitsche Hoofdkwartier zoo klaarblij-îl kend valsche berichten verspreid. De n moëd van het volk moet zeer laag ie gedaald zijn om tôt zulk middelen zijn :t tcevlucht te meeten nemen. Vrijdag 10en Maart leverde de vijand l- nieuwe hevige aanvallen ten W. van ,e Douaumont, maar hij kon zelfs de 1- fransche lijnen niet bereiken; tegen is Vaux was een aanval in voorbereiding 1; door het fransche kanonvuur belet. Gedurende de nacht hernam het gevecht nog heviger dan te voren . Op den linker over van den Maas, op den steenweg van T'ethincourt veroverden de duitschers eenige loopgrachten, doch een boyau van groot belang, waarin zij geraakt waren, werd door een Fransche tegen aanval gansch terug-genomen.Ten Oosten van den Maas heerschte een hevig bombardement en een schrikkelijk gevecht gansch den nacht door, rond het dorp en het fort van Vaux De puinen van eenige huizen ten O. van de kerk hebben zij in bezet genomen maar het westelijk gedeelte van het dorp konden ze niet meester worden. Rond het fort, aan den voet van de helling, hebben zij 00k wat vooruitgang gemaakt, doch hunne pogingen om tôt aan den ijzer draad te geraken werden door het fransche vuur gebroken. Ook in de W^'evre ten N. van Eix • . -- hebben zij Zaterdàg avond, na twee dngen hevige beschieting, eenige tranchees kunnen veroveren . Overigens alhoewel er hevige bom-bardementen waren, bijzonderlijk rond Douaum >nd, hebben de duitschers sedert Zaterdàg geene nieuwe aanvallen meer gepoogd ; blijkbaar uitgeput door hunne krachtsinspnn-ningen van deze laatste dagen, hadden zij eenigen tijd noodig om zich te herstellen en hunne gedunde rangen met versche troepen aan te vul-len. Toch moet men niet denken dat zij door hunne mislukking en hunne bloedige verliezen ontmoedigd, hunne roekelooze onderneming zoudfn opge-ven ; hun hoogmoed verbied hun dit : het ware feitelijk aan hun volk en aan de wereld bekennen dat zij verwaand geweest waren dat zij nooit van machte zullen zijn dien ijzeren ring die hen bedwingt, te breken, dat zij allé lioop moeten opgeven van den eindzege te bekomen. Na drie weken vreeselijke menschen-slachterijen waarin zij het puik hun-ner regimenten ten beste gaven — w illen of niet is de moed van die solda ten die eenen zekeren dood te gemoed loopen,, te bewonderen —, bekomen de duitschers eenen heelen geringen uitslag, ten koste van schrik-kelijke verliezen (men schat ze nu op 200.000 mannen) ; op twee punten ni. te Douaumont en te-Vaux, hangen zii vast aan de eerste lijn van het verde-digingstelsel van Verdun en er zijn nog twee andere achter aan ; en overigens Verdun is slechts een naam : zoolang zij niet door de Fransche lijnen door-1 gebroken zijn, is er niets gedaan.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes