Vooruit: socialistisch dagblad

1274 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 14 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 14 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15vq24/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

1 »' ' util1" 11 Dratcster-Uitgeefster IjSsm: Mastschappij H ET Lf CHÎ , bestuurder » p. JOE YISCH. L®deberg-Q«nt . . REDACTÏE . . ADM5NBSTRATIE HQOGFOORT. 29, GENT VOORUIT ABONNEMENTSPR1JS BELGIE Drie maanden. . . « , fr. 3;&». Zes snaandcn > . . . . fr. 6 50 Een jaar. ...... Ir. 12.50 Msn abonneert nets op aile poitbureelui DEN VREEMDE Drie maanden (dagelijka vcrzonden). » .... tr. 6.1» Orgaan der Belgssche Werldiedùnpaptif* Versehijnmde alk dagen. ON S ZONDAGSBLAD H et Zondagsblad is nu vyeor bepaaîd gevestlgd. Os bijval dsr versehenen 1 nummers laat ook 't besîe verwachten voor de toe'îomst en wat bij do heruit-gavc als een gedeeltelijk waagstuk werd aanzietv* CSIjkt eene wsrkelïjke nood-wendsghelcî. De uitgevers zullen zlch beijveren onze wekelsjksc'ne uitgave op het nu bereskte peîl te houden, ze te verbeteren nog waar het noodig mooht zijn, met een woord, van ons Bijblad osn éénlg Vlaamsch biaffl te maken. Met de tostreding der meêwerkera mogen we ons ook verheugen. Wacr werd ons nleiawe medehutp, niet alleen beioofd maar gegeven. Van Dr Hector BaSieus ; ontvingen we eena heerlijk-lnnlge, onuStgcgeven sohets : HQE DE «DU3V2L» j ESM Z3ELXEM STAL..., een brokje voor fijn-proevers. Dr Baîâeus Is geen onbe-kende op letterkundig gebled. Zoowel In 't Fransch aïs in 't Nederlandssh leverds lîsj resds aanzîenlijk en prachtig werk. Als toonoelschrijver mocht hij ziah ver- ' hewgen, In don laatsten tSjd, In tvves doorslaands sucosssen. Onze lezers Stebbsn (Jen btjval nlet vergeten, waarmetle EEM BOETEDAC en VASTE^AVOMD- • FEEST in onzen gfederlandschen Sahcuwbisrg werden begsoet, IZooveeJ te uleiender is 't voor ons Zondagsblad, het jongsta letterkuradig ! prodakt van Dr Balîous te mogen opnemen ; 't 5s eene waarborg van wellukkcn i te meer voor onze uitgave, waarvoor we hior den schrijver Innig danken. ——... j.1 nmm.U.J.M»va»■ IWW 'H«■ W * jmM|Pi.JR»lW.W m»;•^JkfUl.yf J»V».«tTTiT.,H-Clgl*1 Socialistische opvoeding Da Politiek, de Vakvereeniging en de Sa-toenwerking, zijn dri© praktische middelen idie gansch onzen Socialistischen Btrijd om-.vatten.Door deze middelen moefc de opvoeding 'onzer klasse meer en meer volledigd wor-'den, om ze voor te bereiden tôt de roi die haar voor de toekomst is weggelegd. Dezen die door onwetendheid, nog berus-tten in noodlottige onverschilligheid, moet wordon aangetoond waar wij door ons taaie ipogen naartoe willen. , Zij moeten ervan overtaigd worden, dat, fcaarmate de praktijk dezer drie middelen in toifcbreiding toenoemt, de wet.ten der samen-leving zich trapsgewijze zullen vervormen iiaar do behoeften van het aJgemeen, en al-| dus cfô nieuwe maatschappij langzamerhand aan do oude zal ondersohoven worden. Wij aarselen niiet, de Politiek als opvoe-dingsmiddel, om hare doeltreîfendheid op rien voorgrond te plaatsen. Yooral door haar onmiddellijk ingrijpings-vermogëa in de maatschappelijke toestan-den is zij voor de arbeiders van h«t groot-ste belang. Eene democra>tisclie regeeréïig gesproten uit hsfc Algemeene Stemxecbt zal de ta.st-ba.ro hervormingen invoeren, welke proef-ondervindinglijk werken op don volksgeest en dezen de stuwkracht geven voor steeda meerdere eischen. De wettelijke regeling van den arbeid, do ibepaling van minimumloon en maximum ■werkureûj moet bem vooreer3t beter men-echelijk bestaan, meer vrijen tijd tôt ver-Btandelijke en zedelijke ontwikkeling geven. Invoering van verplicbtend onderwijs, uit breiding van vakonderwijs, scboolkantie-nen, voldoende ouderdomspensioen, verze-kering tegen werkongevallen en werkloos-ieid, zijn al eischen van allereerste be-boefte.Door het invoeren van deze hervormingen waarvoor wij sinds jaren stroden, en welke wij door Algemeen Stemrecht zullen bekomen, moeten de laatste onversohilligem de doelmatigheid beseffen, waarmede de so-ciatistische partij de belangen der werklio den verdedigt en zich daardoor tôt ons voe-len aangetrokken. Dat is de zedelijke opvoeding dil bekomen wordt door de praktijk van de politieke middelen. De politieke werking moet door de Vak-vereenigùng gesteund worden. Het eene moet het andere schragen om onze eischen do grootst mogelijke kracht l'ij te zett»n. Wat het eene niet vermag zal het 3-ndera volbrengen, of beiden samen, naar gelang de omstandigheden en noodwendig-heden het toelaten. Geen vruchtbare werkerspolitiek is moge-lijk zonder den rugstoun van machtige vak-■vereenigingen.Voor elk ambacht, -oor elken r.ijverheids-tak op zich zelf, kunnen de vakvereenigin-gen de noodige inlichtingen geven aan de mandatarissen die hen vertegenwoordigen in de besturende lichamen. Aldus worden door het samengaan van beido middelen de werkersbalangen tôt jn do kleinste bijzonderheden behartigd. De alleenstaande werkman r.iet hoe bij îoonaîtrokken, zijne vereenigde werkgezel-len den patroon het hoofd bieden, en bij ge-legenheid door gezamenlijken strijd loons-Verhooging afdwingen. Bij aile nijverhoidscrisiss0fl die het gevolg ^ijn der kapitalistische wanorde, is do on-vereenigde aan de armoedie ten prooi, ter-ffijl de vereenigde, door tnsschenkomst ^an Staat en stad stoffelijken en zedelijken steun bekomt, naarmate den graad van vor-tegenwoordiging welke hij in die lichamen bezit. ï'Iog vole voorbeelden kunnen aangehaald Worden die getuigen van de socialistische opvoodingskracht welke het vakvereeni-gmgsleven in zich bevat. > Doch om in het betrek der plaatsruimte *ao °B5 blad-.te JaljjVffl nog slechts dit aan toe te voegen: De werk-lieden leeren hunne kennissen uitbreiden en tevens hunne verantwoordelijkheid begrij-pen in de bestuurs- handels- en nijverheids-zaken. Zij worden ervan bewust dat zij plichten te vervullen hebben jegens zichzelf en de gemeenschap, zij leeren de materialen -kennen en aanwenden noodig tôt de opbou-wing van eene nieuwe maatschappij waarin welstand voor allen zal heerschen. De Cooperafci© of Samenwerking is een uitmuntend opvoedingsmiddel in anderen zijj. Het is de langzame inbezitneming van den handel, de nijverheid en de voort-brengst.Door de uitbreiding der Samenwerking nom on wij stuk voor stuk van de levens-bronnen der kapitalistische maatschappij in handen, om ze te leiden naar het «Een voor allen, Allen voor eens. Door den socialistischen adem erin te bla^ zen benaderen wij trapsgewijze die strekking der toekomst: afschaffing der nuttelooze < tusschenpersoneïi. " De werkersklas leert hare edgen voort- \ brengst en verbruik besturen en verhande- j len en verheft zich zeK tôt de roeping die j haar is weggelegd. , Onze samenwerkingen van verbruik, too-nen al het goed dat zij verwezenlijken, door het schenken der grootste voordeelen, ais ^ deelneming in de winsten, onderstand bij ziekten en kraambed, pensioenen, enz. De ( waren worden aan den goedkoopst moge-lijken prijs gesteld en de winsten komen -allen ten goede. De socialistische opvoedingswaarde dier 1 strekking uit zich vooral in het feit dat de * leden ailes zelf regelen en stemmen. Onze kunstkringen van tooneel, muziek en J zang, van zulk overwegend belang voor de zedelijke opvoeding des volks, zijn zoovele É paarlen aan de kroon der socialistische coo- 1 peratie. 1 Onze prachtige uitgebreide inrichtingen -, en feestlokalen, waarover wij terecht fier r zijn, en welke tôt in den vreemde onzen ' roem uitmaken danken wij aan onze samen- ^ werkende maatschappij «Vooruit». , Zonder cooperatie ware onze partij als een lichaam die aaai blocdarmoede lijdt. Hare voordeelen zijn voorals nu hoog te schatten en in de toekomst zal door den wil der georganiseerde werkersklasse, hare werking overweldigend ingrijpen in de Samen-leving.Besluit: Wij hebben de opvoedende kracht 1 van onze drie middelen : de Politiek, de Vakvereeniging en de Samenwerking aangetoond.Deze middelen van praktijk gepaard aan deze der theorie zullen de opvoeding onzer klasse alzijdig bewerken. Gezamenlijk voeren zij ons tôt onze stoî-felijke lotsverbetering, en openen den weg voor verstandelijke en zedelijke ontwikke-ling die leidt naar hoogere beschaving en volledige vrijmaking. GALO Langs den Oosphorus Men heeft in den laatsten tijd veel gespro-ken over de Dardanellen en Kusland heeft moeten aanvallen eer men sprak over den Bosphorus, den anderen uitgang op de zee van Marmara : De Bosphorus is een zeekanaal van zeven t en twintig kilometers lang, waarvan de s breedte hier en daar verschilt tusschen de 1 vijf-honderd en de drie duizend meters. r De stoom is overal zeer diep, bochtig en 1 slingerend, met hier platte, daar rotsaehtige boorden, 2'ooda.t hij veel draaikolken en i elkander verdringende vloeden heeft, waar- 4 door hij meer aan een stroom dan aan een v zeekanaal gelijkt, alhoewel zijne waters i : " " "" Alhoewel de luehtstreek daar zeer gema-tigd en des winters tamelijk vochtig is, zijn de boorden van het kanaal • aar schaarsch begroeid met cypressen, pijnboomen, olijf-boomen en andere houtgewassen. Niettemin brengen de dertig steden en ge-meenten, met hare in de bochten weggesto-ken havens, met hare uitgestrekte landhoe-ven, met hare allerhande gebouwen en de drukke scheepvaart een nergens in de we-reld gekend leven langs de heele lengte van het kanaal. De Grieken zijn de opperheerschers van de oevers langs den europeeschen kant, dien zij reeds voor honderden jaren bewerkt en gekoloniseerd hebben. ■ De Turken houden de meesterschap op den Aziatischen oever, die niet zoo bewerkt noch bewoond is. De Bosphorus was voor aile vreemde sche-pen gesloten tôt dat in 17S9 het Verdrag van Belgrado gesloten werd, verdrag dat hem toegankelijk maakte voor de russische. Bij middel van het Verdrag van Unkiar-Skelessi, na de overeenkomst van Andrino-pel, maakte llusland zich alleen meester over het kanaal, zoowel als over de Dardanellen, om het eerst in 1840, vervolgens in 1856, volstrekt te verbieden voor aile andere oorlogschepen. De verdedigingswerken langs de beide oevers van den Bosphorus moeten als zeer sterk beschouwd worden : Men noemt eerst het fort van Riva, dat zeer modéra aangelegd is, vervolgens de minder moderne batterijen van Fil-Burnu en de twee sterke forten van Anatoli-Kavak. Verder heeft men de twee i-ware forten van Umurjuri en Jalikoi. De rechtstreeksche gemeenschap tusschen deze forten is verzekerd door den militairen spoorweg die lijnrécht van Jalikuï naar Fil-Burnu loopt. Langs den europeeschen oever noemt men de beide moderne forten van Rumili-Feneri en Fanaraki, die als oninneembaar door-gaan, met de uiterst sterke batterijen van Karibadzekoi. Verder noemt mon de forten die de stad Bojuk-Déré beschermen, plus het even sterk fort van Kefelikale, dat de stad Therapia verdedigt. Ton slotte heeft men den sterken forten-gordel rond Constantinopel,waarvan er tien de monding van den Bosphorus, tien de bin-nenhaven beschermen, tèrwijl talrijke af-zondarlijko batterijen gericht staan op den aziatischen overkant en op den breeden glas der zee van Marmara. Onder de forten die Constantinopel en de monding verdedigen noemt men als de sterkste omdat zij heel van modernen trant zijn : De drie forten van Yeni-Koi, de drie forten van Sténia en deze van Emirgou, Rumilli-Hissar, Rumili-tépé, Arnantkaï en Kara-Tschesnié, waarvan de laatste in de voorsteden liggen. Mag men de laatste berichten gelooven dan bestaat het werkdadig leger, dat de Dardanellen en den Bosphorus moet verdedigen, eersens ut 100.000 man. Een tweede leger van 60.000 mannen, onder bevel van Essad-Pacha, den held van Janina, ligt rond Constantinopel zelf, ge-reed om op te rukken naar de bedreigde plaatsen. In Thracië, rond de stad Andrinopel, die in den laatsten tijd omringd werd door allerhande moderne versterkingswerken, ligt een reserveleger van 50.000 mannen die kunnen oprukken als zij ter hulp geroepen worden. Daaraan ziet men wat voor eene hel de Dardanellen en de Bosphorus zullen zijn als de oorlog daar tôt het uiterste doorge-voerd wordt. Japan m i De j<v~aneesche eilandengroep bevat uit- 1 gestrekie landen die volstrekt onbewoon-baar zijn. De strengkoude luchtgesteldheid ] maakt aile leven zoo goed als onmogelijk , op het eiland Yeso en de noorderlijke helft i van het eiland Nippon heeft nooit eene ; normale bevolking kunnen aantrekken. Op zijne 100,000 vierkantekilometers grond telt het eiland Yeso niet meer dan ] 60,000 inwoners, terwijl het eiland Nippon ] nog geene 85 bewoners per vierkantekilo- j meter telt. i In het zuidelijk deel van de eilanden-groep, daarentegen, leven de Japaneezen < in eene ongelooflijk dicht opeen gedrongen s massa. Vlak tegenover Corea, op de eilan- i den Kiousiou en Sikok, op het zuidelijk i deel van Nippon, leven 155, 166 en 183 Ja- j paneezen op elken vierkantekilometer, ter- ( wijl er 260 op elken vierkantekilometer leven op het eiland Iki. De japaneesche statistieken, die er de on- ( vruchtbare gronden, de bosschen, de par- i ken, de kerkhoven, de godsdienstwouden < en de bebouwde plaatsen afgerekend heb- ] ben. geven voor de heele eilandengroep \ slechts 137,000 vierkantekilometer land-bouwgrond op, voor eene bevolking van meer dan 45,000,000 zielen — zoodat elke kilometer 300 Japaneezen moet voeden. Daarenboven neemt de bevolking in Japan on eene nergens gekende wijze toe, met J 400,000 zielen per jaar, zoodat het eene lo- i veDskwestie geworden is naar hnlpmiddels uit te zien. > ..^jalaar . do Jajaneezen 6eb.b.ea hçe&enaam.di,-.11 niet uit te zien langs den kant der zooge-naamde « blanke kolonien », want over den Stillen Oceaan houden Amerika en Austra-lië de poort zoo dicht mogelijk gesloten voor gele uitwijkelingen en handelaars. Il den laatsten tijd heeft de japaneesche regeering zich groote opofferingen getroost om in haar eigen land te koloni-seeren, haren grond beter te verdeelen onder hare inwoners, maar uit verschillende oorzaken is dat teenemaal mislukt. Het is dan eerst dat de Japaneezen de blikken naar China geworpen hebben en na hunnen zegevierenden oorlog in 1894-95 hadden zij het heele vasteland van Mand-schourije aangehecht — dat hen echter door de tusschenkomst van de europeesche Mogendheden weer ontnomen werd. Die Mogendheden hebben echter niet kunnen beletten dat de japaneesche uitwijkelingen en de japaneesche visschers Mandsehourije blijven overrompelen en zelfs tôt in Siberië doordringen. Die Mogendheden hebben zelfs niet kunnen beletten dat de Japaneezen zich zoo goed als meester gemaakt hebben van For-mosa, waar zij ten getalle van 40,000 de wet maken voor de 100,000 inboorlingen en de 3.000.000 Chineezen. Is Formosa thans voor de Japaneezen een zeker toevluchtsoord, zijne koude luehtstreek en zijne koortsmoerassen zijn niet van aard om veel aantrekkingskrach-ten uit te oefenen, om eenige toekomst te beloven — en het is het veel dichter gelegen Corea dat de Japaneezen als een nieuw ,va-derland tegenlaclit. Bovendien hebben de uitwijkende Japaneezen sedert lange jaren den voorkeur ge-geven aan 't oostelijk en zuidelijk vasteland van Corea. Van in de jaren 1500 hebben sterke japaneesche kolonien vasten voet ge-houden op Fousan en sedert 1880 zijn het Japaneezen die in de havensteden Séoul, Quensan, Mokpo, Botpo en Tchémoulpo den handel in handen hadden. De .vruchtbare maar slecht bewerkte landstreken van Corea oefenen vooral veel aantrekkingskracht uit op do in het vak zeer bedreven japaneesche landbou-wers en hoveniers, die in hun eigen land geene schitterende toekomst meer hebben. Zoo prachtig gelegen tegenover de eigen nijverheidsstreken. zou het coreaansch schiereiland voor de Japaneezen een over-vloedige moestuin, een onschatbaar rijst-* veld zijn, twee dingen waaraan zij zooveel nood beginnen te gevoelen. Met zijne vruchtbare gronden biedt Corea den Japaneezen ook eene onuitputte-lijke visscherij aan, vooral van sardienen — die er zoo talrijk gevangen en zoo slecht bereid worden dat zij hoofdzakelijk voor landvette gebruikt worden... Met zijne groenten, zijne rijst en zijn visch, de hoofdbestanddeelen van de japaneesche voeding, zou Corea dus eene on-uitputtelijke bron van overvloed zijn voor de Japaneezen, en heel hunne macht uitma* ken voor de toekomst. Japan wil in Corea voedsels, fortuin en macht vinden en dit legt op de eenvou-digste manier der wereld uit waarom het den laatsten oorlog uitlokte tegen Rus-land, waardoor het als overwinnaar de' poorten dezer nieuwe wereld voor zich open1 stelde. Japan wil een grooter land worden, de kapitalisten willen een grooter gebied ver-overen en daarmode is ook uitgelegd waarom het vaji den huidigen wereldbrand pro-fiteerde om zich meester te maken van Chantoung, om langs dien weg, terwijl de europeesche Mogendheden de handen vol hebben, zijne opperheerschappij voor goed te vestigen over China en de 500.COO.00( Chineezen. Blijft nu te zien wat Amerika, Rusland en de belanghebbende europeesche Mogendheden zullen aanvangen tegen de aan-matigende Japaneezen die zich, naar het schijnt, overal gereed gesteld hebben < m de mededingers te ontvangen en hunne eischen staande te houden. Europeesche Oorlog le W-Vlaai®eji la 'INdorden van MW$ Oftislssle tsliiam ; Uit Pssltsfêii® iirosi Duitsche ofîicieel berieht. — BERLIJN, 11 April. — Aan het Yserkanaal : Bij Poe-sele, ten zuiden van Drie grachten namen wij drie door Belgen bezette gehuchten en maakten daarbij een officier en 40 solda-ten gevangen. Bij een kleine aanval tegen Ancrebach bij Albert namen wij 50 Franschen gevangen. In het Westelijk deel der Argonnen mis-lukte een Fransch aanval. De gevechten tusschen Maas en Moezel vergrootten eerst aan hevigheid met het aanbreken van den avond. In het boschland, ten Noorden van de Combres-hoogte verzamelden de Franschen sterke krachten tôt eene nieuwe poging om de Duitsche hoogte-stelling te nemen. De aanval werd eerst heden morgen vroeg uitgevoerd en mislukte gansch. De stelling bleef gansch in ons bezit. Ten Zuiden van Ailly hadden de ganschen nacht gevechten plaats die ten onzen voor-deele eindigden. Bij een sterke maar ge-volglooze Fransche aanval ten Noorden van Flirey hadden de Franschen zeer zware ver-liezen.Tijdens de gevechten van gisteren in het Priesterwoud namen wij den vijand vier machinegeweren af. Het daarop volgende, zeer verbitterde gevecht bleef succesvol voor ons. De zware verlie2'en van de Franschen in de gevechten tusschen Maas en Moezel laten zich nog niet nabijkomend schatten. Alleen tusschen het Solouse- en Lamorville-woud telden onze troepen 700, en aan een kleine plaats ten Noorden van Regniéville meer dan 500 lijken. Wij namen elf Fransche oficieren en 804 soldaten gevangen, en veroverden 7 ma-chiengeweren. Een Duitsche luchtbal, waarvan de tros waarmee hij vast lag doorge-schoten werd, kwam niet in de Fransche linies, maar wel behouden bij Môichingen terecht. In de Vogezen sloot een sneeuwstorm een groote gevechtbedrijvigheid uit. Oostelijk front. — Bij Mariampol en Kalwaye, evenals bij Klimki aan de Skwa werden Russische aanvallen afgeslagen. Bij Bromierz ten Westen van Plonsk werden de Russen uit een plaats verdre-,ven.. Daarbii;werden^ao. Bolftet^geyaDRen^ genomen, en drie machiengeweren ver-overd.In Polen, ten Zniden van de Weichsel onderhielden de Russen den ganschen nacht een levendig infanterie en artillerie-vuur.W. T. B. (Ambtelijk). 13-4-15- — Weste-lijk oorlogsterrein : In de Argonnen mislukten gedeeltelijke Fransche aanvallen. Tusschen Maas en Moesel Fransche aanvallen om ons uit de Combres-stelling te werpen werden zondag na 2 uren strijd afgeslagen. In het woud van Ailly en in het Priesterwoud heel den dag plaatselijke be-perkte strijd met goed gevolg. 's Nachts vernieuwde vijandelijke aanra! afgewezen. Als wederantwoord aan de vliegeniers die den 5 April over de opene stad Nancy met bommen wierpen, hebben wij ove® Nancy met goed gevolg spring- en brand-stichtende bommen geworpen. Oostelijk oorlogsterrein. — Bij een voor-uitgang van Mariampol naar de Oostzijde namen wij van de Russen 9 offieieren 1350 mannen en 4 machiengeweren. Ulf Fraiisd® Ss8*031 PARIJS, 9 April. (Reuter.) Bij Driegrachten leidde een aanval der Duitschers tôt bezetting van een Ioopgraaf aan den linkeroever van de Yser, terwijl de Belgen zich bij een aanval in een bruggeboofd nestelden. In Champagne heeft een plaatselijke, maar krachtdadige infanterie-actie plaats gehad ten noorden van Beau Séjour. De Duitschers trachtten daar een ge-deelte der loopgraven, die zij hadden ver-loren, te heroveren, waarin zij op één punt gelukten. Heden deden wij een tegenaan-val.WTB., Parijs, 11-4-15 (Ambtelijk): Sedert gisteren is niets te vermelden. Enkel dat de beide aanvallen in Epargea tôt een ergen bajonnettenstrijd aanleiding. gaven. W * * Âainîs Éssiiseli-Poolsclis-Giliciseke pens IU3I: WTB. Weenen, 11-4-15 (Ambtelijk): In de Beskiden heeft zich niets voorge-da-an. In 't Woudgebergte duurt de strijd op eenige plaatsen voort. Ten O. van l.et Uzsokerpas werden ver-^der.negenJofficiiereix.ea 7JS.mmiûktœxêaà « 11 uimn i——^ 3te iaar — W. 1S>3 Prijs per mimmer : ToorBelgie S csntiemen, voor den . roemde S eentiemon ^ ^ Tolefoon : Hadasts® 247 - âîîîï5B3îists»atSe 2845 Woensdap 14 AfRtL 11 SI &

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes