Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1203 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 11 April. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 19 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/pz51g0kg84/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

foor Seigle S eentiemen, voor lederhaâ 5 eeat het nurnmer I VIJFTIENDE JAAR Zaterdag 11 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand t m. Belfil, vrachtvrij Ir. 11,00 1,30 4,00 Neierlmd, i > 20,00 10,30 3,30 A.nd*re Itmden • 32,00 16,00 8,00 Ken kan inschrijven op aile postkantoren Dt inschrijven voor een jasr ( fl 4 frank), ktèbcn recht op une gratta boekenpremu en een fHlluttrttrd tvéktlifktch bijvoegtel van 8 blad*„ Vlaamsche Gazet Nr.101 Zaterda.gr 11 April 1914 30, St-Pietersîi'aaî, 80, Brnssel AÀNKONDIGINGEN 4a Bladzijde, per kleine ree«l ... te. 0,58 PBladiijde ......... > 1,00 î« Bladiijde . «. . . . . fr. t an » 5,00 Rechtcrlijse cerherstclling«n . t *,0® van BRUSSEL. KoofdopsUller-Eigenair : S BSTtJUB BIST R.E2D A.C3TIB t JULxt78HoaTE.BHUsBEîJ VERSCHIJNT 7 MAAL PER WEEK telefoob *sd VERANTWOORDELIJKHEID Ouders en Kinderen D'rie jonge guiten hebben een kasteeil gje plundlerd. De politie is op het spoor van een wezen-.lïjlkie bende vain jeuig-digie dieven. Dit of d'at broekvantje i&, met geldl, dat 'hij aan zijne coders ontstolen hadl, naar eene groote stad gereisd. Dit of dat mieisje is het oudlenltijiket dtak ont-vflwcht om, met haar «Jieif» op eene kamer te gaaru wonen. Soortgelijikla nieuwstjes kan men aile dagen in die gazetten te lez*?.n krijgen. Eo hioeveel straatscluendiers en zonneklop-pens <ziet men niet langs 's Heeren wegen ! En al s er ergteins een samiensaholing plaats heeft, boeveel jonge gasten zdet mien niet., diie blijkbaar niemendJa)!' te doen hebben en van geen kLeintje vervaard zijn ! Daar lbO'pen gasten onder diie al geiheel ver-dbrven zijn, en andtere-n diie het onvermijd>elijik moeten worden. Er zijin er mdsschien in d'en <hoop die ge-noeg van de wetten kemnen omi te weten dat, zoo zij met moedeir Justitia zullen af te reke-nein . hebben, hunne straf maar gering zal' zijn. Er zijn ta.l van jeugdlige booswichiten., djie zieih tegenwoordig zoodanig «bescbarmdi» voe-len, dat ziji het niet ontzien de ergste misdà-den te begaan. Henrj' Robert, de beroexnde' Fransche advokaat, herhaalde op eene voordracht te Brunei de gesciij^edienis van die twêe moor-dênâârs, diei hiun slachtoffer stonden af te wàchteiT, en 'waarvain die een, de mindierjarige, tôt d'en ander, d'en vo'lvvassene, -ztéi: «Laat mttj begaan; ik kan immers niet-tea- doodl ver-oordeeld worden». E;n in.Lesi deux Gosse^ (D«. twee Straat jongens) d'rijft een -kerelt^, dat nog den « straf banen ou d'erdom » nnet héeft bereikt. die vroeigrijpe sdhaamteloosh.ei'd! zoo-ver, dat hij', bij het bsramen van eene mi^-daad, uitroept: «Er is Goddank eene wiet». Wlaai^aan is de bandeloosheidl der jeugd taè te schrijiven? Hce komt het dat zoovele jongeliieden «verloopen», den sdechten weg Dpgaan, diat er nooit iets goed!s van hen te verwachterj isi, dat zij hum :!even 'doorbrengen lu vadsigheid en zede.lij«ke caimachit, dat zij tôt niets an der à bekWaarn zijin dla.n ihet plegen. van misdinijwn, zomder in zf-cih zidven d'en Tioed te vind'èn om die 'handen uit de mouwen :e steken, om' te werken en zich een eeiiiijk Deistaan te versohaffen? De maatsobapipelijke oorzaken, die daar-xye leiden, zijo; het scihooiverzuim ; het gémis aan vakcodenrichf dat stiel1 en. ambacht lanleert; het verspreiden van onzied'elijke ge-, ;chriften ; verderfelijikie binemiaveiîtooiniingen, ! ,vaar roovers en stroopers veithjeerîijkt wor- ' ien; de kanssipele.n; d.aa.rnevens ook het ai-cohorismus der oud'ers, die de abnormaJtiteit iier Ik'indaren ein afstammeJingen tôt gevo'lg ueeft, het cntbreken van gezonde, heldere, jezelliige woniingie/n, waar de- familieibanden œgethaald' wtxrden, enz. Maar