Ons Vlaanderen

1850 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Maart. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vx05x26t9b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Tweede Jaar. - No 2. UITGAVE A. Zondag 5 Maart 1916 Door Eendracht sterk! O N S VLAANDEREN Lievsr Dood dan Duitsch! Yoor ailes wat het blad betreft, zich te wenden tôt : Ons Vlaanderen 181, rue de Charonne, Paris. WEEKBLAD PRIJS : 10 C.ciifciojîieii per Nummer. Inschrijvingsprijs : 'ef jaar : 4.00 fr. — Per zes maand : 2f25 Buiten Frankrijk : 5 fr. per jaar. Aan onze nieuwe Inschrijvers Om Ons Vlaanderen gedurende zes maanden te ontvangen is het vol-doende ons den inschrijvingsprijs, (2 fr. 25) in postbon optezenden en zijn juist adres te doen kennen. Als men het verlangt doen wij ook per postkwittancie ontvangen ; postzegels echter kunnen wij niet ontvangen . » — BEItGlË EH PNGO Ik herinner mij nog ait ijd de hevige politieke strijd die in België gevoerd werd in i908, rond het vraagstuk var de overname door ons land van den Kongo. Welke ezclarijen dan uit-verkocht en door de goedzappige Belgen opgeslorpt werden, is onge-looflijk. Indien men den ongelukkigen partijgeest van kant laat, welke een deel van onze politiekers aanzette zich tegen de overname te vcrklâren, moet men bekennen dat de grondreden van het verzet wel voortkwam van de kleingeestigheid van een deel van het volk, dat niets durfde aanvangen, uit vrees van twintig cent contributie meer te moeten betalen of uit vrees van d'een of d'ander wrijving met nen jaloerschen gebuur. De oorlog heeft de zienswijze van velen in dit oogpunt veranderd, en zonder vrees van gelogenstraft te worden, mag men zeggen dat de Belgen zich nu rekenschap geven, dat een land, indien het vrij wil zijn, moet willen vrij zij n en de noodige sacrificiën er voor doen, dat een land, indien het groot wil zijn, moet willen groot zijn en breede en gezonde gedachten hebben. Wij kregen dus Kongo in 1908, een land 81 keer grooter dan België, reeds gedeeltelijk ingericht door den wij zen koning Leopold II. België had eene groote verantwoordelij kheid op zijne schouders getorscht, België dat klein land! En België heeft zijn roi van koloniseerende natie prachtig vervuld en terwijl ons eigen land weent onder de verdrukking van den duitschen beul, klimt ginds in Afrika onze kolonie door België 's handen geleid, de trappen der beschaving op, nu ook gedurende den oorlog. Hoe groot is België niet ! Veel meer nog : onze kongoleesche soldaten, nadat zij de duitsche troepen die België ook in Kongo wilden aanvallen, verslagen had-den, hebben de Fransche en Engelsche koloniale troepen vervoegd en een groote roi gespeeld in het veroveren • der duitsche kolonië in Afrika. Al deze gedachten vielen mij te bin-r>en bij het herlezen van de machtige rede door Minister Renkin onlangs te Londen uitgesproken. Het is noodig dat het herwordend België weet, waarom wij de Kongo als kolonie hebben, wat onze plichten zijn en welk de toekomst is van onze kolonie. Waarom moest België ook koloni-seeren ? De Mînister zegt het zeer wel: De geschiedenis leert ons dat de koloniseering nuttigis voor dezelanden die genoeg moed hadden deze verant-woordelijkheid op zich te nemen. Waar zou Engeland nu zijn, hadde het zijne koloniën niet gehad ? Daarbij, een volk dat groot wil zijn, een volk dat in de internationale maatschappij als een groote figuur wil te voorschijn komen, moet werken tôt de heropbeuring van den zedelijken pegel van hetmens.h-dom ; het moet medehelpen aan het verspreiden door de wereld van de wet van rechtvaardigheid aan het menschdom door Christus gebracht. Ons kolonisatre \vas~uverrgens Tintligr' aan Kongo. Door haar werden wilde volkeren beschaafd en wel gelukkiger gemaakt. Prachtige uitslagen werden bekomen, welke klaar bewijzen hoe de kolonie en het moederland nut trokken uit ons werking. Het voorbeeld door Katanga gege-ven in dit oogpunt is typisch : In 1908 was de Katanga nauwelijks bestuurd ; een goevernement werd er gestich; gansch het grôndgebied bezet; een yzerenweg, in min dan twee jaar gebouwd bracht de mijnstreek in ver-binding met Rhodesia en het spoor van den Kaap. Een nieuwe stad reesop; de koper-nijverheid nam er een buitengewone uitbreiding. De politiek door ons tegenover de inlanders gevolgd, moest buitengewoon degelijk zijn, vermits de vrede nooit gestoord werd, en dat het inlandsch belastingswezen van 516.000 fr. in i908 tôt 8 miljoen klom in 1Q14 . Gansch de kolonie dçor ziet men de ondernemingen op aile gebied bloeien, en waarlijk mag men besluiten dat aan België in het midden van Afrika de grootste en gelukkigste toekomst mag voorspeld worden. Er is iets machtigs in dat schouw-spel van een hnd van nogeenige kilo-meters groot, dat een ander land door zijn geest en wijs bestuur naar de waarheid en den vooruitgang leidt. Volkeren die zulks vermogen zijn bestand om ten eeuwige dage een doorwegenden invloed uit te oefenen. OORLOG8NIEUWS De Slag van Verduin De gebeurtenijsen van deze week zijn voorzeker de belangrijkste van den oorlog, sedert den slag van den IJzer; men kan hun belang niet te hoog schatten: het valt niet te twijfe-len, wij zijn aan het keerpunt van dit groot werelddrama zonder weerga waarin de leider van een getemd volk, beschikkende over de best ge-organiseerde macht, een gewetenlooze aanslag pleegde op de onafhankelijk-heid va'n zijne vredelievende geburen, en Europa in den schrikkelijksten oorlog dompelde om zijnen heersch-zucht te voldoen. Doch we hebben geen reden om ongerust te zijn, al-hoewel de vijand, ten prijze van ont-zaglijke verliezen, nu en dan een lokaal succès bekomt ; zoolang hij onze lijnen niet doorbreekt, zoolang wij onze kalmte en ons vertrouwen in beproefde leiders behouden, zal hij zijne krachten in nuttelooze aanvallen ..verspillen, en den dag doen naderen, waarop wij met Gods hulp, hem eene beslissende nederlaag zullen doen ondergaan. De voorbereiding De betrekkelijke kalnïte welke in deze laatste tijden over de verschei-dene fronten heers hte, liet voorspel-len dat de vijand een nieuwe slag beraamde. De tijd strijdt immers met ons tegen de Duitschers, daar de Centrale Mogendheden geblokk erd op zee en omringd door de Verbondene legers, eene ware belegering ondergaan. Het duitsche plan werd te Luik, op de Marné en aan den IJzer verijdeld ; en alboewel gcdux-ende het verleden jaar, hunne legers in Rusland en' in den Balkan ijdele overwinningen oogstten, moesten zij weldra bekennen dat slechts op het Westersch front de beslissing van den oorlog kan bekomen worden. Wij konden niets beter wenschen ; de veei tien maanden tranchée-oorlog en de ondervinding welke wij daarin hebben verworven, hebben wij ten nutte gemaakt om onze stellingen on-ncembaar te maken ; en achter die stellingen heeft de Engelschman zijne legers voorbereid en hebben wij onze munities opgehoopt. Veertien dagen lang deden de duitschers. verschillende aanvallen op onze stellingen om onze macht te voelen ; daarna eene week betrekkelijke kalmte ; dan kwam de groote slag, de slag van Verduin. Verduin is eene eeuwenoude stad, op den Maas, de eerste van de vier steden, (de andere zijn Toul, Epinal, Belfort) welke voor den oorlog het ver-sterkingstelsel van Frankrijk tegenover Duitschland uitmaakten. Men herinnert zich nog de hevige aanval len welke de Kroonprins, die in deze streek het opperbevel voert, leverde om deze stad in te nemen. Sedert dien hebben de franschen hunne stellingen ontzaglijk versterkt, zoodat de oude forten nu geen grooter belang meer hebben, dan de andere gedeelten der lijn . Verduin is nu het centrum van een der machtigste verdedigingstel-sels van het fransche front. De eerste dagen De strijd begon op Dinsdag, 22en Fe-bruari, met een hevig bombardement op beide oever ; van den Maas ; de Fransche lijnen strekten zich uit tôt Noorden van de dorpen Brabanl-sur-'Meuse, Haumont, Beanmont, Herbebois, en Ornes; het kanonvuur was schrik-kelijk, en men weet, tedert de Fransche offensief in Champagne, dat de loopgrachten onder zulk een vuur on-houdbaar zijn. jDg fransvhen, om nuttelooze ver-liezen te vermijdeç, hebben het bosch van Haumont en de vooruitsprin-gende lijn ten Noorden van Beau-mont, ontruimd. Na eene geweldige beschieting gedurende d:n ganscheii nacht van Dinsdag tôt Donderdag hebben de infan-terieaanvallen van den \ijand zich uitgestrekt op de gansche lijn in deze streek, en na een hardnckkig gevecht heeft de vijand het dorp Haumont in bezit genomen. Maar een tegenaanval der Franschen gaf hun het bosch der Caures terug, ten Oosten van het bosch van Hautmont en ten Noorden van Beaumont. Woensdag was het bombardement het hevigste welke men in dezen oorlog tôt hiertoe gezien had, op beide oevers van de Maas. De duitschers. vielen aan met niet min dan zeven legerkorpsen op een front van 17 Km. tusschen Brabant en Ornes. Ze namen het bosch van Naville (ten W. van Herbebois), maar vôôr Haumont en Ornes werden zij door onze tegenaan-vallen afgeslagen . Gedurende den nacht hebben de Franschen Brabant ontruimd en de duitschers gelukten er in het bosch der Caures terug te nemen; maar elders waren hunne aanvallen vruch-teloos.Donderdag 24cn, heeft de vijand schrikkelijke aanvallen geleverd om hunne kleine winst van de vorige dagen voort te zetten; hunne regimen-ten kwamen keer op keer tegen onze stellingen bo.tsën; naarmate een aanval door ons vuuï- neergeveld was, kwam een andere te voorschijn: zij laten hoopen lijken op het slagveld, enr hunne verliezen moeten ontzaglijk geweest zijn Men zegt dat in een enkele

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes