Vooruit: socialistisch dagblad

681457 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 03 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5x25b0042c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

teatBB&Kf«r—— — Drokster-U Stf eeîatet Sgœ Maatschappij H ET L1CHT bestuurderé' &. DE VISCH. Lc(î«S>erg-Qei»$ , REDACTIE . . ADMINISTRAT1E liOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNE/ 2NTSPRUS BEI jIE Drie maandea. . • « . fr. U» le a maandco • . . » „ Ir. ^Cll jûif . 9 « « « o 0 Sêes abonneeit dets op «Hé pertèeraele» DEN VREEMOë ©ri« maandco ttagcl^to •snende»} • » o » o ta CtJ$t Orgaan der Behische Werkliedenparfy: — Verschijnmde afle dagen. iin mi m m iim ~r~~i—nrr r mmm mi'iMiMi witwwwiiiiim<iwiwrrarii iiiimniirTiiriirmuni iBiiiiii— i ' "T"—i Europeesche Oorlog Ib West-VJaandsran 88 !» Frjrërfft ! ïïit Duitsche bron. Westelijk oorlogsterrein BERLIJN, 1 Aprii (Officieel). •— Tus-sehen Lens en Arras, zijn de drukkingeD op een breed front door talrijke afdeelingen EngeJsche verkenners afgeaprongen. Aan-vallen van verscheidene bataljons tegen h et dorp Henin-sur-Cojeul, dat wij bezitten ten zuiden van Arras, zijn afgesfagen geweest. '.tusschen de baan van Péronne naar Geu-zeaueourt en de benedenvlakte van den kom van Omignon, hebben de Engelschen. na gevechten waarin zij groote verliezen leden, 'mnne lijn met 2 à 3 kilometers vooruitge--choven.Langs de baa-n g'aaadc van S ois sons naar het Noord-Oosten, hebljon on a.© batterijén , on onze mitrailjeuzen gister tijdens de ont-jtlooiïng van de Fransche aanvalstroepen, die geen onkel voordeel behaalden, loonen-çle doeleinden gevonden. Onze verkenningspunten ten Noordon ran Reims hebben ons zonder verlieeen vaji onzen kant een zeker aantal gevangenen . aangebracht. Tijdens den naoht hebben vijandelijke afdeelingen gepoogd in onze loopgrachten ten zuid-westen van Combes, ten oosten van St-Mihiel en in het bosch van Parroy binnen te dringenj zij zijn overal onmiddellijk te-juggeslagen ■ geworden. : Oostelijk oorlogsterrein ' > Geeno' wezenlijke gebeurtenisse®. • ÎVi acedonisch iront De toestand is niet gewijdgd. Uit Franscîie bron. PARUS, 31 Maart. — Officieel: l>e ge-schuîsbodiijvigheid wa-s tamelijk ievendig in don scktor van Benay. Bezuiden de Ailette hebben de Franschen met goed gewlg I de Duitsche stellingen aangevallen op ver- . I schilieûiie punten op een front van onge-I Muxgivfiï tôt- Vrégny. De Fransche L \vsepea zijn raérkelijk opgeschoten ten ■ Ooiteri van deze linie. Zij veroverden op I sciitterende wijze verschillende belangrijke I <f-eunpuntan spijts krachtdadige vordedi-I ging der Duitschers. In Champa,gne hebben de Duitseheœs h&a I iwgingen herhaald tegen de stellingen die I de Franschen gîsteren te<n Western van Mat- ■ sons de Champagne hadden veroverd. Gis- ■ teren avond en 's nachts hebben zij achter-I eenvolgens vijf verwoede tegenaanvallen ge- j I daan, die door het mitrailleuzen- on spsr- I vutfr der Franschen werden gebroken. De I Duitschers hebben zeer ernstige verliezen I geleden. Het aantal gevangenen beredkte I ongeveer 20, ond-er wie 2 officieren. In den Elzas mislukte een Duitsche over-I rompeling bij Ammertzweiler. De Fraa-I scheh hebben Duitsche p&troeljen uiteen-I gejàagd in de streek van Pfefferhaween ea ■ gevangenen genomen. PARUS, 31 Maart (Avondberieht) : I Soordelijk en zuidelijk avn de Oise zwakke I urtilleriowerkzaamheid in den loop van den I dag. In de streek ten Noorden van Boissons l| heeft de vijand twee tegenaanvallen gericht I tegen de versterkingen die wij ten Noord-I Ooston - van V regny hebben veroverd. Deze I t»ce pogingen zijn glad door ons vuur af- I gewezen. Op den linker oever van de Maas II Êeeft' onze artillerie vernielingsschoten uit-I gevoerd op de vijandelijke organisaties der I îioogte 304. Aan het overige van het front I; was de dag in verhoudiiig kalm. Gister I: avond hebben Duitsche vliegers in de streek I Tau Duinkerken bommen geworpen ; twee I personen der burgerlijke bevolking ajn ge- ' ■ îioorl, drie werden verwond. I Uit Engelsche bron. T-ONDEN, 30 Maart. — Offieieel : Wij be-■ietten de dorpe>n Ruyaulcourt, Sorel 1« Grand en Fins, en wonnen na vinnigen ' s-trijd ierroin in de buurt van Hendicourt. Vanochtend vroeg is eeo vijandelijke aan- 1 val op onze Sitellingen bezuiden Neuville ' Bourjonval met verliezen gefnuibt. ' Vandaag vuurwisseling op een aantal ' punten. Hêt grof geschut trof een Duitseh ! Konvooi beoostec Vermeiles bij hcrhalinp LONDEN, 1 April. — Hendicourt ia gister 1 I fivond genomen gewnru ;n. Sindsdien is be- | I -liigrijke vooruitgang ten Oosten van dit I iorp gedaan.Wij hebben ook de dorpen Mar- ( I tev-illo, Vermond en Seneeourt onder ge-I ringe \ ijandelijke weerstand in bezit geno-1 tneu. Wij verdreven de vijandelijke troepen I "?nder het vuur onzer artillerie uit St-Emi- t I lie en bezetten dan dit dorp., i ■ Heden werd het vooruitrukken weerom i ■ "Pgenomen en langs het dal van Celegne- ■ fiches doorgevoerd. De ùorpen Jeancourt, l I Hervilly en Herbecourt werden genomen, 1 ■ verd«r ten Noorden namen wii twee vijan- 1 ■ 'elijko posten bij Ecourt en St-Mein. On- i ■ iianka betrekkelijken tegenstand der posten i ■ 'en westen van Henin-sur-Cepuî werden zij c ■ werweldigd en hunne bezetting gedood of i ■ -evangen genomen. Gevolgrijke gevechten f I !1.?ord-oostelijk van Neuville-St-Vaast, oost- i I "jk van Loos en Noordlijk va-n Ieperen. On- -j I vliegtuigen hebben gister ondanks het t ■ 0ng'in8tisf weder gevolgriik hua M-beid v»r- 1 i w richt. Een Tijandelijk vîiegtuig werd bene-den gehaald, twee onzer vliegtuigen worden vermist. " * * ^ Ds hiH£ tussches Italie u Obsfsnrlilc-Iloiigariii ITit Oostenriikscbe bron WEENEN, 1 April. (Ambtelijk). — Onze buit uit de gevechten ten zuiden van Big-lia beloopt 12 ma-chinegeweren en drie mijnwerpers. Zuidelijk van Stilfser .loches wezen onze troepen een vijandelijke a&a-val in het oorspronkelijk gebied van het Bal-dei-Bitelii af. Uit Italiaansche bron. , ROME, 30 Maart. — Officieel : Langs het heele front gister hier en daar geschutvunr. Het v?as vooral in het Lagarinada-1 en op i den Karst van belang. In den afgeloopen naeht heeft een vijandelijke afdeeling, na een langdurige en felle voorbereiding door artillerie va« alîe kalibers, de Italiaansche stellingen op den Monte Faiti aangetast. Het stormaehtig vuur onzer ma-chinegeweren heeft ze ver-delgd. De elkaar opvolgende aanvalsgol-■ ven verstoven aile op den kloekes tegen-. stand der onzen. De tegenpartij leed bîoe-dige verliezen. Wij maakten eenige gevan-genec.Bussissb-Puiu8é- Biltctstti pus 1 Uit Eussiscbe bron. . | PETERSBURG, 30 Maart. — Officieel : Wij hebben een gasaanval gedaan ten Zui-den van Baranowitsji; tegelijkertijd heeft de 'artillerie den vijand me^ gasgranat-en besehoten. Door een tegenaanval hebben wij d«a vijand uit onze loopgravee