Ons Vlaanderen

2691 0
30 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 December. Ons Vlaanderen. Geraadpleegd op 27 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/6h4cn70358/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Derde Jaar. — Nr 45. Priis : 10 Ceniiemen ner Numme Zondas 30 December 1917. ONS VLAANDEREN TE GENT : 24, Wellinckstraat, VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 181, Rue de Charonne. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Beîgië en Frankrijk i Voor een jaar. . •. . . . frs. o 00 Voor zes maand » 3 00 , Voor drij maaud .... » 2.00 Buiten Franlaijk ; Voor een jaar » 8.00 DOOR EENDEACHT STEftK AANKONDIGINGEN : Tien fraak voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Priis volaens overeenkomst. ZALIG NIEUWJAAR Volgens cud, vlaamsch gebruik, wenschen wij aan al onze lezers een ZalïgNieuwjaar,'t is tezeggen. dat het jaar 1918 voor allen een gelukkig jaar moge wezen, voor zooveel wij in onze ellendige ballingschap gelukkig zijn kunnen. Het toekomend jaar 1918, zal een keerpunt zijn in de wereldgescbiedenis een der groote daturns ; 'i zal voorze-ker een schrikkelijk, een ijzingwek-kend jaar zijn ; maar, laat ons de vrucht van al de tôt nu toe gedane opofferingen niet in gevaar brengen door onze lafhertigheid, uit vrees van de moeilijkheden der laatste wee ! Sursum Corda !... Hoog dé herten ! Is de strijd hard, de zége zal zooveel te prachtiger wezen ; is ons leven hier, arme vluchtelingen, ellendig, werpen wij een oogslag op onze loopgraven e zien wij wat onze soldateh voor on lijden ; werpen wij een oogslag op hf bezette België en sterken wij onze wil dââr, in de wilskracht onzer ongf lukkige broeders, bloedverwanten e vrienden, putten wij nieuwen en hev gen baat tegen het gevloekte Duitsct land. bij het zien van al de euvelda den welke daar door de duitschei gepleegd werden en nog dagelijk worden ! O mochte 't jaar 1918 ons den zege praal brengen, den langgewenschte vrede ; on-s huis en haard terugscher ken ; den duitschen hoogmoed verplet teren, ons Vaderland weer vrij maker vrij en onafhankelijk, en schoon e groot en machtig lijk vôôr deo oorlof ONS VLAANDEREN. Jerusalem bevrijd ! Sta op, Jerusalem, word verheerlijkt, want uw licht is gekomen en uw glorie ! Verheug u, heilige berg van Sion : 't uur der vrijheid is geslagen . Heil ! Heil ! O driemaal zalige Calvarieberg ! 0 stil-verlaten Cenakel, O akelig-wee-nend dal van Josaphat en treurig-gebogen eeuwenoude olijfboomen van Gethsemanie wordt verheerlijkt en vernieuwd I Jerusalem, o heilige stad, verheug u : eindelijk zijt ge vrij ! Gode zij. dank ! Alléluia 1 Lacrymae rerum !... Doodenvisioen... Ja, de straten van Jerusalem ween-den... hartverscheurend. Ja, de vervallen en ontheiligde tem-pels schreidden tranen van bloed , ailes droeg er het teeken der vervloeking. Geen stad zag meer moord ; geen volk ademde meer haat ; zelfs de hel kende zoo geen ontheiliging . Het Heilig graf van Jezus en Kal-varieberg, een hoop ruinen, door twintig sekten betwist, en bewaakt door Mahomedanen, die u met mis-prijzen onthaalden .. Het Cenakel, graf van David, een moskee, een koude naakte moskee.. Angstig sluipt ge er naartoe door enge doodsche straten ; een bakschisch (drinkgeld) opent udedeur: «Hier gaf Jezus ons het allerheiligste sacrament zijner liefde.. » er. ge staat daar stom ; neen ge kunt -er niet bidden in de koude naakte verlatcnheid, 't hart zou u breken en trânen bersten uit uwe oogen... Bethlehem dan !.. zoet, zacht, lief Bethlehem, van Jezus zoojbemind en met de vruchtbaarste groene olijfgaarden omringd, Betblehem onteerd : de prach-tige constantiniaansche basilika isgeen bidplaats meer... turksche officieren wandelen er, of zitten er in een kring te praten en te rooken ; de heilige krypte van Jezus'geboorte wordt be-twist door strijdige sekten en is onder bewaking van turksche soldaten met bajonet op geweer. Maar wat bit ter snijdend in mijn ooren zal ronken tôt mijn laatsten .stond, Jezus'aanbiddelijke naam hoor-den v.e vloeken op die bergen, die met Jezus'woorden, met Jezus'zweet en bloed, met Jezus'oneindige liefde werden bevrucht ten eeuwige leven . 0 Jerusalem, doodenvisioon — Ja, uwe straten, al uwe steenen weenaen .. weenden.. weenden. De 'oërgen weerkaatsten er in wan-hoop Jpzus'vloek van 't Noorden tôt Zuiden, van 't Oosten tôt Westen. En de brandende zon verdorde uwe valleiën en omschiep er de luchtruimte in een stikkenden helschen vuurpoel.. Doodenvisioen ! Doodenvi ioen ! Laetere, Jerusalem !... ISta op, Jerusalem, wordt verheerlijkt. t uur der vrijheid en der glorle is [gekomen ! Voortaan zal Jezus'Kruis in licht en liefde schitteren : Jerusalem, stad van Jezus'liefde, het kruis symbool van Jezus'liefde. Aan den E. H. Fr. Seyssens. Jerusalem, troon van den Gekruiste die er verheerlijkt ten hemel klom ! Voortaan weergalmen uw heilige straten van liefde en dank : bergen en heu-velen huppelen van vreugde en zenden de wereld in den eeuwig-herhaalden echo van Jezua'vrede en heil : Ik laat u den vrede, ik geef u mijnen vrede ! Laetere Jerusalem ! Verheug u ! Aile volkeren zullen tôt u komen ; van nieuwe pracht zullen uwe gebou-weu spreken, als een voorplaa:ts va»; 't hemelsch Jerusalem ; vredevisioen ! B jven aile bergen zult ge prijken, als een schitterende zon : a A b oriente lux ! » Jerusalem, bron van Licht en van eeuwig Heil ! Lsetare Jerusalem ! Verheug u ! Komt, laat ons opgaan naar den berg [van God, opdat Hij ons onze wegen wijze. En wij op djne paden wandelen ! Want van Sion zal de wet uitgaan en van Jerusalem 't woordder waarheid, 't woord der rechtvaardigheid 't woord der victorie !... * * * Ter ge'ukkige herinnering... 't Was te Jerusalem in 1913, een zonnig;* namiddag van de maand(Mei. Volgens mijn gewoonte ging ik, biddend en alleen, naar een heiligdom, dien dag naar den Hof van Olijven ; de musulmaansche bedevaardirs moesten dien namiddag langs daar voorbijgaan op weg naar Mozes' graf : 't was dus 't feest en hadj van Neby-Mousa. De stad weergalmde van 't dof ge rommel der trommels en 't koperen gekletter der cymbalen . Uit de poort van Sitti Miriam, bij de vallei van Josaphat, stroomt de fanatiekemenigte groene vaandels voorop. Zwaarden en degens flikkeren door de lucht... Der vischen springen en dansen onder 't rythmische handgeklap en 't eento-nig geruiseh der voortgestuwde zin-gende bedevaarders.., 'k Stond op die domme menigte te kijken.. zelf stom voor zulk luidruch-tig fanatisme en fanatieke superstitie, toen al met eens, van over die schare en tusschen al die wi!de kreten, eenige Vlaamsche woorden mij toeklonken : « Zoo, mijnheer, ge zijt Vlaming ? » Ik kijk rond, me zelven niet geloo-vend daar en in deze omgeving Vlaamsch te hooren : « Ge zijt Vlaming ? » En aan den anderen kant. van den weg, tusschen de cactusplan-ten, zag ik twee heeren staan, in zwart eu-opeesch costuum. 't Waren twee Belgen, die een Belg erkenden. Ze hadden gehoord dat er in Jerusalem een zekere Vlaming woonde en ze hadden wel géra den... Onder die twee heeren, was de vriendelijke, ijverige prie.-ter, tegen-woordige bestuurder van « Ons VLAANDEREN » te Parijs — wien deze lijnen toegewijd' zijn ter herinnering : Als men vrienden wordt verre van ['t land, Sluit men vriendschap in eeuwigen [band ! 12 Dec. 1917. Abouna BelziBk. KERSTGESCHENK en der Befqische Soldste ns «* le{- Onder het Eerevoorzittersehap en van E. H. Moyersoen, Bestuurder ;e- van het « Wcrk der Vlamingen » en . vi- Stuur uwe giften hoe kleia ook, naar «'Ons Vlaanderen » 181, Rue de Ciiaronn Parii . S g Laalste Lijst fr. 2.315.35 Justin Willaert Vanrobaeys, Clercken, nu te Barresseus» (Oise)i ' 1.00 - Henri Smagghe vr. en Kinders, Lanw- marok ; nu te Grisy-Suisnes (S.-et-M.), 2.00 Henri Couvreur Delva, nu le Lupersat (Creuse), 1.00 Henri Desimpel. Becelaere, nu te J Laroque d'Olmes (Ariège), 1.00 !, Urbaine #t Laura Vanbecelaere, Zarren. q nu te Laroque d'Olmes (Ariège), 2.00 1 Justien ïhevelein, Oostkerke, nu te ' ;> Bégrolles (M.-et-L.), 2.00 Alois Durnez Bulcke, Merckem, nu te Octou (Hérault), , 1.00 Weduwe Durnez Lefief, Merckem, nu te "■ Octou (Hérault), 1.00 ' Ch. Gardoen, Passchendaele, nu t# Gou- ville (Char), 2.09 1 Vict Desmet, nu te Authou la Plaine, 1.00 Vr. Decommer, Hooghlede, nu te 1 Belleuse (Somme), 1.00 Henri Deconuner, Westroossbeke, nu te e Belleuse (Somme), 1.00 • I Polydore Casier Van Elslander, Yper, ' , nu te Bruyères (S.-et-O.), 1.00 ' - Alph. Dyzers, nu te Brienon (Yonne), '1.25 ' . Desaver, bestuurder belgische school te ( llydrequent (P.-de-C.), 2.00 1 \V" J. Goris Defeufe, Dendermonde, nu 1 1 te Marquise (P.-de-C.), 1.00 . Neily en Simonne Desaver, te Hydre- quent (P.-de-C.), ' 0.50 ! Evrard en Léo Goris, Marquise ; (P.-de-C.), 0.50 Achille Asposlagh, nu te Rinxent 1 ; (P.-de-C.), 2.00 - Fred Cuveels Braem, Wervicq, nu te Berteaucourt (Somme), 2.00 J ' Mme Debuaschere, Hooghlede, nu te Mitry Morcy (S.-et-M.), 1.00 ' Isidoor Devulder, Hooghlede, Gommer ' (Mayenne), 1.00 s Alida' Vandenrickel, Yper, nu ta Le } Houga (Gers), 1.00 •' Achiel Verfaillie, Oostnieuwkerke, nu ( te Le Houga (Gers), 1.00 Camiel Verfaillie, Ooslnieuwkerke, nu te Le Houga (Gerg), 1.00 -' Wed Casteleyn, «Oostnieuwkerke, nu te Le Houga (Gers), 1.00 Henri Pype, Gortemarck, nu te JoHé- ( s/-Ërdre (Loire-lnf.), 1.00 Deicroiï Philomène, nu te Menil-The- ( baut (Manche), 1.00 ., Petrus Van Eeckhout, Moorslede, nu te ] St-Estèphe (Gir.), 1.00 Leop. Descamps, Langemarck, nu te , St-Amand-da-Boixe (Charente), 0.50 Camiel Descamps, Langemarck, nu te , St-Amand-de-Boixa (Charente), 1.00 Marie Veyrinck, van Gheluwa, Cadarcet . -, n (Ariège), 1-00 Romain Voyelle, Merckem, nu te Cham- , pagne-St-Hilaire (Vienne), ( 2.50 Bruno Segers, Merckem, nu te GUam- . ' pagjne-St-.Hilaire (Vienne), 2.50 ' Gyriel Schier, Yper, nu te Bénassay < ï (Vienne), 2.00 Placide Knocknaert en vr., Boesinghe, te Bénassay (Vienne), 2.00 1 Jules Vanhecke en vr., Yper,. nu te x ] S Romorantin (L.-et-Ch.), 1-50 Ch. Gaeytant, van Oostnieuwkerke, nu ( te St-Puy (Gers), 1-00 1 Jos. Declercq, Oostnieuwkerke, nu te 1 St-Puy (Gers), 1 ^0 ' . Léonard Beaumont, Staden, nu te St- ' Puy (Gers), • 1-00 ^ Ch. Cardoen-So«nen, Passchendaels, nu . 2 te Issegeac (Dord.), 2.00 Ivo Pattyn-Jacques, Zonnebeke, nu to 1 Fontenay (Manche), 2.00 • Bartier He'nri, Yper, nu te Parijs, rue d# r Chaillot, 1 bis, 2.00 1 Henri Glinckemaille, Passchendaele, nu te Maurrin (Landes), 2.00 i Léonard Deprestere, nu te Borderes (H.-P.), 2.00 1 Glabau Gust., Poperinghe, nu te Héric 3 (S.-Inf.), 1-00 1 Jul. Mom«rency, Poperingha, nu te , Héric*(S.-Inf.), 1-00 ' Van Acker Flor. en broeder, Plantefever j e P., te Thiergeville (S.-I.) Vanacker P René, Bol Alaïs, Baele Léonard, Gon-beir Ach., Sieuw Cam., Mortier Kd. en • broeder, te Valmont (S.-I.), Mortier > Jul., Seynaeve Ach. te Theraildeville (S.-I.), Wyffels Ch. te Angerville (S.-I.) Battyn B'r. te Cany-Barville (S.-I.), g; allen van Moorslede, opgehaald na J een kaartspel, Onbekend, St-Fulgent, 2.00 t MmeHuyghe, Gent,nute Quéven(Morb-), 1.00 Alois Vandepitta, Oost-Nieuwkerke, nu Rsspoede (N.), 2.00 1:1 Jean Verlinde, Zonnebeke, te Noord-lî penée par Cassel (N.), 2.00 Camille Moerman, vr. en kinders, nu te Oisseau (Mayenne), 2.00 n Plaetenoit Henri, Woesten, nu ta Anet. 1.00 e E. Jacob en kinders, Reninghe, nu te Bernière», 0.75 Mme J. Laleman, Langemarck, nu te e Bel-Air, 1-00 Cylard Vanderjeugd, Langemarck, nu te Bel-Air, 1-00 s Mme Staessens, Erigne, n David Vercaigne, Becelaare, nu te Guil- lerval, 1-^® Jos de Meulemeester, Opbrakel, nu te Cours, 0-^0 E. Gogghe, Bazicourt par Eragnie i (Eure), 1'00 '• Dufloucq Honoré, Elverdinghe, nu te n Aveny, _ 1-00 I Dufloucq Emile en Dedrié, Mathilde, nu te Aveny, 1-0U Dufloucq Madeleine en Martha, nu te Aveny, ' 1.00 , Ch. Louis Denys, West-Roosebeke, nu Oui Touques, 2.00 i Julie Vandermergel, Parijs, 2.00 j Familie Verfaillie, Boesinghe,. nu te St- Cyr, L00 : Jacobus Decuiper, Zarren, nu te Mon- P'mt (Dordogne), 1.00 Gelest Vanhove, Éarren, nu te Monpont (Dordogne), 1.00 AliJa Sanov, Zarren, nu te Monpont i Dordogne), 0.50 Julia Vanhove, Zarren, nu te Monpont (Do dogne), 0.50 Jules Van Iseghem, Rousselaere, nu te Nogent-le-Thoyé, 2.00 i Désiré Boutens, Staden, nu te Fontaioes- © li^-Gornus, 1.00 Jules Boutens, Staden, nu te Fontaines- 30 les-Gornus, 1.00 Cli Storme, Langemarck, nu te Biez-en- . )0 Baîin, 1.00 Léonard Storm, vr. Emmerance an doch- t,or, Boesinghe. 3.00 Emile Vanderlynde, Boesinghe, nu te 30 Biex, 1.00 De famllie Croes, Rousselaere nu te 30 Equennss en Declercq van Gist, 3.00 Camille Pynhet, Moorslede, nu te Lou- 30 pian (Hérault), 1.00 Mme Jos Modaert, nu te Collinéc(Côtes- 30 du-Nord), 0.50 Gh Vekemans, au te Versailles, 1.00 rin Honri Didier, Poelcapelle, nu te Esquel- W beoq, 1.00 39 Ghys H., nu te Goudekerque-Branche, 2.00 30 Vermooitel Edmond, nu te Leurdes, 2.00 Cyriel Vanmaele, West-Roosebeke, nu 30 to Fontaine-la-11 orêt, 0.50 Edm. Boucquez, nu te Rouvrel-(Somme), 2.00 )0 Mme Verkindt-Gomvy, Wytschaete, nu te Ste-Cheron, 2.00 X) Z. Rogiers. St-Jan-bij-Yper,nu Le Iîatre, 5.00 >5 Em. Hollebeke, nu te Aigre (Charente), 1.00 G. Markey, Oost-'Nieuwkerke, nu te La )0 La Chapeile-Montligeon, 1.00 Dekyndt Evarist, Zonnekeke, nu te )0 Tureilhan, 1-00 Ma s Pierre, Zonnebeke.nu ta Tureilhan, 1.00 i0 Siratsaert Th.,nu te Lisle-Jourdain(Gars), 1.00 Stratzàort Deloiïre, Becelaere, nu te >0 Lisle-Jourdain (Geis), 1.0Q René Jonckheere, Poelcapelle, nu te X) Ste-Marie-du-Mont, 1 00 Decoutere Jules,Comen,nu te Versailles, 0.50 X) Der-miere Robert, Comen, nu te Versailles, 0.50 )0 Decoutere Alida,Comen, nu te Versailles, 0.50 Decoutere Maria, Gornen, nu te Vers., 0.50 )0 A. Vandenbussche Raos, Becelaere, nu te Argentae. 1.00 X) A. Vannaverbeke, Yper, nu te Meudon, 3.00 Grvspeerd, Orgeval (S.-et-O.), 1.00 )0 Zeénaeme Pierre, nu te Chalo-St-Mars (S -et-O.), 1.00 )0 Mlle Herreboudt Sidonie, Jabbeke, nu te Thierceville-Bazincourt (Eure), 2.00 ¥1 Vermeulen H., Staden, nu ta Périgny 10 (L.-et-Gher), 2.00 Gheeraet Eliana, nu te Oudewaersvelde '0 (Nord), i 0.50 Gheeraet René, nu te Oudewaersvelde )0 (Nord), 0.50 Kestelyn Marie, Yper, nu ta St-Firmin X) (L.-et-Gher), 0,50 ■ a Laleman Loui»e, Yper, nu te Ségry (Indre), 0.50 Desmedt Sylvie, ïper, nu te Ségry W (Indre), 0.50 Bol W* en docliters, Oostnieuwkerke, nu te Serent (Morbihan), 2.00 ■ ~ Durnez Camille, Becelaere, nu te Caea- tre (Nord), 1.00 -n Glaeys-Durnez Zoé, Becelaore, nu te Gaestre (Nord), 1.00 Claeys Bertha, Becelaere, nu te Caestre 50 (Nord), 0.50 Talpe Irène, Becelaere, nu te Gaestre 50 (Nord), 1.00 Bauw Anna, Yper, nu te Boeschepe » (Nord), 1.50 ^ Onbekond, " 1.50 50 Vercaigne Pyffer»en, M*. Stadan, nu te St-Giers-Chaijnpa-gne (Ch.-Inférieure), 1.00 X) Crombez Victor, Staden, nu te Guimps (Cher), "1.00 K) Winne E., Passchendaele,nu te Pionnat (Creuse), 1.00 yn Detru-Driessens Cyr, Geluvelt, nu te Tennaville, par Moisella, 2.00 K) Verkamer-Driessens, Becelaere, nu te Parijs, » 2.00 )0 Deroo Bertha, Veurne, nu te St-Sauveur- le-Vicomte (Manche), 1.00 10 Deroo Irma, Veurne, nu te St-Sauveur- le Vicomte (Manche), 0.50 )0 Deroo Georgine, Veurne, nu te St-Sau- 0.50 veur-le-Vicomte (Manche), 0.50 )0 Leenknecht Vandewalle, V., Moorslede, te Lorris (Loiret), 1-00 v) Verschaeve Gust., Ghelurelt, nu te Bussière (Loiret), 2.00 René Panneel, Staden, nu te Chateau- Ghinon (Nièvre). 1-00 We Pauwels-Geldhof, Staden, nu te Cha- teau-Chinon (Nièvre), » 1-00 We H. Ulin-Descamps, Staden, nu t« Cliateau-Ghinon (Nièvre), 1.00 Jul. Bartier,Yper, nu te Parijs, lits,rue de Ghaillot, 5-00 Casteletn H:, Becelgere.nu te Pierrefitte- 50 les-bois (Loiret), 1-00 50 Alois Decroix-Vuvlsteke. Becelaere, Piar- 50 refile-les-Bois ("Loiret), 1-00 Henri Svvaenepoel-Godderis, Oostnieuw- '0 kerke, St.-Amand (Creuse), 2.00 Léon Van Maele, Thourout, nu St-Clair, 00 (Lot), - 1-00 Arth. Van Hove, Hazebrouck (Nord), 1.50 00 Abbé Liefooghe, aumôjiier belge, St-Vin- 00 cent-Jalmoutiers (Dord.), 3.00 Gh. Maerrtens, nu te Nersac (Char.), 1.00 75 Aug. Baeckelandt, Westroosebeka, nu te Nerac (Char.), 2.00 00 Cyr. Verax, vaa Zonnebeke, nu te Pierrefitte (Loirej), 1-00 00 Ed. Everart, Staden, nu te Petit-Quevil-75 lv (S.-Inf.), 2.00 Me Farcy, 56, rue da la Boëtie. Parijs, 26.50 00 Thange, Aug., Thourout, nute St-Clair, 0.50 Zusters van Saint-Michiels, Montluçon 50 (Allier), .. 5.00 Vandermarlière Octavie, onderwijzeres, 00 (Allier), 2.00 Sinaeve Veuve, Passclrcndaele, nu te La 00 Gorneitle, , 100 Vaudelannoote Jules, te Genneteil (M.- , 00 et-L.), 1-00 ; Soenen Henri, Questembert (Morbihan), 2.00 3 ; Decrock Firmin, Sept-Forges (Orne), 1-00 i Mme Claeys-Cazier. Gomines, Fontaine- ! las-Corps nuds (Oise), ' 1-00 ! Claeys Martha, Gomines, Fontaine-les- i Corps nuds (Oise), 1-00 ■ Debeuckelaer Henri, Houthulst, nu te Auberviliiers' (Somme), 0.50 Raecke-Rabaeys,Nieupoor:,nu te Nantes, 2.00 Myttenaere Cyr, nu au bourg du Theil- de-Bretagne (Ille-et-V.), 1 50 Grymonpon Charles, nu te St-Mars-la- Jaille (Loire-lnf.), 2.00 Blomme Isidore, Poelcapelle. nu te Ville- Pelotte, par Josselin (Morbihan), 2.00 . Catrysse Camille, Nieupoort, nu te St- Just-des-Marais (Oise), 1-00 Catrjsse Rosalie, Mieupoort, nn te Sl- Just-des-Marair (Oise), '100 W Bouckenaere-Tanghe Rosalie, nu ta St-Just-des-Marais (Oise), 1-00 Sanders Auguste, nu te Longjumeau (S.- et-Oise), 1.00 Vanalderweiroldt Henri, nu te Les Veys, par Carentan (Manche), 1-00 Dhout René, Becelaere, nu te Arnières, by Evreux (Eure), 1-00-Declerck Honri, Merckem, nu te Embry (P.-de-C.), 1-00 Declerck, vr. Ch. Vogelie, Merckem, nu te Embry (P.-de-C.), - _ 1-00 Declerck Ch., Merckem, nu te Embry (P.-de-C.), ' 1-00 Vermeersch Jules, huisgezin, Brielen, nu Sotteville, bij Eouen (S.-Inférieure), 3.00 Desot Camiel, nu te Aignay-Ie-Duc (C.- d'Or), . 1-00 Mme- d'Archambeau, nu te Rambouillet (S.-et-O.), 2.00 Debeut' Nyssen Valère, Becelaere[ n* te Rambouillet (S.-et-O.), _ 1-00 Mme Jeanson-Flayelle, nu te Rambouillet (S.-et-O.), 5.00 Menu Emile, vr. "Wytschaete,nu le Rambouillet (S.-et-O ), 1-00 Debeuf Irma, Gheluwe,nu te Rambouillet (S-et-O.), 1-00 Baelen Emile,nu te Puiseux-Iez-Louvres (S.-et-O.), . 2,00 Vanhoutte Emiel, Coxyde, nu te Neuill» (M.-et-L.), 2.00 Vandenbroueke Jérôme, Yper, nu le Blou (M.-et-L.), 2.00 Hosten Eiuard, Zarren, nu te Ondezele (Nord), 5.00 Desimpel Léonie, nu te Chartres (Eure- et-Loir), 5.00 Varihee Camille, Slyps Moorslede, nu to Magalas (Hérault), 5.00 Goemaere Jules, Moorslede, nu te.Glatret (S.-et-M.), 2.00 Peccen Camiel, Zillebeke, nu te Hos (Hautes-Pyrénées), 2.00 Onbekend, Les Rois, par Cognac (Char.). 2.00 Familie Vanstaen-Demarsy, Waasten, nu te Gropillet, Angouleme (Char.), 2.50 Hollevnet Henri, nu to Bertrimont (S.-I.), 0.56 Gabriel, J. Baptiste, Opbrakel, 1.00 Vermeersch Vestraete, Gyrial, Langemarck, Chateauponsac (Haute-Vienne), 2.00 De Bou-Van Haverbeke, Jules, Ichte- gem, na Lougueville (S.-Inf.), 1.00 Breyne Jules, nu te Bihorel-les-Rouen (S.-I nf.), 2.00 .Mlle Cuylle Alida, nu te Breloux-la- Grècke (2 Sèv.r.), 1-00 Verbiest Giull, nu te Montluçon (Allier), '1.50 Eener onbekende. 0.50 Despeghel Ch., Klercken, nu te St-Jean- da-Gole (Dordogne), 1-00 V* Désiré ^tragier, Langemarck, nu te Perrier (Vendée), 1-00 Dumoulin Arth., Yper, Perrier (Vendée), 1.00 R. Neuville, aalmoezenier, asile de Vaucluse, Épinay-sur-Orge (S.-et-O.), 5.00 Boudin Valerie, Zoë, Angèle, Simonne, Zillebeke, nu te Coumer (Mayenne), 2.00 Luyekx Simonne, nu te Parijs, 2.00 Maertens Victor, Oostnieuwkerke, nu te Guillière-de-Villiers (M.-et-L.), 1-00 Een juffer van den Yzer, 1.00 Vandamme Jules, nu te Nœux-les-Mines (P.-de-C.), ' 1-00 Bouten Madeleine, Poelcapelle, nu te Morbecque (N.). ' 1-00 Schollaert „Julia, Voormezeele' nu te Morbecque (N.), 1-00 Naamloos, Parijs. 1-00 Morliou Arth., Deurne, Directeur de l'école belge, nu te Dives s/ Mer (G.), 2.00 Devriendt René, nu te Radepont (Eure), 2.00 Camiel Breyne-Sohier, nu te Ghambon, (Creuse), 7.00 Juf. Octavie Vandoninck, Sq. Albouy, Parijs, 2.00 Theunuick,"VV°,Rousselaere,nu teSt-Mars d'Egrenne (Orne), 1-00 Theuninck Alida, » » » 1-00 Theuninck Irma, » » » 1-00 Alleman René, Poelcnpelle,nu le St- Ur- suil-Heye (Manche), 1-00 Vr. De Gacker-Ronnin,nu te Ledruighem (Nord) 1-00 Aelter Léon,Aertryoke,nute Grésy (Yonne) 1.00 Vermeersch Victor, Roeselaere, nu te Bricquebec, 0,50 Goddyn Th., Staden, nute Gannay s/ L. (Ailler), 1.50 Deprez Désiré, nu te Decize (Nièvre), 1-00 Kinder. Van Lauwe, nu te La Marquise (S.-et-L.). 3.25 Vinckier-Facon Pierre, Roeselaere, nu te Oissery (S.-et-M.), 1-00 Desender Charles,Merckem, nu te Petit- Cagny (Somme), 1-00 Jordaan Vangholuwe, nu te Mùrtemer S. Inf.). 5.00 Eerw. Heer J. Destrooper, aumônier belge, institut N. D. Avranches (M.). 5-00 Vr. Des. Sohier, nu te Avranches (M.), 2.00 We De, Gapmaecker, Roissy (S.-et-O.), 2.00 Juf. Van de Pitte Marie, Zonnebeke, nu te Epiais (S. et-0.), 2.00 Me Bartholomeus, Pollinchove, nu te Parijs, , 1-00 Onbekend, Santeiiy (S.-et-O.), 2.00 Verbeke Irma, Zoé, Vert-le-Grand (S.-et- Oise), | 2-00 Storting der Kaartersgelde van La Rochelle (Charente), 1.50 Onbekend, 0.50 Te zamen : fr. 2.684.75 " VlRROiferen en iliiitsif Mil I ^ 11 ■ Na aangetoond te hebben hoe het Btlgisch Vaderland eene dadelijke 1 wtrkclijkheid was, zullen wij in dit : laatste artikel over het werk van den heer Passelecq (*), aantoonen hoe de duitschers in hun poging tôt sphtsing van ons land deerlijk mislukten. Het Duïtseh Fiasco Eerst hebben-zij getracht te toonen dat België c-en kunstmatig voortbreng-sel was^ door de beweging die zij in het laad op touw zette'n omirent de vervlaam-ching der Gentsche Hocge- ' school Hoelang hebben wij daarvoor niet gestreden 1 En welke opspraak ging die maatregel niet teweeg brengen! Daarna kwam de bestuurlijke scheiding Hadden sommige vijanden der Vlamingen niet zeer onvoorzichtig olie op het vuur gegoten, waren nooit zooveel slachtoffers gevallen van den duitschen list; Heer Passeleck spreekt daar niet van, maar waarheid is het toch. De wensch naar zeer groote objectiviteit en den volstrekten wil van niemand, zelf dezen die zondigden te willen krenken heeft de schrijver daarover het stilzwijgen doen houden. Wat er ook van weze, mogen wij zeggen dat bij de uitgeweken Belgische bevolking de duitsche maatregels een ' gansch verkeerd uitwerksel terugbrachten en dat in België het getal slachtoffers zeer gering was. Sommige Vlamingen, zeer zeer welnig talrijk, sc'nijnen met den vijand te heulen, — zijn Domela Nieuwenhuis en Vernieuwe b. v. Vlamingen ? —, maar wanneer men er een twintigtal wegneemt, vindt men er eenige honderden, misschien een dui-zend, die den maatregel bijgetreden zijn, om redénen die wij nu niet kennen, en die zeker niet bewijzen dat zij het Belgisch Vaderland onttrouw zijn. Men kent onze stellingen deze der Vlaamsche pers diesaangaande. De toekomst der Vlaamsche beweging Hier toont de schrijver op de beste wijze wat onze beweging is. Hij noch-tans is Waal. Wij vertalen : a De Vlaamsche beweging is eene ingewik-kelde beweging, die voor doel heeft, iv> den Belgischen staat, aan de vlaamsche bevolking een volkomen en recht ge-aard leven te schenken, te behouden en te ontwikkelen, als voornaamste middel om dit te verwezentlijken wil zij in het Vlaamsche land een taalkundig regiem die hetzelfde is als dit van het waalsche land. Door haar doel : de algemeene vooruitgang in economisch, verstandig en zedelijk oogpunt der vlaamsche bevolking — is zij werkelijk een « sociaal vraagstuk ». Men ziet dus hoe de duitschers den balleelijk missloegen, wanneer zij be-weérden, dat de vlaamsche beweging geene «pangermaansche» beweging was, vermits onze beweging er nooit op gedacht heeft de gelijkstelling te vra-gen met duitsche Volkeren, maar wel met onze waalsche beroederen.Onze beweging moet noodzakelijk in den lijst van den Belgischen staat zitten. Hoe komt het dan, dat de Vlamingen niet bekwamen al waarop zij recht hadden ? Wij deelen volkomen het gedacht van den schrijver dat het de Vlamingen die hun vraagstuk moeten doen oplossen. door de grondwette-lijke middelen die ter hunner beschik-king staan.. Waarom heeft het dan zoolang geduurd voor we de gelijkstelling bekwamen, wij zijn immers meerderheid in den Belgischen Staat ? Wel, omdat Vlaanderen op zich zelve 1 niet eene genoegzame . krachtinspan-( ning deed. Waren degrootste vijanden , van onze beweging, de verfranschte Vlamingen niet ? Onze hoogere stan-) den in Vlaanderen waren in dit opzicht waarlijk verbasterd. Aan ons allen, ' voornamelijk aan onze intellectueelen J dien toestand te doen veranderèn . (*) La Question Flamande et VAllemagne, door Fernand Passelecq, 4 fr.,is bij-Berger-Levrault,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons Vlaanderen behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Parijs van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes