Jouw zoekopdracht * heeft 214 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Sainte-Adresse

Filters

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro 9. PUBLICATION 'AUTORISÉE PAU L'AUTORITÉ MILITAIRE Mars 1918. . L'ECOLE AUX ARMEES DE SCHOOL BU HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBER 1, I. M. I. O., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement ï 2 ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

\ nmni/»)' (\ Mei 1917 WÛRCrô VERSPREI&H7 VERZÛftDfi? mn F)L D.E Sûlfcff EF? D>ER KflfZ5ÛI?â BKE£f2£ El? rcQûk££Rft^Ë,ri D>IE mf? mR&S QP6EVEI?llftûQRl{flPi££l[] aERËf]£S^Ei'SE£)1f?lSCHE BEST^IBQ ^ADRESSE Beelden uit de Kempen. Hoe dikwijls gebeurt hct niet dal wij van uit de Veurne-Ambaehtsehe vlafctc met onze ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. FEBRUARI 191S. De Diestcnaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaah» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Van Neroii, D. 264, 15. L. Let wel op. Daar de adreslétter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres le laten geworden. Tegen ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abbé EMILE RENAULD, Aumônier, Z 61, A T. Un mot d'excuse ! L'énorme retard, qu'a subi la publication du dernier « Cinacien », nécessite une petite explication qui servira de réponse à toute une avalanche de lettres et de cartes réclamant avec amertume les n"s de juillet-août et de septembre-octobre. Ne me croyez nullement ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 1. September 1916. Herenthals Wordl verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die hun adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, le Sainie-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regiment, IV° Bataljon, Belgisch Leger. lîl AM Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen wij uwe klachten: «Wij ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 17. MET TOELATING DER MILITAIREOVERHEID Juni 1918. KEZ RESIDEBLOEMRED WÛRCrô V/ERSPREI&£17 VERZArZft£f7 flfiR PiL M: SOLDER &ER KAI25nrZë> ^E£RS"Êi7nûû^SSRCtSS.B (ioèfKonmiandant Graaf. de RENESSE, Mission Belge au G. Q. G. Iîritannic|li^c. Adresveràndering«n en mededeelingen te zendcn aàn F. BEULLEKEXS, I. M. ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

I-J Nu ni nier 1. Maarl 1917. MET Soete Waasland Kosteloos Streekblad voor de Soldalen van bel " Land van Waas,, OPSTEL : Mededeelingen en steun le zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Onder-Officier, H. M. B., Rue Àncelot, Le Havre (France). Beste Makkers. | Hier is liet eerste niimmer van ons « Socle Waasland » ! Sinds lang voelden wij den drang ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 1. Septemher 191G. Herenthals Wordt verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die han adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, te Sainte-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regimenl, IVe Bataljon, Belgisch Leger. Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen \vy uwe klachten: «Wij krijgen ...

De Maeseyckenaar

Nmlimer 7. Juni 1917. DE MAESEYCKEHAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKEK VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtineen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg;, 3(5, Le Havre. NOG EEN ANTWQORDJE. Wat genoegen van tweè onzer dapperste wapenbroeders hier in verlof te ontmoeten ! Koppen blozende van gezondheid, kuiten achteruit en vier ...

Kring God en Vaderland

Publication autorisée par l'Autorité militaire. JSTr 5 Yzer, 31 Augustus 1018 KMNG'GODenVADERLAND, t 4 cercle DIEU et FAI RIL„ Vrienden, komt allen naar de broederlijke samenkomst van 22 September! WAARVOOR WIJ STRIJDEN Een onzer vrienden, welke eene onafhan-kelijkepositie bekleed, en dieik aanspoorde mede te helpen voor onzen middenstand, ...

Ons Brugge

Nii ni mer 10. MET C.OK!>KKt-KIN<; ÎVEH MiUTAlRK OYKBHHI!) Maarl 1918. Béstuurder : ALFONS GEY, Onderwijzer, I. M. I. ()., Sainte-Adresse; Middelen tôt een hoogere leyensopvatting. In ocn vorig artikel hëbben wij besladigd dat , niet alleu gedurende den oorlog getrouw ge-bleven zijn aan de levensopvatting die hun door de eerste opvoeding ...

De Maeseyckenaar

Nmumer 9. MET DE TQELATING DEH MILITAIRE OVERHEID. \ugustus 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Nog een beetje geduld. « Nog een beetje geduld, vriend J » zoo begint een brief, die mij gisteren van uit de ...

Pagina's