het Odinsky-kana-al verdreven. PETERSBURG, .31 Maai-t, — Westelijk front: Bij het dorp Goldowitschi, 20 werst lien Zuiden van Baranowitschi, voerden wij ' in den nacht van 29 Maart een gasaanval uit. Gelijktijdig met de gR«ontw_ikkeling be-schoot onze artillerie de vijandelijke loop-graven met gasgranaten. Bij het dorp Mar-tynewka op het Oginski-kanaal viel de vijand tonze stellingen aan, nadat hij ae eerst door artillerie onder vuur had laten aemen. Het gelukte den vijand in onze loopgraven te dringen, doch werd er door eenen tegenaanvael wedei» uitgeworpen en vloog in zijne loopgraven terug. • Op het overige front tuâschenpoorend vuur en verkenningsgevechten. Roemeensch front; Bij het dorp Bunrka, 36 werst Noordlijk vaa Joesani schoot onze artillerie een Duitseh luchtvaartuig naar omlaag. Tus&chenpoozend vuur door ver-kenningsafdeelingen.Tliegwezen. — Onze luchtvaarfcuigen be- legdea Tulcea met bommen. * * * u tenu e® m Bato Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 1 April. (Ambtelijk.) — Mets te melden. * * * De Oerloi tessehen Oostenrîjk en Roemenle Uit; Oosienriîkscfee bron WEENEN, 1 April. (Ambtelijk.) — Niete te me.lden. OP ZEE De verscherpte duikbootoorlog VAN DE WESTGRENS, 81 Maart — Het Vaz-Diaa bureau roeldt uit London : Volgens een bericht uit New-York aan de « Central News » saelden Amerikaansche bladem, dat op vrijdàg de stoomer « François Cambronne» in Rio-de-Janeiro is bin-nengeloopen met 300 sehipbreukelingen van atoom- en zeilschepen, die bij Trinidad door een Duitech kaperschip getorpedeerd zijn. KONSTANTINOPEL, 31 Maart (Ambtelijk). — Een onzer onderzeebootem torpe-deerde op 25 Maart in de Golf van Alexan-dria cen EngeJsche transportstoomer van 7000 ton eo^nam een deeî der bemanning gevangen. « 8eeadler » NEW-YORK, 31 Maart. — Volgens een telegram uit Rio de Janeiro heeft de Oam-bronne op 7 Maart het Duitseh sehip in 21 graad wester longte en 7 graad zuiderbreed-te ontmoet. Het schip had mijnen aan boord, waaruit zich verklaart, dat iri den iaateten tijd ook vele schepen aan de Brazi-liaansche kust vernield werden, en was bo-vendien met twee 105 mm. kanonnen en 16 machiengeweren bewapend. Het sehip heeft drie masten en een draadloos station. Kom-mandant was graaf Luttner. Volgens 't zeg-gen der in Rio de Janeiro gelande bemanning ia het sehip op 22 Deeember onder be-■geleiding van een U-boot van Duitschland uitgevaren. Het heette Seeadler, had pro-vimd rotm 16 muadea en een grootes voorraad rnuniti<, aan boord. Aie eec han-delsschip in t' zicht kwam werd de Noor-weegsche vlag gehijscht. Zij werd door de' Duitsche oorlogsvlag v©rvangen zoodra de booten dicht genoeg gekomen waren. In den grond geboord, zijn o.a. volgende schepen; «Gladys Boy al» (3268 ton), Charles Gounod (3100 ton), Rochefoucauld (3150 ton), Antoine (4000 ton), Dupais (3000 ton), Lady Island (5500 ton) en Hogarth (1231 ton). Laatstgenoemd sehip had gepoogd te vîuch-ten, nadàfc vier mari der bemanning gewond werden. IJMUIDEN, l April. — In de piaatselijke 'haven liep een visschersvaart.uig binnen, dat 13 man van den getorpedeerden petrool-stoomer « Hetsia » aan land zett®. IS ma-trozen worden nog vermist. De « Hefcsia » is een stalen tankschip. dat aan de Neder-landsch-Indi'sche Tankscbip\'an,rtJtna«Mteehap-pij in den Haag toehoort._ De Middenmachten en de Vrede De opyatting in Oïdtschiand BERLIJN, 1 April. — Uit Duitsche po» litieke kringen vernemen wij volgende stel-lingname omtrent het gisteren hier bekend geworden onderhoud, die do Oostenrijksch-Hongaarsche miaister van buitenlandsche 2.aken, graaf Czernin, op 30" Maa-rt- den hoofdredacteur toegestaan had: «Wij begroeten met vreugde de op«nlijk« en vrijmoedige uilingen van de knappen leider der Oostenrijksch-Hongaarsche poli-tiek. Zij zullen ongetwijfeld in hooge mate ertoe bijdragen om de door onse vijanden in licht erkenbaar inzicbt in dez» dagen im-mer weer Ln de vereld gebraehte geruchten te verstrooien, dat de centrale raaehten een belang bij de Rnssische reaktie aondea hsb-ben en haar weer tôt. de machfe wilden hel-pen. Graaf Czernin sluit zieh dus eag bij • de den dag te voren iu den Rijksdag gedanfc nitingen van den Rijkskanselier suîa, die nopens Rusland zegde: «Wij begeeren niete anders als moge'ijks dra weer in vrede met Rusland te le ven. i'a eenen vrede die op eene voor aile deelen eerrolle biwns ."»pge-bouwd is.»" Daa.rmede il 't na aan RnslaniS, em mP-woord op deee klare en ondubîieMijnige nitingen van den Duitsehen en Oostenrijk-echen-Hongaarschen staataman te geveo. Wat graaf Czernin bij 't slot van zijn onderhoud over zijne algemeene bereidwillig-heid verklaarde om in onderhandelingen voor eenen eervollcn vrede te treden, zoodra de vijanden hunrie onvervulbare ideeën van ons te verplefeteren laten varen en hun-nerzijds beretd zijn eene vredeekonferentie bij te wonen, dekt zich eveneens princi-pieel met den algemeene®. renech van hefe Duitsche volk. Maar ook hier kunnen wij met verheven hoofd en koeneo zin het aan-bod onzer vijânden, wien reeds sinds den 12 Deeember onze inzichten bekend zijn, af-wacht.en, ongebroken an sterker dan ooife aan aile fronteo in harden en gsstaalden arbeid. Daarop kunnen en zullen wij, volgens graaf Czernin zegt, tôt een eervollen vrede, die werkelijk de ongehoorde offers waard is, die wij gebraeht hebben. H oe men te Weenen denkt FRANKFURT A.M., 1 April. — De « Frankfurter Zeitung » laat zich uit Wee-nen melden : Er zal zeker niefc opvallen dat zoo kort na de verklaring van den Duitsehen Rijkskanselier in den Duitsehen Rijksdag ook de Oostenrijksch-Hongaa.rschen mi-nister van Buitenlandsche Zaken, graaf Czernin het woord neemt om zich over de verhoudingen der monarchie tôt het nieuwe Rusland en tôt de vredeskwestie te «itéra. Innig verbonden zijn toch de beide rijken zelfstandig en eene stellingname der mid denmachten over de gebeurtenissen bekomt hare volstandigheid daardoor, dat ook Oostenrijk-Hongarije zijne stem laat TOr-nemen. Graaf Czernin heeft den vorm van een dagbladinterviaw gekomen, wijl in Oostenrijk het parlement niet zetelt cas de Hongaarsche minist«rpresident graaf Tisza ziek is. Het is ecbter geen gewoon interview, dat nadrukkelijk in eenigon vorm verlooehend kan worden, maar eoa interview met, den hoofdredakteur van het offi-eieus « Fremdenblatt ;>, ook zoo goed als eenige regeeringsverkfaring in ©en moai- J teur. _ | Zakelijk onderscheidt zich de uitàng van gra-af Czernin van der-e van den Rijkskanselier slechts daarin, dat de Rijkskanselier den laster heeft afgezwegen," alsof de mid-denmachten zich in de binnenlandsche verhoudingen van Rusland willen mengea eo tegenover «en nieuw demokratisch Ru si and vijandelijk zou staan, — Graaf Czernin echter op de Russische verhoudingen zelfe niet ingaat, maar alieen opnieuw verklaart, dat Rusland gelijk de gansche Entente eenen direkten vrede zouden kunnen hebben, als zij aan de iniichtslooze onderne-ming, ons te vernietigou en te verplette-ren, verzaken. Opnieuw verklaart graaf Czernin, dafc het beste is, eene vredeekonferentie bijeen te roepen, die zou kunnen aetelen, ook wan-neer de oorlogshandelingen voortgezet tou-den worden. Hij preciseert de vredesvoor-waarden dat de monarchie uitsluitelijk een verdedigingsoorlog voert. Zoo deze stem onvervalscht naar Rusland doordringt, mœt rooet zij hace ««ridnc aâtoelonea. Of het voonstel van graaf Czernin nit-zicht op aanneming bi^ de Entente heeit, blijft natuurlijk te zien. Dat het met zonder tosïtemming van den Duitsehen Rijks-kanseiier ged&as ia geworden, iigt voor de hand. Het uitsicht op een nitelag laat toch heden toch gunstiger beoordeelen, daar zelts Miljukoh ia he interview met eenen rédacteur van Aftonbladet sich reeds meer vreed-r^mer geuit heeft, als in de laatste gedaue verklaring. Tôt een misverstand kunnea de woorden van graaf Czernin niet aanieiding geven. Zij zeggen volgens de waarheid, dsa wij aan a.iïe fronten sterker staau dan ooit en geen aanieiding hebben den vijand om vrede te snieekea. Tegenover wn voorgenomea misverstand in elk geval is er geen beschutting, maar dan valî weer de gansche verantwoording op de vij&nd, die den vrede kan hebben en toch het bloedvergieten voortaet.Ook de val-sch© uitvlucht «al uiet taeei gelden, dat het nieuwe vredesaanbod eene preci&eeriag der oorîogsdoeleinden ontbeert. Het oorlogsdoel van Oostenrijk-Hongarije ia juiafc aangege-ven met dan sin, dat Oostenrijk-Hongarye sieoht» -«en verdedigingsoorlog voert en alleeo de v?aaib«>rgen en zijne bestaans-mogelijkhedon eischt. Daarin is niets ver-vat wat een anderen staat ervan kunnen eihouden, eene vredeskonferentie deel te nemen. Hcmgaarsche b&teoging BUDAPEST, 1 ApriL — In de Kamer ttelde de président voor het gis teren m gebraehte voorstel der oppositioneele partjyen over de stellingname omtrent de Russische gebeurtenissen op de dagorde te brengen, (Algmeene toestemmiag). Finantieminister Teleszkjr: «In naam der rageering ben ik 't akkoord met het voorsteJ. van deai président, de» te meer, wijl de re~ geering met de in 't thans voorgeleeen voorstel tat uiting gekomen uiting, voDedig w-stemt (levenedig© bijvai).Ia de monarchie is er geen nienjsch, die zich in de binnenland-sehe sSangelegenheden van Rusland denkt te mengen (ievendige bij val). In eerste lijn wenschen wij tegenover eene regeering te «tean, die hei, vertrouwen van het gansche Ruwisch® volk bezit, waarmede senea ««rlijkeii vrede kaçnacs _çiu:tea. (Algemeene Ievendige bijvftl). Wij wenschen dat de Ru&-sisehe nati© de z^eningen oener vreedzame oniwLkkeîîng wege genietsen (langdurige bijval). De leidors vaa al de partijen betoogden dàn met voldoening de eensgezindheid van de geheele kamer in deze kwestie en zegdea dat wij desen ons opgedrongen oorlog willen verder voeren, tôt wij een eerlijken vrede gewonnen hebben, maar ons aan de vre~ destafel willen setten als onze vijanden hunne veroveringsinzichten hebben bpgege-ven. Hierop besloot de Kamer het voorstel ter behandeling op de dagorde te stellea. BUDAPEST, 1 April. — De bladera uiten zich met de grooteche bevredigitog, ja met geeafrdrift over de uitingen van graaf Czernin. De Peeter Lloyd zegt, da,t de ver-acherpte Ubootoorlog en de Bftssische revo-lutie, welker bondgenootschap onzeker schijnt, zeker op de Entente indruk uitoe-fenen en ze tôt inkeer zal brengen. De bla-den, ook het socialistisch orgaan, wijzen op den warmen gevoelvollen toon; waarmee de minister van de offerwilligheid en zelfver-loochening der groote massa spreekt. WEENEN, 30 Maart. — De verklaringen die de minister van buitenlandsche zaken door het officieuse * Fremdenblatt s laat publiceeren, vormen, volgens van ingelich-te zijde ver nome® wordt, eene vollediging en uitbreiding van de gistsren gehouden rede van den. Rijkskanselier. De Rijkskanselier heeft wezenlijk slechts op de rede-voeringen geantwoord, die in den Rijksdag gehouden werden, en daarbij de vredeskwestie slechte in zooverre aangeraakt, als eene uiting ten opzichte van de nieuwe verhoudingen in Rusland noodig scheen. Graaf Czernin nesmt nu het vredesvoorste! der centrale machteo van 12 Deeember in vollen omvang weer op. Dit voorstel wordt ook heden volkomen ataande gehouden. In het Buitenland lu Oostenrilk-Kongarija Voor den vrede BERLIJN, 31 Maart. — In een groote vergadering te Weenen heeft onder groote belangstelling de leider van de Duitsche sociaaldemokratie in Oostenrijk Viktor Ad-ler, over de Russische omwenteling gespro-ken. De vergadering herinnerde aan de schitterende betoogingeu in vredestijd. De uiteenzetting van Adler bereikte haar hoog-tepunt, toen hij zei, dat er thans een gun-stige gelegemheid voor de staatslieden van de middel-Europeesche mogendheden ge-schapen is om de pogingen om vrede te si uiten te hervatten en tofc een goed einde te brengen. De woorden vonden een geeetdrif-tige® weerklank. In Roslnnd De toestand MILAAN, 1 April. — De bijzondere oor-«respondent van den < Cor riere de la Sera » seint uit Petersburg: De stem min g in de twee boolcUtedee tes® «U eaaa««ii&d- I » heid bebctiouwd worU«x>. De M«rk@ bocîi^» UscUe giutp, me uaai (lcu vreUe uta igtà><sQ prtjè siieeii, »orat uij deu dag sterker «as voert, eeue kracUidadi^e oppu^iue tegen «A» r^geering. Ueie vreuepariy m goed te ver» gelijKen uiet de itaimant>cue eocHUnstutcitê pariy. ig ieer gued georgauiseer«i ©i« vraagt uax er dauei^k eeu eiusie worde aau de vyaiideiyishsdaa. BERNE, l April. — De « Petif Parims» a meldt uit Petei^ourg dat de onderhaudetiffii-gen tus&ehen de vootioopige regeermg «fc de Arbeiders- eu Soldatencommissie, "fm* wat aaugaat het sauienroepen der <s?eSge-vende vergadering, tiog lang niet afgeào»®-pen zijn. L»e regeenng nieeut dat de »lg©« meene kieziageu toch voor het iwdden vawa den zomer zullen kunnea plaats grypea. Het oomiteit der arbeiders en soiuate" eischt dat de kiezmg vroeger plaate gri'w De daaraan verboudeu moeilykhedea zij'i echter nog zeer groot. Men heeft nog nies:' eens bepaaid kunnen aanuemeœ op welk& wijze de suldaten zullen deelnemen aaœ à«t kieiziug. De poiitieke toestand blijft zeeff' verward maar het hooger geuoemd coaiitefift oefent een streng toe^icht uit over aile delingen der voorloopige regeering, wi&S besluiten ûet do facto moet gœdkeur®# voor dat zij mogen bekend gemaakt word««. Het lot van den Tsar BERLIJN, 1 April. — Het lot vaa ezaar, zuoals Berlynsche biaden uit Stockholm komen te verneuien, schijut imiuer km-denkeiijker te worden. De Arbeiders- em' Soldateuoominissie moet zich bereid wer-klaard hebben om den ezaar aaar Engeiaoïè te laten overbrengen — op de steiligswfi ! yoorwaarde dat hy aidaar gfvangec rehoei' : den wordt. Voortoopig worden de îevass»' middelen, die naar het keizerlijk paleis ge-aonden worden aan een scherp toesichfc oa»,' derworpen en voor oiemand mag er |<sS« meer binnen gebraeht worden dan voar vertegenwoordiger der arbeiderscfaap. De poUtleke gevangenen II OP H A U ï April. — « Beîii®gsk« Tidende » komt uit Rusland te vernemeœ % ' In de afhankelijkheden van het Dumapaleis • bevinden zich onder de talrijke geviwigene*' ook de vroegore hoofdbestuurdef der Ps>-fcërsburgsche poiitie en verscheidene Dœffiifr. iedee-de? b«à.'ge£tyke partyen van aanz»©% die afzonderlijk bewaakt worden. Item mannen zijn aangehouden onder d« «w«eut beschuidiging dat zij zich laten omkoopea hebben en dat zij uit het geheim fonds deff. czaristische regeering eommen van tot 25,000 roebels ontvangen hebbeBw Omler de boere«i PETERSBURG, 1 ApriL — D® «pafcSk keinsche Boerenbond der Dum» heeft op a*' Maart onder de boeren een manifesà ver-' spreid waarin uitdrukkelijk gezegd wordfe dat onder de revolutiouaire regeering ep. ook voor gezorgd zal worden dat groné genoeg bekomen. In het mamfest stonu ook het volgende te iezen : Tot hierto« werd osts in de seholen en in de kerken geleerd ésà de meuschen die Ons regeeren door Goal' aangestelcl en geaalfd waren. Thans ïijn onze eigen heeren en meesters en zulie® onze zaken zelf besturen. Zorgt er voor wij niet meer door de genade Gods ger&~ geerd worden maar wel door degenen iâ*' ons vertrouwec verdiend hebben omda* 8f °ane weslzyn betraeht hebben S | De Uhranlër* j PETERSBURG, 1 April. — Een* vergtt*'. dering van officieren uit, Ukraniè, die gisfc®^ te Kiew gehouden werd, heeft met aigsme®. ne stemmen aangenomen dat de verschillende streken dezes lands in federatie ml' len vereenigd worden en dat zij dan in telofe zullen aangesloten worden bij federatkf Rusland. De Duitsshe soeiallsten mgmmm' mbsis»SIB BERLIJN, 1 April. — D© « forwârte » meldt : Het bestuur der Duitsche rnciaUë-, tische partij heeit gister aan minister bt»œ-' mng, iq Kopenhagen, den volgenden gram gzonden : s De in Kopenhagen verblyvendt Ean&" sische socialisten bezorgden ons sets vre», desoprôep in denweU® zij de verwachti'ng uitepreken dat eike tusschenkomat in iàs verdere ontwikkeling der Ruseisch® ling door ons zal bekampt worden. De Duitsche socialisten het volkomen mtm met dien weasch m den oproep. Zij kebhm zich bij de laat,ste bespreking in den Reichtt-tag vastberaden in dezen »a verklaawt && gesteld Ook de andere Duitsche partije®, zoowel als de rijksregeering, hebben side beslist verklaard tegen aplke bemoeiïng is és binnenlandsche Russische aangelegenfe»-d&n De Duitsche^ socialisten wenschen vseji geluk àan het ^usaisch proletariaat over d# schoone uitelagen die het bekomen he®®1 in zijn vrijheidskamp en drukken des vurigen wensc-h uit dat de politieke voor* uitgang, dien het thans gemaakt heeft,, <m er veel zal toe bijdragen om den vrede terug in de wereld te brengen, den r~iw!« voor denwelke de DuiUche socialisten t»-dert het uithreken van den oorlog cnoçsf»» houdelijk gestreden hebben. Wij versoekess s ^ deze mededeeling op te nemen in fôeè pa rtijbîad < Socialdemokraten » eo se pes1 telegraaf over te maken aan TscheidU® In Petersbu rg. » Voor het Partij bestuur : (GeM EBEKE. ® —■ im i = L J— . ■ . 1 1 ■ :r".. 11 - —! ■ 1 ™ ■ J3' <aar mm M* 12 '*U8 oei onmm«i . mi Bôlspe 3 ssotiemeB. rooi aeo #r6o!naeS cenuemeo lol®?®on î eSttdaot e t - AdminsstE atie t^insdag & April l#IZ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie