Vooruit: socialistisch dagblad

846 0
19 december 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 19 December. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 28 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vx05x26r75/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Orukster-UitgaeTster Sans: Maaîschappij HET LîCïlT bestucrder s P. DE VISCH. Lcdebsrg-Gent . . REDACTIE . . ADM3NISTRATIE HOQCPOQRÏ, 29, GENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werk/iedeiipartij* — Yerschijhende aile dagen. — ABONNEMENTSPR1JS BELGIE Ofie maanden. , » , . fr. ? "3 Zes maanden • , . , . fr. 6 50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Men abonneert zicV op aile psstbureelei DEN VREEMDE Drlc maanden (dagelijks verzonden). . . , . . fr. 6.75 | Onze vriend Anseele heeft maandag in de geheime zitting van den gemeen-teraad," het voorstel verdedigd om aan dr;£ banken van Gent, Banque de blan-jrj, Banque de G and en Banque Centrale, eene som van 750.000 fr. te lee- "Onze schepen heeft dat gedaan met het gewoon talent en met den klaren blik dien wij hem allen toekennen. Gezel Anseele heeft gewezen op het ! gevaar dat er bestond, wanneer deze t Smancieele gestichten niet meer bij machte zouden zijn, niet alleen om de rentekoepons aan hunne obligatiehou-ders te betalen, maar 00k als zij hun ge-vvonen handel en wandel zouden moe-I ten staken met handel- en nijveraars, ! welke zij helpen door het escompteeren hunner wissels en desnoods met hun voorschot te geven, om hunne werklie-den te betalen. 't Ware den genadeslag voor den handel en de nijverheid die onze klasse zou treffen en meteen den kleinen burger-stand, die 00k erger getroffen is op de-zen oogenblik, dan over 't algemeen ge-dacht wordt. Dat moet absoluut vermeden worden. En onze schepen deed terecht opmer-ken dat die leening aan de banken met papier van de stad, aan deze uitgifte van onze billetten direkt eene vastheid «n eene reputatie gaven, die niemand lou durven verhopen hebben. Inderdaad, als banken met eene groo-îe gevestigde faam, ons papier in ver-trouwen aanvaarden kan er niemand pieer schrik hebben het 00k in betaling aan te nemen. Kortom Anseele verdedigde zco goed het voorstel van het Collège dat het met clgemeene stemmen aanvaard werd. De heer burgemeester nam de gele-| gendheid te baat om onzen schepen vvarm geluk te wenschen over zijne hou-Img in deze moeilijke tijden. Onnoodig van te zeggen dat wij ons bij die felicitatiën aansluiten, dat spreekt van zelf. $ # & Het kan zijn dat onze libérale en kle-rikale medeleden "van den gemeenteraad, Verwonderd waren over de houding van gezel Anseele in deze zaak. Hunne verwondering kan maar voort-komen uit hunne onkunde omtrent het socialisme niet alleen als beginsel, maar îtevens over de taktiek of strijdwijze on-Izer partij. 't Is het verwijt dat wij hun doen. Wij aarzelen geenen oogenblik van te zeggen, dat Anseele in dees geval in den geest sprak waarin aile partij-Jgenooten, met min of meer talent, zou-|den gesproken hebben. Zeker willen wij dat de handel en de jnijverheid in staat gesteld worde voort lté blijven werken. En als eene leening van de banken — 'die in den tegenwoordigen tijd onmis-bare tusschenpersonen zijn — daar kan aan helpen, zijn wij altijd daarvoor te vinden. Hebben wij 00it het verval, den dood ; der nijverheid gewenscht of daarin een propagandamiddel gezien? Nooit! Dergelijke stelling ware een I onzin. v I Zekerlijk zijn wij socialisten, collecti-visten, dat wil zeggen aanhangers van het gezamenlijk bezit van fabrieken, werkhuizen, enz. door de openbare be-sturen, 't zij staat, provincie of stad. Maar dat beteekent niet de vernieti-ging der nijverheid, integendeel. In ons gedacht beteekent zulks eerder de ver-levendiging onzer nijverheid, die door betere regeling op aile gebied hare voortbrengst zou zien stijgen en die er een overvloedshoren zou van maken, die geluk en welstand over de geheele sa-menleving zou uitstorten. En als dat het einddoel, het ideaal is van ons streven, is het dan niet logiek da't wij de nijverheid, 00k in kapitalis-tisch regiem niet willen vernietigen, maar ze eerder willen opdrijven tôt een punt van ontwikkeling waarop zij rijp is om haar socialistisch, maatschappe- lijk kleed aan te trekken?. * $ * De nijverheid laten bezwijken vooral in dezen tijd, wat beteekent dat? Armoede en onbeschrijflijke algemee-ne ellende voor allen en 't ergst voor ons, gevolgd door hongeropstanden, brand, plundering en lijken. Is het dat wat wij willen? Wij zijn schier beschaamd die vraag te stellen in een socialistisch orgaan, omdat wij weten dat geen enkele socia-list, de stelling der klimmende armoede zal verdedigen, als de taktiek om ons beginsel te doen triomfeeren. Geen enkele, hoort gij, mijne heeren. Al onze inrichtingen, zoowel onze cooperatieve van verbruik, als onze cooperatieve fabrieken en werkhuizen van voortbrengst, protesteeren tegen de opvatting. Onze vakvereenigingen streden dik-vvijls tegen de nijveraars, nooit tegen de nijverlvekL Als wij hoogere loonen, feortèr werk-tijd, bescherming eischen op aile gebied, dan is het niet om onze fabrieken in den grond te boren, maar om de nijverheid een nieuwe stuwkracht te geven.Dat zij nieuwe en betere mekanieken en gereedschap invoert, à la bonne heure. Maar dat zal haar het toppunt van grootheid bloei niet doen bereiken, zoolang zij haar levend materieel ver-waarloosd en miskent. Wij zoeken onzen vooruitgang en onzen eindtriomf niet in klimmende armoede, maar in klimmende welstand, in grootere onafhankelijkheid en bewust-zijn onzer klasse. Anseele is dieper; grondiger dan wie 00k daarvan overtuigd, die opvatting is in zijnen geest gegrift, en daardoor staat geheel het maatschappelijk vraag-stuk in aile omstandigheden helder voor hem en beslist hij in twee minuten, goed en klaar. Dat deed hij maandag 00k. Onze Eduard v/erd geluk gewenscht en 't was verdiend. Maar als een goede socialistische va-der, zal hij eerder gelukkig zijn als wij ons paart eischen van den koek, zooveel te_ meer omdat het niet aile dagen ker-mi£ is. F. H. " Het Volk „ Chrisfen-Werkmaosblad, en de toesland le Agis* lu zijn nummer van 12 en 13 dezer, be-•Pteekt « Het Volk » den toestand van •4ak.Zulks wordt gedaan op een ware dom-Persmanier, ;t is te zeggen, da^ het den Jreurigen toestand waarin onze stad ver-ïTrt' va,ïsch voorsfcelt. Het artikel brengt tevens lofbetuigingen uit aan voorgewende weldaden van burgers eQ geestelijke hoofden onzer stad, en daa-renboven onze vakbonden beschuldigend en aeehristelijke bonden ophemelend. Oit werkmansblad (1?) schrijft, dat de werklieden der berinijverheid .^ooveel werk '^ben als zij maar willen. Weîhu, nog vele «idsters zijn zonder werk, terv/ijl andere "tïelmatig werken en na enkele weken s;en weer naar huis gezonden worden 1 -erdere verwi'ttiging. Li Volk» wil zijne lezers doen gdooven *n ^klst e6n voorbeeldig bestuur en, dit ofachoo» yj Aalst. zooals elders gebrek is aan voedingsmid-del'en, toch het broodrantsoen niet is inge-voerd.Zonder twijfel verkeeren de lezers van het blad nu in de meening dat wij het in Aalst goed hebben en volstr^kt geen gebrek aan brood hebben. Wellicht is zulks met berekemng geschre-ven, om het katholieke bestuur in de wol-ken te verheffen en andere gemeentebestu-ren, zooals b. v., het anti-katholiek bestuur van Gent, en de socialisten, met onzen vriend Anseele als schepen, eon duwken on-der water te geven. «Het Volk» wordt weing c.f niet gelezen te Aalst, en de bevolking weet dus niet wat dat blad schrijft. 't Is vooral voor Gent dat zulks moet dienen, om de menschen daar tegen Anseele en zijne medebestuurders op te hitsen. Dat de opstellers van «Het Volk» onze in-woners komen raadplegen en zij zullen beschaamd worden over hun scbrijven... indien er nog wat oergevoel in hun korpus steekt ! Door iedeveen is het te Aalst gekend, dat ons volk en niet minder de katholieke menschen hunnen toestand hier vervloeken en met begeerlijke oogen naar Gent starçn, waar de toestand dragelijker gemaakt is : Immers : ïa Aalst oatvanaen àa ■s-Êrfiexûsde werk- lieden van het stadswerkeloozenfonds geen cent ! Te Gent worden de vereenigde werklieden gesteund door het stadswerkeloozenfonds. In Aalst moeten de arme \ereerigingen nog honderd en duizend frans te goed hou-den op het hulpfonds der stad. Te Gent ontvangen de vakbonden zelfs gelden' als voorschot of leenigen, waardoor de onderstand aan de rechthebbenden le-den der vakbonden verzekerd wordt. In Aalst ziin er vrouwen en moeders die sinds 7 à 8 weken geen soldatengeld ont-vingen.Te Gent ontvangen do moeders en vrouwen regelmatig het soldatengeld. Nog nooit moest men er eene week wachten. I11 Aalst is van bij het uitbreken van den oorlog, de steun van het Armbureel ge-schorst.Te Gent werkt het Armbureel krachtiger dan vroeger en het stads'oèstuur heeft hare toelagen aan deze instelling vermeerderd ten einde meer steun aan de arme menschen te kunnen geven. In Aalst bij de betaaldagen, staan de kleine bedienden zooals Politie-Agenten, met bloote handen. Zij moeten wachten en hunne vrouwen weten niet van wat hout pij-len maken. Te Gent gaat ailes regelmatig. In Aalst is de prijs der levensmiddelen duur : Men stroopt er het volk naar den wil van den verkooper. To Gent is door het stadsbestuur de ver-koopprijs der bijzonderste levensmiddelen vastgesteld waardoor de uitbuiting van het volk onmogelijk gemaakt is. In Aalst ontvangen de werklooze menschen een zeer kleinen onderstand welke nog steeds vermindert, zoodatons volk wel-dra op do. straat of in huis van honger zal kreveereh. Te Gent wordt iedere behoeftige familie ondersteund. In Aalst zijn de voornaamste stadsbe-stuurders gaan vliegen, de bevolking aan haar treurig lot overlatende. Te Gent zijn burgemeester en schepenen op hun post, zij werken voor de welvaart hunner stad, tôt het welzijn der bevolking. Neen, in Aalst is het broodrantsoen niet ingevoerd zooals te Gent « Volk » maar... men kan oordeelen, De Samenwerkende Maatschappij «Haijd aan Hand» heeft 800 ledeiï, dus 800 familiën te voeden. Deze h«eft vaV 1G îsovembor tpt 12 December — of in 4 weken — slechts meel en fcloem aan 50 fr.inken de honderd kilos van de stad kunnen koopen (zonder de tusschenkomst der stad kan men in Aalst noch meel noch bloem bekomen) juist vol-doende om 4715 brooden te bakken. Dit aan-tal verdeeld over 4 weken,maakt 1179 brooden per week van 11/2 kgr., onder de 800 leden te verdeelen, wat 2209 grammen brood voor iedere familie daarstelt. Neemt nu een gezin van b. v. 5 personen, dat maakt 442 «rammen brood voor ieder per-soon en P! WEEK. Te Gent . ft 't broodrantsoen 25?) grammen brood aan ieder persoon, of 1750 grammen per week, zijnde 1308 gr. meer dan te Aalst. Te Gent dus, waar het rantsoen ingevoerd is, heeft ieder inwoner 3 maal meer brood te eten dan te Aalst zonder rantsoen, en de pennelikkers van het werkmansblad «Het Volk;> staan vol bewondering voor ons Àalstersch Bestuur en geven een stamp van den ezel aan het stadsbestuur van Gent. Ons volk dat nu zulke bittere. armoede lijdt, zal de schrijve£s van «Het Volk» naar behooren schatten. Immers, in deze droeve tijden gevoelt het arbeidende volk, ja de gansche bevolking, beter dan ooit wie voor hare belangen en welzijn zorgt. Socialisten aan een openbaar bestuur was den ondergang der samenleving !... Anseele en Cie zouden de armoede, het gebrek bij ons werkzaam volk doen toenemen eu het in den afgrond storten.Dat was het afschu-welijk visioen welke de burgersbiaden met behulp van het werkmansblad «Het Volk» bestendig voor de oogen deden dansen van de onbewuste menschen. Dat schrikbeeld verdwijnt door de feiten, want daar waar de vrienden van «Het Volk» den baas spelen,moeten de armen menschen het ergste lijden, Maar daar waar de socialisten wat in den pap te brokkelen hebben, wordt het onmogelijke gedaan om den nood tegen te gaan of op zijn minimum te bren-gen.Tôt schande der opstellers van «Het Volk» en consoorten wordt het werk van de socialisten en haar ideaal gewroken. De feiten doen het lichtgeloovig volk door hun onversta-nd op eene bittere en betereurens-waardige wijze boeten. Dat deze harde les het dienstig weze ! Het venijn steekt in den staart van het artikel van «Het Volk». Het blad schrijft: «de Socialistische Vakbonden van Aalst, hebben bij het begin eeno enkele maal 1 fr. onderstand gegeven aan hunne leden. De christene vakbonden hebben hunne kas ge-ledigd». Deze bewering is valsch en met op-zet gelogen ! Onze vakbonden hebben reeds 4 maal onderstand aan de leden gegeven, niet 1 frank maar in 't begin 6 tôt 9 maal meer! Zeker spijt het. ons niet meer geldmidde-len te hebben. Het ware anders en beter geweest, hadden wij te Aalst een bestuur met mannen zooals Gent die lieeft. Anseele vooral ia van bij het begin van des oor log rusteloos gewees-c l Hij heeft voor geld gezorgd waar de dompersbonden de vrucht van plukten evenals de onze, om niet te zeggen meer dan de onze. Het was Anseele 00k die steeds andere r iddels uitdacht, om het volk van volledige armoede te redden. Opstellers van «Het Volk», wat ; udt gij zeggen moest Anseele te Gent als fchepen van finantiën gezegd hebben : clk heb geen geld voor de werkelooze leden der vakbonden. » Voor wat- het geld aangaat dat de ver-eenigingen van Aalst nog van het stede-lijke werkloozenfonds te ontvangen hebben daar moeten zij achter wachten even als zuster Anna tôt wanneer het komt. Hewel, zeg eens «Volk» wat zoudt gij zooal op den rug van Anseele uitgebracht hebben als zulks eveneens het geval t« Gent ware geweest? Nu, roor wat aangaat cVolkskemï &ls zouden de christene rakbonden van Aalst hunne kas geledigd hebben, waardoor ge wilt doen rerstaan dat de ledem daa 00k veel onderstand in oorfogstijd ontringe», zulks is onwaar ! Twee bestuurleden T*n de christene bonden zegden mij dat hunne rereenigingen slechts tweemaal onderstand hebben ver-leend, (dus tweemaal minder dan onze ver-eenigingen), zoo komt de drekpot op de hoofden te reeht van de opstellers van «Het Volk». Dat zal roi staan om 't valsehe schrijven' van «Het Volk» eens te meer in héi ware daglicht te stellen. H. F. I In West-Vlaanderen ©n m 't Noorden van Frankrijk OfficlaEls telegrammsn : Uii Buiisçfae Sarosa BERLIJN,16 Dec.(Wolff) : Officieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld : « In het Westen ondernam de vijand nieuwe aanvallen over Nieu&'poort, die door het vuur zijner schepen van uit zee werden on-| dersteund. Het vuren bleef echter volkomen zonder uitwerking. De aanval werd afge-slagcn ; 450 Franschen werden gevangen ge-nomen.» Op het overige deel van het gevechtster-rein is slechts de bestorming van een door den vijand sedert eergisteren krachtig verdedigde hoogte ten westen van Sennheim vermeldenswaard. » (Sennheim is een plaatsje westelijk van Mulhausen in den Elzas, dicht bij Thann.) Uit PARUS, 16 December. (Reuter) : Het Fransche gezantschap deelt omtrent de krijgsverrichtingen verder het volgende mede : « Zuidelijk van Yperen zijn wij vooruit-gegaan doordien wij, na verbitterde gevech-ten, een zeker aantal loopgraven hebben bezet, gelegen in de eerste gevechtslinie der Duitschers. Op hun beurt hebben En-gelsche troepen op schitterende wijze een bosch ten westen van Wytschalte stormen-derhand genomen. » Geschutvuur is gewisseld in de streek van Albert en bij Roye, waar onze artillerie bijzonder in de weer is geweest. » Bij Crouy, (3 K. M. noordoostelijk van Boissons) was het geschutvuur heviger dan in de vorige dagen. » In het la Grusie-woud en het Bolante-boseh (Argonne) is aan de gister gemaakte vorderingen een vasteren ondergrond gegeven.»In den Elzas heeft een hevige vijande-lijke tegenaanval er toe geleid,dat de vijand vaster voet kreeg in Steinbach waarvan wij ons meester hadden gemaakt, maar hij is er niet uit kunnen komen. Wij maakten ge-vangenen en zijn in het bezit gebLven van de heuvels die Cernay, waarvan wij ons juist hadden meester gemaakt, beheerschen. PARUS, 16 December (Reuter). (Communiqué van hedenavond.) : « Wij hebben kleine vorderingen gemaakt tôt aan de zee ten noordwosten van Nieuwpoort en ten zuiden Yperen langs de spoorlijn in de rich-ting La Bassée. Omtrent het overige deel van het front » valt niets bijzonders te vermeklen. » Uit broift LONDEN, 17 Dec. (Reuter) : « H°t bombardement van de Belgische kust duurde vijf uur; de beschieting ging gepaard met een actie van de Fransche en Belgische bat-terije . bij ^Nieuwpoort. Het was een der vreeselijk&te bombardementen van den ge-heelen ocrlog. De infanterie van de bond-genooten deed om twee uur in den middag een aanval op de Duitsche loopgraven. Langs dric wegen, die van Nieuwpoort naar het oosten leiden, drong zij onstuimig op de loopgraven aan. De verbitterdste episode in het gevecht was de aanval op de tôt een vesting gemaakte boerderij de «Groote Braamdurch». » Bij het vallen van de duisternis waren de Duitschers uit Lombaertzijde en St. Georges gedreven ; het gevecht van man tegen man en van huis tôt huis duurde in de duisternis voort. De Engelschen zondên van de kust bij Nieuwpoort met mitrailleurs bawaneude vka.«jt!i,i#en Jwfc YwIwwjI , aar — W. 339 " Pnis pat nommer : voor België 3 eeotiemen, vooi den -reemde ê centiemen TeisHooa t .tetfoofle ;4/- %dminlstratie Ï84à 2ale< 18 Htsoember T waarmede krachtig in den strijd werd in-gegrepen. » LONDEN, 16 Decemb. (rîeuter.) (Fransch comuniqué) « Westende, ten noordoosten , van Lombaertzijde, is hevig beschoten door î een Engelseh eskader. Het Belgische leger heeft een tegenaan-1 val te Saint Georges afgeslagen en de boer* j derijen aan den westelijken oever van de Yser bezet. Wij hebben vorderingen gemaakt in de streek van St. Eloi. In Argonne, aan de Aisne en in Champagne hebben artillerie-duels plaats srehad. waarin het voordeel aan onze zijde was. > * * « Aan de Rossiscii-Poo!sGi!i-Oelisische pus iiii Oyitsciie BERLIJN, 17 Deeembei-, (W«lfp : De «Nord Alg. Zeitung» verneemt uit Buka-rest : De oorlogscorrespondent van de «Nov/oje Wremje» meldt uit Russiseh Po-len : de Russische aanval heeft volkomen schipbreuk geleden. De russiseh# troepen bevinden zich in een uiterst i^ritieken toestand. De verpleging en verproviandeering dezer troepen stoot op bijna onoverkome-lijke moeielijkheden, daar zij door de Duitschers oostelijk en westelijk bedreigd worden. Slechts eene uiterst waahopige poging of een volstandige algemeene terugtoeht kan de Russen uit dezen toestand redden, maar in ieder geval met groote offers. De «Novoje Wremja» werd in Petrograd in beslagr genomen. BERLIJN, 36 December (Wolff) : Off-cieel wordt uit het groote hoofdkwartier gemeld : « Van de Oost-Pruisisehe jrens is niets nieuws to melden. In Noord-Polen Verloopt de bêgonnen aanvalsbeweging normaal. , Verschillende sterke steunpunten tjlh den vijand werden genomen, en daarbij onge-veer 3000 man gevangen, en vier mitrailleurs buit gemaakt. » In Zuid-Polen wonnen onze troepen, die daar vereenigd zijn met die van onze bondgenooten, terrein. » Hit @©sf0iii'i|ks«s8ii© bron WEENEN, 17 December (Wolff) : (Offi-chieel van gistermiddag) : « lu Galicie en Zuid-Polen werd de terugtrekkenie vijand op het gansche front vervolgd. Bij Liske Krosno en Jaslo-Binla boden sterke Russische krachten wederstand. » In het Dunai-dal dronge* onao troepen vechtend tôt Zaklieyn vooruit. In Zuid-Po^ len moest de achterhoede der Russen voort-durend na korte geveehten wijke». In d« Karpathen gaven de Russen humn» voor-v/aartsbeweging nog niet op. » De bezetting van Przemysl deed «slangs een krachtige uitval, waarbij de hongaar-sche landweer eene sterke versperring be-stormde.0 WEENEN, 10 Dec. (Wolff) officieel. In Galicie en in Zuid-Polen werdt de ta-rugtrekkende vijand op het geheele front vervolgd. Bij Lisko, Krosno, Jaslo en Bi»-. lavais bieden sterke Russisehe troepen to-genstand.Onze troepen zijn i* het Doenajetz-dal al st.rijdend doorgedrongen tôt Zakllozyn.. Ook Bochnia is weder door ons genomen. In Zuid-Polen moest de vijandel^ke aeh-terhQede overal na kortea strijd vc«r de troepen der bondgeno«t«m het v«ld rui- ' men. In de Karpathen hebbe* d« Ru»*em hmu-nen opmarsch in het d«l va* de L«kor«za nog niet opgegeven. Im het kevend*l der Nadwornaer Bvsti>ca werd ee* a**va,l van den vijand afgeslageo. De bezetting van Przemysl heeft dezer dagen wederom een krachtigen uitval jpe-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes