Jouw zoekopdracht * heeft 59 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Sportbladen

Filters

Soort

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , ' ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particul1eren 8 00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf bilaalbaar en eindigt op 3î December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 33 Antwerpen, 16 Augustus 1914. DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslolene Maatschappijen. , ABONNEMENTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren 8.00 het buitenland. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf bclaalbaar en eindigt op 3] December van het ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e jaargang. f - -—• • nummer 38, antwerpen, 18 september 1914. DE DUIVEN VRIEND • Eenis: offieieel orsraan erkend door den Stadsbond en de aanseslotene Maatschaoniien. UlU^lVVI VI ^uuil V ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 ,, „ ,, particulieren .. 8.00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement ...

La semaine sportive: organe hebdomadaire de tous les sports

1er année 15 Janvier 1914 N° 2 PARAISSANT L-E JEUEM-M-ATIN<- Prix : 10 centimes LA SEMAINE SPORTIVE "DIRECTEUR L. WECKERS Organe hebdomadaire de tous les Sports REDACTEUR !EN CHEF : Marc DELFOSSE "î __ Rédaction, Administration, Publicité : -A-BOKTIKrEIlVUIEISrT . j Rédaction, Administration, Publicité : 16, RUE DU MIDI - ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 24 Antwerpen, 11 Juni 1914. isissai • Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN. . 5.00 „ PARTICULIEREN .. 8 00 HET BUITENLANO. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement îs vooraf btlaalbaar en eindigt op 3i December van bel ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , c ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : » AANKONDIGINGEN _ _ _ _ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUIKBRT1 .. . FR 6.00 PER J A AR voon DE MAATSCHAPPIJEN. rFflt?DFf)FWC: ,„t_t T T "C W C bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst 5 00 . ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door dcn Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. ABONNE M ENTSF»RIJS : F R 6.00 PER J A A R VOOR DE M A A T SC H A F=» F» IJ E IV _ 5 OO .. .. .. .. PARTICULIEREN S.OO .. .. .. H ET BUITENLAND VOOR HOLLAND F F» - 6 OO El k abon neuioni is i r j/ en eindigt o 3a Decembcr van hct abonneuiesiisjaar OF-STELRAAD ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaaa erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , 1 ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD : A AN KON DIGI N G E N _ DE BUREELEN ZIIN GEVESTIGD TER DRUKIERIJ , . . . ... ... FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPIJEN. r F fl 15 O P (O T « Ç flTPT TTTMC bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst c nn ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaakgang. Nummer 17 Antwerpen, 2^ April igi4- Eenig offirieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatschappijen. „ ABONNEMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particuueren 8 00 het buitenlano. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnemen! îs vooraf bitaalbaar en eindigt op 5i December van bel abonnementsjaar ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Jaargang. Nummer 3g, Antwerpen, 26 September 1914 DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappiien. ABON N EM E NTSPRIJS : FR 6.00 per jaar voor de maatschappijen. 5.00 ,, particulieren 8.00 .. „ het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elit abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op 3i ...

Le sport belge: organe officiel des courses: revue hebdomadaire du sport...

LE SPROT BELGE Rédaction: 3 Glencoe Mansions Chapel Street Brixton Road, S.W. Administration : Coin de France, Ltd., 17-18 Green Street Leicester Square, W.C. Téléphone 2934 REGENT Edité temporairement et périodiquement à Londres PAR 0 A. de NEUTER Les abonnements et les annonces sont reçus: 17-18 Green Street, Leicester Square, ...

Pagina's