d!aa.rb|ij moet, in veel gevallen, ook ^evoegd' wcvdiep die \tertelgaande!, laakbare jtnvensebililîgîheid) der oud'ers of voogden en îiuinne onvoorzichtige bewoordingen, waarme^ le ziji de jeugdâige geesten toit opstand! wek:-:en en olie op het vinur gieten. OnverschilOigiheid. De kindleren verziimen i'e school, en- de ouders ^Indem er geeni graten n. Een's op het werk, gaan ziji dles Maamd'ags liet aan dlen arbieid' en die ouders laten hen naar op straat loopen, zonder te vragetn \vaar, neti wien, en \\r,aar 't geld vajidaan komt., dat se varteran. Knapen en meisjes komeni te aat te huis, en na<lat ze er een keer otf twee egeiK geprutteld: hebben laten die oiid'ers het naar gpedl. De jongen is in 't bezit garaakt ;an eene ketting, 't meisje van eene borstspe'.id! ; îatuiuriijlk: hebbem zq dte, vo^rl nitemiandial, 'an ean vriend, of eene vriendin giekregen. ;n de oudlers nemein dat voor klinkendè muait Lan, enz., enz. Zal men zeggen dat zuilke ou-l'ers geen verantvvoordlelîjkiheid1 dragen, als îunne kinderen van 't recihte spooi looipen? Oinvocrzichtige be\voordâng)ein. Hotevelen ijin» er niet die d'oor een haastig, misschien >nbedlaciht, mdsschien altijd igetreed LigigendJ ge-segjdie humne kinderen opruien! Van den on-Jleiihvijzer, tdan^ aneester.gast, dbn pat'roan pirekende, zeggen zij maari al te dikwij^s : îij miag dit niet zeggen, dat niet dioien; nei mioet ui maar veraintwoordan ; 'ge moelt niaar., dit of dat op zijn brood lappem. Df : i k zal hem een» zijin bol was^ehen ! in dit natuurlijk a:lt|ijd zonder onderzooht te lebben of het kind'., d'at van meester of baas :\vamj klagen, niet diubbe.li en d'ik de' opmer-:ing verdiend haeft, die dan gewoonlijk dloor iet îkjimdl fel ove.rdreven werd, alfl ze niet, wat >ok gc^beuirt, geheeil en ai uit den dmim wardl ^ezogen ! Met den earbiedl te,gei-bOver de poiitie. met le ondiervverping aan soonmiige voorschriften ;n reglementen, zooais 'b. v. het militaire le--en er medebrengit, nemen sommige oudlers iet oo'k niet nauw; ook niet met de eerlijk-îeidi, of mst de goede overeenkomst met gie-)iimen. Kan men verwachten, dat de kinde-en, die gedurig slechte voorbeelden zien. en ilechten raad krijgen, beter zuillen ihandefen l'an huinne ouders ? Het is daaroip d'an ook goed te keuren, laL zoo. minderja.rigen voor 'het gerecht mee-en versc/hijnen, ouders en voogden medè ter rera/ntwrooi'dii.ng worden geroepen en, als er jenadeeld'en in 'het spel zij'n, dat zij,, diie de xuderlijke maciht uitoefenen, fot sehadtei'bos-telling veroordeeld worden. Ziji immers dtagen er rechtstreeks of on-•edhtstreeks, de scthiuid van d'at de kinderen :waad hebben bedreven; in hen h de oor-;aak van het misdirijf gelegen ;. zonder de ver-vaarlooziing thunnar plichten, zondier hum ge-jirek aan teezieht ware het veel al niet ge-::leegd; zij zijin, om zoo te zeggen, de dladers net d'OT geest en, even'ails de werke'iijlkie da-Ters, zijn ziji gahouden aan de benadeelden ïia hruni toegebrachte sch.ade te vergoed'en, ze idhadeloos. te stel-len. Welke betere maatregel kon \oor on's volk rstroffen worden ! Het leed1 d'at die straf, of îatgene wat er mede gdijk ges'teld; woirdt, met ;icih brengt, moet dten dader van het misdrijf I opi het geveeligst punt treffen ; en wat is \o j den Belg gevoeliger dan het aantâfiten v, 1 zijinen -gieldbeugel ? De. gevangenisstraf voor sommigen niemendlaj', maar de betali: aener s^hadiavergoeding aan de tiegan'pair is iets ver&chirikelijks. Het verdient dws aa beveiiing dat, behalve uitzonderingsgevaJile de ouders ein voogden aîitijdl met de mind'e jarigem gedagvaand worden : hunme ihoofd lijijkel vjeroordeeilii'ng jtot de: kosten, ihlarste lirngan en schadeveirgoedingan za!. een lcrac tig mdddel zijn hen op te wekken tôt! bet opipassen. Maar, zal an doiDr sommigen ingabrao wordlen, we kunnan toch onzie klinderen «ac ons been niet band'en ». Neen, antwoorden we, en dat wordt o< niet gev:raagdl. Maar wie eenig bagripi van o voedan heeft weet dat ailes moet geleiardi wc d'en. Bn wie zijne kinderen met sleahte vo»o beeldeji \ooigaa.t, wie! onviar'sGhililiigi is, w maar ailes gelooft wat ze vert elle n of ni eens naar uitleggingan vraagt, wie ze ophit tegen de bes.taandè A\etten en ragi'iamente leert zijne kinderen wat verkeerdi is, en dlàà om moet hy verantwoordelijk gestéld1 wordei Desniettegenstaand'e kan het gebeuren, d; een kind toûhi den sleohtan weg epigaat, ( alteeri' maar, dooir eigen sohuild', in varzeekir komt otm verkaerd te handeJen. We ziem ve; minderjarigeni het ou'derJijk da'kl verJaten, e dan kost het mceite om Ken te dben teru,< kaaren. In veel gevallen wordt iem,andi, d'i de \\0'ning zijnôr ouders ont loopen is, nk varontrust, door dis sfedeiijike ovarheidi m de plaats waarheien hiij; zichi, buiiten weten va. vad'ar of moedier, begeven heeft. In die laatste d'agen heeft mien in Frankrij beproéfd daair, langs weittelij'ken W|ag, eei redmiddei tegen te vinidein. Een wetsontwer] wlerd neerge'legdl, Waa.i'bij een «boekja Vai mnnderjarigheid' » zou warden ingevoerd'. Zor der dat boekje zou geen minidierjarigs ergen als warlkman of kneeiht kunnen aangenomei Worden. liet bdakjei zou1 moeten de toiestem ming dragen* van ciuders! of voogden en gevî saarcl worden door d'en warkgever, die zou varplicht zijin de oudens en dien meier (bur gemeester) van hunne woonplaats te verwit tigen zoodlra zij' hunne betrekking ver,laten EJlke nieuAve meester zou dezelfd'e fotrmali te.it moeten • vervullen. Met dien maatrégal zou men het ohgere geld omzwerviem va.n minderjarigen niet ge heei uiitroeien, maar men zou het todhi be moeilijken. Daa.rom verdieint hij!, ook teni onzent, ern stigie ovenveging. W. NKI)ïiRLANl) «O» Fransche gasten in Nederland Eene afvaardiging van den gemeenteraa<l va,t Parijs brengt aanstaande week een bezoek aai Den Haag en Amsterdam. De afvaardiging welke bestaat uit een tiental pei-sonen komt 's Dinsdags aan. Zij zal o. m. rondigelek worden in 't Vredespaleis, de Grafelijke Zalen het Maurifshuis en de bloemeniveklen in dei omtrek. Vakantieleergang te Leiden Vanwoge de Leidecho Studentenafdeeling vai het Alg. Nederlandsch Verbond zullen cr d^ jaar te Leiden weer vakantie-leergangen plaat. hebben. Zij zullen gehouden worden -van 9 to 23 September. Aan de leergan^en zijn uit-stapjes verbondei naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft Dordreoht en Haarlem. Roomsch-katholieke onverdraagzaamheid Te Zoeterwoude (Zuid-Holland) bestond eei blceiende boerenbond, waarvan zoowel Protes tantsche als katholieke boeren lid waren. Di' was echter een doorn in het oog van den bis schop van Haarlem, die den katholieken boerei vetrbood zich nog langer samen met protestan ten in hun boerenbond te bewegen. Dientenige volge werd de Boerenbond te Zoeterwoud-e ont-bonden en thans is er een zuiver katholiek< bond in Avording. De voortvluchtige notarls uitgeleverd Door de Belgische Regeeririg is aan de Neder-landscbe nitgeleverd den h. C.., voorheen nota ris te Bladel, die voortvluchtig was en in Ame-rika werd aangehouden bij het van boord gaar van een Belgisch stoomschip. De h. C.. is var Ant-werpen naar 's Bosch overgebracht. Dessa-Iiedsn in de bceisn geslagen Een 170-tal dessa-lieden van Sasak Tjiladoek zijn te Tjiribon (Java) in do boeien opgesloten Deze lieden wenschen het ontslag van eon hoofe en kwamen daar voor reeds meermalen naar Tjiribon. De kwestie is onderzocht door het be-sfcuur, dat evenwel geen geldige reden voor hei ontslag kon vinden. Ten slotte verbood het be-stuur volksoploopen, waarna- de bevolking bru-taal werd, met gevolg dat er thans 170 in d« boeien zitten. FRANKRIJ K Het onderzoek in de moordzaak Caillaux Parijs, 9 April. — De onderzoeksrecliter Bou-card heeft van namidda-e Dr Savineau, een per-soonlijken vriend van Caillaux, onderhoord. D1 Savineau verklaarde dat zijn sekretavis, eer jong dagbladsohrijver, Gastori Vidal genaamd hem op 12 Maart i.l. aangekondigd had dat dt pers"veldtocht, door Cal mette in de « Figaro ) tegen Caiflaux aangebonden, weldra een andea uitzicht zou nemen. Inderdaad 's anderendaagî verscheen .de brief, onderteekend « Uw Jô». Eenige dagen later deelde Vidal hem mede dai er nog twee andere brieven zouden verschij-nen, welke den eersten brief geheel in de scha-duw zouden stellen. Dr Savineau aohtte het niet noodig Caillaus daarvan op de hoogte te stellen, wijl hij ver-moedde dat deze ten minste evengoed inge-licht was als hij. — De onderzceksreohter Boucard heeft een brief ontvangen vàn me^T. Guillemard, een* vriendin van Mevr. Caillaux. waarin gemeld wordt, dat, in strijd met de beridhten in zeke-re bladen, de brieren waarvan mevr. Caillaus de openbaarmaking duchtte, geenszins van zoo-danigen inhoud zijn, dat de openbaarmakin<r in een blad ondoonlijk zou geweest zijn. Het zijn, zeigde zij. intieme en teedere brieven, dkcfli brieven van een man die zijn wereld kende aan een vrouw die hij eerbiedigde. NakSank der zaak Rochetie. Veranderingen in de Fransche magistratuui Parijs, 10 April. — De minister van rechts wezen heeft heden de .dekr.eten, waarbij d( h. Herbnux, rn.nd^heer hij hot. Verbrekingshof benoemd vvardt tôt prokureur-generaal bij he beroepshof t? Parijs en de h. Fabres prokureur generaal te Parijs, aïs eeivste ondei-voorzittei van het boreepshof r.aar Aix vvorclt overzre plaatst, ter onderteekening gezonden naar Eze waar thans de président der republiek ver blijft. De minister van nechtéwezen heeft ool be^loten den h. Bidault de l'Isl-e voor den hoo geren raad der magistratuur te verwijzen. >n Teqea het Àlkoholmisbruik ai de Amerikaansche Vloot is » 1§ DE «TEXAS » EEN DER GROOTSTE 00RL0GSB0DEMS DER AMERIKAANSCHE VL00' I Mr DanieSs, de staatssekrôtaris vccr de vloct, die het verbod op alkoholverbruik aan fcoari an de oorlogsschepen uitvaardigde 1 Dezer dagen is een ailgchecl verbod op het alUoholvcrbruik aan boord van Amerihaansch > ■oorlogssehepen uitrjevaardigd. Er was voorgesield dat een uitzonderinj zou worden gemaali • voor wijn, in geval vreemde gasten aan boord kwamen, doeh dit werd door M' Daniels vei l worpen. AHeen voor geneeslcundige doeleinden zal voortaau nog allcohol mogen gebezig* > worden. 1 M' Daniels is een groot bewonderaar van M' Bryan, die eveneens een strijdend geheei ontliouder is: ENGELAND tl „ De werkstaking in de bouwnijverheid j Londen, 10 April. — Het aantal stakers in de bouwnijverheid vermeerderd«e tengetvolige der L tôetred'iïig der metsers, aan de openbare wer-ken arbeidend. Ook de elektnekwerkers zijn in y staking gegaan. Nieuwe wandaden der siemrschtfeeksen 1 Londen, 10 April. — In het Britsoh Muséum te Londen heeft eene stemrechtfeeks met een kapmes eene ko9tbare vaas in oud Chineesch | porselein verbrijzekl. Toen zij aangehouden werd, we'gerde zij haa<r naam op te geven. — Bij Belfast hebben stemreehtfeeksen een onbewoond kasteel in brand gestoken. Er zou ernstig gedacht worden aan het op-sluiten. in een k'rankzinnigengesticht, van al de stemrechtfeeksen, die nog op dergelijike wanda-den worden betrapt. DUITSCHLAND Eene kiesrechthervorming in Pruisen Van de zoo lang verwachte kiesrechthervorming voor den Pruisischen landdag, schijnt toeh iets te zullen komen. Inderdaad, in het Pruisisohe Huis van Afge-vaardigden heeft baron von Zedlitz, de leider der vrij konservatieven, gezegd dat de regee-' ring in°de zitting van 1916 voorstellen zal in-dienen tôt k iesreehth ervormi ng. RU S LAN!) HET B1.0EDBAD AAN DE LENA De Doema laakt de Regeering St-Petersburg, 9 April. — De Doema heeft met 166 stemm en (die van de Oktobristen en de oppositie) tegen 64 stemmen (diie van de rechtschen en nation al ist en) een' motie aangeno-men, waarin de verklaringen van de regeering , over de gebeurtenissen in de goudwasscherijen , aan de tena op den 17 April 1912 onbevredi-gend worden genoomd en wordt gezegd, dat die veTklaringen bewijzen, dat het ministerie voort.o-aat de openbare meeiiing te minachten, de befangen van het volk te ontkennen en niets aanwendt om den toestand der arbeiders te ver-beteren.BALKAN DE REGELING DER El LAN DEN KWESTIE Eene schikking ophanden Naar de « Bail.y Telegraph » uit Athene ver-neemt-, duren de rechtstreeksche onderhandelin-gen tusschen Turkije en Ginekentand over de Egeïsche eilanden nog voort en is er, dank zij de bemiiddeling van Roemenië, kans op een schikking. Deze zou dan daarin bestaan dat Griekenland Chios en Mitylene, zou behouden ,welke eilanden Turkije gaarne zou willen ruilen voor eilan-■ den, thans nog door Italie bezet, doch Turkije i zou het recht verkrijgen er een regeeringskom-mi«sa.ris heen te zenden om te waken voor de ; belangen der moslimsohe bevolking. Wel ;.s de • Porte met die regeling maar inatig ingenomen, • doch te Boekarest, Belgrado en Athene is men • overtuigd, dat zij er zich ten slotte bij zal neer-, leggen. 4 Hetzelfde blad meldt, dat Turkije, als een-; maal de eilandenkwestie is afgedaan toen ad e- • ring zal zoeken tôt Boemenië, Servie en Griekenland. ZWEDEN DE 0PERATIE VAN DEN KONING Het bulletijn der geneesheeren Stockholm, 9 April. — Aangaande de ziek van Ivoning Gustaaf werd het volgende bull tijn afgekond'igd : « De Ivoning onderging hedenmorgen om I uur eene operâtie welke een zweea* aan ; buitenwand der maag blootlei. De omtiek d ! zweer, welke niet al., te erg is. was wat gezw< I len. Geen teeken van slechten aard werd vas gesteld. Tusschen den maagzak en het iiig wand heeft men een nieuwe opening gesn den. De ope ratio duurde 1 1/4 uur en we door den zieke wel. doorstaan ». Dr Fleiner die tijdens de heelkund^ige t werking, de narkot-isatie had verzekoixî, ve klaarde dat de bewerking noodzakelijk wa Hij keert heden reeds naar Heidelberg teru — < DOOD DER KEIZERIN-WEDUWI VAN JAPAN Keizerin Weduwe Haroeko Een telegram In onze tweed e uitgaaf y; gisteiren^mel-dde reeds dat de keizerin-vvedu\ van Japan Woensdagnacht overleden was. De kefeerin was eedert geruimen tijd lijdei aan eenj'hartziekte, een plotse aanval daarv: heeft haàr na vveimge -uren doen bezvvijken. De keizerin - weduwe Maroeko, dde tôt d-hoogen Japanschen adel behoorde, was in 18 in den echt getreden met keizer Moetsoehi^ Zij was. G4 jaar oud. Een teiegram uit Tokio 10 April meldt : Ov den doed der keizerin-weduwe is nog s-tee geen ambtelijke mededeeling vërschenen. ] eenigé officieele Kennisgeving luidt woort lijk. « De toestand der keizerin-weduwe is z( gelijk. Zij heeft besloten naar Tokiô terug keeren. » Daar de hûfotikettë verbiedf melding te ir ken van den dood van een lid van het keiz lijk huis, tjvvijfelt echter niemand aan den do 1 van de keizerin-weduwe. Naldank van het Groot-Nederlandsch j Studenten-kongres te Gent 1 HET ANTW00RD DER VORSTEN Als antwoord op de hun toegezonden tele-grammen, kwamen vanwege de Nederlandsche koningin en de Belgische koning en koningin de volgende draadberichten toe : I. Minnaert, Posithotel, Gent, Vlaanderen. Hare Majesteit de Koningin der Nederlande.n dankt de Groot-N ede?landsche studenten voor gebrachte liulde. Adjudant van dienst, Gickinghe. II. Minnaert, Posthotel, Gent. Hunne Majes-teiten waren zeer ontroerd door de huldege-voeLens welke de leden van het V* Groot-Nederlandsch Studentenkongres' Hun hebben uitge-drukt en zij gelasten mij U en al dezen wier tolk U waart, hartelijk in Hunnen naam te dan-ken.'.s Koninas kabinet$ovcrste. DE BRIEF VAN DEN H. LAMBRICHTS EN DE WAARHEID i Van onzen Genlschen berichtgever : Een dagbladreporter dient in de eerste plaats de waarheid. Ik heb over de toespraken en het soort débat je, door de h.h. .Kamiel Huysmans en J. Lambrichts. voor de Groot-Nederlandscîie studenten op Zatérdag 4 April, in de Azaleazaal van het Gentsdh Feestipaleâs, gehouden, een ge-trouw en zoo objektief mogelijk verslag ge-maalvt.De brief door den h. Lambrichts, naar aaniei-dinc van dit verslao- aan onzen hoofdopstel'ler gerïcht en in ons bîad verschenen, noodzaakt me nogmaals me van de waarheid te bedienen. 1 Verschillende punten van zijn brief zeggen glad het tegenovergestelde van de op 4 April, door iedereen als waarheid, gehoorde en beleefde feiten. In de eerstè plaats is heb niet waar, dat de h. Huysmans de onzijdige vergadering met eeli « roode saus » begoot, er de « socialistische ge-daChte uitstrooide », er « er zijn demokratie uitventte » en « den katliolieik dwon^r zijne over-i tuiging in den zak te steken »... Kam. Huysmans heeft voor de Groot-Neder-landsche studenten het idee der Vlaamsche Beweging uiteengezet, zooais we dat meermalen van hem op v laamsdhe vergaderingen hebben gehoord. Door van uit zijn 6tandpunt van demokra-tisch flamingant te verklaren d>at~de Vlaamsche Beweging eene demokratische en eene ekono-mische beweging is, door er op te wijzen dat de ; Vliaamsche Beweging van onder tôt boven en van boven tôt onder de bevolking van Vlaamsch-België in kultuureenlieid brengen moet, ha.ngt •de h. Huysmans immers op verre na den socia-list niet uit en maakt hij in het minst niet in-breuk op de onzijdligheid of de algemeenheid eener vergadering. Dit standpunt van Kamiel Huysmans is toch ook het standipunt van de Jeiders der Vlaamsohe Beweging, ran liberale, ! socialistische en katholieke demokraten. De h. Lambrichts bescliuldigt den h. K. Huysmans : « aan zijn zwartgalligheid te hebben lijcht gegeven, door onder een plattegrondsch . politiek voorwendsel deïi h. Van Oauwelaert aan te -vallon...» en verder : « zijn eigen aanval op . Lam-brichts' rekening te willen schuiven ». Noch van zwartgalligheid, noch van een aanval, noch van een plattegrondsch politiek voor-R wendsel hebben we in de redevoering van , Kamiel Huysmans iets bemerkt. Huysman»' rede was er eene b'etoogende, wetenschappelijk-~i Nederlandsche, beantwoordend aan haar doel : de Groot-Nederlandsche studenten nader in den gang; en stand der Vlaamsche Beweging in te wijdièn. Daarentegen was 't juist de h.Lambrichts—(hier moet ik mijn roi ivan onzijdig reporter vaarwel ^ zeggen, en mijn snbsektief voelend Vlaamsch hart aan 't woord laten komen) —. welke van zwartgalligheid getuigde en meteen een aanval deed : 1° door met bitterheid uit te roepen dat : « het driemanschap, voor den invloed dea' politiek bezweken was en aan den drang van het j partijbelang zijn schoon bestaa-n heeft prijsge-geven » ; 2° door met gejammer te betreuren dat : « zoovele krachten van vroeger afvallig e_ , wa.ren ge worden... » " | De zwartgalligheid, de zinspelingen, de aan-vallen van den h. Lambrichts maakten hetant->n woord van Kamiel Huysmans zeer noodig. er Het was Kamiel Huysmans, welke zei : « Als (j_ Kamerlid, en bondgenoot van Van Cauwelaert, de aanval op dez<es persoon niet te kunnen on-ç_ beantwoord laten... » e" Het was Lambrichts, Avelke uitriep : « Ik „j heb geen namen genoemd! » • Het was Huysmans, welke opmerkt'e hierop : « Neen, maar iedereen heeft u verstaan... » r" , En het was ten slotte Huysmans, welke onder toejuichingen 'verklaarde : « Van Cauwelaert rr' heeft steeds te goeder trouw gehandeld. Van =" Cauwelaert is nog steeds de kranige, opreehte — en eerlijke Vlaming van vroeger ». > 1 De iT. Lambrichts verklaart in zijn brief aan 'j ons blad een bewonderaar van Frans Van Cauwelaert te zijn. Het heeft niet belet dat hij het beeld zijner bewondering, op een ongepast oogenblik, van zijn voetstuk .baalde. Het ge-beurt wel eenà meer dat het volk zijn afgoden ., verbrandt. En de h. Lambrichts verbrandde niet alleen 5t beeld van Van Cauwelaerf, maar de andere twee leden van het driemanschap : L. Francik en Kamiel Huysmans... Aldus zal het wel eenigszins op waarheid gelijken, wat we over den toeleg van den h. Lambrichts nader vernomen hebben, n.l. dat hij van de gelegen-heid hem geboden, misbruik heeft gemaakt, om liberale, socialistische en katholieke politiek af te breken, zelfs waar deze Vlaamsch is, om zijne politiek, eene die ik u laat vermoeden, als de gewenschte en noodi^e te doen doorgaan. En ten slotte verldaar ik, het bijtend en valsoh antwoord aan het adres van den h. Kamiel Huysmans, vanwege den h. Lambrichts niet te begrijpen. Ik herinner me immers al te duidelijk, dat de h. Lambrichts des Zaterdags-avonds, toen we te luisteren stonden naar "t spel van Denijn, op de St-Baafsplaats den h. Huysmans, in 't bijzijn der persvertegenwoordi-gers, is komen zeggen : « Huysmans,' ge hebt me niet begrepen, heden_ namiddaig... » Men kan het vreemd vinden dat de h. Lambrichts, de ongelukkige onoegrepene, niet :n 't openbaar, in de Azaleazaal, ter bcwuste vergadering zelf, het « misverstand » poogde te herstellen, maar van zijn recht op antwoord aan ons blad gebruik maakt, niet om te zeggen dat Huysmans hem niet begreeip, maa,r~ om Huysmans van dingen te beschuldigen, die'echter, omdat de waarheid getuigen had, op Lambrichts hard terugvallen. Het spijt ons met de meeste menschen die 't kongres bi.iwoonden te moeten "zeggen : dat de h. Lambrichts in de reeks der drie Groot-Ln Nederlandsche dagen.. een storenden wanklank v-e heefo gebracht. îd > m Vreeselijk Onweder in Kongo °" INLAKOERS BOODCEBLIKSEMD er Enkele weken geleden voroorzaakte de blik-3s se m talrijke slachtoffers te Ivambove (Kongo) >è Het was o 1/2 uur 's avonds, toen een geweldi-^e- ge dondorslag werd gehoord, voorafgegaan van »r- een b'l'iksemschicht die recht uit de wolken naar te de aarde sloeg.Tien zwarten, die nabij de statie van Kambove arbeidden, negen mannen en eene a- vrouw, werden getroffen en omgeworpen. Het -r- meerendeel bleef dood op den slag ; de anderen Dd bezweken den volgenden dag aan hun kweteu-ren. | EEN ZELFSTANDIGE STRIJD , DE GEVOLGEN DER FRANSCHE INMENGINGSZUGHT I De K o 1 n i s c h e Z e i t u n g, het in-vloedrijk Duitsch blacl, bespreekt ans artikel waarin wij hebben laten uitsdhijnen dat de Vlaamsche beweging in elk opzicht wiil on-afhankelijik blijven. De K o 1 n i s c h e Z e i t u n g kewt onze beweegredenen goed en verklaart : Het spreekt vanzelf dat wij, Duitschers, de«n strijd d&r Vlamingen voor nationalen eigen ' aard met groote genegenheid volgen, maar nogmaals wordt ons bevestigd dat de ^rlamingen hun kamp alleen willen uitvechten, en deaen wensch moet men eerbdediigen. Tegenover die eerlijikfe en openhartige ver-klaring van het Duâtsoh blad stellen wij al wat er gebeurt om de inmenging van Frank-rijk in onze Belgische tâal'geschjillen uit te lokken. Koirtziahtige Belg'en zijn liet, diie zich daar-aan bezondigen. De Fransohen kennen meestal onze toe-stande.n niet ; heel wat Fransche dagblad-sohrijvers gaan er maar .bip los, en het gevolg is dat er in sommige Vlaamsche kringen wa,n-trouwen ontstaat teigenover Frankiijlk, ter-wijl veel Franschen elken voorstander van de Vlaamsche beweging als een vijand beschou-wen,Wij zullen hier niet eens te meer' herha-ien hoe de vulgarisateurs en andere V.iaamscih-haters er to? gekomen zijn zelfs Fransche . ministers in onzen taaLstnjd te mengen. Werd er in volJe Fransche Kamer niet ver-klaard door den minister van Koophandel dat Frankrijk een glansrijk deel aan de Gent-sche tentoonstelling moest nemen ôm de Ver-vlaamscbi.ng van de Gentsohe hoo'gesohool te beletten ! ? Zooiets is kenteekenend, maar indien de Fransohen denken dat wij, V.lamingen, daa.rom onzen strijd gaan opgeven, dan laten zij zich bedriegen. Wij denlken dat onze zuiderburen er inte-gendeel veel bij te winnen hebben met de voorstanders der Vlaamsche beweging als geen vijanden te beschouwen. Overigens zijn er Franschen, die 4e teestanden beter inzien en die d a ara an niet willen meedoen. Omdat Nederland /jjn eigen beschaviing heeft daarom zijn de Nederlanders niet ge-kant tegen het Fransahe volk. Waarom zou hetzelfde met de Vlamingen niet kunnen gebeuren ? Maar dan is het ook noodig dat er geen Fransahen zijn, die in België aan herVl'aam-sche volk zijn recht op eigen besohaving en hooger Jeven komen betwisten. Dan is het wenscihielijk diat men op Fra-nscih-Be^sciha kongressen dèn geldelijken steun van de Fran-sohe reigeering niet kome inroepen om organen te stichten. die de Vlaamsche beweging zouden aanvallen. De Fransche inmengingszuoht is een vonr de Fransche belangen gevaarlijke ziekte ge-\vorden. Mogen helderziènde Franschen hun iandgenooten daarvan ^genezen. J. Hoste J' ^UTrfOII'XlilTlRÏMjF Van onzen berichtgever Kamer van Koophandel. De maatsciia.ppij «Crédit Foncier», van Ant-werpen, lie et i een voorstel gedaan, om van de stad de vergunning te bekomen van 150 loo-pencle meters; kaai, ten Noorden van het nieuw zijdo.k III, ten einde daar toestellen op te plaat-sen voor het laden en lossen van kolen. Het komiteit der handelskamer heeft dit voorstel vooi* onderzoek verzonden naar een kom-missi-. sameiigesfeld uit afgevaardigden van al haar bevoegde afdeeKngen Over het vraagstuk van den verplictiten sleep-dienst in de dokken hebben de afgevaardigden van de belangihebbende afdeelingen een verslag ingedien jr waarin zij zich in grondbegin verklaren. uitgezonderd voor de geringe verplaat-s;ng van vaartuigen, voor den verplichten sleepdienst, op uitdrukfkelijke voorwaarde noch-tans dat de schipperij de zeikerheid verkrijge dat zi} zich regelmatig en zonder verwijl kunne laten togen door middel van een voldôend ge-'al toogbooten. Er zal van deze beslissing ken-« nis aan de stad gegeven worden. Door den h.-vcorzitter werd mededeeling ge-daan van den uitslag van het onderzoek, door het bureel ingesteld met de bevo.egde afdeeling, en waaruit blijkt dat het, in de huidige om-standigheden niet mogelijk is er het staatsbe-ctuur toe over te halen, dat de rijtuigen en wa-gens san onze dokken alleen links zouden rude n. Aan den bestuurder van het Tohvezen zal een verzoekschift ^ezonden worden, om te verkrijgen dat aan de natiën meer gema.k zou ver-leend worden voor hun werkzaamheden in het koninklijk Entrepôt en in de magazijnen van het tolwezen. Herinner ingen. Aan een konfrater hebben wij bewezen, dat het inwendige van den Franschen Schouw-burg in 1S64 totaal veranderd en d.::ze nieuwe zal in 18G5 mgehuldigd werd. Dit werk kostte talrijke duizenden frank, en ziehier op welke wijze de Meetinggemeente-raad overgehaald werd dit werk te stemmen. Het schepenkollege stelde bij monde van den h. Dbaue-Stenhuyze, voor de zaal te vergroo-ten. doch dan de jaarlijksche loelage van 30,000 frank af te schaffen ; en om de Vlamingen te verleiden werd beloofd een nieuwen schouw-burg te houden voor het Viaamsch Tooneei. Dit werd gêstemd in 1863 64 en het werk in den Fransohen Sohouwburg tersfond aanbe-steed en uitgevoerd In 1865 ondernam de bestuiinder Alméras het uitbaten van den schouwburg zonder toe-lage, doch het tweed e jaar kon hij het niet meer volhouden, gaf de pijp aan Marten en was de stad vérplicht de toelage van vroeger weder te verleenen. Wat het bouwen van een nieuwen V'aain-schen Schouwburg betreft, de eerste steen er-v a n werd ge'.egd in 1869 en 't is eerst'in 1874 dat hij werd ingehuldigd. Vlaanderen's Landdag. Zonrlag, 12 dezer, te 10 uur 's morgens, houden de Meisjesstudiekrin.g en de Maamsche Bond van het Koninklijk Atheneum, ter geie-genheid van het twini i.^ste Kongres van .long Vlaanderen, een plecht-ige zitting, in de fees:-zaal van ons At.heneum. Als sprekjers zullen er opt-reden de h.h. Kamiel Huysmans en Louis Franck-, volksverte-genvvoordigers, A. Van Roy, advokaat te Gent, Jos. Muls, advokaat te Antwerpen, on D' Aug. Borms. Denzelfden da.cr, te 2 uur. in don Franschen * Schouwburg, vertoomng door den Mu'.fatuli-kring, van Gent, de Driekoningenavond, van Cyriel Buysse, opvoeren zal, met de merle werking van Mevr. Van de Wiele, van den Gent-SChen Vlaamsch en Schouwbû'rg. t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes