Vooruit: socialistisch dagblad

2088 0
08 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 08 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j678s4mb10/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

35) ;aap ■ vMB^3sssxiiasESB3SKmm . H. 7 Prijs per nummsr : voor Belgie 3 centiemen. voor den Vreemde 5 eentiemen Tëlefoon s Redactie 247 - AfainÊstrafie 2845 ûonderdap S Jassua^î 1^14 Orukster-Uitgeefster Sam: Maatschappij H ET LICHT Verantwoordelijke bestuorder» P. DE VISCH. Lcdeberg-Ocnt ,. REDACTIE . ADM1NISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJ? BELGIE Ofie maanden. » , , , It. 3.25 Zes maanden . , , . . fr. 6.50 Een jaar . ...... fr. 12.50 Men abonneert zich op aile postbureeles DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijks venonden). fr. 0.7i Urgaan der Belgische Werkhedenpartîj. — Verschynende a/le dagen. Morgen geven wij een zeer belangrijken brief, over de OPSTANDEN IN MEXIKO. Oie brie! Is ons gezondsn door een aldaar wonand gentinaar. Hij werpl een soiirikbarend lichî over de toestanden en pbeurtenissen. « Leest en verspreidt ons blad > ROND EENE LASTERCAMPAGNE Vindt ge niet dat de pretentie en de aan- dige verwittiging, de werkersband onmid- matiging van sommige tegenstrevers te ver delijk en heel natuurlijk de gevraagde kapi- gaat'i talen aan de belanghebbende lichamen uit- De eenen, onder voorwendsel de onmid- betaalde. Herinnert de Algemeene Werk- delijke belangen der werklieden beter voor staking van April laatstleden, dio belang- te staan, de anderen, onder voorwendsel rijke mobilisatie op zedelijk en financieel de taal van ons volk te verdedigen, proîi- gebied en ge hebt een gedacht der ver- teeren van de gelegenheid om hunnen haat trouwbaarheid en vastheid van de gentsche jegens liet socialistisch beginsel en de gent- en belgische arbeidersorganisatie. sche arbeidersorganisatie bot te vieren. Geen oogenblik hebben de vakbonden Het voornaamste doel van die vijanden naar hun geld gewacht en ailes is met eene is îiet vertrouwen trachten te schokken, stiptheid zonder weerga van stapel geloo- dat de massa in de socialistische instellin- peu, hetgeen zeker het geval niet zou zijn gen stelt. met de officieele spaarkassen. Vfat komt bijvoorbeeld het wanfcrouwen j>0 werklieden hebben dat overigens dui- in de maatschappij «Vooruit » te pas in den delijk gezien, maar de zaak van de polemie- taalstrijd die we sedert zoovele jaren zien ker8 zjfc dieper. yoeren ? . . Zij trachten de noodzakelijke samenwer- Wat heeft de geldplaatsmg van « Bond king der arbeidersgroepen te fnuilcen en in- Moyson » en vakvereenigingen te zien in de zonderheid de tusschenkomst van de coope- polemiek over de vlaamsche noogeschool oi ratieve « Vooruit ». eene fransche uitvoering in de Vv ereldten- jaar 7[^ de groote reden voor toonstelling van Gent >. den meer dan ooit eendrachtigen samen- Straalt de kwaadaardigheid in die regelen atrijd aller werklieden. ,mHet°Wrouwen dat men zaait, zal geen Inderdaad, verre van te kort te komen vvortel schieten in de werkende klas. aaf aangegane verplichtmgen, was « Voor- EersS en vooral milieu wij aan de pôle- lult » fet alleen+ een® banly fene gelclbe- miekers zeggen dat zij de vakvexeeniging waarster, maar ten allen tijde heeft « Voor- niet kennen, maar dat zij deze in de huidge s getoond, de moeder-maatsçhappij te omstandigheden ten voordeele der uitbui- z«n' dl6' r,ia" haar beginsel bo^eû.hare tersklas traehten te exploiteeren ! Zij aan- gewone verbintemssen, groote opoffenngen zien den vakbond voor huirnc zaak aïs een en onschatbare fmaneieele diensten bewees, heel afzondeïFjk en noodzakelijk ding, dat lyelk? verscheidene onzer zustervereemgm- ;maar één str d, één programma en één lieel ^erl hoogschatten en m eeie liouden om- .bijzondere werkkring en ideaal voor de ai- l°Sl heiders zou mogen omvatten. smg 85 ee" volledigen triomf AYeluu, do vakvereeniging is een bijzon- voor de belanghebbende stnjdera mede- der element, dat nochtans onafscheidbaar 'w- i.0}, . , , , is van de andere en verschillende economi- . +he jben /olledig vertrouwen dat het sche en politieke Hchamen der groote en de toekomst ook zoo zal blijven gaan en alomvàttende sociaal democratische Partij. ^erfoeien wy de verregaande pre- De groote arbeidersbewegingen hebben tentie en lastertaal van de zoogezegde ver- kla-arder dan gelijk wie, de onmisbaarheid de^Igers ^an taal en volk. der alzijdige samenwerking bewezen en de Daarom zijn wij verzekerd van de blij- samentrekking aller vakbonden tôt fédéra- vende wilskracht en de diepe overtuiging ties en centralen komen eens te meer a-an- onzer lotgenooten in de gentsehe socialisti- toonen dat de strijd eener afzonderlijke ver- sc^e werkersorganisatie._ eeniging niet beter te vergelijken is dan het Aan de rest is evenmin te twiifelen, de gezwalp en het vernietigen van de noten- vlaamsche taal is ons lief, omdat bijna heel dop op de onstuimige ba-ren der machtige onze levensstrijd er in gevoerd w^rdt en zee ! omdat wij, als nuttige en verstandige klasse Verre van het vertrouwen in de samen- aanspraak mogen maken op eene zuivere werking te vernietigen of te verminderen, en gezonde inoedertaal. groeit de geest van centralisatie dag aan Maar wij dragen zorg ons niet te laten dag aan, omdat de noodzakelijkheid er toe vervoeren in een strijd van broeders en ar- dwingt. beiders ondereen, die elkander zoo brood- En wat de bijzonderheden der organisatie noodi.g hebben in den karnp voor beter en betreft, niemand zal geloof hechten aau welverdiend bestaan, in den kamp voor de kwaadaardige streken van den vijand. verheffmg in de samenleving, waar wij, om- Elkeen kent de werkzaamheden en de wo werkers zijn, zoo ongenadig mis- 1 comptabiliteit der mutualiteit en va-kveree- kencl en vernederd zijn geworden ! niging. WSj stellen den levensstrijd vooraan, wij Elkeen weet en heeft het nog anders niet zijn totaal bewust van wat we willen en gezien dan dat «Vooruit» de bank van de verzekerd van het winnen wat we willen! socialistische vakbonden en van honderden In dien grooten kamp zijn we gewonnen en honderden afzonderlijke spaarders, op en geboren, in dien kamp zijn we grootge- -Iken oogenblik bereid was en het nog is tôt braclit en ontwikkeld, wij denken daarin terugbetaling der gestorte sommen en kapi- voort te strijden en te gelukken zelfs zonder talen ! de hulp of de bemiddeling van de gekende Herinneren wij slechts do honderde en spot-ters, belagers, kritiekers en groot- honderde gevallen van crisis, van werksta- sprekers. king en andere verschijnselen in den zwa- Wij zullen, dunkt ons, onze zaken samen ren arbeidersstrijd, waarin, na de eenvou- wel redderen. D. Stssds iaster ! t « Nieuws van den Dag », in navolging van andere klerikale bladen, heeft het ook over de Gentscha socialistische vlasspin-nerij.In zijn nummer van Zondag *4 Jaouari . laatst schrijft het volgend vuiligheidje: DE BEVRIJDERS VAN HET WERKVOLK. — De «Peuple» heeft niets dan lof over voor de socialistische inrichtingsn van «Vooruit» te Gent. De nieuwe fabriek die te Meulestede oprijst zal een honderdtal werklieden bezigen die alzoo, volgens het rood blad, zullen ontslagen zijn van den ka-pitalistischen dienstplicht. Als het er in de nieuwe fabriek toegaat zooals in de socialistische vlasspinnerij te Gent, dan zijn de werklieden geleverd ! Daar, immers, winnen de werklieden allen merkelijk minder dan in de « kapitalis-tische » frbrieken. Zij die elders fr. per week verdienden, kunnen bij de roode uitbuiters met de grootste moei-te 16 frank bekomen. (1) Er is gebrok aan helpers en zoo doet men er kinderen arbeiden om er bij te vallen en dat voor een hongerloon. (2) Het gevolg daarvan is dat de aandeelhouders van «Vooruit)), die geeue «kapitalisten» Lmm—mmMmmmmmmmm—mmmmrnmémm» iijn, elke week 103 fr. opstrijken om niets te doen, en zulks ten nadeele der werklieden. (3) Dezen betreuren het niet weinig dat ze hunne vroegere mees-ter8 verlieten om naar het « socialistische paradijs » te gaan. Niât alleen hebben ze nu veel minder, maar ze moe-ten daarenboven nog in het dwangga-reel der roode leiders loopen. Voor-waar de weldaden van het socialism nijpen in plaats van te streelen. (4) Ons antwoord hierop zal zo kort als af-doende zijn, en wij dagen het lasterblad uit het tegenovergestelde te bewijzen. (1) Wanneer de «Vereenigde Spinne-rijen en Weverijen» de iatholieJce vlasfa-briek overnamen, wonnen de spinsters er 1S.50 fr. voor CG uren arbeid. Nu, onder een socialistisch beheer, winnen zij 17.25 fr. voor 60 uren arbeid. (2) In aile fabrieken zijn het kleinen van 13 tôt 17 jaar dio aftreksters en garen-maaksters zijn. Wanneer er gebrek aan helpsters is ontvangen de andere werksters het loon der afwezigen. Het getal per kant is vier;" ïijn er afwezigen dan krijgen zij het loon van vier. (3) Zou « Nieuws van den Dag» ons niet kunnen zeggen wie 103 fr. per week op-strijkt, zoo als loon of als winst op de aandeelen. Wij kennen zoo niemand. Wat echter waar is — en dat kunnen wij bewijzen t— dab is dat deheheerkosen 5 maal min- der groot zijn dan toen het fabriekje aan katholieke kapitalisten toebehoorde. (4) Mis, lasteraar ! In aile andere vlas-fabrieken onzer stad is er veel gebrek aan werklieden; dit was ook het geval toen wij de katholieke fabriek overnamen. Nu dat het fabriekje socialistisch beheerd v/ordt, is het zelden dat 1 molen op de 22 stil ligt bij gebrek aan werklieden. Wij zijn de meest bevoordeeligden op dit gebied, en zulks is toe te schrijyen aan onze vermindering der arbeidsuren, die wij, ondanks de groote konkurrentie der groot-nijveraars invoer-den aan hetzelfde loon. En wij voorzeggen u, klerikale lasteraar, als ons personeel voort met ons doet wat het kan, dat nog meer ten zijnen voordeele zal kunnen gedaan worden. Ziedaar wat wij voor het oogenblik on-zen bezwadderaar antwoorden. Aan hem nu, zonder huichelen noch rond-de-pot-draaierij zijn Iaster te houden staan tegen-over onze bewijsvoering. Wij wachten ! Wat nu onze nieuwe spinnerij aangaat, wij vragen het volgende aan het «Nieuws van den Dag»: « Heeft het personeel van het « Nieuws van den Dag » medezeggingsschap in het beheeren van zijne uitbating 2 « llegelt het «Nieuws van den Dag » loo-nen en werkvoorwaarden voorafgaandelijk met het bestaande werkerssyndikaat dat onzijdig is? « K an het «Nieuws van den Dag» ons ka-pitalistische inrichtingen noemffli waar deze demokratische maatregelen in gebruik zijn?» Hierop ook hopen wij een klaar en dui-delijk antwoord te ontvangen. P. S. — Wij vernemen dat onze vriend .T. Vandeweghe, bestuurder der vlasspinnerij een recht op antwoord zenden zal aan Het nieuws van den Dag ». Goecl zoo de lasteraars moeten de tong geknipt worden. Briefwisseling Beste gezel Hardyns, lu uw hooïdartikeî van «Vooruit» van Dinsdag, G Januari, wilt ge, voor den zoo-veelsten keer bewijzen dat de godsdienst in de werkerszaak, niets heeft te zien. Voor mij is dat ook eene waarheid, maar ge zult dat toch niet wijsmaken aan de vod-dewerksters van M. Legein-Moerman, te wel geplaatst om met tastelijke voorbeel-den te bewijzen hoezeer de godsdienst, al-tans de katholieke, van invloed is op de werkerszaak. Ik ben ook op de hoogte der zaak, waar-van ik wil spreken, doch, om elke beschul-diging van opzet op zijde te zetten. zal ik de zaak verhalen zooals het kristelijk vak-blad, «De Textielbewerker » ze verhaalt. Ziehier : UIT ROESELARE Ilet verhaal van eene groep voflilen-werksters« Op ons bureel, der vereeniging, kregen we het bezoek van eene groep der beste werksters. Dadelijk werd ons het volgende verhaal gedaan : » Het gebeurde ; Op een avond kwam om 6 1/2 ure madame Legein op den grooten zoider, volgens haar was er te veel le-ven, opeens werden 80 werksters met 10 centiemen boet gestraft. » Enkele minuten later zegde Madame : Nu zullen we eens zien of ge allen zoowel kunt lezen of ge babbelen kunt. Er werd gclezen en op het einde van de gebeden waren er eenigen, van den achterkant der zolder', die, volgens Madame, te luide had-den gezegd : Amen! En voor de tweedé maal, op nog geen half uur tijd, werden nogmaals 80 werksters met 10 centiemen boete gestraft!» Ehwel, vriend Hardyns, is dat verhaal van aard niet te doen denken dat de godsdienst wel invloed heeft op de werkers-kwestie i In aile geval zoo denken de voddenwerk-sters van Legein-Moerman, te Roeselare, want reeds velen dier meisjes zijn naar het socialistisch textielsyndikaat gekomen, uit vrees dat de godsdienst welke hun kristelijk syndikaat hun aanbeveelt, nog geheel en al haar loon zal doei) opgaan in BOETE om te luide te lezen ! Dank voor de opname. C. HANNIOK. Zwari maken II Wij leze in het kristelijk werkœans-or-gaan « Het Volkje » het volgende vet-oor-ken:HET PETITIONNEMENT Wat voor ;n beest is dat nu, zult gij vragen? Wel dat is weeral eene uitvinding van de socialisten. Ze gaan overal ten hui^p de menschen lastig vallen om een papierken te onderteekenen. Vandcrtoppen die over acht dagen in de Volkswil (het Leuvensche partijblad) een artikel schreef in hetwelk hij ons liet wete» dat hij met ons zou willen... vechten,schreef nu verleden Zaterdag een ander artikel om ons te verwittigen dat hij ons zal komen bezoekeu om ons handtèeken af te smeeken. Die « lammedoenkers » zijn nu toch voor niets verlegen. Enfin, we zullen hem verwaehten en wij hopen dat al onze vrienden die « luinker » en de andere gaaien een goed onthaal zullen voorbehouden Hier en daar wordt er door onze vrienden nogal eens gezegd dat ze zinnens zijn de roode huisbezoekers... zwart te maken, maar wij durven hopen dat dit toch niet den algemeenen regel zal zijn...» We noemen zulke taal echt schandalig ! Ziedaar een werkmansblad, dat aan de werklieden voor raad geeft andere werklieden, die ze komen uitnoodigen om voor wat meer der e rechten op te treden, te beleedi-gen en voor den zot te houden. De chefs der kristen-arbeiders hebben dus liever dat hunne meeloopers zich zelve maar voor een vierde van een gewone Belg aanzien, — want ze moeten de vrienden, die hun komen zeggen: «Gij zijt zooveel waard als een rijke, gij moet zooveel recht hebben als een nietsdoende rentenier» — op straat smijten ! ! Ellendig ! Ellendig ! Welke werkmans-opvoeding I Welke edele opvatting van werkmans-waarde ! A. B. maar;,. » I» pu» I— In nesten «Het Yollcje» 't kristen WERKMANS-BLAD, politiek orgaan van aile kristene vakbonden en kristen-vereenigingen, enz., zit in nesten. Mijnheer Woeste, opperhoofd der katholieke partij, voorzitter der katholieke as-sociatie van het land, heeft te Geeraards-bergen openbaar gezegd: «...WIJ KATHOLIEKEN, MOETEN ONS AFVRAGEN WAAROM WIJ EEN TOE STAND (mèervoudig stemrecht) ZOUDEN WILLEN VERNIETIGEN, DIE ONS GUNSTIG IS. INDIEN GOD MIJ HET LEVEN LA AT, BELOOF IK U DAT IK ALTIJD ZAL STRIJDEN VOOB HET BEHOUD VAN DEN TE-GENWOORDIGEN TOESTAND...» Wij vroegen reeds tweemaal aan Het Volkje: «Wat denkt gij daarvan?» Het Volkje antwoordt daarop: LAN G S OM SLIMMER. - Vooruit had ons gevraagd wat we denken over M. Woeste's woorden, te Geeraardsber-gen uitgesproken belrekkelijk ;t alge-meen stemrecht. Daarop hebben wij geantwoord: «Wat we over M. Woeste's woorden denken? )> Dat hij gelijk heeft te zeggen wat hij denkt, en wij ook. Dat hij 't recht heeft over 't stemrecht te denken wat hij meent de waarheid te zijn, en wij ook. »Nu weet ge 't, Vooruit.» Voor aile wederantwoord zegt Vooruit daarop, dat we ne sukkeleer, ne broebeleer, ne zeevereer en ne dwaze Piet zijn, en... hij herhaaît zijne vraagî We gaan ons antwoord niet meer her-halen. Het staat daar nog eens: hij kan trachten het te leeren lezen Dat is nu de tweede maal dat het dez<5 domheid uitbraakt. Maar wij zullen klaarder nog zijn. Misschien begrijpen de mannen van 't? Volkje ons niet al te best. Daarom verzoeken wij hen ons eens te willen zeggen •— met JA. of NEEN, — of zij het kiesstelsel Woeste: «hovden wat men heeft» îïïjtreden. Wij houden niet van dubbelzinnigheid, ziet ge. A. B, Sociaal Politiek Overzicht FRAKKRIJII DE OORZAKEN VAN HET ST1JUÉN DER MISDADIGHEID VOLGENS BUlt-GERSGELEERDEN.Het Januari-nummer van « La Revue » bevat het beknopte verslag \an een door Fernand Mazade bij een twintig rechtsge-leerden, filosofen, Kamerleden en schrij-vers ingestelde enquête naar de middeleri ter bestrijding der oriininàiiteit die steed3 toencemt. Zoo het aantal zaken, dat voor de hoven van assisen behandeld wordt,niet grooter wordt, dan komt dat niet omdat er minder misdaden begaan worden,înaar omdat de policie en justitie er steeds minder in slagen de misdadigers te ontdekken. Mazade zegt het in zijn korte inleiding : van de tweehonderd moordenaars worden er honderdvijftien niet ontdekt. Maar iemand, of zoo goed als niemand ontkent de schrikbarende toeneming der criminali-teit. Moest de maatschappij niet overgaan tôt een steviger moreele opvoeding en een stelsel van strenger straffen? Omtrent dit laatste punt zijn de bevestigende antwoorden het duidelijkst. Tal van menschen, wieri Maza^le hun oor-deel gevraagd had, erkenden wel liet nut ; van een vollediger opvoeding, maar zij geven voor liet meerêndeel niet duidelijk aan lioe ze zich die verbetering voo^stellen. Overigens schijnt men het algenieen er over eens te zijn, dat een der voornaamste redenen van het toenemen van het aantal misdaden de steeds grooter wordende on-benulligheid van de straffen is. Niet de wet is in de eerste plaats de oorzaak, maar do wijze, waarop ze toegepast wordt. Zooals een der personen, waarvan in de Revue het oordeel weergeven wordt, zeer juist opmerkt, niet de gestr ngheid van de straf kan een heilzamen invloed oefenen op individuen, die geneigd zijn kwaad te be-drijven, maar de zekerheid ,straf te zullen oploopen. En nu is het duidelijk dat dïe zekerheid niet langer bestaat. Slapheid en laugzaamheid bij het opsporen der boos-dooners, misbruik van lcwijtschelding van straf, vvaartoe periodiek door de Kamer besloten wordt, valsche gevoeligheid der gezworenen, maar ook van de rechters, misbruik van politieke invloeden, die ver-volging beletten en die, wanneer de veroor-deeling eenmaal uitgesproken is, aan de zwalcheid der kajiselarij volledige gratie of verkorting van straf afpersen, al cfeze oor-zaken werken samen om do uitwerking van dp strafwetten te verzwakken. Het zijn niet de eenige oorzaken, Daar is verder drankmisbruik, het schandelijk openbaar maken van de geringste bijzonderheden van « sensationeele » misdrijven, het leeg-loopen van zoovele opgeschoten jongens, tengevolgo van de bijkans algeheele af-schaffing van den leerlingtijd, Ongelukki-ger wijze is het minder gemakkelijk de op-vattingen van ambtenaren, rechters, gezworenen, Kamerleden en publiek te ver-anderen dan nieuwe teksten van strafwetten aan te nemen, die zonder uitwerking blijven. « Le Revue s vergeet bij de talrijke opr-zaken op te noemen de verscherping der j cosi&le j^isto^gianden, de ellende in som mige middens,en de vei'dorvenheid der zoo« gezegde hoogere btanden. DE «EMOKIÎATISCHE EN SOCIALE BOND VAN LINKS DOOR DEN OVER-L00P13R BRIAN» GESTICHT, EN DE-1 ZES «VERKLARING». De commissie ,die de doar Briand ge-' sfcic-hte politieke groei) moet organiseeren1 — Demokratische en Sociale Bond van! Links zal de naam van de nieuwe organi-' s^tie zijn — heeft tegen den avond van 13 dezer, den dag, waarop de Kamer weer bij-een komt, de algemeene vergadering van; den bond uitgeschreven. De algemeene vergadering zal zich dan bezig te houden hebben met de statuten' van de nieuwe vereeniging en de «verkla-! ring , waarin zij zich aan den volke be-kend zal maken. Naar verluidt zal de; verklaring ten opzichte van de richting vanj de nieuwe groep niets aan duidelijkheid te wenschen overlaten ; er zal in de verkla- • ring staan, dat de groep der neutraliteits-1 wetten op stuk van godsdienst en de schei- J ! dingswet als onaantastbaar beschouwt, dat zij bovendien de fiscale hervorming zoo spoedig mogelijk tôt stand zal brengen en ' ook, dat zij de wetten, die de nationale verdediging betreffen, geheel en te goeder trouw zal uitvoeren. In de verklaring wordt voorts de kieswet-wijziging ter sprake gebracht en de arron-1 dissementsstemming, «die reeds door negen achtereenvolgende ministeries veroordeeld ' is», krachtig bestrijden. De nieuwe groep1 wcnscht daarvoor de verkiezing volgens het ' lijststelsel met vertegenwoordiging der min-derheden in de plaats te stellen. mnsmL&m DE OFFICIE REN WORDEN GEHEILÏG-1>E PEIISOONTJES.WAAR NIEMAND. ZELES DE POLIT]E, NIET MAG AAN RAKEN. In den laatstèn tijd had het te Keulen de aandac-ht getrokkcn, dat de politie te-genover officieren, die een© overtreding begingen, zoo lankmoedig optrad. Volgens de socialistische Rheinische Zeitung moeti men de reden daarvoor zoeken in, door het! blad uitvoerig aangehaalde, lastgevingen : aan de politie. Daarin moet haar opgedra-gen zijn, bij overtredingen door officieren eene afwachtende houding aan te nemeu, 1 door .op kalme wijze en te gelegener tijd! hun aandacht erop te vestigen dat zij eene overtreding begaan hebben. Zelfs bij misdrijven van officieren, heet het verder, . heeft een politi-eagent wel het recht, maar is geenszins verplicht, tusschenbeide te komen. Hij moet dat alleen doen, indien er bij uitstel gevaar voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid mocht ont-staan.De verantwoordelijkheid, die politie be-ambten op zich nemen door tegen officieren op te treden, is zooveel te grooter, daar in vele gevallen de identiteit van den persoon kan vastgesteld worden zonder dat dit de aandacht trelct en dan later overeenkomstig de wet kan gehandeld wor-' den. Immers, bij de inhechtenisneming is niet alleen de persoon, maar ook het aan-ziea van de uniform gemoeid.. Alleen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes