Vrij België

990 0
22 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 22 September. Vrij België. Geraadpleegd op 04 december 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7gg86/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

No. 57. VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. I VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR; PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. j ALLE STUKKEN BETR'cFFENDE REDACTIE EN ADMÎN1STRAT1E tE ZENDEN: 81, GEVERS DEYNOOTWEG, SCHEVENINGEN. Het Belgisch Roode Kruis en de Nederlanders. Het ,,C€miteit voor Nederland en Kolo-niën van het Belgisch Roode Kruis' heeft vôôr eenige dag eh een rapport over zijne werkzaamhaid in Nederland laten verschij-nfen. Hfât boekje is keuirig, uitgegeven met talrijke photo's, en draagt op het eerste blad een portret van H. M. de Koningint, eeravoor zite ter van het Roode Kruis, met spéciale toelating van H. M. in de brochure afgedrukt. De Nederlandsche uitgave is ter perse. (laarne goef ik gevolg aan den wensch der redactie van ,,Vrij België" om dit rapport te bespreken, want de buitengewoon gunstige uitslag v&n de propaganda voor het Belgisch Roode Kruis in Nederland ver-dient meer dan een eenvoudige vermelding. Toen liet dappere Belgische leger aan den IJzer de lijn innam waar zij den Duit-schen kolos tegenhield, toen was het voor het Belgische Rood'el Kruis gedaan met de gel'telijke hulp uit liet moederland, en t o en was het juist de tijd, dat de taak, die het moest vervullen, de geweldigste was. Ge-lukkig kwam er liulp opdagen van aile zjjdeii en het ,.Belgische Roode Kruis ach-ter 'het Leger" (zooals het ni eu we organisme otficieel genoemd wordt in het Ko-'ninklijke Besluit van 30 November 1914, na onoverkomelijke scheiding met het hoofd-comiteit te Brussel) kon zijp, werk op sehitferende wijze volbrengen. Het bez.it nu vijf groaje ziekenhuizen en een uitsteken-d'ën vervoerdienst voor de gewonden. In Februarï 1915 werd1 in d'en Haag een comiteit gesticht om gelden in te zamelen voor het Belgische Roode Kruis, onder voorzitterschap van den helaas onlangs overleden Baron de Royetr (te Pour. Het Hoofdcomiteit te Kales liet toen weten dat de girootste d'ienst dien wij kanden bewij-zen, was het aanschaffen van ziekenauto's want h)3t snelle vervoer van gewonden is een hoofdvereischte voor hun behoud. Zeer velen genezen in zeer korten tijd, wanneer zij door het snelle vervoer dadelijk in de handen komen van den chirurg, die de wond grondig zuivert en volledig verbindt, of de noodige operatie verrichten kan, vôôr-dat bevuiling of besmetting den weg openen aan etteringen en andere complicaties. Wij mogen het nu wel in het openbaar zeggen: op de eerste zittingen warein wij ailes behalve gerust over hett welslagen van onze poginigen, en zeker zeer bescheiden in onze verwachtingien- Wij wisten dat de Belgische vluchtelingen in Nederland niet over veel geld kondetn bescliikken, en wij hoopten maar, dat wij het zoover zouden bremgen, dat wij toch wel één ziekenauto zouden kunnen aanbieden. Welnu, op den huidigen dag, dus achttien maanden lateir, zijp, er door het Comiteit v ij f en twin-i i g a u t o ' s naar het front gezonclen oF m bestelling. Waaraan moet dit prachtig resultaat ge-weten woraen? Zeer zeker ten eerste aan den arbeid, vooral van de jongere leden van het Comiteit, namelijk van den sécrétant. en den penningmeester, die hun gje-heelçtn tijd aan de zaak opofferdien, maar ook aan dem bereidwilligen steun van veel Belgen in Den Haag en de andere steden, en eindelijk aan de algemeene sympathie voor eene onderneming, oie aan gewonde Belgische soldaten te velde hulp moet ver-leenen.Het Comiteit wendde zich vooreerst tôt de landgenooten; ofschoon de oorlog hen diep getroffen liad, en de onzekerheid m de toekomst. den toestand weinig rooskleu-rig maakte voor de ineesten, was hunne bijdrage zeer groot in vergelijking met onze verwachtingien; in de laatste maanden heb-ben zelfs Belgische in Nederland gevestigde-firma's er prijs op gesteld, elk een auto aan te bieden. Maar de kleîne, nielt minder aandoenliilke giften, waren talrijk. Dikwijls kwamen vrouwen van soldaten hun kwartje aanbieden, en wanneer men bedenkt. dat de vluchtelingen in het kamp van Uden dub-beltje voor dubbeltje 600 guldens bij elkander brachten, dan mag men gerust zeggen dat de Belgen, uitgeweken in Nederland, tôt zelfs de armste toe, op schitterende wijze het mogelijke deden voor onze soldaten. TE EGMOND AAN ZEE Kinderen uit het bezette gebied van België. Evenwel moesten door de omstandighie-den aeze bijdragen beperkt blijven. Het Comiteit ondernam dan een wakkene propaganda bij onze Nederl. gastlieeren en hier was het succès verbluffend! Belgen en Belgische Soldaten; vergeet nooit welke «norme sommen het Nederlandsche volk gaf om uwe gewonden te helpen! Ei- was een tijd, toen wij spraken van * een slechte dag, wanneer de post niet meer dan 250 gulden gebracht had. Dagen waar 1000, 1.500 gulden binnenkwamen, waren niet zeldzaam. Er waren,Hollanders, die cheque'e stuurden van 500, van 1000 gulden te geilijjk, met brieven vol geest-drift voor het Belgische leger. Tôt in vetr-wiklierde Friesche dorpen werden kea'kcol-lecties gehouden, en brachten bij de boe-ren tientallen guldens! op! Men moet die brievem lezen, die de zendingen vergezel-tlen, om een kijk te krijgen in de ware zienswijjze van dit Nederlandsche volk, ciat ons dikwijls koud, onverschillig en stijf voorkomt, omdat het de kunst niet ver-staat, zijn goede eigenschappen met beval-ligheid te doen waardeeren, maar ze wegr stopt, zoodat de vreemdeling er naar zoe-ken moet. wanneer hij ze wil vinden,... ter-wij|l het niet de minste moeite neemt, om zijne gebreken te vei'bloemen! Die brieven spreken boekdeelen over den inciruk door de lxouding van België op d'en nuchteren neutraal gemaakt, op den vi'ijen man, die zelf geen belangen verdedigt, en die oor-deelt. Welnu hieraan kan niemand meer I wii.felen die medegeleefd heeft wat het Comiteit van het Roode Kruis medeleefde: bij het denkende Nederland staat België hoog, zeer hoog in achting! Alljaen kretgen wij eenige bittere woorden te lezen toen, in Le Havre een onbegon-nen ' perscampagne dreigde wantrouwen te doen ontstaan jegens ons bij de Nederlanders; toen verkeerden aile Belgische lief-dadigheidsondernemingen in groot gevaar. Gelukkig was onze Regeering wijs genoeg om aan dit onverantwoordelijk geschrijjE een eind te maken. _ Uit Neflerlandsch-Iniaië, waar een afzon-derlijk comiteit door Nederlanders gesticht werd, kwamen kort na elkander telegrafi-sch'e geldzendingen voor zes auto's, waar-van de eerste twee de namen moesten dra-gen van HII. MM. den Koriing en de Koningin dei- Belgen. Uit de Indische brieven kon men opmaken, dat daarginds met vurige geestdrift de liouding van ons Vor-stenpaar ondei- de Nederlandsche — en zelfs -dé Chineeschje — bevolking bewon-derd wordt. Allas biji elkander gerekend werden in vi.jftien maanden in Nederland en Koloniën een som van ongeveer viei-honderd duizend frank bijeongebraeht Op den huidigen dag is het half mililoen, bereikt. In v e r-h o u d i n g tôt de bevolking ge- 1 o o f i k, dat onder allé volken, N 0(rer la n; dl de g r o o t s t e som voor de gewonde Belgische soldaten over had. Ik heb het gezegd, wij mogen dat nooit vergeten, want het Belgische volk moet danlkbaar zijn en zich in de toekomst dank-baar toorien. En ik zou wenschen, dat die woorden niet alleen door hen gelezen wor-djen, die hier te lande vertoeven, maar ook door de lezers van dit blad buiten Nederland, daar men, naar het schijpt, dikwijls zeer verkeerd oordeelt over de ,,neutralen". Zeer zeker hebben zich gedurende dm oorlog in den Nederlandschen handel eenige onzuiv&re poelen g|evormd, waar zooveel modder in lag dat het kleed van de Nederlandsche Maagd er eenlige vuile! vlekken van kreeg. ZuLke menschen zijn ea- al tijd, die niets voelen voor de waardigheid van hun land, als er maar 'centen te verdienen zijn. Svenwel warè het zeer verkeerd en licht-zinnig, zooals het maar al te dikwijls ge-beurt, onze blaam tôt de geheele natie uit :e breiden. Zijn wij dan zoo zeketr, dat, indien België ontsnapt ware aan den wereld-brand en neutraal toegekeken had, wij geen smokkelaars hadden geliad, en heeft de on- . dei vinding .i den koiten oci'log vai. 1870 niet getoond, dat de Belgen ook wel eens een cenltje kunnen verdienen? Men moet de menschen en de volkeren toch ne-men zooals ze zijn! Maar de oorlogswinst-jageivs zijn niet li e t Nederlandsche volk, en het critiseerende buitenland heeft ont-gel ijk, wanneer het die onderscheiding niet maakt. In werkelijkheid, lijdt het volk hier -ook, door de rnobilisa'tie, door de duui'te, door de stremming van zekere bedrijyen, en daarvan vond ik een overtuigend bewijp, toen ik onlangs de sterftestatistiek in de groote steden nazag, en vond dat 1916 zich kenechetst door verhoogde sterfte, door tuberculose; een duidelijk teeken van vermin-derde welvaart bij het volk. Neen, de oorloglswinstjagers waartegen velen in het Buitenland hun welverdienden hoon uitsprekejn, .zijn niet de Nederlandsche natie, niet diegenen die het geld gaven voor onze soldaten. Onze propaganda werd niet in den blinde gedaan, en wij weten dat de gaven afkomstig zijn van den solieden, echt Hollandschen handel en van de intellectueèlen in Nederland. Dat is het b e s t e in Nederland, hdt denkende, het o o r d e e 1 e n dl e. Welnu die menschen hebben op ondubbelzinnige wijze ge-toond, idat zij zich één voelen met ôms. Zeker hebben velen ook geld gestort voor anaere Roode Kruiszendingen, de Nederlandsche ambulance naar Servië, naar Rus-land, naar Duitschland en Oostenrijk, voor . het Nederl andlsche Hospitaal te Pari je, enz. Er zijn er, die aan allen -geven, omda't zij op het verheven standpunt staan dat antipathie en sympathie moeten ziwijgjen, wanneer er sprake is van gewonden, en zij dan alleen de arme stumperds zien, slacht-offers der slechte werqlci-organisatie. Maar zooals er gegeven wei-d voor het Belgisch Roode Kruis, en. met welke woorden er gegeven werd, dat was eefiig: dàt was weg-gelegd voor den Belgischen soldaat! Dr. R. WYBAUW.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vrij België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Scheveningen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes