Ons Vlaanderen

1589 0
30 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 30 Januari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xs5j961q5m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer - 49. UITGÀVE B. Zondag 30 Januari 1916. Door Eendracht sterk! O N S VLAANDEREN Liever Dood dan Duitsch Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden I Het Bureel van het Blad 18i, rue de Charomie, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 Gentiemen per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1 *00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Hei vfaagsluK van Hel grooter België Moet en zal België grooter zijne na dezen oorlog ? 'k Geloof wel van ja ! Langs welken kant zal het zich uit-breiden ? Zal het langs de monding der Schelde, Limburg en Groot-Hertog-dom Luxemburg, door eene reeks overeenkomsten zijn ? Zal het langs de Rhijnprovincie zijn ? Dit zijn vragen door het vredescongres op te lossen. Maar mag die vergrooting bevochten worden, zooals het sommige gazet schrijvers doen, omdat deze vergrooting twee miljoen katholieken of niet katholieken, zcoveel Vlamingen of Wa-len bij België zou voegen ? Zijn het katholieken of niet katholieken, zijn het Walen of Vlamingen die hun bloed vergieteij voor 't herove-ren van den geboortegrond ? Zijn het niet, Belgen en niets meer ? Oh neen, dat Bëlgeri ons Vaderland niet onteeren met van de grootste vraagstukken eene kieskwestie te maken ! Het verleden België is dood. Op 't front van den Yzer onder den hiel van den Terdrukker, in 't harte van de lijdènde en zwoegende vluchtelingen, rijst een nieuw België op, dat grooter zijn zal, o'mdat zijn volk geleden heeft, omdat zijn volk niet meer gekleineerd wil worden, noch door v.ccmde dwin-gelandij noch door dwingelandij van politiekers, nog door dwingelandij van twistzoekers. Vergeet dit niet heeren intelectuee-len en dagbladschrijvers. Nog over het Verdrag van Londen Een correspondent schrijft ons, om ons te zeggen dat hij het onbetamelijk vindt dat Fransche bladen zich met deze kwestie bezig houden ; dat het een Belgisch vraagstuk is, dat door ons alleen dient opgelost. Dat is recht. Ook schrijft hij « dat men de betamelijkheid en 't nut voor België zou kunnen doen samengaan, met zich bij het verdrag aan te sluiten, indien ons geallieeerden dit verlangen e#i indien zij, zich dan ook in een verdrag collectiej verbinden geen vrede te maken voor dat België geheel hersteld weze, als het was voor den oorlog. Onze Fransche en Engelsche vrienden hebben zoo dikwijls verklaard nooit geen vrede te maken vooraleer de arme Belgen gewroken waren, dat zij dit met genoegen zullen doen. » Eindelijk zegt hij en hier zijn wij het met hem volkomen eens : « 't Is de gedachte van aile Belgen die onttrokken zijn aan den slechten invloed der clieken, en die maar een doel hebben". den bloei en groei van 't Vaderland en de verplettering van onzen aartsvijand, dat het beter is te werken aan 't heropbouwen van ons dierbaar land, aan 't heropbcuren van zijn verstrooide inwoners, dan te kra-keelen en te pennetwisten zooals de Belgen het toch zoo geern deden voor den vrede. Maar die tijd is voorbij, niet waar ? » <,\ OORLOGSNIEUWS Fransch — Belgisch Front Op 28 Januari, was het het feest van den keizer. Men zal zich herinne-ren dat verleden jaar de duitschers hem als kerst geschenk Yper wilden geven : 't gevolg daarvan was een verlies van 40,000 dooden. Dit jaar ook gaan de keizerlijke sleepdragers een schitterende uitslag trachten te bekomen; dit legt de bedrijvigheid uit van deze laatste week. Sinds weken was de streek van Nieuwpoort het theater geweest van artilleriegevechten van grooten omtrek ; de oorlogschepen hielpén de geal-lieerden in hun taak, de toestand werd dan ook lastig voor de duitschers die besloten nen grooten slag te wagen. 't Spel begon op 24 Januari ; dien dag schoot de vijand niet min dan 20.000 obussen boven Nieuwpoort; dan kwam de infanterie vooruitgestormd maar buiten twee groepen die tôt in een punt van onze eerste lijn geraakten, werd zij teruggeslagen. De duitschers die in onze lijn geraakt waren, werden na een hevig gevecht met grenaten, met zeer zwaar ferlies teruggeslagen. In de strêek van Boesinghe, het Sas en S.teenstraete grepen ook geweldige artilleriegevechten plaats. Vijandelijke detachementen trachten het kanaal over te steken maar zij werden door het kanonnen-en mitrailleuzenvuur uiteengeslagen (24 Januari). Den dag te voren had reeds een geweldige duitsche aanval plaats gegre-pen ten westen van den weg van Arras naar Lens; de vijand gelukte erin eenige honderde meters loopgrachten te veroveren; maar denzelfden dag wierpen geweldige tegenaanvallen hem terug, uitgenomen van eene stelling van 200 meters. Nieuwe duitsche aan-vallen werden met bloedige verliezen voor hun op 24 Januari teruggeslagen. 's Nachts richte hij eenen nieuwen en nog geweldigen aanval tegen de Fransche stellingen op een front van 1.500 meters, maar hij werd terug-geworpen.Russisch Front Op 20 Januari gingen de Russen vooruit en veroveren eenen secteur ten Noord-Oosten van Czernowitz ; op 22, nieuwen vooruitgang op de Strijpa en op den Dniester. Geweldige ge-vechten worden geleverd rond Dvinsk. In Kaukasie Op 19 Januari moesten de Turken zich terugtrekken door de Russen aangevallen in de richting van Erze-roum, maar de vervolging door onze vrienden gedaan was zoo hevig, dat deze terugtocht in eene waarachtige vlucht veranderde. Materiaal, gewon-den, meer dan looo gevangenen vielen in de handen der Russen ; de weg die de turken volgen is bezaaid met de lijken van vervrozen turksche soldaten. (23 Januari). In Perzië De Russen hebben Sultanbad bezet; de duitsche konsul is op de vlucht. Italiaansch Front Weinig bedrijvigheid. Rond Saloniki De vijand heeft nog geenen aanval gewaagd, maar schijnt zich terugte-trekken. 32 Fransche vliegeniers heb-ken de bulgaarsche kampen overvlogen te Monastir en Guevgueli op 23 Januari en 2oo bomm n geworpen. Op 24 Januari werd Monastir opnieuw overvlogen door 45 vliegeniers; groote schade werd aangericht; al de toestellen kwamen ongedeerd ter; g. Monténégro en Albanie Het was dan valsch dat de koning van Monténégro zich heeft overgege-ven met zijn leger. De koning en de koninglijke famili? bevinden zich tegenwoordig te Lyon en het leger trekt zich terug in Albanië om het Serbisch leger te vervoegen dat in-gescheept wordt naar Corfou om er herwapend te worden. Rond den oorlog Saloniki, 20 Januari. — 5 geallieerde schepen hebben de bulgaarsche liaven van Dedeagatsch en Porto Lagos ge-bombardeerd.Petrograd, 20 Januari. — Onze torpilleurs hebben '163 turksche zeilschepen in den grond geboord. Rome, 21 Januari. — Een engelsche onderzeëer heeft een vijandelijke tor-pedoboot en een vliegtuig vernield. Parijs, 24 Januari. — 24 Fransche vliegeniers hebben 130 bommen op de kazernen van Metz geworden. Londen, 23 Januari. — Een duitsche vlieger heeft 9 bommen op het graaf-schap Kent in Engeland geworpen. Parijs, 24 Januari. — 7 Fransche vliegeniers hebben de duitsche kan-tonnementen te Houthulst en Middel-kerke gebombardeerd. Athenen, 24 Januari.—De Grieksche Kamer is heropend. 'Het bureel der Kamer kon niet verkozen worden, uit reden der afwezigheid der kamerleden. London, 25 Januari. — Een wet wordt gestemd, aile handel met den vijand verbiedend. London, 24 Januari. — De Eerste Kamer heeft voor de derde en laatste maalden verplichtenden dienstgestemd. De Hooge Kamer voor de eer-te maal. Laatste Berichten Parijs 25 Januari 23 u. — Geweldig bombardement ten Zuid -Oosten van Boesinghe die groote schade aanricht aan duitsche werken. 2 duitsche vliegeniers overvliegen Duinkerke: 5 dooden 3 gekwetsten. 26 Januari. — In Artois herroveren de Fransche troepen op den weg van Neuville-Sain t-Vaast tôt Thélus de laatste verloren stellingen. Liefdadigheid ! Aon de goede inschriivers voor "Kpî ïverslgéschenlc vnn « Ons Vlaaftrîeren ! Datgeen wat 't minste smarten baart Maar vele wonden lieelt, Datgeen wat immer leed bespaart En altoos liefde teelt, Datgeen wat God en mensch behaagt, Een sehat voor de eeuwigheid En reeds op aard' zijn vruchten draagt, Dat is : Liefdadigheid! C. H. Belgisclie Front. Uit ons Vaderland. kipkap of vleesch dat men niet hangen kan. — Te Hoeylaert bij Brussel werden twee pensjagers door eene du t che patrouille verrast. Van weerskanten schoot men met het geweer. De gemeente Hoeylaert is gestraft — Groote regeus ai overstroomingen in de Vlacinder<_n : de gemeenten Avelghem, Kerkhove.Bercheni en Melden werden erg beproefd. Te Welden, Sijngem, Gavere en Schelderode, staat ailes onder water. Te Geeraerds-bergen is de toestand ook erg. — Werklie-den uit Eeeloo en omliggende gtmtenten die van het front terugkomen, vertellen dut al het werk en de veisterkingen door de duitschers langs de Teije orge-timmerd in eenige uren door de Belgische en Engelsche kanons werden vernietigd. Dicht bij Gemmenich heeft men 12 duitschers aangehouden, die wilden deser-teeren. Zekwamen van Bergeu. — De provinciale raden van België hebben eener, grondlast van 20 f. gestemd op al de eigendommen. — Te Brusse! lijdt mengroo-telijks aan het gebrek van olie. —M. Camp, bestuurder der electr.eke tramlijnen Oostende- Heijst, is door de duitschers gefusilleerd, omdat hij weigerde de plaats aan te duiden waar hij het geld der maatschappij had verborgen en ook omdat hij geen electrieken stroom wou geven . poets, mederom poets ! — de aanklager van miss cavell vermoord. — Een tele-gram uit Am terdam meldt dat de ge-naamde Cels, spioen ten dienste van de duitsche militaire overheden, die miss

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes