Vooruit: socialistisch dagblad

1816 0
05 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 05 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xd0qr4qg34/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3Q saai* » fi. 4 — T rïTm «i if<fyh m ■■-- <i Prijs p«r nnmmer : voor Belgie 3 centiem8ii, voor den Vreemd# 5 centiemen Telafoaii : Redact?e247 - ftsiminSstpatia 2845 Maandaij 5 Januari 1911^' Drckster-U ItgeiMtf Sam: Maatschappij H ET LtCHt Veronîwoordetâjke bcttuirdtr» P. PG VISCH. Urfcberg-Ovnt , . REDACTIE . ADM1NISTRATIE HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpariif — Verschytieric/e a/le dagen. ABONNEMENTSPRiJS BELGIE OrJe maanden. . ... ta %23. Zes maanden « . . . . e» a» Een jaar ft. S90i Men abonneert zich op alie postbuTêglISft DEN VREEMD^ DHe maanden {dagefîjk3* verzondenK ..... tr.-ÔIi TOT AANVAL EN VERDEDIBING N ASGHRIFT EEN NSEUWJAARSCESCHENK AAN KET SELCISCHE VOLK Vroeger als ws het verwachten, heeft de Regeering hare Buitengewone Be-grooting (Budget extra-ordinaire) bij de Kamers ingediend. Maar dàt konden wij niet verwachten dat hetzelve zulk eene ontzettende som zou bedragen. Terwijl hetzelfde budget voor 1913 negen en negentig millioen be-droeg, beloopt het voor 1914 op : 186 mïlBoen 224 duizend franken En daar naar de ingediende gewone budgetten, de som der gewone uitgaven voor 1914 is berekend op 826 millioen /54.000 franken, heeft het Belgische volk in 1014 te betalen de som van : EEN MILJARD of ove? duïzoracl mîliteen franken 1 ! ! 126 1/2 miîîioe.q méér dan In 1913. De onbekwaamheid, neen de groote-mans-waanzin cfer katholieke regeering brengt België op den rand van het ban-kroet.Wel badden, wij verwacht (wij verwij-zen naar onze uitvoering over het Budget van Oorlog) dat, te oordeelen naar het voorjarig buitengewoon budget van militaire uitgaven, dezen dit jaar niet min-der zouden wezen, maar ronduit gezegd hadden wij niet geloofd dat de minister van Oorlog de brutaliteit zou bezitten die buitengewone uitgaven op het dubbele te drijven. Onze heerlijke nieuwe militaire wet, boertjes en arbeiders, vraagt nog extra 50 millioen, zoodat de vredss-moord» machine In 1915 op over twsa honderd iriîlîfcsrj frasîken komt te staan. Natuurlijk ka-n er dan niets voor de f arme ouders der miliciens overschieten. Zishiér het lijstje der extra-buitenge-wone uitgaven : méér slaping, bedden enz. fr, 425.000 méér kleeding 8.000.000 méér voecling 1.840.000 raeer artillerie diensten 5.410.000 méér verlichting der forten 1.350.000 méér materiaal mitrailleuses 128.000 méér spoorweg kamp Bras- schaet.. 125.000 méér militaire gebouwen en kampesmenten 10.500.00 méér militaire spoorweg- en forificatiewerken 680.000 méér militaire v/egen en telefoonwerken 180.000 méér schietstajiden 500.000 méér oorlogsmateriaal en gronden aankoop voor de genie, aeroplaans 3.430.000 méér speciaal fonds stelling Antwerpen 10. .000.000 méér paarden aankoop 2.486.800 Te samen fr. 50.055.400 Maar nu zijn we er nog niet. In de buitengewone begrooting van Landbouw en Openbare Werken komt een post voor van 10 millioen 200.000 frank voor «gebouwen tôt militair gebruik in open plaatsen» dus kazernen enz. Alsof dat niet bij de soldaterij behoorde en werken van algemeen nut waren! Maar in dat zelfde buitengewone budget voor Landbouw en Openbare werken, komt nog een post voor, waarover velen het hoofd bedenkelijk zullen schudden, namelijk 2 millioen 300.000 franken voor het kazernement der gendarmerie! Zon-der te rekenen wat in het gewone budget van openbare werken vermeld is. Dat hartelijke elite-korps gaat aldus met circa 13 1/2 millioen strijken! Ach, kiezer Joris Goedbloed laat zich t6ch lijmen ! Z'n pastoorsblaadje zal hem dàt toch niet v66rrekenen. Wel natuurlijk zullen ze hem zeggen dat die brave goede regëering een extraatje uitgeeft voor Landbouw en Openbare werken, b. v. voor bebos-sching, buurtwegen, straatwegen, bur-gerlijke muséums, kanalen, waterwer-ken, haveninrichtingen, polders, enz., en dat wel 41 millioen 620.000 franken! Ewel, zullen ze alweer tevreden ge-steld zeggen, dat 's goed gezorgd! Ja-wel, indien er maar, zooaîs boven aan-geduid, geen 12 1/2 millioen af moet voor militaire en gendarmerie logemen-ten, dus bijna één derde gedeelte van dat voor maatschappelijke nuttige doel-einden bedoelde geld gaat weg aan het onnutte militarisme en aan het corps g&rde-kozakken. # * Bij de behandeling van de begrooting voor IJZEREN WECEN gebruikten wij 't woord «budgetgooehe-larij». Minister Van de Vyvere rekende op eene ontvangst van 352 millioen, terwijl hij maar 246 millioen uitgaven had. On s twljfelen had eene gerenMvaartflgde grond. Het nieuwe extra-ordinaire budget brengt ons eene extra-ordinaire uit-gaaf van 74 millioen 600.000 franken voor de SPOORWECEN voor af te maken en nietiw te beginnen werken. Verheugt u dus maar niet rail-way-proletariërs, voor u is er niets bij. Hetzelfde geldt voor de Post- Telegra-fen, waarvoor een extra van ri millioen gevraagd wordt. Natuurlijk kunnen de andere minis-teries niet achterblijven ; zoo vraagt dat van Buitenlandsche de tweede termijn voor het huizeke in Berlijn fr. 358.750 waarin de Belgische gezant moet wonen. We zeggen maar, een millioentje voor de eer dat in de Berlijner straten onze Vlaamsche leeuw en onze Waaîsche haan uit wandelen gevoerd worden, is niet te duur ; 't zijn alleen maar die socialisti-sche kritikanten die daartegen zijn... Maar aile gekheid terzijde. Elkeen vraagt zich af : waar moet die 186 mil-joen extra van daan komen'? En de arbeiders zal nu een licht opgaan dat er voor de nu volgende sociale wetten : ziekte-verzekering, ouderdomspensioenen enz., geen klult m eer over Is! Het grasveld is totaal kaal en afge-vreten.Gij baît uwe vuisten, arbeiders en vloekt en vervloekt het papenministerie. Doet beter, gaat met het petitionne-ment in aile huizen, legt allen : burger, boer en arbeider die helsche werken van verslindings-kunst voor oogen waarmede het kapitalistisch-katholiek ministerie het Belgische volk begiftigd heeft en vraagt hun : zult gij het drievoudig kies-knoeirecht nog langer gedoogen, wiens CEVOLGEN HET STOFFELIJK EN ZEDELIJK BANKROET VOOR ONS BELCISCH VADERLANO ZULLEN ZIJN. De zegelocht vai het Socialisme Met veel andere is reeds dikwijli do vraag gesteld in welk land vaa da be-iohaafdo wereld het Socialisme hefc eer«t in zoo ver zal zegevieren dat het de klass»-heerschappij der kapitalistisch® nitbnlters-bende zal kunnen afsohaffen. Zooals op vele andere kan er op dane beslissend « hier » of « daar » en wij in de eerste plaats willen ons niet laten verlei-den door profetiën ofte voorzeggingen. Ailes wat wij tegenover cleze vraag willen do en, dat is de economiBoh© en maat-Bchappelijke ontwikkeling der verschil-lende landen nagaan en vergelijken en er de besluiten uit trekken die oni laten oordeelen over de bsstaande kansen van #la-gen.Vroeger heeft m en door mannen van ge-zag hooren beweren dat er van den zege-praal van het Socialisme eerst epraak zou kunnen zijn als de internationale verstand-jhouding onder het georganiseerd proleta-riaat zoo volledig zou zijn dat er in aJle be-Bchaafde landen t* geliikor tij,d zfttt kun-. nen overgegaan worden tôt dea Booiaalde-mooratischen vorm van voortbrengst en verbruik. Deze manier van maatschappelijke om-keering zon inderdaad mogelijk zijn als het waar was dat de maatsohappelijke ontwikkeling in aile landen een gelijken tred ging, als er niet in aile landen vevsehillende fac-toren werkten, die do ontwikkeling bevor-deren of in den weg staan, al naar gelang der toestanden en der omstandigheden. Zoo waren op het einde der 18e eeuw de onderdrukte klassen^ van het Europeesch vasteland zoo diep oî nog dieper in de el-lende gedompeld als deze die den fran-gohen bodem bewoonden — en tooh be-perkta da groote revolutie zioh bijna tôt den franschen bodem en waren de gevol-gen niet zoo groot als men had mogen verwachten.De twee landen in dewelke zich voor het eerst âe moderne socialistisehe beweging baan brak na de Eevolutie, waren Frank-Âîk ^Enaîland, en dÎQ^«s.vaa pn» heel,, wat te onderzoeken en te vergelijken. In Frankrijk had de Jlevolutie den grond en den bodem in kleiner stukken getrok-ken en onder veel meei- personen verdeeld, waardoor de economlsch-maatschappelîjke ontwikkeling erg verhinderd werd... En als in 1898 het Socialisme voor een korten tijd de sterkste politieke macht cle3 lands geworden was leed hpt schipbreuk tenge-volge van deze ver&r>lintering van grond en bodem... En na dat de Eransche bevol-king in haren kamp tegen de politieke on-derdrukking den repnblikeinschen regee-ringsvorm afgedwongen had,kwam zich een gouddorstige burgerij ' meester maken van de politieke macht om de onde klasset^-heerschappij te vernietigen. In Engeland daarentegen ontwikkelde zich zeer snel het nijverheidswezen en met hem het grootkapitalisme, eene sterke socialistische beweging in het leven riepen, dewelke met eene ongehoorde krachtin-spanning streefde nàar politieke macht, maar het onderspit moest delven omdat er te weinig gedaan was aan de politieke en economische opvoeding der arbeidende klasse, die geen klassenbewustzijn bezat en nog niet kon bezitten. Ailes zegt ons echter dat het engelsch proletariaat deze gebreken spoedig zal ta boven komen, zich eene sterke politieke macht zal veroveren en waarschijnlijk voor dit van andere landen gereed zal zijn om zijno jieerschappij te vestigen. Duitschland 00k heeft zich snel ontwik-keld tôt een grooten nijverheidsstaat,die b8-zig i3 de grondeigenaarskaste te verslin-den maar die de sterkste socialistische beweging van de heeie wereld in het leven heeft geroepen. Do dnitsche Eevolutie van 1848 heeft te veel laten bestaan van het feodalisme en daartegen heeft de socialistische partij tôt op onze dagen een nijdigen kamp te voeren. Zooals de sterkste socialistische partij, heeft Duitschland 00k den sterksten krijgsstaat, maar hij zal weldra op den drijfbandgrcnd geraken en machte-loos worden omdat hij te veel milliarden zal koaten aan de burgerlijke maatschappij die hij zou moeten verdedigen in plaats van aan hare tepels te liggen. Over de Nieuwe Wereld, waar het grootkapitalisme zich nog het snelst ontwikkelde en nog ontwikkeld, is oneindig veel nreer te zeggen : _ ln Noord-Amerika sta^t het grootkapitalisme het dichtst bij zijn hoogtepunt. De trusts en rings hebben daar eene opper- macht bereikt die nergen3 elders gekend ia De voorbrengstmiddels en de levensbehoef ten zijn er in handen van kleine groepei van kapitaiisten, die er eene macht, eem dwingelandij uitoefenen die nooit door eei heerscher uitgeoefend werd._ De amerikaansche kapitaiisten bekomme ren zich niet het rninst meer om de wetten die met de voeten getreden worden daa; waar zij niet bij njiddel van geld moetei verlamd worden. Er heerscht daar overa eene kapitalistische anarchie, waarbij dt andere anarchie kinderspel is. In alie grootkapitalistische landen wor den aldus de regeeringen op den achter grond gedrongen door het modem imperia lismus, dat 00k den «pot drijft met Kerkei en Vorsten en beschikt over leger en vloot Deze opperlieerschappij van het groot kapitaal heeft voor onvermijdelijk gevolj dat de klassetegenstellingen meer dan ooii verscherpt worden en het kjassebewustzijr bij de massa sneller dan ooit doen ontwa-ken.Men heeft in den laatsten tijd treffendf voorbeelden daârvan gezien iu Frankrijk, Duitschland en Engeland, waar maatregels die door de burgerlijke regeering genomer werden om zich van het bankroet te red-den, eenvoudig door hefc grootkapitalisme van de hand gewezen werden. In Amerika wast de tegen stelling tus-schen kapitaal en proleta.riaat zoo snel dat 00k de middelklassen er door in opschud-ding gebracht worden, zoodat de rageerin-gen gedreven worden tôt het nemen van maatregels der vertwijfeling. - De amerikaansche regeering werd on-langs zelfs gedwongen eene wet te maken tegen de grootkapitalistische trusts — eene wet die echter eene doode letter bleef wij] de magnaten van den dollar haar getnakke-lijk wisten te verlammen. De amerikaansche rgeering baproeft het hier en daar om païen te stellen aan de op-slorping! door het grootkapitalisme en uit de middenstanden gaan stemmen op om som-mige handelsinrichtingen, sommigo nijver« heidstakkeri eenvoudig te nationaliseeren», en zoo wordt er duidelSjk bewezen daà alleen het Socialisme in staat is om de groote plaag te keer te gaan. In Amerika heeft het grootkapitftlismS in zoo ver zijn hooytepnnt bereikt dat èn regeering, èn raiddeTstand, èn proletari&at hefc gaan moe(:on eens worden over nation»-lisatie en onteigening der onteigenaaw'l Sociaal Politiek Overzicht FBARKM U1TBKEJBING DER MILIÏAlliE IUOHTVAART. — IN EEN TOEKOMEN-DEN OOELOG ZAL DOOD EN YEK- NIELING UIT DE WOLKEN REGENEN. In een bijeenkomst der Fransche Aéro-Club heeft generaal Bernard, directeur der militaire luchtvaart, medegedeeld, dat de Fransche verkennings-luchtvloot op hefc oogenblik op zeer voldoende wijze voorzag in de behoeften van aanval en verdediging. Generaal Bernard betoogde, dat de militaire luchtvaart nu verder zich moet ont-wikkelen tôt een hulpmiddel van artillerie en cavalerie. Zijn onze vliegtuigen, zoo vroen- hij, niet aangewezen om de bestuur-bare luehtschepen van den vijand, waar-van men een dreigend spooksel gemaakt heeft, te vernietigen. Het is duidelijk, dat in tijd van oorlog deze bestuurbaro lucht-schepen al heel spoedig in het stof zouden bijten. Generaal Bernard deelde verder mede, dat aile militaire vliegers in het vervolg geoefend zullen worden in het schieten van het vliegtuig uit met grana-ten. In het vliegkamp van Chalons zal een schietschool voor militaire vliegers ge-opend worden. Het nationale comité voor de luchtvaart heeft onder voorzitterschap van senator Eeymond vergaderd, waarin medegedeeld is, wat er met het geld van de nationale inschrijving voor de militaire luchtvaart gebeurd is en hoeveel vliegtuigen het le-gerbestuur besteld had bij de vliegtuigfa-brikanten. Onze lezers wefcen dat de veree-niging van vliegtuigfabrikanten met het legerbestuur overhoop ligt over 't getal door dit bestuur bestelde vliegtuigen en over de vliegtuigen der nationale inschrijving. Uit de mededeelingeu van hefc nationale comité blijkt, dat er in 1912 en in 1913 gekocht of besteld zijn 300 vliegtuigen, die voor-vliegtuigen ingevolge de begrooting voor 1913 en 175 van do nationale inschrijving. DE ZAAK CAMBIER EN WILM EN DE SOCIALISTISCHE PARTIJ. Aan de «Leipziger Volkszeitung» wordt uifc Parijs geschreven over de jongste paar voorvallen in da Fransche socialistische partij : de zaak-Oambier en de zaak-Willm welke laatste wij reeds met een enkel woord bespraken. De echtgenooten Oambier zijn onlanga door de vergadering van het Seine-depar-tement uifc de Partij geschrapt. Cambier, de man, had uit geraaktheid in persoon-lijke geschillen een blad opgericht, «La lutte des Classes » (»lassensfcrijd) dat, schrijft de korrespondent, onder de ylag van het Marxisme en in «chyn tegen bo-derf in de Partijv gericht, een woest# la-stercampagne voerde tegen Jaurès, de «Humanité», en de Marxisten die hem, Cambier, niet bij stonden. Onlangs maakte p.g. Eenaudel in de «Humanité» bekend dat een beruchta klerikale intrigant, de rechter Bonjean, het blad van Cambier geldelijk op de been hield. Cambier ont-kende, maar met de stukken toonde Eenaudel aan dat hij de waarheid had ga-sproken. Dat deze man, blijkbaar oncler den invloed van zijn vrouw, zoo Ver kon afdwalen, wordt algemeen betreurd. Hij heeft vroeger in de Partij een roi van eenige beteekenis vervnld en vertegen-woordigde tôt voor korten tijd in het In-ternationaal Bureau de socialisten van Ar-gentinië.Tôt zoover de «Leipziger»-korrespondent over de zaak-Cambier. Omtrent het be-danken als partijlid van Briand's vriend, het Kamerlid Willm doet hij opmerken, dat dlens heengaan minstens voorbarig moet heeten. De aanklacht tegen hem, dat zijn drukke orngang met den oud-sooialist de partij niet ancîers dan schaden kon, was nog in onderzoek. Was deze beschuldigiog ongegrond, dan had Willm aïs goed Bocia-list niet mogen heengaan, maar had hij h:iar moeten weorleggen. Een trouw par-tijgenoot heeft de plicht de Partij te be-hoeden voor onrechtvaardigheden — 00k tegen hem zelf. Zijn nittreden doet ver-moeden dat de gelegenheid om zijn vriend Briand te yolgen hem maar al te welkom was. DE KRISIS DER WERKELOOSHEID NEEMT EENE GROOTE UITBREI-DING.Dit de duitsche partijbladen : Van November tôt December zijn in Berlijn weer 5000 werkloozen méér geteld. Alleen uit de houtbewerkers werden 1320 nieuwe werkloozen ingesehreven. Desgelijks is het over geheel Duitschland gsteeld. Van de bijna 2 millioen leden van 48 organisantes waarover in November bericht werd, waren 31 per 1000 zonder werk, tegen 28 in Oktober, 27 in September. In November 1912 bedroeg dit getal niet meer dan 18 per duizend; naar de officieele berichtgevers ver-tege,nwoordigfc hefc cijfer van thans «een zeer aanmerkelijke toeneming». Volgena de arbeidsbeurzenstatistiek stonden tegenover 100 open plaatsen thans 219 aanvragen, bij 168 in Oktober, en 148 in November van hefc vorige jaar. Doch deze officieele gegevens belettten do regeeringspersonen niet hefc bestaan van bui-tengewonen nood te looehenen.: ®HST5©!fE-H3*M i 24,000.000 FE. VOOR EENE MILITAIRE i LUCHTVLOOT ! ! 24.000.000 frank zal van het Parlement' worden gevraagd om in 1914 te besteden aan de militaire luchtvloot. De « Daily Citizen» weefc te zeggen clafc 8 of 10 bestuurbare sche-' pen zuflen worden geleverd door de bekende j firma Armstrong Whitworth, in wier han-( den en in diô van hun aandeelhouders het' grootste deel van de door de belastingbeta-1 lers op te brengen belastinggelden zal te-l rechtkomen, mede als winat over het nieuwe1 ^ bedrag van 24 millioen gulden waarmee zij! haar kapitaal voor deze uitbreiding van 1 haar zalcen zal vergrooten. Over 1912/13 was, ruirn 3 1/2 millioen voor dezen dienst uitgs-1 . trokken. De begrooting voor het «vijfde wa-1 ! pen» stijgt due nog sneller dan die voor d«> ' andere STAL1BE IN TRIPOLITANIE WOEDT NOG ATIJD.) DE KOLONISATIE OORLOG.' 1 De italianen hebben het in Tripolitaniô' • 110g steedf» zeer erg. Kolonel Miani had be-! sloten de benden van Mohamed ben Abdal-' lah, die hij reeda vroeger verslagen had en' die te Maharnga en te Garda terug eamen-^ getrokken waren, niteen te drijven. Den 2C december vielen de italiaansche troepen, met' baponneti op Jt geweer, de vijandelijke stel-'-liegen aan. Na een gerechfc, dat vijf nren » dnurde, werdea de araben gansoh yersla-gen en vluchtfcen in aile richtingen onder een geweldig kanonvuur. Verscheidene doo-den bleven op hefc slagveld, onder anderen,' d» hoofdman Mohamed ben Abdallah, Van de italianen werden gedood : een officier ta zeventien soldaten. Er werden vijf offi-1 Siéra en vijf en zestig soldaten gekwetsfc. 'Ko lonel Miani heeft Maharuga bezet.. Dat i» 't bloed dat vergoten wordt on ginder de kapitaiisten tœ te laien, million' jien te rooven ! ( BULGARIE ÔPENING DER KAMER (SOBRANJE)1 BEPUBLIKEïN g CHK BETOOGING De nieuwe bnlgaarsche Kamer is op 1 JsJ nuari voor het eerst bijeengekomen. ; Men weefc dat er nu 38 socialisten en 49 agrariëf# in zitten, tegenstanders van de-regeering, die thans geene meerderheid' heeft. De openingsplechtigheid was zeer eenvou-' dig en zonder lawaai. i De tsar Ferdinand, vergezeld van zijne! vrouw en zijne twee zoons, trad de Kamer binnen terwijl socialisten riepen; «Weg het' konipgschap. Leve de Reptibliek ! » De koning las eene kîaurlooze, doodge-wone openingsrede af. j Een socialist onderbrak" en riep : « 60.000 onzer zonen zijn aan de regeeringszucht van het tsarendom geslaohtofferd geweest! » Dan verlieten al de socialisten de Kamer., Als de koninklijke famile de Kamer ver-i liet hebben de agrariërs den koning nie* willen groeten. Bif de verkiezing1 voor den voorzitter der Ka.mer is de regeeringskandidaat gekozen' (Vatcheff.) In de stembus zaten twaalf briefjes me*' het opschriffc : « Pcderaïe Repnbliek der Balkans. » De verkiezing voor de ondervoorzittem itfl niteesteld. Het kabinetsh'oofd Radoelasof is gedwon* ' gen zijn ontslag in te dienen. J Slimmer dan slimmer «Het Volkje> heeft het gevonden 1 Het drukte gisteren : LANGS OM SLIMMER. — De heer > staatsminister Woeste heeft zondag te Geeraardsbergen eene redevoering uitge- ' sproken, zooals wij gemeld hebben. «Vooruit> wil ons, «Het Volk», verant-woordelijk stellen voor wat M. Woeste daar over 't stemrecht gezegd heeft, en hij vraagt ons gedacht daarover. Langs om slimmer, voorwaar. Dat ge ons verantwoordelijk stclt voor M. Woeste's woorden, «Vooruit:>, is eene domheid, waarover we niets anders den-ken dan dat ze... u past. Wat we over M. Woeste's woorden den-ken ? Dat hij gelijk heeft te zeggen wat hij denkt, eu wij 00k. Dat hij 't recht heeft' over 't stemrecht te denken wat hij meent de waarheid te zijn, en wij 00k. Nu weet ge 't, «Vooruit». Maar zeg eens, zoudt gij niet eens aan uwe lezers willen zeggen wat gij denkt over hetgeen socialist De Greef tegen 't enkel-voudig stemrecht gezegd heeft in de extra-parlementaire kommissie van XXXI leden, die bepaald aangesteld werd om de stem-rechtkwestie te studeeren? Socialist De Greef heeffc daar, nameni: de socialistische wetenschap, een echfc rekwisifcorium tegen het enkelvoudig stemrecht uitgesproken. Waarom mogen uwe le/.ers niet weten wat gij daarover denkt, «Vooruit»'?... » Welnu, <Volkje», ge zijt 'n sukkeleer, ne broebeleer, ne zeevereer. 1° Wij stellen u «NIET» verantwoordelijk voor .wat Woeste gezegd heeft — maar wij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes