Vooruit: socialistisch dagblad

2070 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 Mei. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 25 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xp6tx36h03/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Orgaan .der Belgische Werklieden-partij - Verschijnende alle dagen. Eirowfils Oorlog ii Wesf-ViaamlsrsB m io Frankrijk Dit Duitsche bron. Westelijk oorlogsterrenTt GROOT HOOFDKWARTIER, 2 Mei (Off.) — Legergroep van Kroonprins "Rupprecht en den Dukschen Kroonprins : Aan de slagfronten is de toestand onveranderd. De artilleriestrijd was in den sektor van den Kemmelberg gestegen. Ook tusschen de Somme en de Luce-beek bij Montdidier, Lassigny en Noyon flakkerde hij meermaals op. In het overige bleef de gevechtsbedrijvigheid op verkenningen beperkt. Legergroep van Kroonprins Albert : Aan het Lotharingsche iront was de Fransche artillerie in 4e middaguren rijk. Kleine aanvallen van den vijand werden afgewezen. Oostelijk oorlogsterrem. : OEKRANIE: Voor Sebastopool braken wij vijanJelijken tegenstand. De stad werd op ie Mei zonder Urijd door ons bezet. BERLIJN, 2 Mei. Avondberloht (Officieel) : Van (je oorlogsterreinen niets nieuws. Uit Fransche bron. PARIJS, 1 Mei, 's namiddags : Tamelijk heftige artilleriewerking in de streek van Villers-Bretonneux En op de beide Ancre-oevers. In Lotharingen maakten onze pairoeljes gevangenen. Op het overige front rustige nacht. 's A vends : Van den dag niets te melden buiten tamelijk heftige beschietingen in de streek noordelijk van Montdidier. Op 30 April heeft de onderiuitenant Guérin zijn 20» vijandelijk toestel afgeschoten. Uit Engelsche bron. LONDEN, 1 Mei. —Gisteren werd een "plaatselijke lanval van den vijand op een onzer posten in de nabijheid van StJulien,' door machiengeweervuur afgeslagen. De door den vijand in den sector van Meteren .gehouden posten werden tijdens den nacht door onze troepen overvallen en door ons eenige gevangenen Ingebracht. @Mi gunstig* kleinere onderneming die in den laatsten nacht door de Fransche troepen uitgevoerd werd, verbeterde de doos" hen in de nabijheid van Loker gehouden stelling. De vijandelijke artillerie was heden teçen het achterwaartsrh gebied in de nabiiheid van Bethune werkzaam, Zi) beschoot heftig de Fransche stellingen in den sector van Loker. Van het overige front is niets te melden, buiten de gewone artilleriewerking en plaatselijke botsingen op beide kanten. De oorlog tmûm ifiita n OsstsariJfeHoBgarilB Uit Oostenriiksche bron. VVEENEN, 2 Mei. — Niets nieuws. Uit Italiaansche bron. ROME. 30 April (Officieel) : Op de hoogvlakte van Asiago is een Itali&ansche patroelje, die bij Occareddo op een sterke vijandelijke afdeeling was gestooten,daarmee een heeten strijd aangegaan, waarinze de tegenstanders op de vlucht joeg na hun gevoelige verliezen te hebben berokkend. Italiaansche detachementen hebben in het dal van de Ornio eenige gevangenen benevens een mortier genomen. Italiaansche voorposten hebben zich bij den Costalunga-pas (be«osten« Asiago) vijandelijke patroeljes van het lijf ge- Bruèster-Uitffeéfstcr Sam. M. HET LICHZ % Best.s P. Be Visch* 'Ledeberg-Gent* Beâ.-Adm.? ïïoogpoort S9, GtnU houden. Op beel het front yerder de gewone vunrwisseiing van het geschut. ROME, j Mei (Off.) : Britsche patroeljen braken in twee eektors der vijandelijke loopgraven ten zuid-westen van Ginova en ten zuiden van Asiago, waarbij zij de bezetting verliezen toebrachten. De vijandelijke artillerie w«s tusschenpoozend in het gebied van Tonato in de omgeving van Asiago en bij Cavolia dei Brenta(î) alsook in de omgeving van Purrud (?) werkzaam, Zi} werd door ons in heftig tegenvuur beschoten. Branden en ontploffingen volgden in de vijandelijke linies. Ds oorlog op oio Balkan Uit Biügaarsche bron. SOFIA, 2 Mei. (Off.) : Maeedopisch fjbnt: Tus. schen Ochrida- en Prespameer korte vuuroverrompelingen van vijandelijke zijde. Na werkzame vuurvoorbereiding bezetten onze stormtroepeü drie vijandelijke voorposten. Ten Noorden van het dorp Baboti werd een tegen onze aanvalsafdeelingen ondernomen tegenaanval door vuur afgewezen. Ten Oosten van den Wardar vatte de vijand sedert den 23 April het vuur van een betrekkelijk aantal zijner batterijen tegen onze stellingen ten Zuiden van de gemeenten Bogoroditze en Stojakowo tesaam, die hij met meer dan 150.000 granaten belegde. In den avond van 29 April bereikte het vuur, dat opgehouden had, nieuwe heftigheid en kort daarop vielen ongeveer twee batallons Engelsehen onze stelling aan. Na korten tijd werd de vijand door vuur bloedig afgewezen. Afgezonderde Engelsche soldaten, wien het gelukt was onze kunstmatige hindernissen te naderen, werden door handgranaten werpen verjaagd. Onze verliezen zijn onbeduidend; daarentegen deze van den vijand zeer zwaar. Dobroedscha- front : Wapenrost. Uit Fransche bron. PARIJS, 1 Mei : Afwisselende artiHeriewerking in verschillende sektors. Op het Servisch front in Werden in de streek Vetrenih meerdere Bulgaarscbe aanvallen afgewezeV. Talrijke bommen werden door de geallieerde vliegers geworpen; twee Bulgaarsehe vliegtuigen werden in luchtgevcchten neergeschoten. In Kiein-Azië Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 2 Mei (Offic): Palestinafront : In het Jordaan-dal en ten Oosten van den Jordaan ontwikkelden zich nieuwe gevechten. Sinds de vroege morgenuren van den 30 April poogden de Engelschen met sterke infanterie en kavalferie de doorbraak op het Oost-Jordaanland te bekomen. Al zijne aanvallen mislukten tot op dit uur aan den dapperen weerstand ojrzer troepen, die hunne stellingen totaal behielden. In het Jorjaan-dal naar het Noor. den vooruitgedrongene vijandelijke kavallerie is door tot gevecht gesteld. Op de overige fronten is de toestand • onveranderd. OP ZEE De verscherpte duikiiöötoorfos i BERLIJN, a Mei (OS.) — In de Westelijke Midddltndsche zee torpedeerde onlangs een U-boo', kommandant kapitein-luitenant Klasing, bi) zwaar weder, vijf stoomers van te samen ongeveer 26.000 br. r. t. Alle stoomers waren verzekerd, vier daarvan diepbelc !en. AMSTERDAM, a Me! (Rester). — Volgens officieele meldingen werd de Engelsche kanonboot «Cowlys» op 25 April door torpedoschoten getorpedeerd. Vijf officieren, twaalf man worden vermist. Het nieuw Engeësch spergebied DEN HAAG, 2 Mei. —Volgens het Korresponden-tiebureau vernam heeft de gisteren bekend gemaakte Engelsche maatregel over de voor de seneepvaart gevaarlijke zone volgens het oordeel van deskundigen voor gevolg dat de noordelijke toegang tot de Noordzee, als men het reeds door Duitschland versperd gebied erbij neemt, voor de neutrale scheepvaart feitelijk gesloten is. De thans door Engeland bepaalde gevaarlijke zone loopt inderdaad van de westelijke grens van Noorwegen toi' 50 mijlen oostelijk der Orhnei-eilanden. De beslissingen der Entente MILAAN, 2 Mei. — De « Secolo » meldt uit Londen • Een bevel, van het oorlogsambt bepaalt de nieuwe bijeenroeping van 450,000 man. In de overtuiging dat op einde juli de beslissing van den veldtocht vallen moet, zendt Engeland de laatste- bescMkbar» mannen naar het vasteland, PARIJS, 2 Mei. — «Peek Journal» meldt : Generaal Foch heeft een armee-bevel aasde Fcansche-armee laten geworden, in hetwelke van de aanstaande beslissing van den oorlog de reden is. Holland m OuiîseîiM DEN HAAG, 30 April. — Berliner Telegrammenin Hollandsche bladen schilderen den stand der onderhandelingen tusschen Duitschland en Holland teoptimistisch, doordat ze do moeilijkheden als overwonnen opgeven. Daartegenover zij opgemerkt datwel langs weerszijden de ernstige goede wil bestaatom eene regeling te treffen, maar dat eene verandering er tot hiertoe niet kwam. Zooveel als de korrespondentder « Frankf. £tg. » geloof te weten, is totop dit oogenblik een bepaald antwoord op de Duitsche eisenen niet gekomen en waarschijnlijk zou deTweede Kamer dinsdag nog eene geheime zittinghonden. , DEN HAAG, 30April ». «Daily News» meldt, dat tusschen Duitschland en Holland eene overeenkomst •over den doorvoer van zand en kiezel zoo goed ah voltrokken is. Eveazpo zal een voor Duitschland geen het minst ongunstige handelsovereenkomst voor de besHst sing staan. Het wordt ook van den goed ingelichten korrespondent in Den Haag van de «Daily Mail» bevestigd.maar dat de Gladbach-Antwerpsche doorvaart nog van de overeenkomst-uitgesloten is. «Handelsblad» schrijft : « Wij hoorden, dat geene verandeiing in den toestand aan te stippen ia. Overde onderhandelingen issp te merken, .dat" w Duitsche zijde verder detoestendsoptirnktiich beoordeelt wwdt. 34ejaar— N. 120 3 oentitmen per nummer Zaterdag 4 M 13I8 In het overige is het artikel van den «Daily Telegraph» het eerste aan te merken, dat Eneeland zich in de hangende kwestie onder omstandigheden tot inmenging bereid is. In zoover blijft de toestand in alle geval onveranderd oprecht ernstig. ROTTERDAM, 2 Mei. — Volgens de « Nieuwe Rotterdamsche Courant « verneemt, zijn de onderhandelingen met Duitschland, die in de laatste weken tot eenige spanning aanleiding gegeven hebben, zoover vooruitgegaan, dat eene voor beide partijen bevredigende regeling bekomen werd en eene mededeeling daarover in ze8T korten tijd verwacht worden kan. AMSTERDAM, 2 Meï. — « Het Algemeen Handelsblad » schrijft over de Duitsch-Hollandsche onderhandelingen Uit goede bron vernemen wij dat in de zand- en kieskwestie reeds een akkoord In dien zin bereikt is, dat zonder voorafgaandelijUe onderzoeking beperkte hoopea kunnen doorgevoerd worden, op de eenvoudige verklaring der Duitsche regeering, dat het doorgevoerd materiaal niet voor militaire doeleinden gebruikt wordt. Wegens de benuttiging der spoorlinie in Limburg worden sinds eene dagen in Berlijn nadere besprekingen tusschen den Holjandschen gezant en de Duitsche regeering gevoerd. Soldaten en munitie zuilen niet passeeren. Daarover is men t'akkoord. De moeilijkheden betreffen de verzendingen van levensmiddelen voor de troepen en het aantal der rreins; toch hoopt men ook hierover tot een akkoord te komen. KEULEN, s Mei. — De « Kolnlsche Zeittrog » meldt uit Berlijn : Terwijl de onderhandelingen over het economisch accoord in Den Haag voortgezet worden, hebben de besprekingen over de kwestie van den doorvoer thans hier met den Nederlandscnen gezant onmiddellijk plaats. — Staatsgreep In de Ukraine BERLIJN, 2 Mei : De oude Rada en dftbródig»; Regeering der Ukraine inKiew z$n omver gewarpts: door de m de stad gedrongen Iraerenaf gevaareden,, Deze nieuwe Regeering verklaardedadeluk da* xif zich , aanstelde op den bodem van de» ie BrestLitowskge-sloten Vrede, .gboals verder meegedeeld wordt, wer. den dein Kiew opgesloten persanes*uit het gevang gelaten. Voor bet overige wordt er gemeld dat do aan. houding van die personen niets gemeens had met d< staatshervorming der Ukraine. - - •" ~"- "•'' ' BERLIJN, 2 Mei : In de oppercommissie van dei Reichstag werden hedea, voor dat men overging tol de dagorde, door den sociaïistischen afgevaardigd*' Ebert.deuit de Ukrainegemelde'gebeurtenissen tei spraak gebracht. De officièele melding'van heden em trent de aanhouding van leden der Ükrainische Regeering, en de bedreiging met strenge straflen die uitgesproken werd door - generaahreldmaarschalk ' vaa Eichorn, hebben ons «en zeerste verrast, zegde Ebert. Daaronf*verzocht hij de oppercommissie zhn voorste! te ondersteunen, waarin de rijkskanseJier verzocht werd om het geven, van een volledig verslag over de toestanden in Kiew. en in de Ukraine. In dezen zin werd er dan ook een besluit genomen, terwijl de voorzitter gelast werd met onderhandel) ogen daaromtrent met den rijkskanselier. Oekranfë en de Centraal machten BERLUN, 2 Mel. — Officieel : 3ooals reeds gekend is hebben de Centraalmachten in den loop der laatste dagen met de Regeering der Ukraine verdragen gesloten, voor de levering van graan, schelpenvruchten, voeder, zaad, eïers en slachtvee. De door de ukraansche Regeering eri de vertegenwoordigers dsr Centraaimachten in de Ukraine tot stand gebrachte organisaties, die gelast zijn met het opkoopen en vervoeren van de verschillende waren, zrjn, zooals wij vernemen, Teeds aan het werk gegaan. Volgens telegrafische berichten uit Kiew zijn er in de laatste dagen der maand April in de Ükrainische verzendingsplaatsen zoowat 2,000.000 centenaars graan en voeder ter beschikkJna-der. Centraaimachten gesteld. Aanzienlijke hoeveelheden daarwaa zijn reeds de grenzen over gebracht, In den loop der laatste dagen zijn omtrent 1.200 wagons met allerhande levensmiddel^ over de zoogenaamde «drooge» grenzen der Centraallanden gereden. Van deze eerste zendingen, gezien ds b e voo rra dingjmoeüïjkbeden die er bestaan, wordt het aanzienlijkste deel afgestaan aan de Oostenrijksche bevolking. Zooals'men weet wordt in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes