Vooruit: socialistisch dagblad

1693 0
06 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z72q28/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

uihiitw 3© îaar - ■ N. 5 Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vmmde 5 centiemea Telefoon : Redactle 247 - Administratie 2845 Oinsdag 6 Jaisuari 1914 r- ■ — Oruk^tcr-lj itgcefster Sam: Maatschappij H ET LICHT Verantwoordelijke bestuurder » P. PE VISCH, Lcdeberg-Qent , . REDACTIE . . ADM1NISTRAT1E Î100GP00RT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkh'edenpartij. — Verschijnetide aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELOIE Orie maanden. » . , , fr. 3.25 Zes maanden . . , , , fr. 6.50 Een jaar. fr. 19150; Mtn abonneert zich o[> aile postbarsslca DEN VREEMDE Orie maanden 'dagelijks verzonden), (r; 6.f5 Godsdienst en Klassenstrijd In zijn nummer van r en 2 Januari be« «feert «Het Volk» van Gent, dat de socialisten den godsdienst en de zedenleer âls gansch onverschillige zaken aanzien. «Het Volk» opent het jaar -LI4 met eene domheid. Wij zouden wel eens willen weten waar het blad zulken onzin heeft aan-getroffen in een socialistisch blad of boek. Wij dagen «Het Volk» uit ons dit aan te wij zen. Dat de invloed der zon overwegend is in de natuur, op menschen en dieren, dat wil geenszins zeggen dat de wind en de regen voor niemendalle moeten geteld worden. Zoo ook hechten de socialisten een overwegenden invloed aan de bestaande stoffelijke toestanden. Men moet zelf geenen socialist zijn om de gegrondheid dezer opvatting te zien en openlijk te bevestigen. _ • Het is voldoende van onpartijdig rond te blikken of, gelijk men in 't gentsch zegt, uwe cogen den kost te geven. Bezoekt eene groote fabriek, b. v., «La Lys» of «La Gantoise», doorloopt de werkzalen en wat ziet gij? Honder-derï en duizenden werklieden zijn aan den arbeid, daaronder zijn geloovigep _ en vrijdenkers, menschen van aile opiniën. Wil «Het Volk» ons ne keer uiteen doen als 't hem belieft welke roi de godsdienst speelt bij den arbeid dier werklieden'?Wordt de eene beter betaald dan de andere ? Is er verschil van behandeling, van werkuren, van boetestelsel of van gelijk wat volgens men gelooft of niet? Volstrekt niemendalle ! De godsdienst wordt daar voor niets geteld. Kent «Het Volk» soms fabrieken be-hoorende aan geloovige patroons waar in de werkzalen een autaar is opgericht, en de geloovige werklieden dagelijks een uarkén vrij zijn om een gebed te doen en godsdienstige overwegingen te maken ? Wij gelooven niet dat er zulke fabrieken bestaan. Nochtans hebben wij ge-leerd dat God in den hemel, op aarde en op aile plaatsen is. Welnu, latere ondervinding heeft ons bewezen dat hij niet is in continues of hekclkottcn, in koolmijnen of hoogovens. En zijne munsters hier op aarde ! De priesters wachten zich wel zich daar te vertoonen, waarschijnlijk omdat er aldaar weinig goeds te _ betrappen valt en zijnen invloed er nul is. «Het Volk» kan ons aotwoorden dat de godsdienst daar niets te maken heeft, ailes op zijne plaats en op zijnen tijd. De pastoor in zijne kerk en de fabrikant in zijn fabriek. "De nijverheid wordt dus niet gecommandeerd door godsdienstige wetten van gelijk welke religie, maar door de stoffelijke toestanden, 't is te zeggen door den prijs en de hoedanig-heid der grondstoffen, deze der voort-brengselen, door een grooten afzet of dobr'de crisis, door een ontwikkeld of een verouderd stelsel van mekanieken enz. enz. «Volk», die redeneering is zeer juist en zij is de onze. Maar wat komt dan de invloed van den godsdienst te pas in de werkers-kwestie?Moet gij met ons niet bekennen dat de Beurs op den Kouter en den Cercle Commercial et Industriel geheel wat meer in den pap te brokkelen hebben dan St-Baafs en al de kerken van Gent. Gij kunt loochenen, maar dan loochent gij de zon en dat baat toch niet. * * Een ander feit bewijst den overwegen-den invloed der stoffelijke toestanden in de wereld. Het is ten eerste het akkoord der fa-brikanten van aile opiniën, en hun ver-zet tegen de werkerseischen en in het verdedigen van wat ze als hunne belan-gen aanzien. Dat is waar voor Gent, voor België, maar ook voor Europa en over de wereld gezien. Wij stonden voor hetzelfde feit in de laatste commissiezitting van den ge-meenteraad van Gent, waar de liberale fabrikant M. Van der Stegen, dichter bij den katholieken nijveraar stond in het bekampen van het Crisisfonds als deze beide heeren stonden tegenover de werklieden van aile opiniën. En de vertegenwoordigers van «Het Volk» voelden zich verplicht aeen steek waarop» te zoeken om ook tegen het voorstel der 20 duizend franken te kun-nen zijn en hunne rijke bazen te kunnen volgen. Als zulks nu den zedelijken invloed is van den godsdienst, kunnen wij de menschen die hem ondergaan er geen geluk mede wenschen. De socialistische stelling is geheel duidelijk, wij eischen het recht op leven en zelfs op welstand voor de werkende klasse. En aangezien het kapitalisme in blok en internationaal gezien zich daartegen verzet, daarom is onze strijd die wij voeren een klassenstrijd. De werklieden worden aan hun meka-niek niet gecommandeerd door God of door den duivel, neen, zij worden voort-gezweept door het monsterachtig jacht-wiel der groote machien, die onverbid-dellijk uit de werklieden ailes haalt wat zij bezitten aan krachten en verstand om deze om te zetten in kapitalistische renten. Het is omdat allen aan die zelfde tyrannie, aan datzelfde noodlot zijn onder-worpen dat wij de werkende klasse een-drachtig en solidair wenschen in haren strijd. Het is dat verheven ideaal dat de godsdienst eerder tracht in den weg te staan door de geloovige werklieden tegen ons te groepeeren, hen wijsmakend dat wij tegen den godsdienst zijn als filosofische leering. Tegen die leugen teekenen wij hard-nekkig verzet aan. En als er iets waar is, dan is het dat de godsdienst hier eene roi speelt die eens of morgen verplette-rend tegen hem zal keeren. De eendracht der werkende klasse ligt in den aard der zaken, en de logieke ont-wikkeling der toestanden en niets zal ze ten slotte beletten. Dien dag zal de rekening vereffend worden en de te betalen schuld zal overgroot zijn ten ware de kerk ook ha-re aansluiting vroeg bij de socialistische internationale. 't Zou de eerste keer niet zijn, dat zij verandert van kazak, de kwestie blijft te zien of zij zou aanvaard worden. De gaaien houden van geen muilen- 1 trekkers. E. H. Sonne Taal Het «Nieuws van den Dag» schrijft : Sukkelaars. — Toen de dagbladen, na .lefc overlijden van den duitschen socialisti-schen paus Bebel schreven dat hij als mil-jonnair gestorven was, protesteerden al de roode bladen vol verontweerdiging. Ze kunnen die protestaties nu gerust terug in-slikken. Bebel was goed en wel miljonnair en nog wat meer ook. Zijne erfgenamen hebben zich in regel gesteld met den fiscus, en de erfenisrechten werden berekend op een kapitaal van « een miljoen twee hon-derd vijftig duizend franken ». Daar het lieeJ waarschijnlijk is dat Bebel nog gelde-lijk bezit had in Duitschland, mag men zijne nagelaten fortuin zonder overdrijving op anderhalf miljoen schatten. Men ziet dat, zelfs bij de socialisten, het toegelaten is goed voor zijn eigen zak te zorgen, a.1 bulderend tegen het «verwenscht» kapitaal. Dat kan men, overigeus, goed besta- . tigen in België, waar de roode leiders ook ' heel gemakkelijk hunne schaapjes _ op ;t j droog krijgen. De «bleeke gezichtjes» en de sukkelaars die vindt mon jniaar tnssçEeft^ d« dutsen die nog zoo dom zijn na^ir de roode ophitsers te luisteren... » * £ * Een onbeschaamder geschrijf van een gemeene papenschrijver kennen wij niet. Wij hebben nooit geprotesteerd dat Bebel een millioen bezat. Wij protesteerden tegen de gemeene schrijvelarij, die er rond dit millioen is gemaakt geworden. BEBEL is een beroemd schrijver ge-weest. Alleen zijne « De Vrouw » heeft 56 uitgaven beleefd en is in 19 talen over-gezet.Gewoonlijk is zulks voldoende om aan gekende schrijvers en musicus kolossale sommen te verschaffen. Mascagni heeft met « Oavaleria Kusti-oana» 1.300.000 fr. schrijversrechten ge-noten.Rostand is reeds drie à vier millioen rijk" met zijn «Oyrano» en zijn «Ohantecler». IiOti verzamelde twee millioen met zijn «Pêcheur d'Islande» en andere werken. Sienkiwicz bijna drie millioen met zijn «Quo Vadis» die in allerhande ecîities ver-scheen.In Engeland, Noord-Amerika, Duitsch- ,«r , schrijvers, zangers, tooneellisten, schil-ders die zich een vorstelijk inkomen verschaffen door hunne werken. Waarom verwijt « Het Nieuwsken » dit aan die schrijvers niet?_ Moesfc Bebel de schrijversrechten weige-ren ? Weigeren de kloosterlingen. die belofte van vrijwillige -armoede aflegden, de for-tuinen die aan hunne kloosters geschonken worden1 Wat gemeene zwanzerij vanwege een blad, dat beweert Kristus te dienen, die logen en valschheid verafschuwde ! ! Wat ploertig argument tegen het socialisme!! A. B. Geen corvees meer ! Wij lezen in de gazetten : De minister van oorlog heeft aan al de korpsoversten voorgesteld de karweien in de kazernen te doen verrichten door bur-gerlijke werklieden, en niet meer door de soldaten zooals nu het geval is. Gaat dit voorstel door, dan zullen onze jongens er aies behalve kwaad om zijn. # * * Wij juichen dit toe. Maar wij maken toch meteen de opmer-king, dat die nieuwe verbetering — even als de andere reeds ingevoerde verbeterin gen — er komt nadat de burgerzoons in d« kazerne gekornen zijn. De invoering van den persoonlijker dienstplicht heeft dit' als onvermijdelijk gevolg gehad. Vroeger toen alleen de werkerskinderei soldaat moesten spelen, was ailes wèl ge-noeg: correctie, zwart brood, ratatoe. stin-kende kazernen, corvee, weinig congé-da-gen, meid spelen bij de overheden, enz. enz. Tegenwoordig is dit ailes reeds verau-derd.De oorrectie is gedeeltelijk afgeschaft, gedeeltelijk reeds verbeterd ; — de kazernen worden veranderd, prachtige nieuwe gebouwen rijzen op, gezonder en openiueh-tiger; — elke week mag men nu naar huis; — geen corvees meer; — betere keuken, fijner en witter brood, enz., enz. Wij zijn er niet tegen, ter contrarie, wij roepen bravo ! bravo ! Maar let goed op : en dàt willen wij onze werkbroeders leeren ; a! «lezé.verbe-t crin gen komen er omdat er thans burgers in het leger zijn. Een burger zorgt voor zijne klasse. Dat is natuurlijk. Wilt gij dus dat er overal \ oor de werk-liedenkla,s8e gezorgd worde, zendt uwe eigene afgevaardigden na^ir de besturende lichamen ! Dat is de algemeene oplossing van al de werkersgrieven. A. Seciaal Pofitiak Overzieht FRAMKRIJK DE VOORZITTElt DER BLRGEKREPU-BLTEK ZAL GAA1N' L0TTET01TEN BIJ DEN H AN (îER ALLER RUS-SEN! DE WERKMAN ZAL 'T WEL AL BETALEN De «Matin» meldt : Het is zeer waarschijnlijk, da.t het jaar 1914 niet verloopen zal zonder dat de président van de Repu-bliek een reis naar Rusîand zal doen. Het is nog niet officieel; maar het zal dit waarschijnlijk v66r de lente zijn. Bij her-• haling had reeds de heer Iswolski, de Russische gezant te Parijs, met den heer Poincaré gesproken over een bezoek aan Rusland en het is voor niemand een ge-' heim, dat de heer Kokoftsof bij zijn jong-ste bezoek aan Parijs eveneens aan den heer Poincaré gezegd heeft hoe zeer men het te St Petersburg op prijs zou stellen, indien hij er een bezoek bracht. De ge-zondheidstoestand van de keizerin en eenige andere. niet zoo makkelijk te rege-len, punten, hebben tôt nog toe belet een datum voor het bezoek vast te stellen, maar men kan toch het volgende als zeker beschouwen. In de eerste plaats, dat de heer Poincaré geen enkele buitenlandsche reis zal doen alsvorens een bezoek ge-bracht te hebben aan den keizer van Pius-land. Vervolgens, dat dit bezoek aan den keizer van Rusland plaats zal hebben ge-durende den zomer, wanneer het Parlement met vacantie is. Mon kan eveneens zeggen, dat het de bedoeling van den président van de Republiek is, aan dit bezoek aan Rusland zooveel mogelijk luister bij te zetten. Zoo is het plan, dat een ge-deelte van het eskader uit de Middelland-sche Zee het hoofd van den staat naar de Baltische Zee zou vergezellen en de Président zou, wanneer de omstandigheden er zich toe leenen, ook zeer gaarne Russische leger-oefeningen bijwonen. Verder kan men voorzien, dat de keizer van Rusland aan den président van de Republiek een bezoek terug zal brengen. De Tsaar ver-klaart zeer vaak aan zijn omgeving, dat onder zijn aangenaamste herinneringen die aan zijn bezoek aan Parijs behooren en dat hij ook gaarne het Fransche leger terug zou zien, zoo mogelijk niet slechts bij een troepenschouw, maar op het manœuvre-terrein.Niet vies gevallen, die gedoreerde ver-kwisters ! BRITSGHE-RIJK DE STAKINGEN TE LEEDS EN TE DUBLIN LOOPEN IN DE WAR De stakende gemeentewerklieden te Leeds hebben besloten vol te houden. Het zijn er, zegt men, nog een twaalfhonderd. Maar op een paar honderd na zijn hun plaatsen door anderen ingenomen. En de tijd, die de gemeente heeft gesteld, waarop de stakers zich nog konden aanmelden, is verstreken. Het staat dan te vreezen, dat ten slotte een duizend man hun vaste betrekking kwijt zijn. Te Dublin zou er een geheime stemming onder de stakers plaats hebbeu over de vraag: al of niet volhouden. Die stemming schijnt niët gehouden, en nu vermoedt men in Engeland, dat de leiders haar niet aan-durven, aangezien de overstelpende meer-derheid weer aan het werk wil. œ&m© EEN ALGEMEEN OVERZICMT DER BIJ-ZONDERSTE GEBEURTENISSEN VAN JONGSTEN OPSTAND. ; In Mexico zijn de toestanden na de ver-! drijving van den ouden Porfirio Diaz door ,_MadefQ niet meer normaal geworden,. De bedoelingen van Madero waren goed, doch hij was niet kraehtig genoeg om zich te handhaven tegen de opstandelingen en roo-vers die overal in Mexico tegen hem in verzet kwamen, en die in Orozeo en Zapata hun gevaarlijkste leiders vonden. Oolc gene-raal Félix Diaz, een ueef van Porfirio, kwam tegen Madero in opstand. Een po-ging, te Vera Oruz door hem gewaagd om daar leger en vloot tegen Madero in actie te brengen mislukte, en Félix Diaz werd ge-vangen genainen. Madero spaarde zijn leven. Doch Félix Diaz wist eenigen tijd later uit de gevangenis te Mexico (çtad) te ontsnappen ; en een nieuwe poging om.Ma-dero's bewind omver te werpen, slaagde beter. Na bloedige straatgevechten in de hoofdstad liep de bevelhebber der regee-ringstroepen, Huerta, plotseling naar Diaz over en liet Madero, den vice-president Suàrez en eenige ininisters gevangen ne-men. Bij de overbrenging van Madero en Suarez naar de gevangenis, werden dezen vermoord. Huerta was nu meester van den toestand maar hij begreep, zich van Félix Diaz te moeten ontslaan, die ten deele door belofteu, ten deele door dreigementen werd overgehaald, het land te verlaten. Een 1 later door Félix Diaz gewaagde poging om zijn positie in Mexico te herwinnen, liep vrij smadelijk voor hem af ; hij moest vluch-ten aan boord van een Amerikaansch oor-logschip.Inmiddels was Huerta er toe overgegaan met krachtige hand rust en ordc in Mexico te herstellen ; hij verzoende zich met Orozeo, doch Zapata en — in het Noorden — Viîla, Carranza e. a. bleven hem bestoken. Voor de onderwerping van zijn tegenstan-ders had hij echter geld noodig; dochtegen-werking van de zijde der Amerikaansche regeering maakte dat hij dit geld niet kon krijgen. Président Wilson stelde zich n.l. op het standpunt, dat het Huerta-bewind (betrokken als het was hij den moord op Madero en Suarez) niet kon worden er-kend. En aan dit besluit heeft men in Washington, — tegen de adviezen en belangen van de buitenlandsche diplomaten te Mexico (stad), van den Arnerikaansehen gezant Wilson aldaar, evenals van de buiten-landers in Mexico — vastgehouden. Huerta zag zich echter erkend door aile mogend-heden, behalve de V. St., en hij bleef aan het bewind. De geldverlegenheid waarin de Mexi-caansche regeering thans gewikkeld werd, bleek een groot voordeel voor de opstandelingen, die tal van successen behaalden. Vooral ook in het petroleum-gebied in den staat Taniaulipas hebben zij zicli geducht geweerd. De aanwezigheid van Amerikaansche troepen langs de Canadeesche grens en het feit dat" er buitenlandsche oorlogs-schepen in de Mexicaansche wateren liggen, hebben gelukkig nog wat remmend gewerkt, anders waren de belangen der buitenlanders in Mexico nog veel erger geschaad dan thans het geval is. De politiek \an de V. St. ten opzichte van Mexico is wellicht ethisch te billijken, in de praktijk heeft zij verderfelijk gewerkt, en ook wordt beweerd dat zij geenszins zoo belangloos is als te Washington wel wordt voorgegeven. Een verbitterde strijd tusschen Amerikaansche en Engo'sche be-langhebbenden bij de petroleum-industrie en de petroleum-terreinen in Mexico schijnt ; het Mexico-beleid van Wilson en Bryan iiiet vreemd te zijn. Hoe het zij — de re-geeringstroepen en de opstandelingen in Mexico zetten den verdelgingsoorlog, dien zij wederzijds voeren, met de grootste hard-nekkigheid en wreedheid voort. Het afma-ken van gevangenen — ook gewonden — is > thaes kts Of op den duur de politiek der V. St., om Heurta door een staatsbankroet tôt af-treden te dwingen, zal slagen, zal do toe-komst moeten leeren. Nog dient vermeld, dat Heurta zich door een staatsgreep bevrijdde van het Congres dat hem tegenwerkte en hij zich door een nieuw-gekozen parlement tôt président liet verklaren. Nadat deze « volksvertegenwoor-diging t Heurta's positie aldus « geregeld » had en hem bovendien nog allerlei bevoegd-heden en volmachten had verleend, werd zij door Heurta tôt nader order naar huis gestuurd. ALBANIE DE VOORUITZICHTEN VAN DEN TOE-KOMS'HGEN VORST VAN ALBANIE Een redacteur van het «Journal» heeft tel Alt-Wied met deu prins van Wied, toe-' komstig vorst van Albanie, een persgebrek1 gevoerd. De prihs had als voorwaarde voor het onderhoud gesteld, dat hij enkel van) te voren schriftelijke ingeleverde vrageuj zou beantwoorden. Do prins volgde die vra-i gen op den voet en zoo lcwam het onder-i houd ueer op de volgende autwoorden : Ik vertrek 8 Januari naar Potsdam, waan de delegatie der plaatselijke besturen van Albanië zich aau mij voor kan stellen. fk' denk 20 Januari naar Albanië te gaan. Mijn hoofdstad zal Durazzo zijn. Ik zal niet den titel van Kouing, maar van souverein vorsb1 van Albanië aannemen. Ik denk niet, dat* ik een nieuwe ridderorde zal instellen. In-' dien ik het wel noodig acht, zal ik begin-nen met de witte ster van Skanderbeg. ïk bestudeer op het oogenblik inderdaad de Albaneesche taal in zijn twee voornaamsta! dialecten. De drie godsdiensten, de Mo-hammedaansche, de katholieke en orthodoxe, zullen nauwgezet worden geëerbie-' digd. Ge kunt aile geruchten over opstand1 tegenspreken. Het vorstendom is arm. Een, leening is toegestaan. Gedurende 2 jaren zal de interhationale commissie er het toe-zicht over houden. Ik heb geen enkele polî-tieke verklaring omtrent het nieuwe Albanie af te leggen. De verslaggever meldt verder op grcKidi van inlichtingen uit de omgeving van den prins: De prins van Wied heeft ongeveer 750,000 frank persoonlijk inkomen.. De jaar-lijksche toelage der mogendheden zall 250,000 frank zijn. Het regeeringsstelsel van Albanië zal aanvankeliik berusten op een grondwet. Er zal een parlement en er zullen provinciale staten zijn. De belastin-gen worden eentraal bestuurd. Er zal een' leger worden gevormd. De gescltoeide.... hond I)e geestige geschiedenis van de gelaars-de kat is door een vernuftigen kinder-1 vriend genomen uit het rijk der verbeel-' ding, maar onze geschiedenis van den ge-schoeiden hond behoort tôt de werkelijk-! lieid en heeft hare 00g- en oorgetuigen gehad, waaronder ook de schrijver in per-soon:In de schoonste straat van de aristocra-i tische wijk eener groote stad dus kwamen dezer dagen eene dame gewandeld die aan' eene zij den koord een hond leiddte. De dame was in eene dikke pels gehuld ' en de hond droeg ^een lakensch kleed dat, met zijde gevoerd, met goud gest-ikt en met, riemekens over hais en romp vast gegpspt ' '' was. ;1 Eene in pelsen gehulde dame, vergezeld j van een ingeduffelden hond aan een zijden ( lint, zouden in die aristocratische wijk, ! waar alleen in dienst zijnde werkmenschen | haastig voorbij komen, onopgemerkt ge-passeerd zijn, ware het niet geweest dat ; de huppelende hond op de arduinen stee-nen van het voetpad een zoo zonderling... , getrommel liet hooren. Een getrommel? Ja, en nog wel een,.() vierstokkig getrommel ! Eerst waren het de twee kinders van j een poortier, die op de stoep naar ePen, melkboer stonden te wachten, die het getrommel gehoord hadden en het uitkreten: — Hé, hé, hé, een hond met schoenen aan de pooten, met schoenen aan de poo-ten ! Toen kwamen er twee ga-zetten dragende straatjongens aangeloopen die er veel loi ! in hadden: — Bijoutje heeft zijne beste schoenen a-an ! Weldra kwamen er nog een paar andere straatjongens, een boodschapper, eene kuischvrouw, een schoenpoetser en nog ' meer andere nieuwsgierigen bij die, om 1 den geschoeiden hond te kunnen bewonde-ren, stapsgewijze meegingen en zich daar-1 bij allerhande uitroepingeu en zinspelin-! gen veroorloofden: — Een hond die schoenen aan de pooten heeft!... En nog wel twee paar schoenen!... Zij zijn op zijne pooten gemaakt!... En zij zijn uit het fijnste stuk geel leder ge-sneden!... En de rijgkoorden zijn van de1 fijnste zijde!... En die gouden gespen dan!... Met fonkelende steenen er in!... En hoort maar hoe zij kraken!... En trom-' melen !... De dame scheen zich om het gebabbel van den steeds grooter wordenden lioop niet te bekommeren en de hond nog minder. Aan den hoek eener straat gekomen, leurstfrr, met kar «a een

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes