Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1790 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 Maart. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Geraadpleegd op 18 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8911n7zz4k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

279 Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern Herausgegeben von dem Ver-waltungselief fur Flandern. Bestel-lungen zura Preise von 2.S0 Mark vierteljahrlich nimmt iede I'ost-anstalt entgegen. Einzelnummern kiinnen bei der Gescl.aftsstel 1 e des Gesetz- und Yerordnungsblattes fUr Flandern in Briissel (Staats- . druckerei) bestellt werden (Preis 20 Pfennig). Bei dieser kann auch die fortlaufende Zusendnng des «Beiblattes« bestellt werden, des-sen vierteljahrlich nachtrâglich zu bezahlender Preis 4 Pfennig fur jedes einzelnë Blatt betragt. WET- EN VER0RDENIN6SBLAD VOOR VLAANDEREN 5 S ^ Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verord- _ nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueransclilag 1 beabsichtigt. Bie ubrigen sind durch die Gemeinde- r behôrden in ortsûblicher "Weise insbesondere an die Interessenten bekannt zu geben. V' T)e met drie sterretjes gemerkté Verordeningen ^ worden ook door middel van aanplakbrieyen bekend- ^ gemnakt. Aile andere. Verordeningen moeten door de ^ | genieenteoverheid volgens de gebruikeîijke wijze van ^ bekendmaken vooral aan de belanghebbenden mede- ^ gedeeld worden. ai Uitgegeven door het Hoofd van het bui*geriijH bestuur (Verwal-tungschef-j*voor Vlaànderen. leder postkantoor neernt bestellingen aan tegen den prijs van 2,50 mark per drie maanaen. Voor afzcmder-Fij ke nummers wende men zich tôt • het dienstkantoor van liet Wet- en Verordeningsblad voor Vlaan-, deren, te Brussel (Staatsdruktenj) (prijs per nummer ci0 pfennig). !iifc ksntoor bezorgt eveneens het : «Biiblad» ; de prijs voor het «Bij-1 blad» bedraagt 4 pfennig per num-mer en is aile drie maanaen aclitef* af te betalen. BRUSSEL. iV 99. 2o. MÂ1IZ 1918. 1NEA.LT ' Bekanntmacbung, betr. Ernennung von Beamten, S. 279. — Bescbluss, betr. Ernennucg einer Beamtin, S. 279. — Bekanntmacbung, betr. Beattitenernen-nuo«en, S. 280. — Verlttgung, betr. Lehrgang ûber niederlàndisehe Aussprache, fe. 280. — Verordnung, betr. Bewilllgung von Erganzuagskreoiten, S. 281. — Bekannimacbung. betr. HôchEtpreise îllr den Verkauf von erdroscbenem Brotgretreide. Mehl, Kleie und Brot, S. 282. — yerfûgunjf, betr. Ernennuug eines Mitgliedes des Prttfungsausscbusses Itlr Hausbaltunterricht. S. 282. — Bekanntmachung, betr. Liquidation franzosiscuer Untemen-inuugen, S. 283. INHOTJD : Befcendmaking betreffende de benoeming van ambtenaren en tfeambten, bl. 279. — Besïuit boudende benoeming van een beambtin, bLJ80. — Bekendma-king bitreitende de beDoemin^ van ambtenaren, bl. 280. — Be^chikking houdende iiisteliing van een leergang in de Neaerlandscne taal* bl. 281. — Veroràenîcg houdende varieening van bjîkredieten, bl. 281. - Bekendraaking betreffende oe boogste piijzen voor den verkoop van gedorscnt meel, zemelen en brood, bl. 282. — Besctiikking boudecde benoemirg van een lid der jury voor iiet afnemen der examens in de nuisLouds.unde, bl. 28,5. - Bekendmaking betreffende de likwidatie van Frausche ondernemingen, bl. 283. l. BEK A NNTMA CH UN G. Durch VeroMnung des Herrn Generalgouverneurs in Belgien vom 2. 1918 Marz warden ernannt : a) mit Wirkung vom 1. Februar 1918 ab zum bureeloverste bei der Zentralpostverwaltung fur Flandern der klerk 1. Klasse II. J. M. Spoelbergh, b) mit Wirkung vom 1. Januar 1918 ab zum hoofdklerk bei der Sparkassenstelle der Post- und Telegraphenverwaltung der kleîk G. Ê. Petitjean und c) mit Wirkung vom 1. Oktober 1917 ab zum bureelonderoverste beim Postscheckamt der hoofdklerk 0. I. I. Debucquois, sâmtlich aus Brussel. Briissel, den 2. Marz 1918. Der Prâsident der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien : P. T. V. VI. 56. RONGE. BEKEND M AKTN G. Bij verordening van 2 Maart 1918 van dén heer Generaal Gouverneur in België zijn benoemd : a) met ingang van 1 Februari 1918 tôt bureeloverste bij het Hoofdbeheer van Posterijen voor Vlaanderen, ds hcer fl.J. M. Spoelbergh, klerk Ie klasse; b) met ingang van 1 Januari 1918 tôt hoofdklerk bij den dienst der Spaarkas van het Beheer van Posterijen en Telegrafen, de heer G. E. Petitjean, klerk en c) met in^ang van 1 Oktober 1917 tôt bureelonderoverste bij den Postclieckdienst, de heer 0.1.1. Debucquois, hoofdklerk, aile te Brussel, Brussel, den 2n Maart 1918. Der Prâsident der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien : P. T. Y. VI. 56. RONGE. z. BESCHL USS. Der Prâsident der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien, dem die Wahrnehmuog der Redite und Obliegenheiten des belgischen Ministers der Marine, Post und Telegraphen iibertragen ist, beschliesst : Artikel 1. Es Wird mit Wirkung vom 14. Januar 1918 ab beim Generalsekretariat der Marine, Post und Telegrapîren in Brussel ernannt zur maschineschrijfster Frâulein E. H, Beetemê aus Briissel. Briissel, den 2. Mârz 1918. Der Prâsident der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung in Belgien : P. T. V. VI. 56. RONGE. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes