Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1392 0
01 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Februari. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20sf23/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

J NUMMER 1 FEBRUARI 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands college te Kortif. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, aalmoezenier, C. 127. Een oproep voor ons blad! Ons biad, geachte en beminde studenten en oud-studenten, wat inoet het zijn ? Eerst en vooral, is 't geheel natuurlijk, dat zij, die weleer zoo lange jaren te zamen ter school gingen, studeerden en speelden, en zich te zamen, tôt den strijd van 't leven, — die destijds gemakkelijk scheen en vreedzaam toeloech — blijmoedig en vol betrouwen voorbereidden ; nu ook, daar ze zoo edelmoe-dig, zoo roekeloos het lastig leven aanvaard-den, en den onverwachten strijd toch strijd-vaardig begroetten, naar malkander zoeken, en de oude makkers of trouwe vrienden trachten terug te vinden. Ja, de velewegelkens van onze levensbaan zouden — hoopten we — dikwijls door el-kander kruissen, en we moesten malkaar hoe meer hoe liever ontmoeten. Voor velen onder ons greep de eerste ontmoeting plaats op een slagveld: maar hoeveel moeten ook die vertroosting derven ! En daarom, is een studentenblad noodig; om de betrekkingen tusschen oude makkers en vrienden, leeraars en leerlingen mogelijk te maken ; om veree-nigd te blijven, met hert en ziel, in 't lezen en schrijvenvan mededeelingen en opstellen; om, was het noodig, nog een steun te meer te vinden, als het, rondom ons, of binnen ons, wat te veel woelt en jaagt ! Het moet het oude leven tôt een nieuw leven herroepen, opdat het ons trooste en versterke; en 't zal tusschen ons den ijzeren liefdeband smeden, die jaren noch omstandig-heden zullen breken. Het moest er komen, zoo menig ander, en 't is er. * * * Wat meer is, ik aanzie het als een plicht — en die plicht weegt opallen—reeds van nu af, nauwkeurîg, de namen op te zoeken of te helpen opzoeken van leeraars en studenten uit ons bemind S' Amands college, die, waar ook en op welke wijze ook, daar waar hun overheid hen aanstelde, deel namen aan den reuzenstrijd, die ons een schooner en nog roemrijker Vaderland voorbereidt; een Bel-gië, zegevierend over weelde en genotzucht — macht en vuur — wan- en schanddaden, over vervolging en moord — honger en dorst — uitplunderen en doodmartelen, — een België zege en eerekroon gespannen boven Europa, op nieuwere en vastere gronden gevestigd en opgebouwd. Met welke nauwkeurigheid werd destijds, tenden het schooljaar, het «palmarès-boek» opgesteld ! Hoe graag zocht en vond men er zijn naam in, en dien van kennissen, makkers en vrienden ! Is dezelfde zorgvuldigheid hier misschien niet noodig? Mag een student of oud student zoo fier niet zijn — of beter, mag hij niet fierder zijn, — zijn naam te mogen vinden en toonen op onze oorlogslijst, dan op de eere-lijst van onze prijsuitdeelingen? Of zal die eerelijst later niet prijken boven aile eereti-tels van ons beroemd college? Ja! zonder twijfel, zullen vele van die namen, nu nauwkeurig opgezocht, eensdaags in 't steen gebeiteld, midden degroote, droo-mende, heilige gebouwen — of gespaard te-gen oorlogsverwoesting, of prachtiger nog uit het stof gerezen — een eeuwigdurend aandenken zijn aan groot eenvoudigen heldenmoeden den jongeregeslachtenstceds spreken van het werkelijk beoefenen, door

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes