Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen

690540 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Juni. Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mw28913j9d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

24 Jaargang — N' 46 5 Centiemcn het nu ni mer 7 Juni 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VARI TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden ■op aile postbureelen. Pakken an brieven moeten vrachtvry gestuurd -worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan * aijn bureel worden gezonden Aile eigendomsrechten zijn voorbehouden, en zonder toelating mag niets -uit TYBAERT worden overgenomen. TYBAERT zal over elk nieuw boek spreken waarvan hem een afdruksel gezonden wordt. Aile bijdragen blijven het eigendom van Tybaert, -en geen handschriften worden teruggeven. Verandering van adres binnen het iaar. fr. 0.25 INSCHRIJVINGEN : betaalbaar op voorhand VOOR GANSCH BELGIË : Een jaar. . Fr. 2.50 Zes maanden Fr. 1.50 VOOR HET BUITENLAND: Holland . . . (Een jaar) Gulden 2.50 Duitschland . . id. Mark 4.— Engeland ... id. Shillings 4.— Frankrijk ... id. Franks 5,— Vereen. Staten (Am). id. Dollar 1.— Braiilië ... id. Reis 2000 Argentina ... id. Piaster i.— Men kan ten allen tyde inschrijven AANKONDIGINGEN : 4« bladz. groote aank. per kleine regel Fr. 0.30 id. kleine id. id. id. .. 0.50 G-emengde berichten, i<" bladz. per regel « 1.— EEN WEEKBLAD VOOR VERSTANDIGE LIEDEN Opgesteld door zeveti Filozofen. GEMENGDE BERICHTEN Daar staat in de groote gazetten dat wij besto-len en bedrogen worden door de fabrikanten van kanons en oorlogstuig. En dat is geweten. Waarom steken ze die dieven dannietinden bak ? Ze zeggen dat de pakkemannen hun han-den ingevet worden, en dan kunnen ze de dieven niet houden, eh ? Vraagt uwe prijzeo aan E. Van Reeth, Nationalestr. 138. De koetsiers der stad zijn in den hoogsten hemel : hunnen jager is naar Londen met de Slaapmuts. Nu gaat ailes veel betcr en den dienst is volgens het règlement uitgevoerd. De vreemdelingen stonden verwonderd : zij hadden nog nooit zoo 'n modelkoetsiers gezien. Herbergiers. Wilt gij gaan vooruit, koopt dan een piano-eléktriek, merk Philipps, het zijn de beste, bij -'0= LE CLUVSE & Cic, Paardenmarkt, xo, Antwerpen. Volkstrombon is uitgeblazen ! Volkstrombon is naar de maan ! Vijf maal honderd duizend baarden Zijn in vuil papier vergaan. Wat een praehtige operatie, Wat een reuzenwerk was dat ! Maar de blaiers misten asem : En zoo viel 't ding op zijn gat. Palais d'Eté Cinéma, Carnotstraat. De nieuwste films JMiddagvertooningen voor kinderen Donderdags Zondags. Ze gaan veel winkeldochters wegdoen, in het «oldenhuis van de straat der fortuinen, en Je-saistout zegt : Dat 's goed voor mijn vriend Sus van't zuid, die doet in ailes tegenwoordig, tôt in brandhout toe, zeetem zoo. S. SOUSA-PACHTER, y8, Lange Kievitstr. 78. — Spe-■cialiteit van Diamantbewerkersgereedschappen en Car-borundumsteenen voor schijven teschuren. De Nagelbandjes zijn uit de stad geweest en Bor-reventje ook, maar niet met de vrienden, zulle. Borreventje zegt dat het Prosputteke te veel kan zagen, en oud Suske is te klein zeker ? Emiel Beukelaers, Café Carnot, 89, Carnotstraat. — Aanbevolen. Beste bieren en likeuren. Billard. 't Vijverke zijn boonen hebben niet weinig hard gewerkt ; hij kon niet mee naar Dussel-dorf... Hij hangt zijn spaarpotteken iiever er-gens anders in... heel 't jaar door. Met den 3° zal hij de nachtronde wel doen. Koopt Blumer's zeer fijne Lledjes-chocolade. De trainer sprak tôt de toekomstige voetbal-helden : gij zult u goed voorbereiden, u wel oefenen, niet drinken, niet rooken en vooral niet loopen waar het niet goed is. Dat 's theorie. Dan trok hij met zijn mannen de Canterbury binnen en stelde ze voor aan Carmen. Dat 's praktijk. En dan zijn er nog menschen die den-ken die jong plezier te doen met een stukske Kwatta !!! In denOuden Sint-Jan,Gemeentestraat,i3, bij P. Van Puyvelde, Restaurant. Aanbevolen. Goede burgerkeuken ; diners van af fr. 1.50. C\st nonkel Piet Jubelé ça avancé vitement in den Pothoek. 't Zal er spannen ! Al de f ebu-ren doen mee, en de coosel de commenal en de governement offechel. Ça sera pallatie et lulle-menatie en zabberatie. En nonkel Piet jubelé djamant ricommensé 's anderendaags. Elixir d'Anvess vôor en na het efcen, helpt de spijsvcrtcering. De Tijd van Mei is in den Meitijd verschenen. Als 't zoo blijft duren zullen we geen tijd meer verliezen met op den Tijd te wachten. SOVEREIGNSl De zaken in 't diamantvak geraken weer op hun pooten : menschen die vroeger per voituur reden, gaan nu weer te voet. Bock, Munich, Garsten, in vaten ol flesschen. — Jef Angermille, 48, Kammenstraat. De hussiers hebben gecongresseerd te Antwerpen, en ze hebben gespeecht en gebanket-teerd, en schippekenveeren gedaan... en tôt groot spijt van veel krotters is er geenen eenen verongelukt. De Foto's van het huis Verbeeck & C°, 7, Groenplaats worden door aile kunstkenners steeds zeer geprszen. De kleine Joppe zit niet liever dan in de criée, tusschen de bloemkoolen, en dan komt hij met groensel naar huis. Nergen# bâter garsten dan in de Cour de Lotidrctt Carnotstraat, 112, Antwerpen. Daar zijn duitsche pennevarkens in de stad geweest, op bezoek, en die vonden dat Antwerpen een schone Stadt was, wel de moeite waard om te annexiren. Mijn weekblad is regelmatig te bekomen bij : TE ANTWERPEN : Darlinckx, Jezusstr. 33 ; De Backer, aubetten ; De Vet-tere,Groenplaats (aubette); Dupont, Paardenmarkt, 34'; Evers, Carnotstr. 115 ; Fonteyn, Carnotstr. 31 ; Gillard, ' Pelikaanstr. ;areade) ; Gilson, Verbondstr. 112 ; Helle-bosch, Beeldekensstr. 42; Huygens, Beeldekensstr. 316 ; Joos, Dambruggestr. 286 ; Madou, Deurnestr. 15 ; Merteps, De Keyserlei, 5 ; Moorthamers, Huidevetters-£tr 57 ; M"; s, 'Htbet+' ■ Nouwsrif IL Wuei>str -w . Philips, Lozanestr. 165 ; Protin, Groote Markt, 4 ; Roelans, St-Pieterstr. ; siems, Ivatelijnevest, 3 '; Smets, Begijnenstr. 73 ; Sporen, Abdijstr. 63 ; Tempels, Han-delsstr. 3 ; Van deVelde, Middenstatie ; Van Opstraete, Nationalestr. 154 ; Van Tassel, Melkmarkt en Nationalestr. 51 ; Verbist, Lange Leemstr. 296 ; Verschueren, Brouwersvliet (aubettej ; Visscher, Brederodestr. 163 ; Wart, Lange Nieuwstr. 4; Watrin, aubetten; Wouters, Lange Leemstr. 64. TE BERCHEM : Beirens, Statiestr. 99 ; Malo, Groote Steenweg, 4. TE BORGERHOUT: Van der Maere. Prinsstr. 82 ; Watrin, Turnhoutsche baan, 43 ; Willems, Turnhoutsche baan, 315. TE MERXEM : •lanssens, Bredabaan, 4S9. TE BOOM RUMPST : Vanderlinden, gazetverkooper. TE BRUSSEL : Arts, Vlaamsche poort (aubette) ; Duyvewaerdt, Been-houwersstr. 10. TE GENT: Hoste-Steyaert, statie (aubette) ; Vermeersch, Donker-steeg, 16 ; Waldack, statie. • Verhulzingen naar vreemde landen. E. Van Reeth. De Zwansersclub doet vandaag haar eerste «sortie» naar Preude Peere ; 't zal er stuiven ; zij spreken van acht honderd deelnemers, met zotten Jef aan den kop. Inde Gelagzaal van de Vlaamsche Opéra is het altijd nog het aangenaamste van allemaal. Een goei pint door de boerinnekens voorgezet, is de beste remedie voor aile wereldsche kwalen. Houten Mie van Merxem heeft lang met nen rooien steenhouwer in een muséum gewaakt ; en de Blauw Uffra vroeg: hoe heette gij, vrouw-ke î En ze zee : Houten Mie ! Wordt den dien nu zot, hij kent me al lang van in den tijd in Merxem,! En het Boerken en den rooien steenhouwer lachten. — Aile Vlaamschgezinde dag- en 2^p*weekbladen liggen ter tafel in het QggVVLAAMSCH HUIS, De Keyserlei 2a VV Eigenaar : Gust Janssens-Janssen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door zeven filozofen behorende tot de categorie Satirische pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1890 tot 1960.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie