Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen

458 0
11 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 11 September. Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen. Geraadpleegd op 06 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45c73/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatseri VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijrilei West, 66, Antwerpen Verplichfend technisch onderwijs voor ondersteunde werkeloozen Op Vrijdag 1 October zullen de leergangen voor het studie-jaar 1915-1916 der Nijverheidsschool te Antwerpen, heropend worden. Op den aanplakbrief welke dienen moet om de bevolking de noodige inlichtingen te verstrekken, komt onder meer het volgende voor. Zeer belangrijk berichi : Leerlingen die werke-loos zijn kunnen bij de inschrijving laten weten of ' zij dagleergangen wenschen te volgen. Deze zullen dan zoolang den oorlog duurt ingericht worden. Hebben wij de belangrijkheid van den mogelijk te treffen maatregel wel begrepen, dan zijn de Heeren Schepene van Onderwijs en Bestuurder der Nijverheidsschool van de volgende overwe-gingen uitgegaan : Eerstens : Dat waarschijnlijk de meerderheid der oud-leerlingen zich tusschen de bestendige werkeloozen bevinden, waardoor de avondlessen als van zelve^tot dagleergangen kunnen gewijzigd worden. Tweedens : (En dat schijnt mij wel de voor-naamste reden die hen tôt dit besluit deed over-hellen) dat namelijk uit de rangen der werkeloozen als gevolg zulker eenvoudige aankondiging, de jeudige elementen zich met tientallen als nieuwe leerlingen zullen aanbieden, om de eenvoudige reden dat ze nu wel un eigen bewustzijn tôt de overtuiging zullen gekomen zijn, dat er na de VREDESLUITING meer dan ooit de behoefte aan goed ondergelegde stielmannen zich zal doen gevoelen. Isde laatste veronderstelling juist, waaraan ge-zien de tijdsomstandigheden welke wij doormaken bijna niet te twijfelen valt ; zoo durf ik mij ver-stouten te zeggen, dat er weer eens in deze door onze Stedelijke overheid eenen halven maatregel .is toegepast die, zoo goed als zeker in algemeen-heid weinig vruchten afwerpen kan. Laat ons nu eens zien of deze vermoedens nu wel gegrond zijn of niet. Toen nu bijna een jaar geleden Antwerpen door de duitsche troepen bezet werd, was kort daarop het eerste werk van het gemeentebestuur : de her-opening der scholen met de daaraan gekoppelde avondkursussen voor volwassenen. Wellicht werd nimmer een schooljaar slechter bijgewoond dan dit van het jaar 1914-15. Onnoo-dig daarvan de redenen op te sommen die zijn door ieder voldoende gekend. Maar spoediger als men zelve verhoopt had, keerden de meeste vluchtelingen op aanraden der Antwerpsche Overheid weder zoo dat nog in het verloopen voorjaar het aantal gedwongene werk-loozen met duizenden was toegenomen. Van toen af bleek het reeds, dat het niet voldoende was de gevluchte arbeidersgezinnen terug binnen te halen, maar dat men buiten den te ver-leenen onderstand, (wilde men voorkomen dat menschen elken dag opnieuw doelloos langs de straten slenterden) er ook voor nuttig en aange-naam tijdverbruik diende gezorgd te worden. Met dat doel werd er toen reeds bij de bevoegde lichamen op aangedrongen de mogelijkheid in overweging te nemen : terzelfdertijd, voor de jonge werkeloozen vallende tusschen eenen te bepalen ouderdom, aan den verleenden steun vast te koppelen dat ze tevens een der ingerichte leergangen moesten volgen. Hiermede wilde de voor-stellers vooreerst voorkomen dat die jeugdige elementen niet door den verderfelijken geest der losbandigheid of luiheid zouden aangetast worden. Voor zoover ik weet, is het voorstel om reden van verschillenden aard niet in aanm'erking geno-men en bepaalde men zich opnieuw tôt de inrich-ting van zomer-avondleergangen voor verschillende levende talen, alsook bijzondere daglessen voor handelsbedienden. Geheel dat ding mag gerust als eene mislukking aanzien worden, gezien reeds lang voor de vacan-tie-dagen aanbraken, de leerlingen der Fransche leergangen, en dan nog geheel onverwacht, het bericht ontvingen dat de avondlessen tôt nader orde geschorst werden. Ongetwijfeld moet dat zich weer doen herhalen voorwat de Nijverheidsschool betreft. Het welsla-gen, in den algemeenen zin zooals wij bedoelen en dat overigens veel kwaads voorkomen kan, kan dan maar eerst gewaarborgd zijn, als het wel b of niet willen deelnemen aan de leergangen nièt s< aan den VRIJEN wil van henzelve wordt overge- laten,maar hen VERPLICHTING wordtopgelegd. n Nu het nog tijd is om een beteren weg in te C slaan, is het misschien niet van belang 'ontbloot h eens aan de Stedelijke Overheid te toonen hoe v gemakkelijk men te Brussel over de verschillende n moeilijkheden is heen geraakt om al de onder- d steunde werkeloozen te verplichten daar aan deel h te nemen. v Eenigen tijd geleden schreef de «Rotterdamsche v Courant » daaromtrent het volgende : Verplicht onderwijs voor ondersteunde werkloozen te Brussel d Aan het Belgisch Informatie-Bureau wordt uit a Brussel gemeld : b Het Brusselsche gemeentebestuur heeft, vol- d gens een uitgebreid verslag, ingediend door Cam. w Huysmans, soc. gemeenteraadslid en volksverte- genwoordiger, het verplicht technisch onderwijs B voor de ondersteunde werkloozen ingevoerd. o Dit initiatief, waarvarç de verwezenlijking voor d Brussel alleen zeer omvangrijk is, werd terstond /'/ overgenomen door het Nationaal Steuncomitee, d met het doel het verplicht technisch onderwijs, dat d een grooten invloed zal hebben op de vermeerde- z ring van de vaardigheid van den belgischen arbei- ti der en tevens het dreigend gevaar zal keeren dat beroepsbedrevenheid zou verloren gaan door lang- n durige werkloosheid, uit te breiden over het gan- v sche land. " z Als grondbeginsel van (je merkwaardige instel- z ling werd aangenomen : Aile werkloozen, man- g nen en vrouwen, van 14 tôt 40 jaar, zijn verplicht s willen zij kunnen genieten van de werkloozenon- v dersteuning, de lessen van het nieuw ingericht ti onderwijs te volgen. b Het statistisch onderzoek, dat geheel belang- j] loos door de ingénieurs aan de Belgische staats- £ spoorwegen werd ingesteld, stelde vast dat er te Brussel 57,000 werkloozen zijn, waarvan 73 pet. a aan de kleeding-, bouw-, metaal- en houtindustrie v behooren ; deze duizenden zijn volgens geslacht, ouderdom, beroep, in verschillende kategorieën ji ingedeeld ; de ongeletterden werden naar de lagere v scholen gezonden, de technisch best onderlegden /; naar de bestaande nijverheidsscholen en de over- c blijvenden, de groote meerderheid, werden naar s het nieuw ingesteld vakonderwijs verwezen. ^ Dit laatste wordt in twee talen, Nederlandsch en Fransch gegeven. Het bevat drie leergangen : a 1. beginselen der technologie of beroepsteekenen; t 2. arbeidshygiène ; 3. arbeidsrecht. De stof van c deze leergangen wordt op de meest practische | wijze behandeld. Hçt leeraarscorps voor den eersten leergang der t elementaire technologie bestaat merkwaardiger wijze uit arbeiders en patroons uit de 16 verschillende arbeidsgroepen ; op dit oogenblik zijn er reeds 400 leeraars, arbeiders — meestal werkloozen — en patroons, aangesteld. De arbeidshygiène ^ wordt onderwezen door dokters en het arbeids- ^ recht door de leden der « jonge balie ». De mede-werking van al deze elementen is volkomen belangloos. ^ Aile leergangen van eenzelfde ambacht worden in één lokaal gegeven. Deze maatregel heeft dit voordeel, dat de leeraars elkander aantreffen, eene C algemeene_pedagogische richting kunnen vaststel-len en zich zelf op de hoogte kunnen brengen van de behoeften van het vakonderwijs, en ook dat de ^ technische collecties in één lokaal vereenigd zijn. Er zijn 16 scholen ; in elke klas zitten 30 leerlingen voor leergang 1, en 60 voor leergang 2 en 3. Het hoofdbestuur bestaat uit 16 leden: 4 sche-penen, 4 gemeenteraadsleden, 4 leden van de godshuizen en 4 notabelen. Het uitvoerend comi- tee bestaat uit 5 leden, o. a. schepen Jacqmain en ^ Cam. Huysmans. Zes inspecteurs, 2 ingénieurs, 2 t dames, 1 advokaat en 1 dokter vormen het consul- tatief lichaam voor het uitvoerend comité. De c directeur van de school wordt voorgesteld door i de leeraars. Naast iederen leeraar is er iemand l aangêsteld, die moet nagaan of de werkloozen op t de lessen aanwezig zijn. r Deze instelling is in een paar weken opgericht; / ook de onderdeelen zijn praktisch geregeld. Zoo i werden b. v. de handelsbedienden in drie catego- c riën verdeeld, waarvan de derde, waartoe de meest bekwame behoorden, met de boekhouding der 16 scholen zijn belast. Het Nationaal Comité heeft nu een bestuqr be-noemd, waarvan o.m. deel uitmaken dr. Barnich, Cam. Huysmans, Jacqmain, prof. Mahain, om in heel Belgie het onderwijs voor werkloozen in te voeren. Om de onkosten van deze enorme onder-neming te dekken — er zijn op het oogenblik meer dan 700,000 ondersteunde werkloozen in België — heeft het Nationaal Comité 1.000.000 frank gegeven, waarbij de bekende philantroop Ernest Sol- vay een tweede millioen gevoegd heeft. * * * Wij wenschen voorloopig maar enkel de aan-dacht te vestigen op hetgeen voor den Belgischen arbeider en niet minder voor de geheele Belgische bevolking van het grootste nut is, en waarvan door ons Gemeentebestuur zoo weinig rekening wordt gehouden. « Dit initiatief, waarvan de verwezenlijking voor Brussel alleen zeer omvangrijk is, werd terstond overgenomen door het Nationaal Komiteit, met het doel het verplicht technisch onderwijs, dat een grooten invloed zal hebben op de vermeerdering van de vaardigheid van den Belgischen arbeider en • tevens het dreigend gevaar zal keeren dat beroepsbedrevenheid zou verloren gaan door langdurige werkeioosheid, uit te breiden over het gansche land ». Hier dient nu meen ik wel eens recht op den man af gevraagd te worden. Wat heeft het Ant-werpsch Gemeentebestuur weerhouden in de zelfde richting te handelen ? Waarom hebben zij zich niet in verbinding gesteld met het te Brussel gevormde Komiteit, dat, meenen wij, toch wel is samengesteld uit personen die er ook wat van af weten en daarbij door het «Nationaal Steun Komiteit » financieel en moreel gesteund wordt ? Of bestaat het gevaar, dat in de hier boven aange-haalde regelen voorkomt maar alleen voor de Brusselsche arbeiders ? Zoo ja ! Dan kan er in de toekomst, voorwat de verwijtingen betreft aan het adres der Antwerpsche werklieden veel voorkomen worden. Immers het is hen tôt vervelens toe naar het hoofd geslingerd geworden : Zij laten Gods water maar over Gods dijk spoelen! Zij trekken. hun dopgeld! zij krijgen hun bons voor eetwaren ! ontvangen wat kleederen! gaan dagelijks hun soep eten ! In een woord ze leven wel niet in weelde maar sterven evenmin van honger. Als het nu werkelijk met de arbeidende klasse aldus gesteld is, waarom dan lijdelijk toegeke-ken ? Waarom dan maar halve maatregelen om dit te voorkomen ? Waarom wordt er dan niet gehandeld in denzelfden zin zooals te Brussel. Daar wenschten wij wel eens een antwoord op te bekomen. G. L. Merkwaardig In het orgaan der Christene Vakvereenigingen van Oogst l.l. vinden we de opmerking dat in ons blad aangeklaagd wordt : de partijdige verhouding in sommige komiteiten en bijzonder in de buiten-gemeentens.Het blad doet zooals de dief die meeliep met de achtervolgende menigte en zelf het hardste «houdt den dief» riep. Het keert de rollen om en verwijt de Antwerpsche Steunlichamen partijdig en ten nadeele der katholieke gezindheid te zijn samengesteld.We kunnen ons aan deze opmerking aansluiten in dien zin dat we t'akkoord zijn wanneer de drie staatkundige partijen, in aile komiteiten, EVEN- VEEL vertegenwoordigers hebben. Willen we? * * * Dit pikken we er nog uit om iets verder op in te gaan : « in het bestuur van het Weldadigheids-bureel wordt geen enkele katholiek aangetroffen». Ongelukkiglijk ook geen enkele socialist! Daar-om vragen we ons het volgende af : Het Bureel van Weldadigheid verstrekt ook steun aan de behoejtigen op de bazis van het Steunkomiteit. Als dat uit eigen middelen gebeurt, hebben we niets te zeggen. Maar we veronderstellen, en meenen wel niet verkeerd te wezen, dat deze steun van het Nationaal Komiteit komt, zooals grooten-deels elke andere. Waarom is daar dan ook niet de vertegenwoor- diging volgens het standpunt van het Nationaal Komiteit toegepast? Mag het B. v. W. op dien regel uitzondering maken ? Het ware wel merkwaardig de reden te kennen van de absolute alleenheerschappij eener partij in eene instelling, wanneer de omstandigheden haar tôt plicht maakten zich te gedragen aan den regel waaraan anderen, waarover ze dan bij slot van rekening nog meester spelen wil, zich te houden hebben. Mogen we onze bevoegde kameraden opdragen daarnaar eens te visschen ? Snuffel. In de Amerikaansche winkels Van Amerikaansche winkels gesproken, er wordt ons gemeld : dat het niet ernstig is dat bij spek, reuzel of rijst telkenmale boonen moeten gekocht worden. Wat moeten de menschen met die boonen allemaal doen ? Indien ze later noodig zijn zullen ze immers wel gekocht worden ; dat de menschen van den buiten met een bewijs van ver-blijt dubbele portie van waren in Antwerpen kunnen bekomen, terwijl stadsmenschen in andere gemeenten, zelfop het Kiel niets kunnen bekomen ; dat in de Albert Grisarstraat de schaal somtijds haar vinger niet al te vertikaal in de hoogte steekt. Ter overweging gegeven aan het bevoegd komiteit. Man die Soep Konden er geene maatregelen genomen worden om de soepeters tegen de buien van het huidige natte weder te beschermen. Een paar dagen geleden zagen we op de Deurhe-plaats eene rij dier behoeftigen staan te wachten in den druipenden regen. Den vrouwen liep het water van de rokken in stralen op den grond. Daar is nochtans gemakkelijk gelegenheid om een afdak op te timmeren ! Beter ware als men er eindelijk eens kon toe besluiten de soep te laten UITHALEN. Het verne-derende ten toon staan ware al eene voldoende reden indien niei nog anderen er voor pleiten, namelijk schaamte van vele menschen om ook daar bij te staan, waardoor ze liever de buikriem nog maar wat vaster toesnoeren, de bevordering van het regelmatige gezinsleven. Het hartsterkende «samenzijn» van het gezin aan tafel is voor velen « ver leden tijd » geworden. Verder pleit nog dat vele werkenden tehuis geen soep meer kunnen koken die wat meer dan water is. Waarom zou men met de soep niet doen zoo als men met de amerikaansche winkels doet : Trachten goedkoopere soep te verkoopen, des noods aan iets meer dan den kostenden prijs, wat nog altijd goedkooper zou wezen dan te huis koken. Een brastdende kwestie Afsluiting onzer Diamantnijverheid In het voorlaatste Weekblad maakte Henri Polak bekend dat hij in een vol-gend blad op het artikel, in ons voorlaatste blad over deze kwestie verschenen, zou ingaan. Spijtig genoeg ontvangen wij nu sinds twee weken het Weekblad niet meer met de Post. Het is ons dus onmogelijk er onze leden mededeeling van te doen. Om diezelfde redenen vinden wij het best een ingezonden stuk van een onzer leden voorloopig nog niet op te nemen. Het lid in kwestie zal dat natuurlijk wel begrijpen en dat te meer daar het aan de beteekenis van zijn stuk niets kan afdoen of het wat vroeger of later verschijnt. $ :JÎ Voor wat betreft scherpere maatregelen nog tôt afsluiting die ons in het Weekblad aangekondigd waren, vinden wij nu in het Algemeen Handelsblad iets vermeld, dat wij hier laten volgen : ZATERDAG u SEPTEMBER i9i5 is,e JAARGANG nr 13

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes