Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

2722 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 12 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 11 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ff3kw58z33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

?csr Belgii § cjentienien, voor Scdsrla.tiâ S csct het aummer VIJFTIENDE JAAR Zortcfagr 12 April 1914 30, Sî-Pietarstraat, 30, Brasss! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand i m Belgits vrcchtvnj Ir. i 4,00 7,SO 4,00 Ncdcrmnd, » > 20,ÙÔ 10,50 5,50 AtuUre landen » 52,00 16,00 8t00 Ken kan mschrijven op aile postkantoren Dt intchrijvcr» vocr cen jaar ( 8 4 front), kibàtn recht op ccnc gratU boAenpreriWt en «* ftttluttretri Ktlulijitch bijvocgul van S bladt. Vlaamsche Gazet Nr. 102 Zondag 12 April 1914 30, Sî-Pietersiraat, 30, Brassa! AANKONDIGINGEN 4» Bladiijde, per kleine ret# 1 * . . tr. 0,5t I i« Blidiijde ■ . » i« Bladiijde fr. len » S.OO Reehterlijie eerheritellinren . » ï,0* fioûfdopstellor-Eigenssr : JXTIJXXJS ÏÏOSTE, BKUBBEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK BESTTJUR E1T RED A.OTI3 TELEFOOI 111 BERICHT. — Bij dit nummer van heder Zondag behoort een bijblad. Zweden en het Eussisch Gevaai Een vlugschrift van den beroemden landvorscher Sven Edin Men kcut dien om zijn chdverschu cfclkeni tooh ten door ThrJbet beroemdlen landivorsabe Sven H edin, die zicih ir* zijn vadenland, sind !N<x>r\Vegen zich) in 1905 van Zweden afsCheid d'e, voora,L met pcilitiieik intàati. 1 wee jaar g.e •ledlen, rich-tte hij tôt het Zweedlscîhie1 volk zijo «ersteni verwittigingsbrief om dit tôt verster iking dieu verdedigingsmiddieleni van het lant aan te aetten. ' . Tijdens de laatstè maanden heeft 'hiiji, u de ;hoofdstad eni irn veie pilaàtséni varii he rçjjki in valta^rgadieriiiigeiii gesproken ove wat hem zoo nauw. aan t harte ligt: namelij1 een d'oor langer en oefentijd wél geschoold! ei slagvaardig opgjeleid' leger, een sterkel vJpo ~,^en eeni uitstekende k.uiytverdediging ; in eei wSocdi over eetn klœke uitrusting van het Jaiu tegen <hec uit 't Oosten gedivrig dtfeijgéndi gevaar. Aan (hem is het grootendeels te dan ke.ru diàtTde! bcerenoptocht naar Stockhoiln zui'ik een grootèn oamvang genomem heeft. D liât d'e konirnkilijte rede oritstane inlandselh poliitpke krisis, 't aftreden van het' Sabine Staaff en de opkomst van het ministerie Han markjold, evenais d'e ontbâ.nding, van het pai damant Jiggem nioig, in iedfersl igehieugeni, tei wijil die verkieizingen dier iaatste dagen geen. 21ns voor de. verdedigingspolitiek noodlotti zijn gjewôeist: Vôor deze verkiezingen (had Sven Hediii een op> miLlioenen exeinipilaren gedrukte ^ b'i'c chuuir van 80 b.ladzijden d'cen verspareidier konservatief vlûigschirift waardoor hij voopi op de geesten inwerkte dooir '3en vefgelijkiai te m'aiken tuisschsn d'e Gjebeuirtenissen va 1808, wellce voor* Zweden 't verlies va.n'Fii Oand tôt gjevolg haddleh, en de 'hedendlaagr>nh toestanden, weifce met een even zwaar veiilie zoudJen kumnen eindiigen. Sven Hèdin's tweede veruiittiging aan he Zweed^che voik djofelt d'us \"oo<i1a'll op he « Russiiche geraar». *** Siind's Peter-de-Grootei flieeft Rusland! d follikken naa,r 't Westen ge.richt _en rulkte ^ op af om aan een wereldz.ee een ijsvrfje have te bekomen. « De uitvaa.rt'straten voor diie reusachtin vastekndma^a — schrijft Sven Hedin — \vi zen n»aaT deh' Stillen O ce aan, den Perziscilic Zcebotyorn., dfcn Bosfoirus en de:i No-'>rdl-A' lantischien Oceaan. Memgmaâl gvjjeur"^ iv Rnssisoh vooruiêruikken op zeer snelle wijz< dan weer heeU kalmipjes en bezadigd. De laa. sto geweldig doorgedreven poiging^n Jig'ge nog in ieder's giediengen en eundligden met c nederlagen in Mant'sjoerijn zoodat die Stil Oceaan voorloopig buiten reloening is gjebl ven en naar de andere begluurde streike wordrt uitgekoken. a Van de Perzdsche golf en déni Boston kan voarlooping geen spraak 2Îjn, dlaar de d'oor andiere Grootraogendiheden woirden a pesloten geihouden. Dientonge^'oilg1. kijikt Ru landl aairihoudend uit' naar den Atlantiscih< Oceaair», en d(e weg d'aavheen leidlt over ( Skandînaafsclhe scihiereSimdien ». Daarop treedt Sven Hiedin in omstonda: bijzondterhedien over 't Russiscbe gevaair, or dat Zwed'en de aanistaande' toekamstplanni van zijn machtigen nabuur in den weg staa Voorloopig zajB d'e Rus geduld uitoefençn, t de tijd1 rijp is «n de oimstandiigheden zich gri stig voordtoen. Tbans bestudeart hij de bi nenlandscihe to95ta.nden van iitet landi, om- d 21e tôt eigeii' vooirdeel uit te batsn> en trac oneenigheid oix.ler de versohililenide pairtij te verwekken. Om dan verder een voorbeeld aan te baie ihoe Rusland1 te-wienk gaa.t, wijst Svera Hec naar bet verîed'en terug en toont aan hoe Russische diplomatie tussohen den vrede v Nystadi en 't jaair 1808 er mstaloos na streefde Finland van Zweden te sdheiden. 1 Russische gczanr te Stockholm streefde erikol naar « de Koningsmacht » te vôtzwe ken. In die machtelooaheid van het koedi dora lag en ligt nog beden de gromdslag v Ru&land/s invloed. Door middel vao zijo go wist de Rus eerst op de hoogte te gerak van de legeTtoisstand'an, de Jilracht deji v sterkingen, van de verdedigi.ngswferken< < in Firiland) waren oitgelvoieird gieworden, over welke sieildbiroinitem de Zwe^ed bescihiiik Verder vêracleikt dte itandTOrscher de Z\ dent, tbans 100 jaar na t verlies van Finlai Lapîand met zijn ertsrijfc, woudien en wat vallen niet op bet spel te zetten en «egen R siscihe overhoersching te vrijwaien. *** In zijn vlugscbirift wijdt Sven Hedin vert een betangrijk ihoofdstuk aan de buitenia, Bche politiek en dwet eenigerwijze die noot kelïjikbeia Van een bondgenoiotschlap r Duitscblland uitsdbijnen. « De daghladen dter « Triple Entrent ((Russ|isohb, EngeJscba en F'ramsohe) will ons bed\ve,lmen, wanneer ze scbr.ijven <,een gevaair otis wettkelijk zoo bedreigenj. Zweedscbe d'emagogien luisteren naar die t verklaniken. zooats cens ten tijde van Gur,t III. Zij vindlen dlaairiin een steunpunt v Imin wearfetand aan die verdiedliginigsfKiliti - betalen zelfs vreemde dagbladfen om den \ 'hun plannen passeinden toon aan te slaar « De Franscibei bladen p>rateo de Ru< na. Engelfeche bîaden schrijiven; in dSen en vleien Zweden met ans vooi' te liegen onze beia.ngeis Engeland nauw aan t harte -rem. Onze eigfene gesc:Hed'enis leetrt ons 1 gendleel wat Engetechc beloften waardl î Tuirkije, Ciffina, Zuict-Afrika en andere den ihebben dit eveneens ondlervomden. een weenloozei springt die Bngelschiman iv.< dte hres en een Russisobe invall oq> t Se naifsche 't sdhcereijantî kan gemakkelij'k een Engslsohen vergezeid gaan. Bovent daar be^taat nog iets: en wel vergoedln Daairvan getuigt b. v. het versehijnen Engelschis vloot op het Turksahe ei Chvprus, op het oagiemblik dat de Russu adelaars Konstantinopel. bedreigden en nest bouwden aan da klippen txjjl Kais, sJeutel tôt Klein-Azië en 't uitgangspunt- 1 igewichtige militaire wegen naar het d'à] van den Eiii'phratus ». ! Verder ibe.=ft Sven Iicdin het ©vsr de Rus-1 sisebe d;ru)kpiers die op dezelt'de wij'zte spreakt al s in 1808, kort vôôr den ooçiog, toea, zij in Zweden aanhoudend' een p'artiji, die oip dfen Koning verbitterdi was, wist te cnderho'uden. Die drukpers besohuildiigt Zweden van over- de drevea miiitarisme, juist wanoeer de Rus zielf Bt zijn leger op vrediesvoet met een derde ver- ^ sterKt en va;it Wasa tôt Odessa: aan de West-gienœin, bijz/ondlér buitengewone versterian- do gen beeft uitgevoerd'. dc « Enkel blinden en dûoven begrijipen met ^ wat dit beteèkient », z:gt Hedin, welke dlaar- ju na over de biaden van den Diriebond handelt m en sehrijft : , a In die Duitsciho ©n Oostenirijikscbe dagbla-ï den verïangt mua integehdeei een ste.rk Zwe- je ^ dèn. is men verheugd over die Zweedsche ver- to dedliigingsb'eweging, spreekt men over de noodlzafelelijkheid met Germania samen te ^ ? gaan, dooh <fost tevens uitschijnen niet gs- d, neigd te zijn de verantwooide'.ijiAÎheid van een ontwiapend en machteioo's Zweden op zich le vi , nemen ». j, « Rur»!and, zegjt de lands'turscher verdler, d( wil integer.deal een machteloo;s en ver'.tundl al J Zweden." De Drwbonà aaoziet een wel verde- n ! digd Zweden alî een versterking van Duatsclv g< land's maeht, én om di.n;wï'!e als hoogst wen1-scheilijk. Voor den Driebond beteetent onze t Sitaitkifei \e)me krachtsaaJisluititig langia IGler- e( maaniseibe zijde, feît dlat bij, een aaostaandten à, oorfog een fallîlb^r worden kan, w'aarmede af li-r tte rekencn valt. Want of nu Zweden aan den S 51 stnijicî oniiniddeillijik dieelneeimt of nttet, zoo v lioudit het steeds een groot deeli der Russi- <i. sche strijdKrachten oip. 'c a. Ik 'heb reeds geziegd, besluit hij, dat Rus-'] landi over ons been wil naar de Westwereld'-T zee. Daarmedie weten wij wat ons te^ doen 3 valt ein b'iijft oins geen ikteius. Wie zich in 1 sdbaap verandert, woirdt door den wolf wer-_ slorjden l » pict Van Assche. " ' NÏ^ERLAND j t & ' Dood van baron SchimmclpenninD:: ]( Den Iîaag, 11 April. — Baron Schimmolpen- , ninck van (1er Oyo, vooriiittoir d©r Eç>'-stç Iva-e mer, is overleden. Ziju toestand "\vas sedert ver-r scheitlene dagen aorgelijk. De overleden© béni hoorde tôt de anti-révolutionnaire partij. D9 krijgsÊucht in lndië Versoheidene leden van de onderoffieieren-^ vereeniging <c 0ns .vller 13-olang », aifdeeiing ba-j" latio-a, werden reeds gestraft om in een maand-n bla<î hunne meening over beroepskwesties te hebben geschreven. In verband daarmee be- ï , .>m n ! ^_von-^;foi « de_la;>tste ver^ndenng do g ^11 oodzakelijikhekl om een verantv.-oor<ieUi]K op- ] steller aan de vereeniging te 10 'binden. s t- Om deze woorde-n, en om mets and ers, is straf n opgelegd, namelijk 8 da.gen kainerarresrt. Dcor een molen viok getiood ( C Het zevenjarig doohtertje van den landarbei- c •0 der Vanden Anker, to Grave, is daar Donder- -3- namiddas door een molenwiek gedood. w AtJtomobieîdisfstal te Rotterdam i In den naelit- van Woensdag op Donderdag werd uit een bergplaats te Rotterdam een auto-19 mobiel gestolen. De auto werd 's anderenda^ags -e terug^evonden op een boerenerf te Gouwsluis f- bij AÎfen aan den Rijn, waar de dieven haar e wegens het springen van een band in den steek hadden gelaten. De daders, de gewezen auto-'n voerder van den e:genaar en een hovemers-le knecht uit Boskoop, werden gisteren aangehou- ( den. Zij bekenden met de gestolen auto langs ; n» Leiden. Amsterdam en Utrecht to hebben gere- ] ^ <^en. ^ ^ ^ ^ g ^ " LMTITSCHLAND f V1ER GEDENKTEEKENS n" TE BERLIJK BESCHADIGD Iv De ondervraging van don aangehoudene e" Berlijn, 10 April. — De vermoedelijke dader ht der vandalendaad, gepleegd tegen vier der ?n monumenten der Zegelaan, te Berlijn, werd ondervraagd. Hij zel Antoon Astier te zijn, ge-n> boren te Vitry op 20 Juni 1873 en gepensioneerd geneesheer te wezen. j" Uit zijn ondervraging blijlit dat hij in den geest gekrenkt moet zijn. Al glimlachend be-ln weerde hij een schilderij van Raphaël te be-a,r zitten en die -oor 4 millioen te willen ver-3e koopen. Hij vroeg ook of er reehters te Berlijn er waren. Hij verbleef reeds maanden te Berlijn .k- en 't geld dat men hem uit het Franseh ge-zantschap bezorgde om terug te keeren, ver-aj, spilde hij telkens. Hij ging niettemin tôt geen u(j bekentenis over. 2 nF. rfrriirtrnSn in epirus o>C>I ;t in Majoor Snellen van Vollenhoven ndi- van Zooals gemeld, is de Albaneesche rijkswach i-, bij Koritza door de Epirotische Heilige Scharei ' aangevallen en naar het heet uit de stad ver =\n' dreven. ae De bevelvoerende Albaneesche officier, ni llandl Tsjederlandsdhe majoor Snellen van Vollenlio sche verli werd daarbij gewond. Thans is hij even hiun wel in zooverre hersteld, dat hij het komman diien do zijner gendarmerietroepen weer heeft kur voor nen hervatten. FRANKRIJK DE BENDE DER ZWARTE MASKERS Twintig aanhoudingén Koeaan, 11 April. — Eene bende misdadigore or euveldaden enkel kunnen vergelclten wor n met deze der gebroedeis Pollet, der bend< innot-Garnir, enz., werd te Boeaan aangehou n. Twintig schelmen ziitten. reeds acliter slot idere aanhoudingén Avorden nog verwaoht. Pas is het onderzoek ingesteld of vijftien mis den : moorden, inbraken en dieffetallen wer n door de sclieJmen bekend. De behde vas bekend onder den naam vai Bendo der Zwarxe Maskers ». Zij pleogdei :n niisdaden steeds, 't gelaat met een zwar îsker bedekt. De kapitein der bende was ze re Bucamp, welke op ziju medoplichtigen eei ooten invlood uitoefende. Hij zcif leidde d vaarlijlîste ondernem;ngen. Onder de verbe •s der bende treft 3fèn perso nen aan, welk t welgestelde familiën toeliooren. Buoamp en zijne bende handelden bi] voor ur 's naclits, en op den buiten. Zij oronge" afgelegen hoeven of in buizen, die zij wastei ,or "een enkel persoon te zijn betrokken. Op 9 Januari 1911 vermoordden zij te Henon lie den grijsaard Piél en stalen te zijnen 000 frank; op 17 Jan. 1912 sloegen zij te Si tan du Cordonnay den landbouwer Delaban »cd en plunderden zijn huis. Onmogejijk is lie hun niisdaden op te sommen ; zij zijn te ta. ik : uur aan uur bekent deze of gene der aar houdenen nog andere wanbedrijven. Een Belg mede aan 't taoofd der bende Een Belg, zekere H. Van Steenkiste, welk oh bij Toerkonje verscbolen hield, werd e>vea ins aangehou den. Hij stond mede aan t liooi >r bandïëten. Op het punt te worden aangi nid™, Il ad do misdadiger zijn huis in bran •stoken, om al de voorwerpen, die noodlotti >or hem lconden 7-ijn, te vermelen. Daarn uchtte hij in België, kram eoliter opnieu ï grens over, werd een dezer dagen te Wattr-s aangehouden en naar Rocaan gebracht. ITALIE [>e slachtoffers van het cntplofte luohtschii Londen, 11 April. — Voleens de Iaatste ti ingen bedraagt het aanta.l_ slachtofters di Cita è Milàno » vijf-en-tachtig. Dertig dez< :jn vrouwen en kinderen. Een der gekw< ;en is gestorven, en twee andere verkeew 1 hopel'oo?.en toe&tand. Een zeker aantal g wetsten zullen het gebroik der oogen ve eizen. SERVIE - -—X Voor de Invalieden uit den laatsten oorlog Belgrado, 11 April. — De Skoepsjtina he( iet wetsontwrp tôt het verleenen van stei an de mvalieden uit do Balkanoorlogen i et wetsontwerp°ïôi aiï fié uïgai atie der hoogere krijgssehool goedgekeurd Tegen de invallen van Albaneesche bendeti Saloniki, 11 April. - Aile Serviérs, Griek n Israëlieten beneden de 32 jaar zijn in treek van Monastir gemobiiiseerd, om de Si 'isch-Albaneesche grens tegen de benden Alt leesehe komitadzji's te verdedigen. SFANJE Genade voor ter dood veroordeeJden Madrid, 11 April. — Naar aanleiding v 3-oeden Vrijdag heeft koning Alfons genado v eend aan aeht terdoodiveroordeelden : ze\ mrgers en een soldaat. AMERIKA <ro» DE GEBEURTEN1SSEN IN MEXIKO Noord-Amerikaansone matrozen aangehout MeSiko, 11 April. — Eene afdeefolg val» Amerili-aanselie vloot solda ten, d:::' te Ta.mx tvaren aan wal gegaan om .proviand en ohe, w len dloor de ^egeeringstroopen in hechten-'s nomen. De sdhouit bij nacht Mayo teekende delijk bij de overlieid1 verzet aan en de mal zon weirden in vTijheid gesteld. De Amerika sche sebout bij nacht eiseshte daar en bo ven \ antschuldigingen binnen de 24 uren en een gr aan de Storrenvîag. Generaal Huerta clruk'te openbaarlijk zi veaontwaardîging uit over do handelwijze ner troepon en verklaarde dat een officier w gestraft. » Een Stoomtrawler gewapenderha overvallen aan de IJslandsche K GEWELDPLEGING OP DUITSCHE VISSCH1 Cuxhaven, 11 April. — Door vissohers is het nieuws aangebracht. dat nabij Porth aan de Yslandsche ltuet, de stoointrowler . gemeister Miekeberg die nabij een Fransoi een Duitsehen en een Engelschen stoo vtschte, plotfe werd overvallen door een g< pende groep van ^5 man, aangekomen boord van een autojacht. De kapitein var Duitsche boot werd vastgegrepen en o Spten. De bemanning werd bedreigd geweren en revolvers, zoo zij du roeren De eerete maehinist, die kapitein Wilde ter hulp komen werd ir lijks vastgegreipen. Er werd nog verster gehaald door de Yslanders, die ook den bv meesrer van de plaate meebraehten en schip in een der haveins van de 'vestmane den aan de ketting legden. De ltapitein \ veroordeeid tôt 1,235 kronen bofcte en bc werd gelegd op de vischnetten en op de brengst der vangst. De reden zou zijn dat de hurgcmeisler kebera in verboden wateren zou gevischt ben. Het Nut der Draadîooze Telegr EEN VOORTVLUCHTIGE NOTAFîîS IN ZEE AANGEHOU Wij hebben gisteren de veroordeelin? meild van den notaris Grégoire, van He-die de uUspraak van het bsroepshof te n:-et had afgewacht en met de nevelkar i vertrokken. i Hij was ingesch-eept aan boord van • postboot Oostende-Do ver, ho pend Engela bere'iken, maar, naar hij m>eende, gv^en : ; regel van urtlevering hem kon treffen. Dank aan de draadîooze tel.sigTafie. - men hem aanhouden in zee, Hij werd - een stoomboot terug naar Oostende gel" u P.n v-^rvolgens opgesloten in de gevange Lui"k. iTaaltoestanden bij het Leger DE VOORSTELLING VAN DE BEV0RDERDE OFF1C1EREN AAN DE TROEPEN. — HOE ONZE TAAL MISKEND WORDT. — DE BOE-; KER1J VAN HET MINISTERIE VAN OORLOG. ! i Verleden Woensdlag had ter gelegenheid . van 's komings verjaaidag in aile gamizoen-steden een troepenschouwing plaats. In de versohillende regimenten hebben de korpsoversten van deze geiegenheid gebruik i gemaak'i om de op 26 Maart 1.1. bevorderde 1 officieVen aan de troepen voor te stellen b Naar men ons uit Gent sahrijft, geschiedde [ ailes eens te meer uitsluitend in 't Fransoh. 3 Met luider stemme sprak de korpsoverste - < Vous reconnaîtrez comme major monsieur 3 A., ici présent, et vous lui obéirez... » («Gij zult den heer A., hier tegenwoordig, als ma-1 joor erkennen en hem g]ehoorzamen). 1 Voor de VJaamsche sioldaten werd nTets gezegd. Van welke waarde is zulke vooiîtel-t ling dan voor hen, die er niet eens dte betee - kenis van begrijpen? e Toen deze pilecbtigheiid afgeloopon w.is, sprak de kolonel nogmaals tôt de manschav-pen en zeide hun hoe geikikkig hij was va'.^ den generaal de uitdrukking zijner voile te vredenbeid te bebben ontvangen voor de wij-e ze waarop zij zich bij de troepenschouwing 1- hadden gedragan... à Doch dit ailes -was natuurlijk weer uitsilui-Jj tend in 't Franseh... « Roimpez vos rangs » kloïiik het daarop en a daarmee was het gedaan. nr 1 Wij vragen het in gemeede : Hoe lang za:l onze taal nog zoo schiandelijk miskend wor-. den? Hoe lang zal de wet op bet gebruik der \ talen bij het leger nog zoo scbaaimteloos ver-! kracbt worden ? I En aan de Vlaamsche volksvertegenwoordi-gers, die er de bespottelijike miilitaite taalwet '■ doonhielpen, vragén wij : Is het zoo dat men die wet naleeft? Is het niet uw plicht, gij die >,r deze wet liielpt stem m en, er over te waken t- dat men haar niet als doodie letter behandelt. n Of moèten wij waahten tôt de soJdaten, even-e- a!s de Vlaamsche burgerwacihten, zelf de stem r" verheffen om hun taalrecht te doen eerbiedi-Igen? _ - Van hce weinig tel onze taal in het ministe-i rie van oorlog is kan blijken uit den toestanc ' in de boekerij aldaar: ! In Maart J.l. werden daar aangekocht: Fransche weiikten: 40, voor 223 fr. :ft Itahaansche id. 7, voor 21 fr. Duitsche id. io, voor 79 fr. |n BelgisJ^e id. 11, jWîQr^.i.r^ 10 werken wer den kosteloos toegezonden. Nederlandsche werken; 5, voor 23 fr. m Oostenrijk id. 2, voor 15 fr. Je Engelsche id. 1, wor 10 fr. ir* Spaansohe id. 1, (gift). a_ Voegen wij daarbij dat het bij uàtzonderini ! is dat eens 5 Nederland'sche werken zijn aan gekoaht. | Wanneer men daar tegenover de 40 Frar sche werken voor 223 fit stelit, dan moe men wel erkennen dat de h. Henderickx ge Jijk had toen hij klaagde over de onbegrijp? lijke bevoorrechting van de Franscihe milita: Br. re literatuur in ons le"ger. en - j 4NTWERPSCP KROiNIJK ! Van onzen berichlaever : Onze Vlaamsche Opéra. len Voor eenige dagen vroegen wij, of men de 1 tijd niet gekomen achtte, om onze Vlaamscl i Opéra, die nu reeds meer dan 20 jaren bestaa pr. en zulke uitstekende blijken van leefkracht c cre_ knn^tstrekking heeft gedeverd, « Koninklijk jv,. te doen noeinen. Wij weten zeer goed, dat de Vlaaimsche Op „n" ra elaarom niet beter of niet sleebter wezen z< en dat in den grond er niets zou aan verand ren, dooh wij vinden, ten eerste, dat zij zich d wel waardig heeft gemaakt, en ten tweede, d ■ men liaar dan op gelijken voet stellen zou m onze twee andere stedelijke officieeJe sdhou' p,yj burgen. Het moet den vreemdeling haar voor mind doen aanzipn, dat zij ftlûeen van onze di schouwburgen niet koninklijk is. Met haar dezen bijgevoegden eeretitel schenken, zou er een einde komen aan het bb nr! fen van zekere bladen, die, wanneer zij ov den Franschen Sdhouwburg spreken, altijd vo ■ a» den dag komen met hunnen Royal of m notre première scène. Dat kan zoo geweest zijn, maar... die t.ijd ïRS nu voorbij. lier Reeds lang bekend. ind, Op de met nicuwsgierigheid vevwachte n 3ur- ziekfestivals, die in Mei in de feestzaal van d ren, Dierentuin zullen plaats hebben, zal mevr. A mer ce Guszalewicz zich laten hooren, die in al iwa- bladen aangekondigd wordt als een des be: aan kunstzangeressen van dezen tijd. : de Mevr. Guszalewicz is, voor ons Vlaam?ch ] pge- b-liefk van Antwerpen, geen. onbekende, w£ met eenige jaren geleden trad zij in twee verloon rfde gen onzer Vlaamsche Opéra op, zoo wij ons 11 den vergissen in de titelrol van « Fidelio » en âge- « Loliengi-in », en behaalde grooten bij'val. <ing Twee jaar geleden zagen wij liaar in den 0 rge- rasohouwburg te Keulen de roi van Santu: het vertolken in « Cavalleria Rusticana », r lan- schitterend talent. verd Haar wacht in Mei, dat is zeker, een gxo slag bij val. op- >— BRIF LIT m heb- Vcm onzen mcdcuierlccT : Een Lijst der Ki-jsten-Domokralen. De iïristen-demokraten van Met arrondi af!8 ment Gent-Eeidoo hebben, naar we vernen besloten in de aanstaande wetgevende kie gen met een Vlaamscihgezinde lijst mede te s dem. De h. Alitons Sevens ils deze lijst nFM Vlaamschgeizinde hijgetreden en zal er tweede kandidaat op plaats nemen. ge- De samenstellinig dezer lijst zal dan zijn •Stal volgt ■ 1. Dr Doussy, krist. dem., Kortri. 1 uili 2 Allons Sevens, Vlaamsohgezinde .katho ™-, Gent; 3. Buyse, krist. dem., Oost-Eeikùoo ; 4 Vers'.uys, krist. dem., Everg"hem. eene Het Tienjarig be3taan van de Lib. Wijk der Plezante VCît. naat- , , ,, ,,, Het is heden Zondagavond, dat de Lib< Unn Wijkctab der Plezante Vest, zJja tienjarig „staan vfert met een banket dat om 6 mu , : pl.aatshelbben i.n de zaal van den Lanrentsk raciit jvrijheMsliefde». De p.leohtige vaandelovei lis te diging zal eveneens te dezer gelegeniheid p hebben. . Senator Sam Wiener vsrongelukt De auto van den h. Wiener door een tram aangereden- — Dood van het slachtoffer. — Het rechterlijk onderzoek DE VERBRIJZELDE AUTO VAN DEN H. WIENER i Rond êlf uur, Vrijdagavond, dan wan Brussel ter gelegenheid van het Goeden dagfeest nog vol lev^n en bewegiing was, > een smartelijk nieiuws vernomen. Senator Sam Wiener, zegde men, had dood gevonden in een aulo-ongeluk. Het was, helaas, maar al te waar. Moe het ongeluk gebeurde Kwart vôôr tien uur ltwam een pracl auto in de Wetstraat aangereden. Daarii vond zich de lv. senator Wiener, die te Bi voorde bij zijn broeder het avondmaal gaan nemen en naar zijn hôtel op de Ste kundeilaan weerkeerde De a.uto we.rd gevoérd door den geJ-Jaak Smeets, een zeer voorzichtig man ] , tans, doch, zooals het blijken zal, vas 1 ongeluk onve.rmôjdelijk. Het rijtuig reed met gemiddedde s.ie de Wetstraai op, wanneer de voerder voor 2>ieh een handlliar bemerMe, die verlich't was. De kar was geladen met den liijnwaad en belette den autiovoerd zien wat er verder op in de straat gebe 5?îf .uôn en een vrouw stonden b" de' kar Een aanbotsing wiîlende vermijden de voerder Smeets een ruk aan het stm en sloot den rem. Doch het voertuig gle de steenen u:t, draaide op zijn kop en 1 De h. Sam Wiener n * Juiist op diift oogenblik Irwam in voile de tram 25 Benrs-Verjaringspark aan, ^ Jaak Smeets had de tram zien nader^n he/t was niet meer mogelijk een botsing ti mijden. De sehiok was dan ook buitei'g it geweldig. De auto, in het medden çévat et leitterlijk ingebeuM en tegen een gw v- het hiuis n. 134 gesliingerd. Daar de auto geopend was, werd « er Wiener uit de zitplaats geworpen, t-?rv voerder Smeets door 1 voo-rbijgairiers verbrijzelde stuk'ken van het rijtuig ±_ ge.trokken. e~ Jaak Smeeits bleef, als bij mir ik .1, or deerd. et De senator was dood •s Door de schok tegen den muur van h geslingeixl, bleef de h. Wiener be-ivu l'iggen. Hiij gaf geen teeken van le vr n Voorbij gang ers namen hem op en d lU_ hem in het huis van dokter Hotlet, oi ge stappen verder woont. J:1- De arts stelde vast dat aile leven c'e iQ houden had, doch de senator scheen £ ( e iamd. Hij moest door eene hersenb m- ten gevolge van den scliok getroffen z nt geneesheeren Huan en Verhoeven, d in- gelijks in de nabijheid waren, kwaine iet nen koliega bijstaan. De tanden van < in nator werden verbrijze'd en bloed 1 mond en ooren, zoodat de botsing teg Pe" muur geweldig moet geweest zijn. De ,jZ+ traehtten de levensgeeste.n op te wekto 1 inspuit.ing van kafeïne in afwacMi _, lieelmeester Verhoogen, dien men o had. zou aan komen. Warmeer Dr Ve: in het huis van Dr Hottet kwam, wa Wiener overleden. Overbrenging van het lijk Men had inmiddels de famille van Wiener op de hoogte der gebeurtenis Zijn broeder Eduaixl en zijn neef 5se- Wiener sne^lden toe, doch de andere icn, leden beivinden zich aan het strand te zif!" en op de Zoute. Zij vemamen eerst Z mongen h-et droeve nieuws. Rond 1 uur 's nacht s werd het lijk senator overgebracht naar zijne wonii als renkundelaan, waar zicJi ndemand ik ; gezin bevond, daar de senator Zatei liek, gen met d^ezelfde auto, waar in hij d • G. vond, zijn zoon Françis en zijne do hunne villa te Knocke moest gaan ;lub gen Het rechterlijk onderzoek :r^'le Het pariket is op de plaats van het ' ej afgestapt te 10 1/2 uur. De officier va Stiévenart, dde het eerste onderzoek iian- «r-esteld, vergezelde de magistraten, ? Laata Raquez en onde.rzoeksrechteir De > scheidene getuigen werden onderhoo aeer ; poLi.tiekantoor der Zrwijgerstraat, en uix liunne ^rij- i verklaringen bleek dat feii.telijk niemand kan verd aansprakelljk gestetld worden voor het ongeluk.den De handkar was verlieht langs voren, doch de geleider Smeets kon het licht van de plaats waar hij zich bevond, niet bemerken. Jaali Smeets was op heit oogenblii'k der botsing niet meer meester van zijn rijtAjiig en kon niets itige loen om het ongeval te vermijden. Anderzijds i be- kon den wat/tman van de tram niets ten laste )so'n- gelegd wo'rdjen, daar de auto plots voor de was tram is komen staan. d'en- Alleen de man en de vrouw, diie de stootkar voerden, zouden verantwoo rdelii j k kunnen ge-ïider &teld worden, doch het kleine lichtje dat voor-ioejr aan de kar brandde,- schijnt le voldoen aan het de politieverordening. Heit panket heeft de verbrijzelde auto en het Ihoid tramrijtulg, dat insgelijks zwaar beschudigd plots werd, doen "ter zijde stellen. ïlUt rrir'Ji1" Senator Sam Wiener ir te iirde De overleden senator was 63 jaar oud en frejioot een bloeiende gezondheid. Hij was -een "pal z^aarlijvïg man, gefoouwd om honderd jaar irri-d tô lwen- û{.: Zoon van den vermaarden penningsnijder 'vr;lTn Leopold Wiener, die ook de eerste postzegels ■-laat- in B&L®ië €lts,te- nam hij vi'oeg aan het poli-tieke leven deel. Hij zetelde van 1884 tôt 19C0 in den provincieraad van Brabant, waar hij een voorname plaats bekleedde en werd daar-na naar den Senaat gestuurd, waar zijne wel-sprekendiheid en zijn talent als rechtskundige hem weldira op den voorgrond deden treden. Sedert den dood van senator Dupont, was hij het, die de le-idiing der linkerzijde van den Senaat opnam en uit haar naam sprak. De h. Sam Wiener maakte deel uit van den , hoogeren raad van Kon go en werd met het \ bijzonder vertrouwen van Leopold II vereerd, \\\ wiens rechitskundig raadsman en advokaat AU) hij overigens is geweest gedurende lange ja-% ren- ,rr/< h. Wiener werd herhaalde malen door ifj). Leopold II met zeer kiesche zendingen belast, 'J// j namelijk wanneer het betrof de zaken van v/y prinses Louisa te regelen en trad in België ^ op als de advokaat van vreemde prinsen en prinsessen. Zijn roi, zoo in het parlement, als in de balle, zal niet onopgemerkt voorbijgaan. vaart Ti.j<îens de bespreking van de wet op het :erold. gebruik van het Nederlandsch' in strafzaken, , doch nam de h. Wiener een houdring aan, welke le ve.r- een geweildig verzeit van het Vlaamsche volk ewoon uitlokte. Gedurende de Iaatste jaren was hij, werd wat de Vlaamsche krwestie betreft, tôt betere d van gevoe-lens gelvomen, en nog onlangs onder-steunde hij den h. Van Peborgihj in den Se-enator naat, toen deze Iaatste vroeg dia-t ook de Ne-;ijl de derJands-che tekst van het verslag ove® het jit à? schoo 1 w et so ntwerp tijdlg zou gedrukt wor-werd den. De plaatsvervanger van den h. Wiener in orsge- den Senaat i.s de h. advokaat Hubert Brunard. Denkelijk zal de h. Brunard in de zitting van Woensdag a an geste! d worden. ' 1,'UJ® Verklaring van tien awtovoerder steioos meer. Weenend, verklea^rde de autovoerder Smeets roegen het volgende over het ongeval, dat hij een e ^eni- waar noodlot noemt : « Sedert 14 jaar, voer ik autos. Sedert 6 jaar, t ben ik in dienst van den h. Wiener. Hij " Pto ' had in mij een volledig vertrouwen. ls vef" » Nooit had il\ het minete ongeval. Men oor-eroerte deele of men mij het ooigeval, dat komt te ge-ijn. De beuren verwijten kan. De Wefetraat is slecht ie ins- verlieht. Welnu, plotseling bevond ik mij vôôr n huû- een kar zonder lantaarne. Ik deed het remtoe-len se- stel werken om te vertragen, om de botsing iep ufit de kar te vermijden, maar, dàt doende, en d-'\n £)eed miJn auto rechts af, juist op het oogen-- rtsen een "tJ>,ain miJne riohting aankwam. , . Mijn voertuig werd in het midden aangereden : *-<8 J men weet het overige. V,at » Ik kan nog niet begrijpen hoe ik zelf aan litboden deri dood ontsnapte. Het ongeval is toe te •hoogen schrijven aan het glijden veroorzaakt door de s de h. voohtigheid van den grond. Men mag niets | verwijten aan den voerman van de tram, want deze reed met de snelheid bepaald door het règlement. Ik heb hem klaar en duidelijk op i n h mijn rijtuig zien aîkomen, doch er was niets ut^ ' meer aan te doen. gesteia. „ u- .ben 33 j<aa,r oud, doch ik mag 100 jaar kapitein worden, nooit zal ik vergeben wat er komt te familie- gebeuren. ». Knocke En de arme a.utovoerder, die den h. Wiener aterdag- « zoo'n goèd maester » noemde, begon opnieu/wi te weenen. van de:i? 1 g, St/er- Het parket stapt andermaal af van het Zaterdagmorgen i<& het parket, vertegenwoor-dagmor- dig'd door onderzoeksrechter De V06 en substi-en dood tuut Raquet, andermaal op de plaats der ramp chter on afgestapt. vervoe- De h- fotograaf, vergezelde de magis- straten. Verschillende foto's werden genomen van de verbrijzelde auto, die ter plaats was biijven lig.gen. De h. Carelte, best.uurder van een autobé-ongeval waarplaats op Ten Bosch, werd als deskun-n politie aangesteld om de oorzaak der ramp na had in- fclî gaan- nhcitjitnnt De wetsdo^ters Gilbert en Derechter zijn be-r ™ laet ceworden met de lijkschouwing van den os. ver- h Wiener, ten einde de oorzaak van den dood' rd in hetjvast te stellen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes