Ons Vlaanderen

1976 0
06 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 06 Februari. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 19 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/696zw19s52/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oorlogsnummer — 50 UITGAVE A. Zondag 6 Februari 1916. Door Eendracht sterk! O N S Liamr DnnH dan Duit.snhï VLAANDEREN Voor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt Het Bureel van het Blad 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 Centieiiien per Nummer. Inschrijvingsprijs : Per jaar : 4.00 fr. — Per trimester : 1.00 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze Abonnenten Aan onze lezers wiçr abonnement in December, Januari of Februari vervalt, zullen wij van deze week eene postkwittancie zenden van 2 fr. 25, 't is te zeggen 2 fr. voor 6 maanden abonnement op Ons Vlaanderen en 25 centiemen voor de ontvangstkosten. Wij verhopen dat allen onze postkwittancie wel zullen willen aanvaar-den. Men mag ons ook per postbon betalen ; postzegels echter kunnen wij niet aanveerden, daar wij er voor meer dan tien duizend frank liggen hebben. Nutteloos is het van te zeggen, moest de oorlog gedaan zijn voor het abonnement vervallen is, dat wij Ons Vlaanderen voort blijven zenden naar het nieuw adres onzer geabonneerden. Onze nieuwe inschrijvers moeten anders niet doen dan ons hun juist adres zenden; wij zullen den Inschr -vingsprijs (2 fr. 25 voor zes maanden) per post laten ontvangen. Baeckeland en zijn Bende Voorzeker hebben onze lezers hooren spreken van Baeckeland en zijn bende, de gevreesde struikroovers, die over gewillig honderd jaren, 't Vrijbosch en omstreken onveilig maakten. Erger dan die moordenaars handelt de duitsche keizer en zijne benden. Wij kunnen verstaan dat men oorlog voere. Oorlog heeft steeds bestaan ; na dezen oorlog zullen andere oorlo-gen komen. Deze die beweeren dat er na dezen oorlog een algemeene en altijddurende vrede heerschen zal, zijn droomers. Ge hebt gij goed de beste en zachtste mensch van de wereld te zijn, als uw gebuur een deugniet is en hij komt u bestelen ; gij natuurlijk verdedigt uw recht ; 't is dus oorlog ! België verlangde niets anders dan van in vrede te leven met iedereen ; Duitschland wil België inpalmen; van daar, niettegenstaande onzen besten wil, de onvermijdelijke oorlog. De grond-oorzaak van aile oorlog is gelegen in den aard der menschelijke natuur, die hier op aarde de vrijheid geniet de Macht tegen het Recht te gebruiken ; moest de Macht noodzakelijk het Recht vol-gen, aile strijd ware onmogelijk. Wij zouden nog verstaan dat de duitschers, ten minste de eenvoudige soldaten, zelfs dezen oorlog als recht-vaardig aanzien. Men heeft hen zoodanig de ooren volgeblazen dat Duitschland bedreigd werd, dat Duitschland aangevallen werd, dat Duitschland om zich te verdedigen Z. E. Kardinaal Mercier, Aarîsbisschop van Mechelen langs België passeeren moest, zoo danig heeft men hun dat ailes ingepompt dat, de dutsen het op den duur misschien geloofd hebben ! Wij gaan nog verder en zouden er ons een gedacht kunnen van maken hoe het komt dat de duitschers in België en elders, al die wreedheden, al diebrandstichtingen, al die moorden be-dreven hebben. Het — « Civilen haben geschossen ! — De burgers hebben geschoten » — stak bij velen als een ziekelijk gedacht in hunne over-prikkelde hersenen, en wij zouden nog kunnen aanvaarden dat sommige duitsche soldaten door die hersenschim bedrogen, de wederwraak rechtveerdig dachten. Maar, wat wij niet kunnen aanvaarden, wat geen enkel eerlijk man ooit begrijpen zal hoe dit in 't gedacht van een soldaat kan komen, wat de eeuwige schande van Duitschland we-zen zal en in de boeken der historié voor de komende geslachten als een brandmerk voor Duitschland zal aange-teekend staan dat is : het in den grond boren der reizigersbooten en het werpen van bommen op opene steden. De Lusitania vaarcle van Amerika naar Engeland. Het schip was ongewa-psnd; geen enkele soldaat, geen enke! kanon was aan boord; cnkel weerloozf reizigers, vrouwen en kinderen. En of eens, te midden der zee, een duitsche duikersboot steekt zijn periscoop bover water; twee minuten nadien, het schip zinkt in de diepte en.honderde en hon-derde sîachtoffeis vergaanindegolven ! Verleden week zaterdagavond rond elf ure, Parijs lag reeds te ruste, als eensklaps vier, vijf zware ontploffin-gen weerklonken. Wat was er ge-beurd ?... Wel, te midden van der smoor en van de duisternis was een duitsche Zeppelin boven de stad geko-men,' drij, vier duizend meters hoog van daar liet hij een tiental bommer neervallen en nam dan zoo spoedig mogelijk de vlucht, zoo omtrent ah een straatjongen die een kwapert uit-gestoken heeft. En liet gevolg : de bommen waren terecht gekomen oj een buitenkwartier — een werkmans kwartier — der stad; men tel de eer vijftigtal dooden en gekwetsten; mees vrouwen en kinderen; natuurlijk, a de weerbare mannen zijn aan het front In eenen hof werd een eenvoudig hovenierswoning getroffen ; geheel het huisgezin, vader, moeder, kinderen wer-den gedood ! Onder al de slachtoffers-was er geen enkele soldaat ! Wij meenden dat de oorlog gevoerd werd ingevolge de internationale oor-logswetten, tusschen de verschillige légers ; Duitschland heeft daar een ander gedacht over : van den oogenblik dat ge deelmaakt van eene oorlogsvoerende natie, wordt ge vogelvrij verklaard en mag men u vermoorden, 't zij ge op de zee vaart, 't zij ge gerust in uw bed ligt te slapen!... Ziet ge, dat is : Duitsche Kuliur! » Maar toch, wat moet het machtige Duitschland wel diepe gezonken zijn dat het anders niet meer kan dan als. een haai in de afgronden der zee, of als een nachtelij ke roofvogel te midden der duisternis, erger dan Baeckelands bende, zijne weerlooze en schuldelooze slachtoffers overvallen! V V%f V V V VVVV V VV VV V V V VVVV'/V V « Mijnheer, ik heb « Ons Vlaanderen » niet ontvangen » Sedert eenigen tijd hebben wij verscheidéne klachten ontvangen van geabonneerden die hunne gazet niet regelmatig, of te wel, in 't geheel niet ontvangen. Wij kunnen bij die men-schen fnict genoeg aandringen opdat zij in den post zouden reclameeren .. Wij getroosten ons groote moeite en kosten om hier te Parijs de verzen-ding zoo regelmatig mogelijk te doen en, iedere week vôôr den vrijdagavond zijn aile gazetten verzonden; men zou ; ze dus in geheel Frankrijk ten laatste-> den zondagmorgen moeten ontvangen. : Maar, wij hebben de bewijzen in han-den dat in sommige gevallen het postbeheer heel gebrekkig marcheert en dat enkele briefdagers, bijzonder op den buiten, hun plicht niet nauwgezet volbrengen. Daarom steunen wij er op bij al onze abonnenter : als gij uwe gazet niet ontvangt, reclameer op het post-bureeli'en laat het ons weten; waar-schijnlijk zal ailes al spoedig in orde zijn. » V V V V V V V V V V V V V V V V V OORLOGSNIEUWS Fransch — Belgisch Front Op het Belgisch Front is er deze > week zeer weinig bedrij vigheid geweest. De belgische en fransche communiqués l melden enkel een geweldig bombarde-t ment der duitsche stellingen te Boe-1 singhe, Steenstraete en Het Sas op ! 27 Januari en te Steenstraete op s 31 Januari. Op 30 Januari neemt men

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes