Vooruit: socialistisch dagblad

1884 0
07 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nv9959dz16/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"■i aaa* »■> fi. 6 I i 1111 III 11111111 !*■■——— Prijs per nummer : voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemsi stofoon : Redactie 247 - Adrcsmistreriie 284 Woensdag 7 Jaœtîari 1914 Drukster-U itgeefster Sam: Maafscbappij H ET LICHT VeraotwoordcUjke bestuorderi P. VISCH. Ledeh«rg<0«nt . . REDACTIE . ADM1NÎSTRATIE HQOGFOORT. 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRSjâ BELQÎE Orte maanden. . » , . fr. 3.25 Zes maanden fr. 6,50 Een jaar fr. 12.50 Mer» abonneerl zict» op alie postboreelei» DEN VREEMDE Drie maanden (dagefijks versonden). « . „ . . fr, 6.79 Orgaan der Beiffische Werkliedempartij. — Verschjjnetide aile dage, Een Jaarbeschouwing van Kautsky De « Leipziger Volkszeitung » gaf in haar oudejaarsnummer een groot artikel vari Kautsky, dat als volgt kan samen-^evat worden : Mars, de 'oorlogsgod, heeft het jaar beheerscht dat achter ons ligt. Het brak aan terwijl de strijd woedde in de Bal-kanlahden, de strijd die tôt diep in den zomer duurde en afgebroken werd door vredesverdragen, welke nieuwe konflik-ten in zich bergen. Een algemeene Euro-peesche worsteling scheen meermalen op het punt van los te barsten, en met de hervatting van den kamp daarginds kan ook deze vreeselijke mogelijkheid weer naderen, waartoe aile Staten van ons we-relddeel in het vorige jaar met ontzagge-lijke uitbreiding van hun wapening zich hebben voorbereid. In Duitschland werd de gedachtenis van den bevrijdingsoorlog van 1813 ge-vierd, en dit gaf wederom aanleiding tôt nieuwe offeranden op die altaren van den nimmer verzadigden god. Niet de bevrijding vierde men, maar den oorlog niet zonder recht, voorwaar, want de be-vrijding welke de oorlog tegen Napoléon zou brengen is niets anders geweest dan een weldra vervlogen volkswaan. Inderdaad dateert van 1813 de uitbui-ting van de weermacht van geheele na-ties door en voor de heerschende vorsten-geslachten en de regeerende klassen. In het jaar 1813 verscheen voor den eersten keer in de wereldgeschiedenis het leger van den algemeenen dienstplicht, als het willooze werktuig in de hand van het absolutisme. Het moderne militarisme, naar Pruisisch model, vierde in 1913 zijn honderdjarig bestaan. Verdreven yoor altijd, daarentegen, zijn de ver-wachtingen van de bourgeoisie in haar opkomst, dat het terugdringen van de middeleeuwsche instellingen door kapi-talistischen handel en industrie tegelijk zou zijn de beteugeling van het militarisme en een inleiding tôt den eeuwig-durenden vrede. Hoewel de vertegenwoordiger van industrie en handel vrede noodig heeft voor zijn zaken en ongaarne van zijn winst afstaat voor de kosten van leger en vloot, verzoent zich een steeds grooter deel van de kapitalistische klasse met de nadeelen en bezwaren van het militarisme, naarmate voor de uitbreiding van het kapitalisme de steun van de staats-macht meer onmisbaar wordt. Het bank-of geldkapitaal is thans de kapitaal-vorm waarvan de sterkste invloed uit-gaat. De groote financiers regeeren de wereld. Om hun enorme geldmiddelen, de financieele kracht van de geheele be-zittende kiasse eener natie, vruchtbaar te kunnen maken, moet hun de weg ge-baand worden tôt ver over de grenzen van het eigen land. Legers en vloten zijn tegenwoordig de hulpmiddelen waarmee de konkurrentiestrijd wordt ge-ivoerd. Althans is de wetenschap, dat een groote militaire macht gereed staat aan den konkurrentiestrijd kracht bij te zetten, een dwangmiddel, dat de kapi-talisten niet meer kunnen ontberen. Tegelijkertijd neemt in het leger de tegenstelling toe tusschen de meerderen en de minderen. De aanmatiging van de officieren groeit naarmate het leger in aanzien toeneemt. Zij treden tegenover de soldaten op als de leden eener be-voorrechte en heerschende klasse. Maar zij kunnen niet bevelen krachtens eko-nomische overmacht, om hun gezag te handhaven hebben zij een ijzeren, mee-doogenloo^en tucht noodig die in den soldaat aile zelfstandigheid vemietigt. Wij zien dat niet enkel in een land als Duitschland, wij hebben het juist dit jaar ook in Zwitserland gezien, waar de officieren meer en meer trachten een daar onbekende, harde discipline in. te vœren. En met dezelfde middelen waarmee de menschen in het leger worden geknecht, vermeet zich de officier ook dikwijls de burgerij buiten het leger te bejegenen. Twee waarhedeti zijn in de Zab'ern-zaak opnieuw gebleken : in Duitschland eischt het militarisme de erkenning van zijn recht op een eereplaats in de maat-schappij, boven de wetten die de bur-gerlijke samenleving besturen — en : van de burgerlijke demokratie is in den strijd tegen die zelfverheffing niets te hopen. In de politiek de heerschappij van hét zwaard — bij dit kenmerk van den toestand in het gesloten jaar, voegde zich in de ekonomie het voorteeken van stil-stand en krisis, n.l. een toenemende werkloosheid .De nieuwe gedaante van kwaad, maakt het des t» drukkender m verderfelijker. .Vroeger placht de krisis te volgen op een tijd van voor-spoed, die ook de massa van de arbei-ders eenigermate had begunstigd. Zij treedt nu op na een periode van bloei welke enkel den kapitalist ten goede is gekomen — dank zij de duurte en de ondernemersorganisatïe. Het buitenge-wone in de geschiedenis van het kapitalisme ligt hierin, dat wij een tijd van voorspoed beleefden met verminderende koopkracht van het arbeiclsloon. En zoo ook zien wij thans het niet minder on-gewone schouwspel van een industrieelen teruggang zonder prijsdaling van levens-middelen. De beide ergste plagen van den loonarbeider : werkloosheid en duurte, die hem te voren afwisselend belaag-den, zij tasten hem thans gelijktijdig aan, en maken zoo zijn toestand dubbel rampzalig. En ditzelfde oogenblik, nu de arbei-ders meer dan ooit hun organisatie noodig hebben, wordt door de reaktie uitge-kozen om een felle kampagne te begm-nen tegen het vereenigingsrecht. Daar-mee niet tevreden, gaat tevens van haar de poging uit om de duurte van levens-middelen nogmaals te verzwaren, door bij de herziening van het tarief welke het volgende jaar moet plaats vinden, de invoerrechten nog meer te verhoogen. Terwijl in de gegeven omstandigheden zelfs het voorwendsel ontbreekt waarop men zich vroeger bij het pleiten voor pro-tektie van den landbouw kon beroepen. Dit voorwendsel vond men in de lage prijzen der produkten. Thans echter is het zoo duidelijk als de dag, dat de broodwoeker niet moet dienen om nood-lijdende boeren boven water te houden, maar om de groote landheeren en de grondspekulanten te verrijken, niet ten voordeele, doch ten nadeele van den eigenlijken landbouiver. En evenmin als tegenover de jongste brutaliteiten van het militarisme, kunnen wij verwachten dat de liberale burgerij tegen de aan-slagen op het vereenigingsrecht en op de bestaansmiddelen van de arbeidende be-volking, met eenige kracht en yastbera-denheid front zal maken. Maar de regeerende klassen eischen niet enkel versterkte protektie voor de grondbezitters. Zij willen ook invoerrechten als nieuwe bron van inkomsten voor de schatkist. Men kan er zeker van zijn : verdere verhooging van militaire uitgaven zal niet lang uitblijven, en ook : de regeering zal niet voor een tweeden keer zooals in het afgeloopen jaar de vermogenden willen belasten. Zij zal het geld ditmaal weer willen halen van de niet-bezitters, zij zal nieuwe verbruiksbe-lastingen voorstellen. Strijd — heviger dan ooit te voren, dit is de nalatenschap van het oude jaar voor het proletariaat. De socialistische arbeidersbeweging kan enkel daarbij winnen — hetzij een gedeelte der bourgeoisie ons helpt, hetzij, waarschijnlijker nog, onze partij alleen blijft staan. In dit geval zullen de hangende vraagstuk-ken tijdelijk teii nadeele van het proletariaat worden beslist, maar haar poli-tieke organisatie ondervindt een blijven-de versterking — voorteeken van den naderenden dag die haar over al haar vijanden zal zien zegepralen. Als min-derheid van klassebewuste arbeiders kunnen wij onze eischen nog niet tôt ver-vulling brengen, maar wij hebben, of-schoon minderheid, reeds menig onheil van de massa afgewend — in de eerste plaats de gruwelen van een grooten Eu-ropeeschen oorlog, die wel ook in het afgeloopen jaar telkens dreigde, maar toch ook telkens weer werd voorkomen. De vrees voor de socialistische revolutie koudt de tegenwoordige heerschers in toom, zij kunnen niet meer een wegslee-pende nationale geestdrift aanstoken, zonder welke een groote'oorlog thans tôt de onmogelijkheden behoort. In Duitschland ontbreken ons nog twee millioen socialistische kiezers om ons de meerderheid te geven in het parlement. De aanvallende, uittartende, roe-kelooze politiek van de heerschers be-spoedigt het oogenblik, dat ons de meerderheid brengt. De parlementaire meerderheid zal nog niet de politieke macht in onze handen leggen, doch dan ml de beslissende strijd om de macht be-girinen. Wij behoeven ook dien laatsten-en hevigsten kamp niet te vreezen. Zelfs thans regeeren de tegenwoordige heerschers niet meer volkomen onbeperkt. De oorlogsgod is door de sociaaldemokratie gebreideld. En zoo zal ook de overwin-ning over de geheele reaktie, over het ^eheftie kaaitalism^ ova alie vo.lksycï,- drukking en uitbuiting, haar eenmaal ten deel vallen. Het jaar 1914 breekt aan in het teeken van dien grooten maatschap-yelijken storm. , T. , - -; Praat iepn den mû Wij hebben aan het orgaan der vereenig-de stadswerklieden van Gent doen opmer-ken, dat zij onreclitvaardig zijn, door bij voorkeur onze Bchepenen Ed. Anseele en J. Lampens aan te vallen. Door hnnne tusschçnkomst bekwamen zij inderdaad meer, als zij ooit te voren van een liberalen of klerîkalen schepen beko-men hadden. Maar wij hebben hierbij gevoegd dat wij daarom geenszins looehenen dat de toestand der stadswerklieden nog voor verbeterin-gen vatbaar is. Voor wat onze verantwoordelijkheid daar-in betreft, zoo hebbeù .wij doen opmerken dat onze maohfc en onzen invloed beperït zijn. «Fondsenblad» antwoordfc daarop niet leu-tig als naar gewoonte maar eerder scliijn-heilig en demagogisoh : Naar het schrijven van «Vooruit» — wo willen hier op niemand anders voort-gaan dan op «Vooruit» zelven — hebben die menschen eigenlijk reden tôt kla-gen.«Vooruit» schrijft immera: « Let wel op dat wij er verre van aî > zijn te gelooven of te beweren, dat al- > les nu reeds om te best is voor de » stadswerklieden en dat er geene ver-ï beteringen meer noodig zijn. » Dat niet, maar tôt hiertoe zijn onze » macht en onze invloed beperkt, en » elka hervorming, elke nieuwe uitgave » kunnen w ijnog maar verkrijgen met » veel geduld met aanhoudend en met » verstand op denzelfden nagel te klop-» pen. > «Vooruit» bekent daarin dat niet ailes in orde is, maar hij ro«pt de ver-zachtende omstandigheden in. Anseele en Lampens zouden wel willen maarrr... er is geen geld! 't Kan zijn, maar een lcatholieke of liberale schepene zou juist spreken ge-lijk zij. De roodjes worden juist tegengehou-den door de geldkwestie gelijk een dood-gewone vasthoudist. Brave menschen van stadswerklieden, gij hebt misschien wel een stootje gegeven om Anseele en Lampens in den sche-penzetel te krijgen. Zij zitten er nu in en zitten zacht. Het ordewoord voor u, is ; wacht ! wacht ! wacht ! Vooreerst teekenen wij verzet aan, tegen de bewering als zouden wij verzacfetende omstandigheden pleiten. Daar is niemendalle van waar, en wij moeten dat niet doen, omdat wij in dees geval geene schuld hebben te dragen. Wie niet vuil is, moet zijnen neus niet kuischen. Wij halen een bestaande feit aan, gebo-ren uit een toestand die onze schuld niet is, maar die maakt, dat onze macht en onze invloed beperkt zijn. En niet wij, maar do partij van het «Fondsenblad» heeft daar schuld aan, door aan de werkende klasse de politieke rech-ten te weigeren, die haar toekomen en die zij sinds zoovele jaren te vergeefs vraagt. Dat alleen kan aan de werklieden van allen kaliber, hét overwegend gezag geven waarop zij aanspraak maken, met het meeste gezag en het meesïe recht van de wereld. Anseele en Lampens staan voor gebrek aan geld, zegt «Fondsenblad». Als dit waar is, aan wie de schuld weer-alîDe socialisten hebben een stelsel van be-lasting op het inkomen dat de verdienste heeft van op eene rechtvaardige bazis te hebben. De klerikalen en zelfs de liberalen willen daar niet van hooren. De socialisten zijn voorstaanders der région die goed beheerd honderd duizende franken in de openbare kassen kunnen brengen, en nog groote voordeelen kunnen schenken. De klerikalen en de liberalen zijn daar ook eerder tegen als dat zij er voor zijn. In de laatste gemeenteraadszitting hebben de klerikalen zelfs met lange tanden en met voorbehoudingen een gematigde verhooging gestemd van de taksen op water, gaz en electriciteit. A^iar moeten Anseele, Lampens en al de radico-socialisten in minderheid zijnde, dank zij een tegen hen georganiseerd kies-stelsel, het geld gaan halen dat zij nood-zakelijk achten, voor het doorvoeren van hun hervormingsprogramma 1 Moeten zij het soms uit hunnen kei klop-pen, liefhebber? IsTu die moeiljjkheid, die voor de socialisten bestaat, is er niet voor de vasthoudis-tea» Als zij nu den struikelblok zijn voor ons, hing het maar van hen af, om dien strui-kelsteen uit den weg te ruimen in de lange jaren dat zij alleen den baas waren. Zij hebben het niet gedaan, zij weigeren nog het te doen, 't is cîat zij hem met ple-zier willen behouden, wat niet eeuwig zal blijven lukken. Het is eene domme leugen dat wij de stadswerklieden een kiekentjesleven hebben beloofd. Wij hebben altijd gezegd, dat er eene betere, ideale samenleving zal komen, als de démocratie zich meer en mèer organi-seert en de werkende klasse zich tôt de noodige bekwa-amheid opwerpt om de re geering der zaken in handen te nemen. Om haar dien weg te toonen doen wij al ons best. Maar dat wij de werklieden een aardsch paradijs zouden beloofd hebben, omdat wij over twee of drie schepenzetels beschikken als gij wilt, dat is onnoozelen zeever. Zelfs beloven wij dat niet, al hadden wij den geheelen gemeenteraad in handen, want er zijn nog andere katten te geeselen. Maar dat er merkelijke verbetering zou zijn, daaraan houden wij vast en trachten het te bewijzen. En dat zullen aile verstandige werken beter verstaan dan de praat tegen den vaak van «Fondsenblad». F. H., Sociaal Politiek Overzicht ZUIIX-AFRIKA EENE EKGE KRISIS BEDBEIGT VVE- DEROM DE ZUÏD-AIRIKA.A.NSCHE MIJXXIJVERHEID. De zuid-afrikaansche mijnnijverheid wordt door eene erge krisis bedreigd. Er is on-langs een geschil ontstaan tusschen de eige-naars der koolmijnen van Natal en de euro-peesche mijnwerkers die eene loonsverhoo-ging vragen, alsook eene vermindering van werkuren en het 'terugaanvaarden van vier werklieden, die afgedankt waren omdat zij deel maakten van een syndikaat. Woensdag bracht eene depeche uiî Johannesburg de tijding in Europa, dat er eene onmiddellijke algemeene werkstaking in de koolmijnen van Natal zal ontstaan en dat, indien het geschil niet spoedig bijgelegd is, ook de staking in de koolmijnen van Transvaal zal uitbreken. Een lid van den Bond der werklieden der goudmijnen van Transvaal, heeft verklaard dat deze mijnen ook door eene erge krisis bedreigd worden. Volgens latere berichten sluiten de spoor-wegwerklieden zich bij de mijnwerkers aan, i en weigeren de kolen te vervoeren die door de plaatsvervangers der stakers gekapt wor- i den. Zij weigeren eveneens de troepen te i vervoeren die naar de plaatien, waar woe-lingen zouden ontstaan, zouden gezonden worden. • Men zou in Natal nog slechts voor drie dagen kolenvoorraad hebben. rmmjE WIE ZAL BE EILÀNDEN BER EGEISOHE ZEE IN HANDEN KRIJGEN ï Aangaande de Balkanaangelegenheden hebben de mogendheden van het Drie Ver-bond dinsdag eene nota aan Engeland over-handigd, en zulks als antwoord op de nota van den engelschen minister van bui-tenlandsche zaken, sir Edward Grey, Deze laatste nota handelde over : 1. de ontrui-ming van Zuid-Albanië door de Grieksche troepen ; 2° de kwestie der eilanden. Het drieverbond neemt aan dat de ontrui-ming verdaagd worde tôt rond 20 januari. Over de kwestie der eilanden der Egeïsche Zee is nog geen besluit genomen. Men weet niet welke uitslagen de onderhandelingen zullen opleveren die thans tusschen de turk-sche regeering en de kanselarijen druk aan den gang zijn. Zal Turkije eenige der eilanden terug krijgen ? Zal de sultan slechts een deel zijner heerschappij behouden, welke hij thans nog over een groot deel dezer eilanden bezit? Het kan nog al wat duren vooraleor deze vragen zullen beantwoord worden. Men zegt dat Turkije van zin is, om zijne aanspraak op de Egeïsche Eilanden te steu-nen, eene vlootbetooging te houden, waar-aan het groot pantserschip « Rio-de- Janeiro zou deelnemen, de dreadnought, die het verleden week gekocht heeft. BE SLAG BIJ OJINAJA. — BE AANVAL LAREDO Tweeduizend Mexicaansclie vluchtelingen, onder wie uitgeputte vrouwen en kinderen en enkele soldaten der regeeringstroepen zijn over de rivier op grondgebied der Ver-eenigde Staten gevlucht, om er bescherming te zoeken. De slag bij Ojinaga duurt voort. De vluchtelingen, die mijlen ver langs den oever der rivier zijn verspreid, loopen gevaar door het hevige geschutvuur. Aile vluchtelingen, die de rivier zijn overgetrok-ken, zijn door. de Ainerikaansche troepen gevangen genomen. De aanval der op'standelingen op Nuevo Laredo is tijdelijk gestaaïct. De opstande-lingen erkennen dat de stad zich hardnek-kiger heeft verdedigd dan zij verwacht hadden ; zij verzekeren dat zij hun aanval bin-nen twee dagen, als zij versterking hebben gekregen, zullen herhalen. Président Wilson deelt mede, dat zijn on-derhoud met John Lind geen verandering in de politiek der regeering jegens Mexico tengevolge zal hebben. DUIZEND D001)EN ! TALRIJKE GE-KWETSTEN ! - GEENE AMBVLÀ N- CES ! Volgens Amerikaansche bladen zijn aan weerzijden meer dan 1000 dooden gevallen en het aantal gewonden moet even groot Zoowel regeeringstroepen als opstan- delingen beschikken over geschut en dit ver-klaart de buitengewone groote verliezen. De toestand der regeeringstroepen schijnt zeer benard, daar zij van aile kanten zij la. ingesloten en voor de opstandelingen ver-sterkingen onderweg zijn. Geen van beide legers heeft ambulance* en het Amerikaansche roode kruts te Presi-* dio verleent goede diensten met het verple gen van gewonden. WAT ZONDERLINGE PALJA8.I Huerta heeft op Nieuwjaardag président Wilson, zijn grootsten tegenstander,den vol-gonden wensch gezonden ; « Namens de Me-xieaansche republiek heb ik de eer het roemrijke volk der Ver. Staten, zoo waar-dig door uwe excellentie vertegenwoordigd, | een gelukkig nieuwjaar te wenscheo. » BULGARIE DE PARTIJ DER AGRARIEES VER-KOOPÏ ZICH VOOR EEN MINISTER. ZETEL !... De ontslagaanvrage van het Bulgaarsche kabinet is volgens een telegram uit Sofia aan de « Times » het resultaat van een over-eenkomst der regeering met de agrarische partij, die zich bereid heeft verklaard het' nieuwe ministerie te steunen, indien Mali-no!, de leider der democraten daarin zitting neemt. Vermoedehjk zal Malinof de portefeuille van financiën krijgen en Tontsjef die van buitenlandsche zaken, doch verdere wijzi-gingen in de samenstelling van het kabinet verwacht men te Sofia niet. @ë£9E&EgUiJm HET VLOOTPROGRAMMA ZAL AAN GRIEKENLAND EEN HALE MILLARD KOSTEN. Wenizelos, de Grieksche minister-presi-dent, heeft zijn vertrek naar Parijs tôt Woensdag uitgesteld, daar de Kamerzittin-gen tôt Dinsdagavond zullen duren. De regeering zal de Kamer voorstellen een leening te sluiten van 500 millioen franken en voor dat ontwèrp urgentie vragen. Waarsqhijnlijk zal dit geld dienen voor de versterking der vloot. Naar de Parijsche Ex-celsior verneemt omvat het vlootprogram voor de volgende vijf jaar den bouw van twee dreadnoughts, twee kruisers ieder van 10.000 ton, 25 torpedobootvernielers, zes on-derzeebooten, twaalf kanonneerbooten en twintig watervliegtuigen ! ! ! Wat schromelijke massa geld wordt er weerom nutteloos aan bewapening weg ge-, worpen ; — dan als er zooveel te doen blijft voor den arbeid en de nijverheid in Grieken-land op te heffen ! ! ! ALBANIE BL0EDIGE T00NEELEN AAN BE ZUI-—DELIJKE GRENZEN.—EENE KLACHT BIJ MOGENDHEDEN INGEDIEND. Te Walona aangekomen vluchtelingen uit Zuidelijk Albanië verklaren dat Grieksche soldaten en officieren in burgerkleeding er een waar schrikbewind hebben ingesteld en aile tofBereidseîen treffen om do tenuitvoer-legging van het ontwerp der commissie voor de grensafbakening met geweld te verhin-deren.Een vërgadering van vluchtelingen, te Walona gehouden, heeft besloten dit ter kennis te brengen van de mogendheden en hen te yerzoeken maatregelen te treffen om de ontruiming van Zuidelijk Albanië door de Grieksche troepen door te zetten. Naar het Stefâni-agentschap uit Walona verneemt zijn 300 Albaneesclie gendarmen met machinegeweren naar de zuidelijke grens vertrokken. SERVE E DE STAAT ZOU ZICH MET DE BOOM-SCHE KERK WILLEN VERSTAAN EENE AFVAARDIG1NG GAAT NAAR ROME. De Servische afvaarcligiug, die zal traeh- ■ ten een concordaat te sluiten met den Hei- -ligen Stoel, is te Rome aangekomen. Naar de « Echo de Paris » verneemt, zal Oosten-rijk Hongarije zich verzetten tegen het concordaat, en de handhaving van zijn protec-toraat over de katholieken in Servie en Nieuw-Servië eischen. In kerkelijke kringen te Rome vreest men dat de onderhandelingen door den tegenstand uit U een en zullen mislukken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes