Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

582159 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 02 Juli. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vt1gh9c99x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^mmmmfvsfmvmmfm^^mm^ VERSCHIJNT..? MAfc. PER WEEK VIJFTIENDE JAAR Dondsrdag 2 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN : 1 jaar G maand 3 maand jelgië, vracklvrijir. 1473.50 Nedeiland, »20 10 5.00 Andere landen32168.00 Men kan inschrijventen bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle ahonnenten ontvangen een geïllustreerd i$ei van s blaitz. Dr inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een oralis boekenpremie. Vlaamse van BRUSSEL .TJ3SEL, Hoofdopsteller-Eigenaap JULIUS koste, Bpe.' TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 183 Donderdag: 2 Juli 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4c Bladzijde, per kleinen regel. . . fr. 0,5f> 30 Bladzijde» 1,00 ü* Bladzijdefr. 2 en i 3,00 Rechterlijke afkondigingen ...» 5,00 Voor alle armoncen zich wenden ten bureele, StPIETERSTRAAT, SO, BRUSSEL Na den aanslag te Serajewo Het Rouwbeklag. -- De Anti-Servische Betoogingen NEDERLAND Dcod van den Luiten; ai-Vlieger Liedel DE AKADEMIEFEE3TEN TE GRONINGEN Plechtige vergadering van hoogleeraren Do roorg< n van Dinsdag waa gewijd aanzieKtigen datçria eu ànxjer'e 14011 van ERSTEUNEN! ER AAN MEfcWERKENt .Andere berichten van niet-ambtclijke zijde ie Mexikaansche hoofdstad ontval zeggen dat Huerta zijn zoon en dorhfqj bari" Puerto Mex.iko h wie niet geregeld ons blr1 ontvangt, word» igend verzocht ons te verwittigen. De Moord op den Oostenrpschen Kroonprins H-4-Ö— De toestand door die misdaad geschapen. - Wat gaat er in Oostenrijk gebeuren ? — Welke plannen men aan den overledene toeschreef. Van onzen, medewerker uil Londen : De moord op. den Oostenrijk'schen kiprins is een gebeurtenis.^ die izijn eikbetreft, maai ook wat Eu aangaat, tot allerlei verwikkelingen en dus ió'l Ling kan geven.Met hetaeniij.k-Hhècftt ik m: ij.j over '-ighvg. Co ijinen te verkee! over de vraag ivan den vein aartshertog al ot raak zal maken op de kroon of van•ijk• of vanbeiden en van den wietteüj'kem erfgenaam betwisten. Ik derifri (.lat er niets.1er,.duchten is. I qge-lijkevhoag5 Wat /ij willen isvan vreemden invloed-. Knik-Hongaik-Hongarije een niet te nr ichting der monarchie dagut van 1867. Zij is volstrekt kunstmatig, in strijd en met de rechtvaardigheid èn met het gezond verstand. Zij wordt tegen den wil der övërgroote meerderheid in, alleen dooi list en geweld recht gehouden en bijgevolg is /ij wezenlijk 1 Duitschei.- in Cisleithanië en de Maijè, twee minderheden, hebzich in 1867 verbonden om ieder va kant de meerderheid te vc 'lieddeis genoeg bekend. Beide staten■r — nog al vrijzinnigendige maatnwerden genomen om dezer schikkingen te verijdelen .-lmatigvervalsehen dervolksvertegenwoordiging. In Cisleithanië weid. het kiezerskoi, klassenverdeeld (groote grondeigenaar?. amers, steden, platteland), die iederafgevaardigden benoemen,den Diritbur-'iun getalmeeirderd. De nietDmmeerderheid was echter ontwikkeld g om \\te bieden en vooral na het ten van een vijfde kiezersklasse, die van hetalgemeen stemrecht, «zouden de niet-Duit-schers overwinnaars gebleven zijn, hadden zijaltijd met eendracht gehandeld. Hoe 't zij,Polen vantèbben re< ds alles ver- kregen wat /.ij eisohten, de Tsjeken zeer veel en zij zijn Op weg om volkomen taal gelijkheid te veroveren; eveneens hebben de Slovenen en de Italianen belangrijke toegevingen afgedwongen. de grondwet Magyare. rechten ha ml ; zi gering n mei wijl het kl t ei t d< won \\ at de ve den blijftte bezien en het ware voor [Hngen te wa m Zïiylen In Hongarije daarentegen is men zco verniet gevorderd. Daar wordt er zonder genadeen zonder schroom dool alle middelenpaaldeÜjk10r het bestuur DE AANKOMST VAN H TÈ BRUSSEL Zooals gemeld, heeft Dinsdagnamiddag te hud ran den ongelukkig en Luliegc; ■iiji-lnl,ir en kor! da arnu oHri lijk werd run / l'ujh id plaat : g tocht m De Opstand i i Albanië het Kamp van Beverloo DE REiS VAN TOÛRKHAN-PASJA E PROEFNEMINGEN MET DEN HELM Rome, i Juli. mini: is, hti minister di San Clin1' De sekretar''heeft aan i-ijk te ov militairte b 'Gevechten in het binnenland dag. van Din den .< Tc Athene ; oangen, dat de o\ staridennigi n Rrojnen. kondigde rien aan . onder lei- 1 d Brussel v. tuurd, wa 1 va;, ast. i O he r ail. door oe ntstuk, terwijl de uit >~m+m~4- de set.o uwhelm ENGELAN D hoeft d' h hem Aankomst vaii de Nocrd-Brabant te Durazzor of naar Dtiraz/o i Juli. — De Nederlandsche krui- achter te s" schijnt se,r Noord-Brabant is hier aangekomen. Gene- ™ïn ideaal raal De Veer Ls van zyn verlof hi er terugge- ^ngr|jz|, 6 De staat van heleg te Walona'Gi—x— - : ONTSLAG VAN DEN GEMEENTESEKRETARIS ohap za! vejkrijigen m ->-•♦•-< i- Mati, welke thans van an te rukken.eren is kanonvuur gélioordl inderichtingvan Pi men vermoedt dat Bib Doda j zich daar Aankomst van Ismaël Kemal te Durazzo Dura/>:o. i' Juli — I he jeter en verjuit Walmen ;ig'héid te lx tui een Sluvs terugnaar Volni i bev op Delà Ine. ig op zijn aanranddodh kun vim : ïtemm werd - n voor wnagezet. ; in de vtiidager l n weg door zijn achtervolte re-, ten en won ten slottei d die erde, neervellon,i , Üierkend als zijnd n. zoon \

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Brussel van 1900 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie