Ons Vlaanderen

1596 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 19 Maart. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610wm20/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Door Eendracht sterk ! O N S Lisvar Dood dan Duitsch l À ^ V» Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 Centiemen per Nummer. -•'• • Inschrij vingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per zes maand-: 225 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Besluit-Wet van 1 Maart 1916 Het Besluit-Wet dat al de Belgen, in 1897 geboren, onder de wapens roept, komt in het ■ Staatsblad te verschijnen. Art. i . — Het contingent van het leger bestaat, voor zoolang den oorlog duurt, uit het contingent vastgesteld volgens artikel 1 van het Besluit-Wet van 1 Maart 1915, ilsook uit het contingent van 1916, vastgesteld als volgt : Het contingent der militielichting van 1916 is samengesteld, voor zoolang den oorlog duurt, uit al de Belgen, die door hunnen ouderdom van de lichting van 1917 deel maken ; dus al deze in 1897 geboren, en die zich, bij 't verschijnen van dit Besluit in het onbe-zette belgisch gedeelte of op den vreemde bevinden, of nadien zou-den bevinden. Art. 2. — Bijgevolg moeten al de Belgen, geboren van 1 Januari te 31 Deceniber 1897, ten ware zij reeds onder de wapens waren, zich gaan aangeven in de voorwaarden, welke, voor de verschillige landen, door onze Ministersvan Oorlog en Binnenlandsche Zaken zullen vasgesteld worden. Art. 3. — Ten einde hun lichaams-gesteldheid te onderzoeken, zullen zij uitgenoodigd worden voor de wervings-raden te verschijnen; die raden zullen later door Onze Ministers van Oorlog en Binnenlandsche Zaken aangeduid worden. Art.4. — Dejongenlingen,volkomen, onbekwaam bevonden voor den dienst door de keurraden, zullen bepaald vrijgesproken worden ; deze, die maar tijdelijk onbekwaam bevonden worden, zullenenkîl verdaagd worden. De verdaagde militianen mogen niet 'veranderen van woonplaat.s zonder er op voorhand de Minister van Binnenlandsche Zaken van te verwittigen. De datum, op denvvelken de verdaagde militianen een nieuw onderzoek zullen moeten ondergaan, zal door een ministerieel besluit bepaald worden. Art. 5. — Eenieder mag in beroep gaan tegen de genomen besluiten van de wervingsraden, zoowel de Voorzitter van den Beroepsraad, dan de belang-hebbende. De beroepsraad is ingesteld in den Havre door het Koninglijk Besluit van 16 Augustus 1915. Art . 6 . — Zullen aanzien worden als wederspannige en nalatige in den zin van artikel 10 en 27 der mi i-tiewet, deze, die verwaarloozen zich aan te geven of voor de bevoegde over-heid te verschijnen. Zullen aanzien worden als' deserteur, volgens het Besluit-Wet van I5 Januari, zij die veranderen van woonplaast om zich aan de werving te onttrekken of om dezelfde reden, bedrog gebruiken; en voornamelijk de verdaagde militianen, die veranderen van woonplaats, zonder er op voorhand kennis van te geven aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. De wederspannige en achterblijvers, indien zij onder de toepassing van het Besluit-Wet van 5 Januari 1916 niet vallen, kunnen door de wervingsraden en door den beroepsraad verontschuldig-worden en door hen met de regelma-tige militianen gelijkgesteld -worden. Art . 7. — Dit besluit zal wets-kracht hebben van den dag zijner verschijning in het Belgisch Staatsblad. Het zal aan de bekrachtiging der Wetgevende Kamers onderworpen worden van zoohaast deze zich kunnen vereenigen. Het beste boek om fransch te leeren is Ik « s-preek Fransch n. Het bevat 3 deelen : i° Hoe men het Fransch moet uitspreken ; 2° 1450 vlaamsche woorden met hun vertaling (Woordenboek) ; 3° Een gids voor de Samenspraak met de Franschen, bevattende meer dan 400 volzinnen met hun vertaling. Het boek komt uit rond 10 April. Al wie naar « Ons Vlaanderen », 181, rue de Charonne, Paris, een postbon van 0,75 fr. opstuurt, zal het boek ontvangen. OORLOGSNIEUWS De Slag van Verdun De duitsche poging ten W. van der Maas, welke gepaard ging met eene reeks aanvallen op het O. van het front, naamlijk in de streek van Fresnes, was een volslagen mislukking. We hebben in onze vorige kroniek gezeid dat het gevecht plaats grijpt rond de bezitting van de Côte de l'Oie, een heuvel die in den bocht van den Maas ligt .ten Z. van Forges .en Regne-ville. De duitschers hadden het ooste-lijk gedeelte van dezen heuvel bereikt zij waren 00k de bois des Corbeaux (ol Kraaienbosch) ingedrongen ten Z. W. ; Wtiensdag 8e" Maart, werden zij door een tegenaanval, uit het grootste deel van den bosci terug geworpen, en Donderdag, niettegenstaande hunne hernieuwde pogingen, verloren zij het bezit van het geheele bosch . Deze toe-stand bleef onyeranderd tôt den vol-genden dag, wanneer de vij and met de methodê en volharding die hem ken-merken, keerop keer met zij ne massas tegen het Fransche vuur kwam botsen ; eindelijk zieride dat hij met mindere getallen niet kon lukken en onver-schillig voor de verweestingen in zijne rangen gebracht door het doodelijk vuur der Fransche geweren en mitrail-leusen, kwam hij ter bestorming met eene gansche divisie of 25.000 man en aldus slaagde hij er in het gedeelte van het boSch dat hij twee dagen te voren verloren had, te heroveren. Bemerk dat deze stellingen nog eigenlijk geen deel uitmakon van de verdedigingslijn van Verdun : de bois des Corbeaux ligt op i4 km. afstand van deze stad ter-wijl Douaumont slechts 9 km. er van afgelegen is. Tezelver tijd bereidde de vijand eene nieuwe poging in de streek ten Ooslen Douaumont en tegen het fort Vaux. Dit fort gelegen achter dit van Douaumont, maakt deel van de reeks forten die voDr den oirlog de stad omringden. Het belang van deze forten is nu gansch vorvalien : de geheele streek is in eene groote vesting herschapen, een doolhof van boyaus en tranchees, waarvan ieder gedeelte, met pikdraad en mitrailleuzen bezet, aan den vijand bloedige verliezen kost. Woensdag 8e", begormen de duitschers hunne aanvallen rond Douaumont en slaagden er in de redoute van Hardaumont aan de Franschen te ontnemen. Donderdag 9e", woedde het gevccht voort van Douaumont tôt Vaux: zij poogdeft uit Douaumont vooruit te trekken maar werden door ons vuur tegengehouden ; woedende aanvallen werden tegen het dorp Vaux geleverd doch mislukten. Tegen het fort van Vaux, die een km. ten Z. W. van het dorp ligt, kwamen zij met groote massa's tôt aan den voet van de helling aangestormd ; weggemaaid door ons vuur konden zij niet verder geraken. Op dit oogenblik kwam een officieel duit: cli telegram den wereld door ver-kondigen dat een nieuw fort in de handen der duitschers gevallen was; en in de duitsche steden kwamen de vlaggen te voorschijn. Maar den vol-genden dag moest de officieële leuge-naar cen nieuwe leugen uitvinden en vertelde dat de Franschen het fort hernomen hadden. Nog nooit had het duitsche Hoofdkwartier zoo klaarblij-kend valsche berichten verspreid. De moed van het volk moet zeer laag gedaald zijn om tôt zulk middelen zijn tcevlucht te moeten nemen. Vrijdag 10e" Maart leverde de vijand nieuwe hevige aanvallen ten W.. van Douaumont, maar hij kon zelfs de fransche lijnen niet bereiken; tegen Vaux was een "aanval in voorbereiding door het fransche kanonvuur belet. Gedurende de nacht hernam het gevecht nog heviger dan te voren . Op den linker over van den Maas, op den steenweg van Tethincourt veroverden de duitschers eenige loopgrachten, doch een boyau van groot belang, waarin zij geraakt waren, werd door een Fransche tegen aanval gansch terug-genomen.Ten Oosten van den Maas heersôhte een hevig bombardement en een schrikkelijk gevecht gansch den nacht door, rond het dorp en het fort van Vaux. De puinen van cenige huizen ten O. van de kerk hebben zij in bezét genomen maar het westelijk gedeelte van het dorp konden ze niet meester worden. Rond het fort, aan den voet van de helling, hebben zij 00k wat vooruitgang gemaakt, doch hunne pogingen om tôt aan den ijzer draad te geraken werden door het fransche vuur gebroken. Ook in de Woevre ten N. van Fix heboen zij Zaterdag avond, na twee dagen hevige beschieting, eenige tranchees kunnen veroveren. Overigens alhoewel er hevige bom-bardementen waren, bijzonderlijk rond Douaumind, hebben de duitschers sedert Zaterdag gcene nieuwe-aanvallen meer gepoogd ; blijkbaar uitgeput door hunne krachtsinspan-ningen van deze laatste dagen, hadden zij eenigen tijd noodig om zich te herstellen en- hunne gedunde rangen met versche troepen aan te vul-len. Toch moet men niet denken dat zij dooF hunne mislukking en hunne-bloedige verliezen ontmoedigd, hunne-roekelooze onderneming zouden opge-ven ; hun hoogmoed verbied hun dit : het ware feitelijk aan hun volk en aan de wereld bekennen dat zij verwaand' geweest waren dat zij nooit van; fhachte zullen zijn dien ijzeren ring-die hen bedwingt, te breken, dat zij aile hoop moeten opgeven van den. eindzege te bekomen. Na drie wcken vreeselijke menschen-slachterijen waarin zij het puik hun-ner regimenten ten beste gaven —-willen of niet is de moed van die sol-daten die eenen zekeren dood te-gemoed loopen, te bewonderen — bekomen de duitschers eenen heelen, geringen uitslag, ten koste van schrik-kelijke verliezen (men sebat ze nu op-200.000 mannen); op twee punten ni. te Douaumont en te Vaux, hangen zii vast aan de eerste lijn van het verde-digingstelsel van Verdun en er zijn nog twee andere achter aan ; en overigens Verdun is slechts een naam : zoolang zij niet door de Fransche lijnen door-gebroken zijn, is er niets gedaan. L__J Tweede Jaar. - N° 4. ISFER UITGAVE A. Zondag 19 Maart 1916.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes