Ons Vlaanderen

1759 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 26 Maart. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/736m040095/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaar. Nr 5. (JITGAVE A. Zondag 26 Maart 1916. Door Eendracht sterk! O N S | Lievar Dood dsn Duitsch ! —,— VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt: Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. • i WHEKBL /^r=) PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. Insclïrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2f25 ' Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten Vriendelijk verzoeken wij onze gë abonneerden wier abonnement in d' maand Maart vervallen is, ons dei Inschrijvîngsprijs — 2 fr. 25 per ze: maand — in postbon of postniandaat t< willen zenden. Indien zij het verlanger doen wij 00k per postkwittance ontvan gen (2 fr. 50 inningskosten inbegrepen) Onze nieuwe inschrijvers worden ver zocht ons hun juist adres te latei weten. Zij kunnen ons den inschrij vingsprijs per postbon medezenden; oj hun verlangen kunnen wij 00k pe postkwittancie doen ontvangen. Post çegels echttr moeten wij volstrekt weigeren De les van ûen oorlog Is de Belg geen Teut, is on-Vlaamsch geen Duitsch, staat onze eigene Beschaving verre b.oven de ger maansche kultuur, waarom dan, dai vôôr den wereldkrijg onze onpartij dige beoordeeling, gesteund op ievei en leerzucht, al te vaak tôt bewon dering en aanbidding van D.uitschlanc oversloeg ? Zonder vooroordeel gesproken wai deze houding zeer natuurlij k voor her — voor *ons — die het linker ooç zorgvuldig toenepen om des te betei met het rechter 00g te kijken doo; het vergrootglas onzer onbezonnen heid. Er waren immers voor den ont-wikkelden Belg twee van elkandei zeer verschillende Duitschlanden waarvan we het eene kenden er prezen en ons tôt nut dachten tf maken; waarvan we het andere onbe-wust en onverschillig wilden ontken nen en"misachten. Vandaar de teleur stelling! Wat ons beviel en ons verleidde ir het eerste, het ons eenig nauwbe kende Duitschland, het waren de gav< tucht, de strenge orde in werkhuis bureel en bestuur ; die geest var vooruitzicht en beredeneering die niet: overliet aan blinde toeval en oud( gewoonte; het waren de werkdadigf en heilzame geldschietingen die d< duitsche banken en kapitalisten sta ken in onze ontluikende nijverheder en opkomende neringen ; de onmis bare grondstoffen en rake hulpmid delen die de duitsche kooplieden on: verschaften om het ondernemen o uitbreiden onzer ekonomische instel lingen. Wat ons verblindde en ons verrukti in datzelfde Duitschland, het warei de vernuftvolle nieuwigheden in staat huishoudkunde, in gemeente-, gouw en landbestuur* de stoute opvattini in het scheppen en bevorderen de godsdienstige, staatkundige en maat-schappelijke partijen. Wat ons eindelijk verbaasde in Duitschland, het waren de vooruit-, gang der geneeskunde, der natuurlijke en chemische wetenschappen ; de nauwkeurigheid in burgerlijke recht-kunde ; de verbeisterende ontvoogding der wijsbegeerte en de hoogdravende kracht der toonkunde. t Dit echter zijn de lessen die we in de duitsche school hebben geleerd, ) die ons voorzeker gedeeltelijk tôt nut geweest zijn en waaruit wij al het mogelijke profijt zullen weten te trek-ken, want daar was toch veel kaf bij 't koorn. Nevensdât Duitschland, in zijn schoot en zijn eigen schaduw, schuilde dit an-; dere, het ons onbekendc, het duistere ; Duitschland der militaire verorderingen, waarvan het eerstgenoemde terzelfder-tijd het leidmotief en het middel, het evenbeeld en het omslag was; een Duitschland dat ons niet aanbelangde, maar ons onverschillig liet dewijl het t ons van geen nut was noch zijn kon. Wat we niet zagen in het eerste 5 Duitschland, is de schelmachtige prak-1 tijk die onze mededingcnde onderne-I mingen, onze weerbare opvattingen bij hun ontwerp verkrachtten of ver-smachtten"; het handleggen der mof-fen op heel onzen handel, op gansch onze nijverheid, op gehcel debelgische bedrijvigheid, ten nadeele van onze eigene weelde en ontvoogding. Wat we niet wislen is dat die 1 prachtige inrichtingen, die verhevene : leidkunde, die voorbeeldige bestuurs-kracht, die enge strengheid in werkhuis en bureel, enkel en alleen het noodzakelijk gevolg en tevens heilzame hulpmiddel waren van het duit-1 sche militarisme, overblijfsel van den barbaarschen overweldigingsgeest der ; Teuten. > Wat we niet zagen is dat Centrum 1 en Sociaal-democratie — de patronen > onzer belgische partijen — dat die : stelselmatige toepassing van tucht en : orde in gemeente-, gouw- en landbe-: stuur àlleen mochten ontstaan zijn onder den drang der noodzakelijkheid 1 en den dringenden invloed der strijd-zuchtige germaansche legerhoofden die niets en betrachtten dan overwel-5 diging door bloed en brand, uit hoog-f moed en haat. Dat is de drukke les van den oorlog. Eén Duitschland met één doel : Over-5 heersching ! Zullen we dan 00k uit 1 deze les al het mogelijke profijt weten te trekken ? De Duitschers ontmaskerd ! ï De Belgen ontchoogeld ? r V. St. Men vraagt ons aile weken achter dictionnaires, of woordenboeken. Wij zijn gelukkig te kunnen laten weten aan onze lezers dat op 10 April gereed zal zijn het boekje « Ik Spreek Fransch » waar men in vindt : 1. Hoe men het fransch moet uitspre-ken. 2. Een woordenboek met 1450 vlaamsche woorden en hun vertaling. 3. Een gids voor de samenspraak met de Franschen met 400 volzinnen en hun vertaling. Men ontvangt het boek ais men een postbon opzendt van 0,75 aan « Ons Vlaanderen, 181, rue de Charonne, Paris. Die eerst komt wordt eerst bediend. "o O R LOGS SnEUWS De Slag van Verdun Dit is nu de vierde week van dezen slag. De duitsche aan\ allen zijn min talrijk geweest, meer onsamenhangend, alsof de vijand zijn zelfbetrouwen had verloren, maar nog min gelukkig dan de vorige weken : op géén enkel punt deden zij een vooruitgang van betee-kenis. Niet iederen dag waagden zij aan te vallen, maar telkens met groote massas van huime beste troepen waarin het fransche vuur eene afgrij-selijke slachting aanrichtte. Na hun mislukking van den dag te voren, deden de duitschers geen nieu-wen aanval den Woensdag, 15en Maart, op.het front van Bethincourt naar Cu-mières (linker oever van den Maas) ; tegenaanvallen der Franschen lieten dezen toc een gedeelte van de hoogte 265 welke nevens den Mort-Homme ligt, terug te nemen; zoodat zij dan Bethincourt de hoogte van den Mort-Homme, den zuidkant van het bosch en het dorp van Cumières hielden. Den Donderdag, 16en Maart, na de gewone artillerievoorbereiding, werd een nieuwe aanval tegen den Mort-Homme gericht ; de duitschers kwamen uit het bois des Corbeaux recht vooruit naar den voet van dezen heuvel; om drie uur 's namiddags kwamen zij met eene gansche divisie; in vijf achter-eenvolgende golven trachtten zij de doodslijn door het fransche vuur ge-trokken, door te dringen en de loop-grachten te bereiken ; nergens gelukten zij er in. De duitschers moesten in dezen aanval door het open veld voor-uitkomen ; zij waren niet genoeg door hunne artillerie gesteund; hunne po-gingen mislukten geheel ; zij moesten het veld en zelfs de geringe winsten die zij de vorige dagen gedaan had-den, prijs geven, en trokken zich terug in het bois des Corbeaux waar het samenloopend kanonvuur der Fran schen hun schrikkelijke verliezen berok-kende.Terzelfer tijd was er eene groote kanonbedrijvigheid op het front Douaumont-Vaux welke in deze streek 00k eengrooten aânval liet voorspellen : de Fransche batterijen hinderden door hun welgeriqht vuur, belangrijke troe-penbewegingen van den vijand. Rond 8 u. 's avonds deed de vijand zij ne , aanvallen ; daar waren vijf achtereen volgende stormaanvallen : twee op het dorp Vaux, dat in de vallei ligt, tusschen Hardaumont en het fort van Vaux ; twee op den rand van den heuvel waarop het fort gebouwd is; een laatste van af den steenweg, ten Z. O. van het dorp; al deze aanvallen werden door het vuur onzer zware artillerie gebroken : niet ééns moest het voetvolk tusschen komen. De verliezen van den vijand, in zij ne wan-hopige pogirigen, moeten sclirikkelijlc geweest zijn. /I Den Vrijca^. . 17en,n uaren er -geen infanterieg§vev.,hten ; het bombardement verminderde. Gedurende den nacht van Vrijdag totZaterdag bescho-ten de Franschen de vijandelijke stel-lingen aan den voet van den Mort-Homme en in het bois des Corbeaux : de vijand antwoordde niet. Slechts in de streek van Vaux was het kanonvuur hevig. Zaterdag, lSen, na een geweldig bombardement, leverde de vijand in deze streek, tusschen het dorp Vaux en de bosschen ten Z . v 'n de hofstede van Haudromont, eene reeks kleine aanvallen ; maar door ons kanonvuur ' m tegengehouden, kon hij op geen punt onze loopgrachten bereiken; rond den avond, had eene nieuwe poging den zelfden uit slag'; gedurende den nacht en den volgenden dag, betrekkelijke kalmte op gansch dit front. Maandag 20e", breidde zich het gevecht verder uit : na een hevig bombardement met obussen van groo-ten kaliber, poogden de duitschers een aanval op een nieuw punt, naamlijk ten w. van Malancourt, tusschen Avo-court en Malancourt ; zij vielen aan met flammenwerfer, waarmee zij hunne tegenstrevers met vlammend waterstof besproeien. Maar hunne pogingen werden nogmaals door een samen-werking van de Fransche artillerie,, mitrailleusen en geweren verijdeld : slechts op een punt, in een gedeelte van het bosch van Malancourt deden zij eenigen vooruitgang. Gedurende den nacht hebben de duitschers hunne pogingen voortgezet, terwijl hunne artillerie onophoudend met groote obussen schoot. Spijts hunne Zware verliezen hebben zij het Z. W. gedeelte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes