Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

890 0
01 januari 1911
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1911, 01 Januari. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 27 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9g5gb1z43f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : Maaïidsscliritt tegen liet d r an limisl»r-ixils; AANKONDIGINGSPRIJS : , 00 tank per ja.r (Vr.ch.vrij) OPSTEL EN BESTUUE ; • V.» y., 5 Goedkooper voor de Genootschappen. BRTJGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. De Eerw. Heer N. Vanneste. Proost van den Brugschen Onthoudersbond. Op 22 November verspreidde zich, met bliksemsnelheid, het nieuws : Eerw. Heer Vanneste, onderpastor van Sinte-Annaparochie. is overleden ! Die mare bracht alom verbazing en verslagenheid tewege. Verbazing, want men had van M. Vanneste 's ziekte niet gehoord; slechts weinigen wisten dat hij se-dert vrijdag ongesteld was. En nu vernam men, al met eens, dat hij rond 9 uren 's morgens, overleden was ! Verslagenheid, want iedereen wist welke aanzienlijke diensten M. Vanneste op Sint-Anna bewezen had en nog kon bewijzen. Eerw. Heer Vanneste was te Rolleghem-Cappelle geboren, den 6 Maart 1861 ; hij was dus 49 jaar en 8 maanden. Sedeit 21 jaarstond hij, als onderpastor, op Sinte-Anna te Brugge; hij was, immers, tôt dit ambt benoemd in November 1889. « Sinte-Anneke » is bij uitstekeene volksparochie. een steedje op haar eigen, met hare dichtbewoonde volkswijken. Daar was het onme-telijk veld waarop E. H. Vanneste zijne werkzaamheid gebruikte; in dit midden was hij een volksman en een volkswerker in den vollen zin van het woord. Geen strate of straatje, geen een huis schier van zijne wijk, — meer bevolkt dan menige parochie — of E. H. Vanneste kende ze op zij-nen duim. Vriendelijk, gemoede-lijk, vaderlijk, wist hij om te gaan met deze bevolking, waarvan som-mig deel misschien wel wat ruw is, maar dat toch niet ongevoelig blijft aan een goed, een aanmoedigend woord, aan eene raadgeving, aan eenen blijk van belangstelling in zijn lot, aan een bewijs van genegenheid en toewijding voor de opvoeding, het onder-wijs, het welzijn zijner kinderen. E. H. Vanneste wist hoe hij tôt die menschen moest spreken, hoe hij er diende meê te handelen : hij kende hunne gesteltenis en hunne taal, en daardoor vond hij den weg naar hun hert. Niet dat hij daarvoor zijne tong en taal aan banden legde of schroomde, in hare volheid, te verkondigen de groote waarheden van den godsdienst, wiens vertegenwoordiger en ver-spreider hij was, — dàt neen, dàt nooit. Met eene passende spreuke, met een voor-beeld dat steeds indruk maakt op het volk, dat zich geern weerspiegelt in eigen beeld en taal, wist hij te werken, onvermoeid, voor de christe-ne beschaving, die, eilaas, op onze dagen, dik-wijls vergeten wordt en onbekend blijft. On-vermoeibaar ja, dat was E. H. Vanneste : I priester des Heeren, aat zag hij het als eenen | strengen plicht al den tijd en al de krachten waarover hij beschikte, te besteden aan zijne verhevene zending. Hij dacht niet dat hij zijne taak volbracht had, toen zijne gewijde ambtsplichten ter kerke vervuld waren. Daarbuiten ging hij de menschen zijner wijk, — de armsten eerst en meest, — bezoeken en opzoeken, ze helpen in hunnen zedelijken en lichamelijken nood. En hij deed dit zoo vaderlijk. Levend te midden en voor dat deel van het volk dat somtijds meest verlaten is, en 00k dikwijls minst genaakbaar voor hooger leven, zegde hij, naar het voorbeeld van den Godde-lijken Meester : « Ik heb medelijden met dat volk! i) En hij wilde het zedelijk en stoffelijk verheffen, veredelen, door aile middelen welke de christene liefde en rechtveerdigheid ter hand stelt aan degenen die meêdoen in dezen verheven kamp. / E. H. Vanneste was bestuurder van den « Werkmanskring » van SinteAnna en wist het vertrouwen te winnen van deze mannen, ruw van schors misschien, maar toch goed van herte, als men ze weet te hebben ! Het is, die edele, welverstane volksgezindheid die van hem ge-maakt heeft een overtuigd voor-staander der gedachten van matig-heid en onthouding. Door lange, dagelijksche onder-vinding had hij kunnen nagaan wat groot onheil drankmisbruik te weeg brengt op zedelijk, verstandelijk en stoffelijk gebied, en bijzonderlijk hoe die lage drift, noodlottig is voor de werkende klas. Daarom is hij, van af de stichting der beweging, een vurig apostel geweest der ma-tigheid. Hij deed het uit plichtbesef, uit volksgezindheid, uit vaderland-sche overtuiging. Hij deed het met eenvoudigen moed, want moed was daartoe noodig, alsdan meer nog dan nu. Hij deed het 00k met talent. Zijne gedachten waren steeds juist en practisch in hun eenvoud; zijn wcord, steeds vrij, innig en kleurvol; zijn pen flink gescherpt. Hoe vroegtijdig zijn afsterven 00k is, zal deze ieverige, volks-gezinde en volksgeliefde priester zich met geene ijdele handen voor zijnen schepper aanbieden. De ta-lenten die de Heer hem bedeeld had, heeft hij niet ongebruikt laten liggen ; hij heeft ze gebezigd om zielen te winnen of te herwinnen. Hij ruste zacht, hij die hier geene ruste, geen tijdverlies wilde kennen of dulden, alsof hij het voorgevoe- Jen had dat, voor hem, de tijd dubbel kostelijk was, gezien de kortheid van 't leven, bij hem gestremd en gestold in den bloei der jaren ! WAT W!J DOEN MOETEN. Wij hebben in voorgaanden artikel er op gewezen dat : de werkwijze en het slecht voorbeeld, twee groote oorzaken zijn waardoor het volk, en bijzonderlijk de jonkheden zich tôt het drinken begeven. Het is dus daarop dat er dient de aandacht getrokken te worden, en te zoeken wat er kan en moet gedaan worden, om die oorzaken tegen te werken. De werkwijze gelijk men ze thans in voege gebracht heeft, is niet meer bevoegd om den N° 1. JANUARI 1911 19e Jaargang

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes