Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

193 0
02 november 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 02 November. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Geraadpleegd op 24 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm1588r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

- 2897 Gesetz-und Verordnungsblatt _fOr die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bczctte streken van Bclgië. ! Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaa) gouverneur ln Belgié. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussei, Leuvenschï straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad 1s in Belgié verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, iti Duitscliland en in bel onzijdige buitenland bij de Duitsche post-iantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. I)e doorloopende toe-tending van het bijblad tôt Iie1 Wet- en Verordi'ningsblad kan de voornoemde dnikkerij tegen <le aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 pfennig pet vel van îeder nummer besteld worden. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruck in der Druckerei des Gesetz- und Verordnung blattes zu Brtlssel. Lôwenerstrasse 40. [ Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutsehlam , und im neutralen Ausland durcli die deutsclien Postanstalten fur 2.00 M. vierteljahrlicli regelmàs i sig bezogen werden. Die emzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die torUaufende Zusendung de Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsbla t kann bei der genannten Druckerei gegen die an Ende jedeu Vierteljahres einzuzielienden Betruae von 4 Pfennig far ein Blatt der einzelnen Numme beantragt werden. ! ' Publié par le département poli-, tique près le gouverneur générai en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtes, rue de Lou-vain 40. „ . | On peut s'abonner au Bulletin,' en Belgique, à la susdite impri-■ merie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des portes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sepa-. rement le numéro coûte20Pfen-' nig. La susdite imprimerie se . - charge également, sur demande. 1 de l'envoi régulier de l'annexe ' au Bulletin des Lois et Arrêtas. 5 contre paiement, à la tin ao 1 chaque trimestre, de 4 Pfennig r par feuille de chaque numéro BRUSSEL 2. NOVEMBER 1916. INEALT : Dienstanweisung Uber den Gebrauch der deutschen und der vliimischen Sprache im Dienstvsrkehr der belgischen Postbehôrden (m AusfUUrungd.es Gesetzes votn 22. Mai 1878), S. 2397 — Verordnung, betr. Aenderuï'g der Verordnung, betreffend die Anzeige von Gummireifen, Altgummi, Gummiabfaijen und rvOhgummi vom 10. August 1915, S. 2902. — Verordnung, betr. Bestandserhebun#? von verbrennungsmotoren, S 2903- — Bekanntmacbung, betr. eue Abgrenzung des Bereichs der Provinzial-Ernte-Kommission ii Mons, S. 2906. — Bekanntmachung des Rektors der Universitiit Gent, betreffena aie Studenten, die far die Examina zur Erlangung der gesetzlichen akademischen Grade in der Session Oktober 1916 eingeschrieben sind, S. 2907. INEOXJD '• Dienstbevel op het gebruik van de Duitsche en de Vlaamsche taal in de dienstbetrekkingen der Belgische postoverheden (in uitvoering der wet van 22 Mie 1878, bl. 2899. - Verordening houdetide wijziying der Verordening van 10 Augustus 1915 » betreffend aangifte van rekgombanden, oudegom, gomafval en ruwe gom ». bl. 2903. Verordening betreffenti de stapelopeming van verbratadingsmotoren, bl. 2904. — Bekenmaking betreffend de grensbepaling van de omsctirijving der provinciale Oogstkommie (Provinzial-Ernte-Kommission) te Bergen, bl 2906. —Bekendmaking van den rec'tor der Hoogeschool te Gent, betreffend de studenten, die voor examens tôt het bekomen der wettelijke akademische graden, in den zittij d van Oktober 191c» ingeschreven zyn, bl. 2907. SOMMAIRE : Ordre de service relatif à l'emploi des langues allemande et flamande dan s les relations de service des autorités belges du service des postes (en exécution de la loi du 22 juin 1878), p. 2901 — Arrêté modifiant l'arrête du 10 août 1915. concernant l'obligation de déclarer les pneumatiques, le caoutchouc usagé, les déchets de caoutchou et le caoutchouc bi ut, p. 2903. — Arrêté concernant le relevé des moteurs à explosion, p. 2905.1— Avis concernant la délimitation du district de la Commission provinciale de la récolte (Provinzial-Ernte-Kommission) de Mons, p. 2906- — Avis du recteur de l'Universite de Gand, concernant les reciniendaires inscrits en vue des examens pour la collation des grades académiques légaux, pour la session d'octobre 1916, p. 2908. 1. DIENS T 1N W El S UN G uber den Gebrauch der deutsclien und der vlàmischen Sprache im Dienstverkehr der bçlgisclisn Postbehôrden (in Àusfûhrung des Gesetzes vom 22. Mai 1878). I. Vorschriften uber den Gebrauch der vlàmischen Sprache. 1. Zum vlàmischen Landesteil im Sinne dieser Dienstanweisung gehôren : a) die Provinzen Ostflandern, Westflandern, Antwerpen Limburg und von der Provinz Brabant die Kreise Briissel und Lôwen; b) in der Provinz Liïttich die Gemeinden: Attenhoven, Aubel, Elisem, Laar, Landen, Moelingen, Neerhespen, Necrlanden, Neerwinden, Overhespen, Overwinden, Remersdaal Boost-Krenwik, Rumsdorp, 's Graven-Voeren, Sint Maartens-Voeren, Sint Pieters-Voeren, Teuven, Waasmond, Wals-Hoithem, Waisbets, Wange, Wezeren; c) in der Provinz Hennegau die Gemeinden: Bever, Edingen, Everbeek, Lettelingen, Mark, Sint Pieters Kapelle. 2. An Behorden, Gemeinden oder Privatpersonen im Opérations- und Etappengebiet haben aile belgischen Postbehôrden und Postbeamten, die in dem zum Generalgouvernement gehôrenden vlàmischen Landesteil ihren Sitz haben, ausschliesslich in vlàmischer Sprache zu schreiben. 3. Die belgischen Postbehôrden und Postbeamten, deren Am sbezirk ganz oder teilweise im vlàmischen Landesteil des General-gouvernements liegt, haben in ihren Schreiben an Gemeinden und Privatpersonen in demselben Gebiete die vlàmische Sprache anzuwenden, es sei denn, dass der Empfânger um eine franzosisehe Antwort gebeten oder selbst franzosisch geschrieben hat. Befindet sich sowohl der Absender als auch der Empfânger in Gross-Briissel, so konnen die Schreiben in vlàmischer oder franzôsischer Sprache abgefasst werden ; sie miïssen vlàmisch abgefasst werden, wenn der Empfânger darum gebeten oder selbst vlnmisch geschrieben hat. Zum Bereich von Gross-Briissel rechncn die Gemeinden Anderlechl-Kuregem, Briissel, Elterbeek, Elsene, Sint Gillis, Sint Pieters Jette. Sini. Jnost-Len Noode. Koekelbersr. Laken. Sint Jans Molenbeek. Schaarbeek. Lkkel, Vorst. Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen ist Belanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. Hie tibrigen sind durcli die Gemeindebeliiirden in ortsiib-lichér Weise insbesondere an die Interessenten bekannt Su geben. De met drie sterretjes ^emerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente-overheid volgens de gebi uikelijke wijze van bekendmaken I vooral aan de belanglieb; enden medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Les autres doivent être portés à la connaissance du public et spécialement des intéressés par les administrations i communales, qui procéderont ainsi qu'elles o^t coutume de le faire. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes