Vooruit: socialistisch dagblad

1770 0
03 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 Januari. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 19 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ns0ks6kc2j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drukster-Uitgeeïster Sam: Maaîschappij liET l'CJfî bestuarder s P. DE V5SCH. Ledeberg-Oenî . . REDACT1E . . ADMINISTRATIF K09GP00RT. 29. GENT Qrgaan der Belgische Werkliedenpartjj — Verschijnende alle dagen. ABCNNEMENTSPRMS BELGIE Drie maanden* . . , . fr. 3.25 Zes tnaandcn > fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.5C Men abonneert ïicîs op aile postbureele» DEN VREEMDE Drie maanden Idagelijk^ verzondenK fr. 6.75 m onze m és /Je abonnés van G,ent en omliggende wor-trn verivittitjd dat, — door het tweemaal chorsen van het blad, — het jaar abonne.-Uf.nt enkel den 17 Januari emdigt. Het kwijtschrift voor het jaar 1915 zal eerstdaags worden aangeboden. De abonnés uit de provincie, — die, door h'-t onderbreken van den postdienst het blad niet meer ontvingen, — kunnen, ofwel het te veël betaalde bedrag temgbekamen, ofwel de ontbrekende bladen ver krijg en: hunne rechten blijven totaal voorbehouden. DE ADMINISTRATIE. meei waarde onroerende goederen ue stedelijke rente der onroerende ;igendommen wordt bepaald door den tangroei der bevolking. Naarmate de bevolking dichter wordt m de steden, wil zij grond die beperkt is ;n op dien grond, gelegen in gunstige .Tiiddens, richten zij gebouwen op, die let center uitmaken hunner zaken. De waarde dier gebouwen gaat steeds klimmend. Niemand beter dan Chambier heeft die klimmende waarde bestaideercl-. Hij heeft aïs midden, eene nieuwe stad genomen, Chicago en hij koos als type een vierde van een acre, 't zij om-trent tien aren. Dit stuk grond had in 1830, wanneer de bevolking van Chicago 5° mwoners telde, eene waarde van 20 dollars of 13 1/2 dagen gewonen arbeid. Daar de bevolking klom en de zaken verbeterden, vergrootte de waarde van dit vierde van een acre van jaar tôt jaar, zpodat het 25 duizend dollars waard was in 1836, wat gelijk kwam te staan met 55 jaren gewonen arbeid. Gedurende de crisis verminderde dien grond en was maar 1000 dollars meer waard "in 1842, som die toch altijd vijf-tig maal grooter was dan in 1830. Betere ti^den braken aan en dat stuk grond ki^m in 1845 .tôt ongeveer 5000 dollars, in '864,tôt t - cftizenH dollars';" in 1866 tôt '1 fîuireîtçi dollars; in 1872 tôt 125 rH "end dollars : in 1S81 tôt 175 duizend dollars ; in To?6 tôt 325 duizend dollars ; in i8ot tôt i millioen dollars ; in 1894 tôt 1 millioen 250 duizend dollars. Om tôt dien eigendom te komen, zou iemand, zonder fortuin, 3000 jaren rr.oe-ten werken. Indien çor> jaar voor de Christene tijd-rekeni^g, een der ontroonde goden van het Olvmnia, een dagelijksch werk had kunnen bekomen aan t 1/2 dollar, indien hij geleefd had gelijk de Wandelende Jood, indien hij op mirakuleuze wijze door de eeuwen heen gegaan was_, zonder eene enkele uitgave te doen, indien hij sedert dit tijdstip 300 dagen per jaar gewerkt had en indien hij door een too-vermiddel al die winsten had kunnen op-stapelen, dan zou hij nog na 2400 jaren arbe:d, het vierde acre van de oude weide van Chicago niet kunnen aan-koopen.Welnu tusschen Chicago, IZonden, Rerlijn, Parijs en Brussel is er maar een ■erschil : de snelheid waarmede de waar-le van den grond vermeerdert, en die eenvoudig te