Vooruit: socialistisch dagblad

538 0
08 november 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 09 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d21rf5mh7m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukater-ÎJ itgsefstcr Saffi: MaaîscSisppij MET LICliT , bestucrder > F. DE VISCH. Ledebsrg Ocnt . . REDACTJE . ADMINISTRAIS SiOOGPOORI, 29, CENT Qrgaan der Beigische WeMiedonparii/, —- l'erschijnende aile dagen. ABGNNEiTiENTSPRIJS ! BELQIE Dfle msanden fr. 3.22 Zes maanden . . , . ; fr. 6 54 Een jaar ....... fr. 12.50 M en abonneert zich op elle postboreelew DEN VREEMDE i Drlc tnaandcn (dagelijks verzonden). ..... fr: ft.75 i SLDT-ANTWOORD aan een PASTOOR Mijnheer de pastoor van Akkergcm zal de goedheid wel willen hebben van zich te herinneren, dat wij nog een eitje met hem hebben te pellen. Wij hebben het hem beloofd in onzen jersten artikel en voor treffelijke men-Achen maakt bélofte schuld. Dus, en tvant. Mijnheer de pastoor, gij hebt in uw j ongelukkig omzendbriefje gezegd dat iGod onze vrijheid eerbiedigt!» Wij moeten erkennen dat gij den uit-j vinder niet zijt dezer schoone theorie. Het meesterlijk dompetsblad Het Voîk had ze over enkele dagen reeds verde-digd 'tegen een ongeloovige. Wij hebben er niet op geantwoord om-dat er andere katten te geeselen waren, f maar nu slaan wij twee vliegen in eenen slag, wàaronder" eene gezaghebbende Vlieg — met permissie — deze die de priestérwijding heeft ondergaan. Het Voîk \oegde er aan toe, dat die rnjheid inhield, zoowel het goede als het slechte te doen, wat nog al logiek schijnt op het eeçste zicht. Laat ons de kwestie nu geheel duide-ilijk stellen, mijnheer de pastoor. Dat God onze vrijheid zou eerbiedigen, jdaar zou minder op te zeggen vallen van onzentwege, indien de werkende klasse vrijheid foesat. Eerwaarde, gij zijt toch nog zoo dwaas niet om niet te weten dat het verkeerde waar is. De werkende klasse, zeîfs de kleme burgerij in hare overgroote meerderheid zijn niet vrij. De werkman hangt af van zijnen Ipatroon, van geheel het kapitalisme ; de kleine burger van zijne klanten. Beide felassen ziin dus niet vrij. En als zij nog een beetje betrekkehjke , vrijheid genieten, ebwel dan is deze door ' tùets* gevaarborgd en eene omstandig-heid, eéÊfe gebeurtenis zijn voldoende om ze hen te ontnemen. De tegenwoordige oorlog is daarvoor z>en afdoende bewijs. Persvnjheid, I woningvrijheid, persoonlijke vrijheden u'jn eenvoudig doode létters geworden. God eerbiedigt dus eene vrijheid die nie): bestaat, althans voor ons niet, en breed sociaal opgevat voor niemand. Overisfens moeten wij u doen opmer-ken, mijnheer de pastoor, dat de vo!!e-dige, Oîîbeparkte vî'ijheiîS van den alleen-staanden mensch en zelfs van eene be-' paalde groepeering van menschen, een onzin, een anti-maatschappelijk iets is, gamelijk anarchie en wanorde. _ '0us de eerbied van God voor iedereens ( vrijheid heeft geenen zin. I & & & ' Laat ons nu voor een oogenblik aan-( nemen dat er wel persoonlijke vrijheid , bestaat die ten goede en ten kwade i wordt aangewend. Ligt het wel in de roi van God deze te ' eerbiedigen, zelfs als zij tôt het kwade • strekt ? Eerwaarde, dati valt gij onvermijde-' lijk in tegenspraak : 1. Met aile huisvaders en aile Kuis-moeders ; 2. Met aile onderwijzers en opvc-eders; 3. Met aile regeeringen en wetgevers ; 4. Met de kerk, door een onfeilbare paus als opperhoofd bes'tuurd ; 5. En helaas, met God zelve. i Zeg ne keer rechtzinnig, mijnheer de pastoor, zoudt gij aan eenen vader of moeder, die u raad vrageh en maatrege-len, om eeft hunner verdwaalde kinde-ren op het goede spoor te helpen, zeg-' gen : « Mijnheer of madame, eerbiedigt i de vrijheid van uw kind, ailes zal wel op zijn verloop komen. God waakt en 2al ailes in orde brengen!?. » Zoudt gij, die er toch iets moet van kennen, dezelfden raad clurven geven 'aan professors, onderwijzers, opvoe-' ders van allen aard ? , Neen. dat zoudt gij niet durven, al hadt gij er nog lust toe om het te doen. i En nu serieu3 gesproken, mijnheer de pastoor, welke regeering op de geheele wereld kan die goddelijke vrijheids-theorie aannemen ? Geen enkele, niet waar ? Al de wetten, al de bestuurlijke reglementen die ge-stemd en uitgevoerd worden zijn, van uw standpunt gezien, aanslagen op de vrijheid. Zijn daarom ons katholiek gouvernement of ons gemengd gemeentebestuur in tegenspraak met God? Het woord is aan u om te antwoorden. Op n. 4 kunnen wij gerust aanmerken dat er geen grooter vijanden zijn der vrijheid als de kerk.met haar onfeilbaar opperhoofd de paus, die de volledigste gehoorzaamheid en onderwerping eischen van hunne aanhangers en hunne tegen-staanders in den ban slaan, nu het niet meer mogelijk is ze te branden en te roosteren. En als God nu de vrijheid van ie.dereen EERB5EDIGT, TEN COEDE OF TEN KWADE, welke roi heeft de kerk dan nog te spelen? Mag zij zich boven God stellen door hare wetten, geîjoden en verpSiohtingen? Gij hebt u toch boven God niet te stellen die de vrijheid eerbiedigt van elkeen. Dus 't is onzin wat gij aan God toe-schrijft of 't is onzin wat gij doet in zijnen naam. Als de vrijheid op de wereld geëerbie-digd wordt, dan brengt gij God in tegenspraak met zijn eigen, in uwe gebeden, want gij leest in Onzen Vader : 1 Uw wil geschidde op dees aarde als in de hemel. n Maar als God zijnen wil doet geschie-den op dees aarde, hoe wilt gij dan dat hij uwe en onze vrijheid eerbiedige?, Hoe rijmt gij dat te saam ? Ah, als de arme Jesus-Christus van God mensch is geworden, zijn lijdens-weg heeft bewandeld, zijn Calvarieberg heeft beklommen om op den Golgotha gekruisigd te worden, dat ailes om ons te redden, dan heeft hij wel een nutte-loos werk gedaan. Wij zijn vrij ! Vrij(?) om als arbeidende klasse te lijden en te worstelen van bij de wieg tôt aan ons graf. Vrij(?) om bestolen te worden op onzen arbeid en al zwoegend honger te lijden met onze vrouwen en kinderen. Vrij( ?) om van aile rechten te woi-den verstoken, om vernederd, verdrukt, vertrappeld te worden langs aile kanten. Vrij( ?) om te vechten,tegen menschen die wij niet kennen, om te moorden als wilde tijgers of om te sneuvelen als echte martelaars. Vrij ( ?) om van den mensch een wolf te maken tegenover den mensch. Ziedaar die schoone vrijheid die Christus voor ons veroverd heeft door zijne smartelijke kruisdood na met gai en edik gelaafd te zijn. « # # Mijnheer de pastoor, gij moogt geloo-ven en uwen God aanbidden, wij hebben daar niets tegen, 't is uw ontegen-sprekelijk recht. Maar wij geven U den welgemeenden raad uwen God in geen zoo bespottelijk daglicht meer te stellen. Zoolang de godsdienst bepaald blijft voor zekere en aanneembare rede-nen, van hiernamaals gelukkig te zijn, enz. laten wij zulks over aan al wie wil. Dat is hunne zaak en de onze niet. Maar wanneer de godsdienst zich men-gelt in wereldlijke zaken, gelijk den te-genwoordigen oorlog ; wanneer hij den onshuldige wil ziin, om lafhertig al de shuld op de goddelijke vrijheid te wer-pen — die niet bestaat — dan teekenen wij protest aan. In het groot treurspel, het drama, waarvan Europa nu getuige is, heeft uw godsdienst niets gedaan, niets gekun-nen, niets gedurfd, niets beproefd en hij is veroordeeld. F. H. Uit de international!) Jl U y? «T.'-ÏIB'e ISMilWiBMIW 1 De reeds kortelijk vermelde brief, die van Kol ontvin^ cp zijn aanbod aan het 1 Dintsche Partijbestuur om aan oenigen fjnzer Hijksdagleden tofc golsi<î0 bij esn tochfj door BelgiS te dienen, lus<î& in zijn [ , geheo? aïs voîgt: «Op uw brief van SO Oktobéï, die wij . «erat hedan (27 Okt. ) oatvingen, antwcor-{3»n wij u: Wij zeggen 11 ««or uwon voarslag ' ooïen besten dank. Het is u bekep»), «at reeds eenige Duitscha D&rtiûrannot*n in België geweest zijn. Verder wordt sederl eenigen tijd reeds overwogen, of nog eenig€ andere partijgenooten in den naasten tijd naar België zullen gaan. Een beslissing 3 daarover is nog hangende. Het spijt ons ^ daarom op het oogenblik van uwen voor- 1 slag geen gebruik te kunnen înakrn. » » —. 1 Eerst thans krijgen wij kennie van d« volgendo van 10 September gedateerde var-: klaring van onze Duitsche partijgenooten Karl Liebknecht, Eosa Luxemburg, Franz j Mehring en Klara Zetkin : , » De partijgenooten Dr,. Sudekum en » Richard Fischer hebben in de partijper» van het neutrale buitenland (Zweden, Ita-lië,Zwitserlaad) eene pogmg gedaan om de houding der Duitsche f, >ciaaldemokratie in den huidigen oorolg i . het lieht van hunne opvatting uiteen te zetten. » Wij zien ons daardoor gedwongen, op dezelfde plaats te vei L! • 1 en, dat wij en zeker vele andere Duit^SSie sociaaldemo-kraten den oorlog, zijne oorzaken, zijn ka-rakter alsinede de ro! der sociaaldemokra-tie in den huidigen toest^-ad beschouwen van een standpunt, dat mot het standpunt der partijgenooten Sudekum en Fischer niet overeenstemt. De staat van beleg maakt het ons voorloopig oumogelijk, onze opvatting openlijk uiteen "e zetten. » Het is kenmerkend voçr den huidigen toestand der Internationale en voor den algemeenen politieken toestand, dat zulke discussiën zich thans veelal in het onzijdige buitenland afspelen. Omtrent de verplaatsing van het Inter-nationaal Socialistisch Bureau, schrijft de « Vorwàrts >: « Wij betreuren het verzet der Fransche kameraden tegen de verplaatsing van het Bureau omdat voor de verplaatsing de sterkste zakelijke argumenten spreken.Immers in België kan het Bureau thans on-mogelijk funktioneeren.Als het Bureau aan zîjn doel zal beantwoorden, moet het *in een onzijdig land zetelen, welks sociaal-demokratie de funkties van het Bureau moet waarnemen. > De schte wijza van woldoen Wil men op de echte wijze weldoen dan zijn daarvoor drie dingen noodig : liefde, verstand on volharding. Allereerst moet men uit liefde voor zijnen naaste wel willen doen. Een oprecht, vriendelijk woord, een deel-nemende blik,eene geduldige belangstelling brengen dikwijls meer hulp dan de eigen-lijko gif ten. Ten tweede heeft men yerstand van noode. Weldoen kan evenzeer schadelijk als goed werken, daarom moet het verstand het hart leiden. Het verstand moet ons leeren, welken in-vloed de gift, de weldadige instelling, het begunstigen op de of dengeen, die ontvangt hebben zal. Of zij zijn gevoel van Eigenwaarde, zijn levensvreugde, zijn vertrouwen sterker zullen doen worden en hem nieuwe wilskracht zullen geven, of dat zij zijn fierheid zullen breken, zijn wilskracht zullen verîammen, of zijn werkzaamheid misschien zullen verîammen.En ten derde moeten wij over geduld en volhoudingsvermogen beschikken. Ontelbare moeilijkheden moeten worden overwonnen, ingewikkelde, stoffelijke en geestelijke nood, ziekten en achteruitgang, onverschilligheid, lauwheid, lichtzinnigheid en leugen, ondeugd en misdaad gaan dikwijls met gebrek hand aan hand en moeten dus 00k bestreden worden. Ja, het neerdrukkend besef, dat mensche-lijke ellende altijd zal blijven bestaan, blijft den weldadiger in vele gevallen niet be-spaard.Daarom is het onze plicht, overal waar we iets ontdekken, wat niet deugt, dit tegen te gaan, de oorzaak uit den weg te ruimen, om zoo de ellende te bekampen. De zwakken moeten sterker gemaakt, de onbeschermden beschermd worden, de on-opgevoeden moeten worden opgevoed en zij, die niet kunnen werken, moeten ver-zorgd worden. Doen wij dit, trachten wij hiernaar, dan zal'dit werk zegen brengen, op welk gebied wij dit 00k verrichten. Het komt niet alleen den enkeling, doch de geheele maatschappij ten goede. En het maakt hem of haar, die dit werk verricht, gelukkig want hij of zij gevoelt le-vendig, dat men hiermede het geheele volk dient, voor zoover men dit bij machte is. De goede uitslag hangt geheel af van de goede keuze der middelen. In de aliereerste piaats moeten wij altijd dat doen, wat net meest noodzakelijk is, wat minder dringend is, kan men later doen. Heeft men zich een plan gevormd, dan kan men kalm met de uitvoering ervan een begin maken. Kan men weinig doen, met doe het zoo goed magelijk. •> Men vermijde echter steeds naar hetzelf-de schéma te werk te gaan. De hulpbehoe-vende en hulpzoekende heeft een verwonde ziel en zijn lijden is soms persoonlijk. Op de goede wijze weldoen kan men slechts, als men de ziel van den vreemde een stukje van de Eigen ziel geeft. In het gebod : hebt uwen naaste lief ail U zelf, ligt het geh'eele geheim. Fetrograâ, ~ LEEST EN VEBSPREIOT MVOORUIT,, Europeesche Oorlog in West-Vlaanderen en 8sa 'iNoorden van FrankrijK Uit Fransche PARUS, 6 November, (Officieel) : «Het communiqué van het Fransche gezantschap te 's Gravenhage, onder dagteekening van 6 November verstrekt, meldt: Op het gevechtsfront dat zich uit strekt van Dixmuiden tôt de Leie hebben de aan-vallen der Duitschers zich gisteren her-haald doch op verscheidens punten met mindere heftigheid, voo'ral ten aanzien van de in het gevecht gebrachte infanterie, en hebben onze troepen, tôt den aanval over-gaande, in verschillende richtingen aan-merkelijke vorderingen gemaakt. «Tusschen de streek van La Bassée en de Somme kenmerkte de dag van gisteren zich vooral door een artilleriegevecht in den omtrek van Hoye. Na de bezetting van Quesnoy-en-Santerre te hebben gehand-haafd, zijn onze troepen aanmerkelijk voor-uitgegaan in de richting van Andechy (tusschen dat plaatsje en Roye.) « Tusschen de Oise en de Moezel valt een vermeerdering van activiteit der Duitschers op te merken. De vdjandelijke aanvallen op verschillende punten van ons front zijn ten slotte afgeslagen, soms na een gevecht dat den geheelen^dag duurde. » , PARIJS, 6 November. (Reuter.) Officieel bericht van d'en Staf van 11 uur ' avond3 : « Geen nieuwe berichten over de krijgs-verrichtingen ten noorden van de Leie (Lys). » Een hevigen aanval hebben de Duitschers ten noorden van Arras ond^.nomen, waar eerst eenige loopgraven moesten worden ontruimd, doch daarna door ons zijn heroverd. » In Argonne, in de streek van St. Hubert, zijn aile aanvallen afgeslagen. » De officieele mededeeling van het Fransche gezantschap van heden luidt :: « De vijand heeft zich ieruggetrokken op den rechteroever van de Yser. Wij hebben Lombaertszijde hernomen. De Duitschers houden op den linkeroever van de Yser slechts een bruggeiïoofd halverwege Dixmuiden en Nieuwpoort bezet; behalve ge~ vangenen en gewonden lieten zij veel oor-logsmaterieel en stukken geschut, die bij do gevechten aan de Yser waren weggezakt, achter. In den loop dier dagen heeft het Belgische leger, gesteund door troepen van ons 6de legerkorps en onze mariniers, blijk gegeveu van eeae schitterende heidhaftig-heid. Tusschen Dixmuiden en de Leie blijven de bondgenooten steeds vooruitgaa<n. » Tusschen de streek van Atrecht en do Oise zijn wij vooruitgerukt ten Oosten van Quesnoy en Santerre, tôt den heuvel van l'arvillers. De aanval der Duitschers, welke zich ontwikkeld had op den rechteroever van de Aisne en de streek Vailly en ons de eerste hellingen der hoogvlakten in het Noorden van Vailiy had doen verliezen, is gisteren niet-voortgezet. Een tegenaanval van onze strijdkrachten heeft ons reeds we-weder in het bezit gesteld van een groot deel van het afgestane terrein. « Een hevig artillerie-vuur werd gericht op de heuveis van den Cremin-des-Dames en om Reims, maar de aanvallen der Duitschers zijn met succès krachtig afgeslagen.» SJif Es8§®!ssEï© isroiï LONDEN, 5 november (Officieel) : Het Engelsche gezantschap te 's-Gravenhage verstrekt onder dagteekening van 4 November de volgende, van het ministerie van buitenlandshe zaken te Londen afkomstige mededeelingen. De Indische troepen zijn nu begonnen deel te nemen aan de krijgsverrichtingen van het Britsche expeditieleger. Zij hebben onder het artillerievuur een bewonderens-waardige koelbloedigheid betoond. Ze hebben 00k onder hevig vuur een aanval gedaan met een bezieling en een vastberaden-heid, geëvenredigd aan de schoonste tradi-ties van het leger. Sir John French heeft de Indische troepen met hun dappere houding gelùkgewenscht. Niettegenstaande het land geheel verschilt van dat waarin Indische troepen gewoon zijn te verkeeren, ' hebben zij zich goed kunnen schikken. » % # * ■ ■ - i Oorlog tusschen Rusland in Turkiie 9 Uit TMB'kscEhi® Iiron KONSTANTINOPEL, 5 November. (Wolf)] De regeering heeft een aanvullende rege-' ling naast het militaire strafwetboek be- ' kend gemaakt, volgens welke bepalingen, openbaarmaking van militaire geheimen, spionage en verraad met strenge straffea ' worden bedreigd. Franschen en Engelschen, die hooge amb-tenaarsposten aan het ministerie van fi-' nanciën en van binnenlandsche zaken be- ' nevens andere ambten bekleedden, zijn vertrokken ; 00k de vertegenwoordiger van de houders van Engelsche obligaties heeft Konstantinopel verlaten. De politie heeft bepaald, dat aile onder-danen van de staten, waarmede de diplo-matieke betrekkingen zijn afgebroken, hun adres moeten opgeven en slechts met mach--tiging van de politie mogen vertrekken. An-ders zullen zij als verdachte personen ba-schouwd worden. Ottomaansche en vreemde onderdanen,dia zich buiten Turksch gebied begeven, mogen niet meer dan tien pond bij zich hebbenJ De politie maakt tevens bekend, dat brie-j ven niet mogen worden gesloten en tele-! grammen in net Turksch, Fransch, Duitsch) of Arabisch moeten zijn gesteld. EEN TUBKSCHE DIPLO-MAAT AAN HET WOOED Oit □sMissSs© isroai BERLIJN, 5 November, (Korr. Norden);' De Tursche gezant te Be^lijn, Mahmoed Moektar pasja, die zelf tôt de leiders van het nieuwe Turkije behoort, liet zich in een onderhoud met een vertegenwoordiger van het nieuwsagentschap Korrespondeni Norden zeer openhartig uit over de thang hangende quaesties, voorzoover zij Turkije aangaan. Men wil, zeide hij, het zoo voorstellen, alsoî Turkije op aandringen van Duitsch-land aan den wereldoorlog deelneemt en men spreekt voortdurend van den buiten-gewonen invloed van Duitschland in Turkije. Dit is een zeer verkeerde meening. want invloed heeft bij ons ieder, die onza belangen dient. Nu heeft Engeland zich tegenover ona aan een noodlottige dwaasheid schuldig ge-i maakt,toen het onze schepen, die gereed waren om te worden afgeleverd en die wij moesten hebben om onze onzijdigheid te handhaven, achterhield. Wanneer dit niet was geschied, zou de toestand er mogelijk anders kunnen uitzien, daar wij juist En-] gelschen voor de reorganisatie van onze vloot hadden aangesteld. Het is overigens niet duidelijk, waaromY Engeland zoo gesteld was op de schepen./ Want of er in de Engelsche havens nu twea schepen meer of minder werkeloos blijven.' liggen, kan toch onmogelijk Tan invloedf zijn op den oorlogstoestand. Een tweede onvoorzichtigheid van Engeland tegenover Turkije was de behandeling welke den khedive ten deele werd. die een; vazal van den sultan is, zoodat 00k het g»» zag van den sultan daardoor werd belea-dig<iWij weten bovondîen s«Br goed, dat reed« in Mei van liât vorige jaar een Engelsck-Bussischo vîootovereenkomat is gesloten, dif tegon ïurkijs vu ^arieht. Do 2s» van Murmott, vu gekôMU aH| baais van de airategisch« operatiec. Dit h#-/ L^enden^anAer.,^ 30 htirt* -■ SI.- 299 P.1|W M»- r.ummw-: vnnr Belp3 cectiamAr. rsor 4ïn t.'ot'omoo r, S*41 - ^ ^aveiraî'*eï"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes