Jouw zoekopdracht * heeft 35 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

Filters

Reeks of titel

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , c ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : » AANKONDIGINGEN _ _ _ _ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUIKBRT1 .. . FR 6.00 PER J A AR voon DE MAATSCHAPPIJEN. rFflt?DFf)FWC: ,„t_t T T "C W C bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst 5 00 . ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. „ ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappfjen. . 5.00 „ „ particulieren 8.00 het buitenland. voor Holland FR. 6 00 Elk abonnement is voora] bilaalbaar en eindigt op il December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

. ■ 'lui/ I • • • Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. „ . ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD: ' AAN KON DIGINQEN £ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUKIKRIJ .. , . . .. fr 6.00 per j aar voor de m a atsch APPIJ E N. ^ aie bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst. c nn p a rtir i ii ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33° Jaargang. Nummer 3i Antwerpkn, 3o Juli 1914. • Fpnior nffirippl nrcrnnn prkpnri dnnr rîpïi Stnffchrmd pn dp flflîKrpçïnfpnp Mflaterhflnniipn ABONNEM ENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren tl 8.00 HET BUITENLAND. voor Holland Fr. 6.00 El 11 abonnement is vooraf bciaalbaar en eindigt op 3i December van ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 33 Antwerpen, 16 Augustus 1914. DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslolene Maatschappijen. , ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren 8.00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf bclaalbaar en eindigt op 3] December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaaruang. Nummer 3a Antwerpen, 20 Augustus 1914. DE ^ v ——— . Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : ' AANKONDIGINQEN ^ _ de bureelen zijn gevesttcd ter drukiertj • • , ... ... Fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. r F fl 10 n î: P <D C XITCT T TrMO ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer* 35 DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , A BON N EM ENTSRRIJS : fb 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particulieren .. 8 00 het buitenland. voor hollano fr. 6 00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op il December van het abonnetnentsjaa: ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. A BON NEM ENTSPRIJS : FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPUEN. . 5.00 PARTICULIEREN 8.00 H ET BUITENLAND. VOOR HOLLAND Fr. 6.00 Elk abonnement is tooraf btlaalbaar en eindigt op ij December van bel abonnementsjaar Afzonderlijke nummeis i5 centiemen OPSTELRAAD: ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e jaargang. f - -—• • nummer 38, antwerpen, 18 september 1914. DE DUIVEN VRIEND • Eenis: offieieel orsraan erkend door den Stadsbond en de aanseslotene Maatschaoniien. UlU^lVVI VI ^uuil V ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 ,, „ ,, particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 3g, Antwerpen, 26 September 1914 DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappiien. ABON N EM E NTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. 5.00 ,, particulieren 8.00 .. „ het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elit abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op 3i ...

Pagina's