danken is, aan de ontwiK-keling der steden. De Engelsche Kamer, betaalde in 1652, het londensch Hyde Park, 425 duizend frank ; hedendaags schat men de waarde van dien eigendom op meer dan 200 millioen franken. En in deze stad van Londen, vermeer-derde het inkomen van al de huizen, van 1870 tôt 1895, met 19,284,964 pond sterling (een pond sterling is 25 fr. Red.), waarvan 11,502,628 pond den intrest uitmaakten en het prcfijt, van de onder-nemers van nieuwe gebouwen, terwijl er 7 millioen 782,336 pond overbleef voor de eigenaars der onroerende goederen. In Berlijn werd het huis Humboldt in 1746 verkocht voor 43 50 thalers ; in 1S03 voor 35 duizend thalers; in 1875 voor 140 duizend thalers. In twintig jaren tijd, van 1870 tôt 1890, is de waarde van den grond der hoofdstad Berlijn, geklommen met 3 1/2 milliards marks. Parijs bevatte op het einde der 18e eeuw : 26.000 huizen van eene gemiddelde waarde van 39,800 fr. 1.034.800.000 6.760 hectaren onbe-bouwden grond, ge-miodeld aan 28 fr. den vierkanten meter 1.892.800.000 Totaal fr. 2.927.600.000 En in 1890 : 83.000 huizen van eene gemiddelde waarde van 130 duizend frank of : - 10.790.000.000 4500 hectaren onbe-bouwden grond aan 130 fr. den vierkanten meter 5.850.000.000 Totaal fr. 16.640.000.000 In de dertiende eeuw, was eene hectare grond in Parijs 652 fr. waard, zij gold in de XXe eeuw 1.300.000 fr. Hetzelfde verschijnsel is in al de groo-te steden van België waargenomen. Het zuiver belastbaar inkomen der be-bouwde eigendommen, voor gansch het land, is in ronde cijfers overgegaan, van 115 millioen in 1875, 135 millioen in 1880, 149 millioen, in 1885, 161 millioen in 1890 172 millioen in 1895 en 188 millioen in 1900. Het is verstaanbaar dat dit snel aan-groeien van inkomsten vooral groot is in de groote centrums. K. HUYSMANS. Gil Zuit niet doodslaan Meer dan cens, terwijl w'ons nu in treu-'igts gepeinzen verdiepten, over al de ram-pen en al 't wee, die den bloedigen volke-renkrijg, welke heei Ëuropa, laat ons zeg-;en, heel de beschaafde wereld, tôt in zijne jnderste lagen doet schudden, aan het nenschdom berokkende, kwamen ons bo-venstaande woorden, waarmede iedereen iieb zou moeten eens zijn, voor detn geest. Wij geheugen ons nog, hoe onze meester op ichool, en in den tijd, toen we nog onbewust, de kerk bezochten, de hee- pastoor cp den kansel, in vurigo bewoordigen, den manslag, :i.;> eene deï iûeest afscliuwelijkste misdaden vcbandvlekten, de burgerlijke macht, tegen de plichtigen de strengste straffen uitvaar-iigde, heel dikwijis den beul gelastende tau het leven van den moordenaar een einde t» stellen. Wij herinneren ons 00k dat, toen vô<5r den oorlog ergens een manslag gepl&egd werd, uit heel de maatschappij een kreet van afschuw weerklonk, en de dader door poiltie en gendarmen tegen de wo>ede der massa moest besehut worden, die hem heel proprkens zou lynchen. Toen Mme Cailleaux, de in haar heiligste gcvoelens getroffene echtgenoote van den ex-mi nister-president der Fransche Republiek, zich zelf gerechtigheid verschafte, tegenover Calmette, die het journalisme liet afdalen, 1 to: het laagste peil der gemeenst-e doelein-den,,en bot aanwenden tôt het bot vieren van * aorsoonlijke vçQteji. zQndçr zioh er om to be- j kommeren dat daardoor een paar menschen-levens vergald wierden, schreeuwde iedereen het uit van verontwaardiging, de pers van heel de wereld, schreef maanden lang over 't zelfde onderwerp, de rechterlijke verrieh-tingen wekten d algemeene belangstelling, eene uiterst strenge straf was de meest algemeene wensch. Wanneer ergens een gekroonde nulliteit, die veelal een regiem verpersoonlijkt. van dv ang en willekeur, eene bom op zijn dak, of eene messteek in 't lijf kreeg, ging heel do rommel aan 't huilen, en geene beweeg-redens wierden gespaard, om 't akelige dier daad aan te toonen. Kaïn, uit de kristene jubelleer, die zijn broeder Abel doodde, werd geslachten lang, gedoemd en vervloekt, enz.... Ge zult niet doodslaan, zweefde ons steeds door den geest, terwijl het dof en aanhou-dend gedommel van 't kanon, die zijn reu-zerstem over Vlaandere-n's velden doet gal-men, onze vensterruiten doet rinkelen, en ons diets maakte, dat het hier slechts een holle frase was, als zoovele andere in dien aard. lnderdaad. Voor eene nietigheid, of lie-^er, voor eeno schijnreden staan millioenen menschen, van kop tôt teen gewapend tegenover elkander, bijgestaan door allerhande moderne moordmaterialen, de helden van den dag,waarop de internationale aandacht ge^ostigd is, en do bewondering van de bou-weus van het vredepaleis van Den Haag, zijn diegsne, die in den kortst mogelijken tijd, eu volgens de regels der kunst-, 't grootste getal lieden naar 't pierenland kunnen stu-ren.Vreeselijke werkelijkheid. Boeveel laten de gevoelens y an humaniteit to Aven- seben, want 't is opmerkenswaardig, dat de z.g. vredeapostels 't meest, 't luidst en 00k 't eerst hunne sabels laten kletsen en hunne kanonnen afvuren. De heele wereld is als behekst met een soort van moordlust, waarvocri dan walg gevoelen, naar gelang men voor 01 gen eene der oorlogsvoerende partijen staat, ' klimt de zelfvoldoening, pereentsgewijze met 't getal dooden en gekwetsten, die de ofEicieele mededeelingen ons gelieven in 't oor te blazen, het beestachtige schijnt de menschheid te beheerschen. Het militarisme, met z'n dubbelganger, h-ef kapitalisme, heeft getoond, en het aan iedereen doen gevoelen, dat 't nog opper-machtig is, in staat het m<,.ns<>hdom, een 00-genblik tôt de barbaarsehhwd terug te voe-teri.Twintig eeuwen christendom waren niet bij machte die verschrikkelijke ramp af te keeren, ergcr, er wordt als om prijs ge-tracht, in de schaduw en onder de b-scher-ming van het kruis, de grootste menschen-slachterijen in te richten, de machteloos-heid, om niet te zeggen de nutteloosheid van den godsdienst, togen de maatsehap-pelijke wanverhoudingen, is afdoende be-wezen.Het redmiddel ligt in de uitroeiïng van het kapitalisme en den triomf van he socialisme. JOS. COOLE. Bij de Belgische vluchtelingen m mKLm® Naar ons broederorgaan «Het Volk» van Amsterdam, hebben we verleden week twee artikeltjes medegedeeld over de manier waarop de BeJgische vluchtelingen m het kamp van Nunspeet behandeld v\orden. Een lezer is zoo vriendelijk geweest ons een nummer van een Ilollandschen krant te zen den, waarin een dcel van een artikel voorkomt uit de «.N. B,. Crt» overgenomen, dit blad door een partijgenoot, Koomans ge-naamd, gezonden, naaat de opname van dit artikel tïooï «Heu Voik» geweigerd was ge-worden.De lezer die ons het artikel in kwëstie be-zorgde, zou hetzelfde in onze kolommen op-genomen willen zien, en meent dat « Het Volk » eenzijdig was om het niet te doen. Heel natuurlijk is het dat we de beweeg-redenen der redaktie van «Het Volk», waar-orn het de opname weigerde, niet kennen. Noehtans meenen we die te mogen vinden in het feit dat niet één opsteller van ons broe-deiorgaan in het kamp toegelaten werd, al-htwwel de redaktie door het département van Binnerilandsche zaken de toelating bekomen had. Is dit de beweegreden, dan vinden wij zo ten voile gegrond, en wij van onzen karît zouden dezelfde houding als «Het Volk» aannemen. Het gebeurt inderdaad maar te veel, dat de socialistische pers — overigens evenal» de partij in 't algemaen — in zekere middens en door zekere personen uit «den honge» aanzien wordt. Wij zijn zoo een soort van «quantité négligeable»... in de oogen van deze burgerluidjes natuurlijk... Dat wij ons daar ver boven stellen, hoeft geen be toog. JSiochtans willen wij volgaarne dit artikel inlasschen, daar wij eere willen geven aan wie eere toekomt, en ons broederorgaan «Het Volk» zich daarbij in voile kamerzit-ting gewroken zag door het feit dat de mi-nister zelf heeft moeten toegeven dat de kampen ver af van voldoen ie zjjn. R. V. Ziehier nu het artikel in de «N. R, Crt» vei schenen : «De slaapzalen zijn niet verwarmd, zoo v/ordt geklaagd in een uwer artikelen. Maar is het noodig om dit te doen 1 Ons werd me-degeedeeld, dat men expresselijk verwar-ming had nagelaten om de menschen te dwingen overdag naar de eetzaai te gaan, opdat de slaapbarakken behoorlijk gelucht eu verfrischt zouden worden. Overigens zijn er heel wat menschen in de wereld, die in niet-verwarmde slaapkamers den nacht doorbrengen ! (Zou schrijver soms geen ver-sthil weten tusschen de slaapkamers eener wconst en deze van «barakken». Red. «Voor-uit»),«We zijn tegenwoordig geweest bij den maaltijd, bestaande uit bruine boonen, sju en vieesch. In groote houten kuipen kwamen de dampende bruine boorien binnen, de sju zag er goed uit en do porties vieesch waren flink groot. Toch werd door tal van Belgen over het eten geklaagd. Ze lusten het niet en dit; moet ik 00k zeggen, het is geen Belgisch eten. Men zou in dit opzieht den menschen wel eenigszins tegemoet kunnen komen, al moet uitdrukkelijk geconstateerd, dat het eten goed was. De eetzaai was voldoende verwarmd, het was er in geenen deele ten min-ste koud te noemen. Er wordt in uw artikelen geklaagd, dat het zoo voehtig is in het kamp. Zoover mij bekend, is heel Holland voehtig, vooral bij regen, en het kamp te Nunspeet maakt daarop geen uitzondering. (Dit laatste is «societjes-praat», wij weten we' dat regen nat maakt. :'ri'aar f*r kunnen meest altijd maatregelen genomen woiden om vochtigheid of inregeuen ta fceletten. Red. «Voo}'_uit2)l. » Het drinkwater is sterk ijzerhoudend, volkomen juist. Maar daarom toch niet voor de gezondheid schadelijk. In Brabant, waar op gelijksoortige heigronden gelijksoortige pompen geslagen zijn, is het water 00k sterk ijîerhoudend, maar bevat het evenmin scha-delijke bestanddeelen. - De grootste klachten, die wij gehoord hebbbix, tiepen over de dooreenmengeling van Walen ïmi Vlamingen. De Walen beweer-den ((beaucoup plus honnêtes et beaucoup plus braves» te zijn dan de Vlamingen, terwijl de laatsten precies het omgekeerde be-weerden. Beide partijen vroegen of het niet mogelijk was hen afzonderlijk onder te bren-gen. Het is wel een komische klacht voor menschen uit eenzeffde land, gevlucht voor eenzelfden vijaad. «Maar de aard der mensc.nen verlooch?nt zich nooit, 00k niet in zindelijkheid en het-je prettig maken ! We hebben kamertjes ge-zien waar het stroo netjes wa'i opgeschud, de dekens er keurig waren overgespreid. We hebben er 00k gezien, die den indruk van een hondennest maakten,ja zelf s het meeren-deel ! » We hebben Belgen gesproken, die. tevre-den waren, de klachten hoogst onrechtvaar-dig vonden, meewerkten aan het bouwen der barakken, in de kleedermagazijnen en scho-len en naaizalen. Vele anderen hebben geen lust in eenigen arbeid, hebben in^ Amsterdam niet gewerkt, willen 00k hier niets doen. » En nu ten slotte eenige gevallen, die in uw blad werden vermeld. Zoo o.a. van een vreuw, die zonder deskundige hulp was be-vallen. Dit is volkomen waar, maar, naar ons werd medegedeeld, was geen hulp inge-roepen. Een dokter kan toch niet ruiken als een vrouw in de kraam moet. Iemand, wiens vrouw bevalt, gaat er toch zelf op uit cm deskundige hulp te zoeken. Maar dat is niet gedaan, werd ons medegedeeld. Eerst 's mor-gens is er om een dokter gevraagd. » Waarlijk, het vluchtelingenkamp to Nunspeet heeft op ons zoo'n slechten. indruk niet maakt. Er is een 10-tal pleegzusters, er zijn viei doktoren, die den dienst waarnemen, er wordt een postkantoortje gebouwd en nog verschillende andere gelegenheden,de school-lokalen mkakten zelfs een heel aardigen indruk».Totdaar het artikel waa.-op er, naast de door ons gedane, nog al eenige aanmerkin-gen kunnen gemaakt worden. Wat een oorlog Kost In twee groote Amerikaansehe bladen^ a,an financieele aangelegenheden gewijdk worden wetenswaardige opgare* aange* troffen van de kosten welke een oorlog medebrengt. Frankrijk betaalde zijn«n oorlcg in 1870 niet enkel met het verlies ran 21.600 offi-i nieren en 702.000 manschappen, die ge^i dood, gewond werden of medegeroerd ala krijgsgevangenen, maar nog kostte die krijg 18 milliard aan baar geld. Meer dan de inkomsten van een gansch jaar, die maal 15 milliard bedroegen, meer dan het be< drag zijner besparingen gedurende 12 jaar. Duitschland schoot bij dezen reldtochl in, benevens 6.247 officieren en 123.000 soh daten, 1,910 millioen. De krijgsschatting die Frankrijk het betalen m«est, deed dat verlies in een batig slot van 3 milliard 100.000 000 verkeeren. Men beaserke dal de aanwinst van twee provinciën hier niet in rekening wordt gebracht. De Transvaalsche oorlog, in 1902 be-slecht, duurde 31 maanden. Van de 118.00(1. man die Groot-Brittanje in het veld bracht, werd het tiende deel gedood of gewondj De kosten beliepen voor Engeland 5.280.000.000 fr., zijnde de besparingen welke dat land in twee jaar kon overleg-. gen. De Russisch-Japaansche oorlog, dis 18 maanden duurde, kwam in 1905 tôt zijn einde. Van het millioen manschappen dooi Japan op 't oorlogsveld gezet, geraakten er 135.000 onder den voet. De geldelijk* onkosten stegen tôt 5 milliard. Rusland schoot 350.000 man in, van d< 10.500.000 opgeroepenen. De oorlogskosten stegen tôt 7 1/2' milliard. Rusland en Japan wisten zich opmerke-lijk snel van de gevolgen van den oorlog te herstellen. Wat zal de huidige krijg kosten ? Zulk( kan natuurlijk nu nog niet worden be< raamd. Maar stellig is het dat van nu af-aan reeds de kosten meer bedragen dan hetgeen de Fransch-Duitsche en de Krim-oorlog aan uitgaven genoodzaakt hebben. Maar wat is dat ailes bij de ontelbara menschenleven3 die verloren gaan, bij dfl fcranen der moeders, bij de wanhoop van vrouwen en kinderen? j In West-Vlaaiidersn ea I23 'I Noorden m Frankrijl Offioieels tilegrammsn : U§i Halfscli® IsrosB Duitsclie ambtcîykc medbSeeling uit het. G-rool hooMkwarticr 31 Dec., voormiddag.) Westcljjk oorlogsterreiu : Aan de kust was er over 't algemeen rust. De vijand richtte zijn artillerie vuur op Westende-Bad en vernielde een deel der huizen, zonder militaire schade aan te richten. In de door ons gesprongen Alger Auberge Ferme (ten eind-oosten van Reims) werd eene gansche fransche kompagaie vernietigt. Sterke fransche aanvallen ten noorden van het kamp van Châions werden overal afge-wezen.In 't westelijk deel der Argonnen wonnen onze troepen meardere na elkander lig-gende loopgraven en namen meer dan 250 Franscheu gevangenen. In de streek van Flirey, ten noorden van Foui faalden fransche aanvalspogingen In Opper-Elzas, in de streek ten wesfcen van Seunheim braken fransche aanvallen door ons vuur af. Systematisch schoten zij huis na huis van het door ons bezette dorp Steinbach in puin. Onze verliezen zijn echter gering. Oosteîijk oorlogsterrein. — Toestand in Oost-Pruisen en in Polen ten noorden de Weiehsel onveranderd. Aan en ten Noorden der Bzura duurt de strijd voort. In de streek van Rawa maakte ons offen-sief vooruitgang. Op den oostelijken oe-ver der Pilica is de toestand onveranderd. BERLIJN, 1 Jan.' 1915. (Wolff.) : De «Times» meldt dat de Franschen Bois-le-Prêtre, ten Noord-oosten van Pont-à-Mous-son in bezit genomen zouden hebben en dat zij zouden begonnen zijn de buitenfor-ten van Metz te beschieten. De melding be-rust op verdichting. Uit Fransche lar©!? PARUS, 23 December (Rôuter). Het 1- middajjcommuniaué meldfc; De helgisclie hofstede St-Joris is genomenj door de bondgenooten. j! s Van de Leie tôt de Somme beschoten' de Duitschers vrij hevig de posities de] bondgenooten. » Rust heerscht in de omgeving_ vaa Echelles, Saint Thurin, Le Quesnoi eB Pouchoir, N.-W. van R«ye. j » In de Argonnen wonneo «le hondgej nooten eenig terrein in het Bois la Gruriaj Bois Bolante en Bois Comte Chausée. 1 » Op de heuvelen van de Maas zijn ver| schillende Duitsche tegenaanvallen afge| slagen. » In het Bois Boehot N.-W. van Trçyoi zijn de Duitschers, 3ie de loopgraven dej bondgenooten hadden genomen nabij ee\ stelling ten W. van Aprémont, daaruij verdreven na drie tegenaanvallen. » In den Boven-Elzas is Steinbach n> een hevige actie dicht omsingeld door di bondgenooten die de ruïnen van het kasteel N.-W. van het dorp namen. » PARIJS, 29 December (Beuter). Het' avondcommuniqué van 28 December meldfcp « Den geheelen dag heeft een hevig» storm de opera'ties op het grootste gedeelt< van het front verhinderd. ] » Men meldt echter, dat de bondgenoo* ten eenig© vorderingen hebben gemaakt iB de Argonnen. s Oit Isr1©^ LONDEN, 81 December, (ïteuter). NaaJ de « Daily Mail » uit Duinkerke verneemtj zijn Woensdag zeven Duitsche vliegers boven die stad verschenen en hebben dez« een half uur lang in aile richtingen bom-' men op de gebouwen doen neervalen. Vijfi tien personen zijn gedood en 32_ gewond. De troepen vuurden op de vliegtuigenj maar deze ontkwamen. •4c Jfe # âa di ioMisîfiPssîiBle-Oe!ieiss!io peu; KucsiôoiBe ©ff©^si©f in SaSscië fût gebrachl J USf ©©stenfifScscii© WEENEN (W. T. B.) 30 Dec. 1914. -v (Oostpnrijksch of?i,pieel bericht). Ambtelijl wordt meegedeeld : In de Karpathen vielei . de Oûste-uxiiksche troepen, ten Noorden vaj ' 31 " -- |l. 2 Priis par nummer : voor Belçiô 3 centiemen, tooi den (roemde 5 centiemen T©3eî©on r eîed^cêio 47 - •*««! fj'nfstrwtB® 3 Jansias-i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes