Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond

800 0
01 december 1910
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1910, 01 December. Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond. Geraadpleegd op 27 januari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639kw6w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandschrift teg-en a 1 et drankmisbraik OPSTEL EN BESTUUR : BBXTGrGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt S regels .... i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. GROOTE FEESTE OP ZONDAb 25 D£A.tiivir>r.rv (zijnde Hoogdag van Kerstdag) 's avonds om 6 ure zeer stipt in de groote zaal van de Gilde der Ambachten, Oudenburgstraat, te Brugge. PRACHTIGE TOONEELFEEST MET VOORDRA.CHT ingericht door den Brugschen Onthoudersbond. Men zal er opvoeren 't Sprekend portret van Orne Toon Blijspel in drie bedrijven door P.Servatius, Capucien. PERSONEN : Toon Klazen, landbouwer. Klaas Klazen, neef van Toon Klazen. Jan Van Stralen, onderwijzer. Henri Schoonman, fotograaf. Hannes, koeijongen bij Toon Klazen, Harmsen, slachter. Een brievenbesteller Een propaganda-avond waartoe iedereen wordt uitgenoodigd. Zondag avond om 6 uren moet de zaal geheel vol zijn, daar zullen de knappe «oneel-liefhebbers der gilde het antialcoholisch blijspel « Het Portret van Oom Toon » van Pater Servatius, een hollandsch Capucien, uitvoeren. Of het zal bijval hebben valt met te be-twijfelen want waar men het ook opvoerde was 't een giechelen zonder einde van verzet en blijde vreugd om al 't aardige dat er in 't spel voorkomt. « Een boer die men om de grap zijn portret laat maken als hij be-schonken is, is zoo beschaamd om zijn vieze tronie en zijne onmenschelijk handelwijze dat hij zich overwonnen geeft en van aile ovér-tollig drankgebruik afziet ». Dat ailes gebeurt midden aile slag van aardige gevaarten dat men er zich bepaald kreupel zou bij lachen. Een geestige avond dus die ten voile zal logenstrafïen dat onthouders zwartkijkers zijn en van geen lachen weten. . Tusschen de bedrijven zal de heer Advokaat De Groeve het woord nemen en wij hopen dat zijn welsprekend en geestdriftig woord weerklank zal vinden in 't hert der menig-vuldige toehoorders. Allen dus op Kerstdag naar de Gilde van Ambachten. Onze beweging moet er een reuzenstap vooruit met 't volk wakker te schudden en de sluimerenden te doen vurig opgaan voor dit groote werk, dat den weg banen moet tôt volksverheffing, veredeling en ontwikkeling. Een dronkaard ziet een opgevulde reiger. Hoe jammer, zegt hij, dat ik niet zoo een langen hais heb! Wat zou ik toch lang den drank in mijn keel voelen loopen! SINT ELOOI. Sint Elooi dat is een heilige. Smt Elooi dat is de patroon der metaalbe-werkers.Sint Elooisdag, dat is dus de dag dat de metaalbewerkers zouden moeten aanzien, als een dag waarop zij niet werken moeten, om hunnen heiligen beschermer op echt christene manier te kunnen bidden, en van God zegen en welvaren over hun ambacht af te smeeken. Alzoo zou het moeten zijn. Kan het alzoo zijn? Is het nu wel alzoo? j.' Elkendeen weet dat Sint Elooisdag tegen-woordig een dag van baldadigheden en drin-ken geworden is. Bij zooverre dat Sint Elooi moest hij aldus geieefd hebben, lijk of men het thans verstaat, noôit geen Sint Elooi zou geworden zijn. Omdat het mestdag is moet men niet werken. en daarom moet irfen drinken en zwieren tegen klippen en bergen.^Dat is de manier van leute te maken. Het is een dag van verzet, zegt men, welnu dank u voor zulke verzet. Een dingen is zeker, en dat is dat die mest-dagen, juist gelijk de kermisdagen, in plaats ; van heiligdagen, duivelsdagen geworden zijn; en daarom (voorzeker met voile goedkeuring van Sint Elooi) hondermaal beter zouden afge-schaft zijn. Het is een dag van verzet; welnu zoudt gij peizen dat een werkman, die zijnen patroon-dag viert gelijk het de christene leer verstaat, en gelijk Smt Elooi het begeert, insgelijks zijn verzet niet heeft ? Is het misschien geen Sint Elooi vieren als de deftige werkman dien dag voor hem en zijne huisgenooten aanziet als eenen hoogdag? Wanneer hij 's morgends ter kerke gaat, geheel opgepint, daar mis hoort, bidt ter eere van zijnen heiligen patroon, om de moeilijkhe-den van zijnen lastigen arbeid uit liefde tôt God te verduren. Wanneer hij 's middags met vrouw en kin-ders een buitengewoon noenmaal heeft, en 's avonds zijn verzet zoekt met iets bijzonders in het huishouden te hebben. Zoudt gij peinzen dat die werkman hem min geammuseerd heeft dan met te gaan loopen zwieren ? Ja! Alzoo zou het moeten zijn, maar de tij-den zijn veranderd, men kent bijna geen verzel in het huishouden meer. De wereld (laat ons maar zeggen de duivel) heeft er eene andere mode in gebracht. Vieren op onze dagen, is voor velen niet meer mogelijk zonder zwieren, En dat het nu Patroondag of iets anders is, dai doeter niet toe. Het is een dag dat men los er vrij is, een dag dat men niet werken moet, er daarom los en losbandig moet men hem over-brengen.O schande! Alzoo van ailes, zelfs van heiligdagen, heidendagen te maken. Ja echte hei-dendagen; want gebrek aan geloof en Gods-dienst alleen kunnen een volk zooverre bren-gen en zoo laag doen vallen. Dat zijn ware herbergvruchten, dat zijn ge-volgen van het niet beperken der herbergen. Daarom bidden wij, wij die nog in Sint Elooi gelooven en betrouwen, opdat hij van God bekome : dat hij vergiffenis schenke aan dezen die zoo ellendig hunnen patroondag hebben overgebracht, en men terug moge ko-men tôt het oprecht christen vieren van Sint Elooisdag. L. G. Wat wij doen moeten. In onzen vorigen artikel hebben wij getoond, dat er tegenwoordig door de jonkheden veel meer gedronken wordt dan vroeger, en deze van langs om meer er toe genegen schijnen. Het is dus noodig, zegden wij, willen wij als drankbestrijders deugd doen aan de ont-houderszaak, en het volk van het drinken afleeren, de oorzaken op te zoeken en uit den weg te ruimen die tôt het drinken aanzetten. Als bijzonderste oorzaak wezen wij aan, dat de samenhooping der werklieden in de groote fabrieken en werkhuizen, vele gelegen-heden oplevert waardoor het volk zich tôt het drinken begeeft. Deze oorzaken of gelegenheden zijn bijzon-derlijk : Ten eersten, De werkwijze. Ten tweeden, Het slecht voorbeeld. Het zal dus goed zijn die punten eens nader te onderzoeken. Eerste punt : De werkwijze. Als gevolg der onbeperkte vrijheid welke de liberale leer der voorgaande eeuw aan allen verleend heeft, is er in het stelsel der werkwijze geene beperking meer mogelijk geweest. Aldus heeft men, immer uit op meerder winst, getracht zooveel uren daags mogelijk te doen werken. En met het opkomen der machienerij, heeft men genoodzaakt geweest, wilde men er het nut hebben, dat deze konden opleveren, grocte werkhuizen in te richten, en het werk volk meer en meer te doen bijeen komen. Deze, stukken van men-sclien kostende, vergden, om winslen te kunnen opleveren, gestadig en veel te moeten draaien; en daar er geene païen bestonden in het regelen van werkuren, was het dus hoogst voordeelig, gezien de onvermoeibaarheid der werktuigen, immer en zonder ophouden voort j te werken. Maar, om zulks te bekomen waren er natuur-| lijk mannen noodig, en men is alzoo tôt het N° 1*2. DECEMBER 1910. 18e Jaargang.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen onthoudersbond behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brugge van 1892 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes