Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Le matin

«.'■ Mardi 14 Juillet 1914 H USX PAGES - CIMCJCSKMf SMËS 21me Année — N° 195 RÉbACTION 3S)V!EtLLE BOURSE, 39 |' 'H '>' AIW'VEIÎ.S V Téîéplior.3 Rédaction : 21'î' ^_K»oiiH-e3Ctxen'tÉ3 : (Un ail fr. 12.00 S Anvers < Six mois ..... 4î.ïîO A /Trois mois .... 3.ÎÏO (-Un ail . . . • . . Btî.tfîO F [ktérieur < Six mois ...

De textielbewerker: orgaan der erkende vakvereenigingen van de Gentsche...

Vijflieiide Jaai'gani ■ 28 Zccdasi 1 § ju(FWtkE 0ODSDIENST -HUIS6EZIN-EI6ENDOM C PTijs per nunlmer 5 centiemeri S î Abonnementvoor een jaar : a frank/ / Ongefeekende briever? worden met opgenomer / Opstel. Beheerraad: Is. De Greve, Alf. Piet"ers.,&u. VerWse,\0udborq36.Ger)f.j C Ailrî/i" i/jnr» fl mTviïV P\K»>"\ ho ...

De godsdienstige week van Vlaanderen

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERM1NG VAN DEN H JOSEPH. H. FRANCISCUS SALES1US, B. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de ledeti des Genootscbaps). ONDERWUS EN STICHTING. ZEVEN-EN-VEERTTGSTE JAAR. — N< 14 ITE AD JOSEPH. 51 JULI 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met deD post ...

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. PLECHTIGE COMMUNIE. — Bah ! t Is al pastoorspraat wat Franske verteide ! t Is goed te zien dat ze fegenwoordig die jongens aile dagen onder de handen hebben en * beprediken * ! — Die woorden, als afwering eener vervelende gedachten-bestorming. mompelde een mefaalbewerker, die met de- handen in de zakken van zijne ...

La nation

4 e ANNEE. N 0 25. Le Numéro : fi centimes. Affilié à l'Union de la presse périodique Belge. Mercredi 22 Juillet 1914 LA NATION « Pour la Culture Française. > Journal hebdomadaire paraissant le mercredi. « Pour la Culture Française. » ABONNEMENTS: BUREAUX DU JOURNAL: I! Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus. ANNONCES: ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

15 Juli 1914. N° 14 3e Jaargang. HOOGER OP Orgaan van «Het Kruisverbond> voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" vaii iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullinos, m. S. C. Deurne-Antwerpen. Metvaste medewerking van : Hoogleeraar E. Vlieberoh, Leuven; Eerw. ...

De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

OEENE PLICHTBN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN — ALLEN VOOR EEN GEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN De Belgische Boekdrukkersbond Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den l8,en en den 15"6" van iedere maand : : : : : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand ...

Vader Cats: Vlaamschgezind strijdblad

Eerste jaar. *Nr 2 5 ceritiemen Zaterdag, 25 Juli 1914 VADER CATS VLAAMSCHGEZIND STRIJDBLAD VAN BRUGGE 7ERSCHIJNENDE OM DE VEERTIEN DAGEN, DEN ZATERDAG AL WIE « VADER CATS » SAL LESEN SAL GEWIS TEVREDEN WESEN. INSCHRIciVINGSPRIJS : FR. 2 S JHHRS VRACHTVRIJ OPSTEL EN BEHEER : VLÂEMSCH HUYS, Sehouwburgplaals, 33 SPREEKDRAAD Nr 140 A ANKONDIGINGEN ...

L'indépendance belge

io Centimes CN BELGIQUE ET A PAfiiS c 85' ANNÉE Jeudi 30 juillet 1914 administration et rédaction 1 rue des fiables, Bruxelles SUREAUX PARISIENS .11. place de la Bourse abonnements : ÉDITION QUOTIDIENNE BELGIQUE Un an 20 ir. 6 mois 10 fr. 3 mais, 5 fr. illXEMBOURElGr -D.: » 28 !r » 5 Ir. " 8fr. iîSiSEEll >• 40 Ir. » 22 Ir. » 12 ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

VIJFTIEKTDE JAAR Vrijdag1 10 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand Jelgië, vrachtvrij îr. 14 7 3.50 Nederland, » 20 10 5.00 Andere laiiden 32 16 8.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op die postkantorea Aile abonncnten ontvangen een geïliustreerd bijvoegseï van ...

Le courrier d'Anvers

Douzième Année • \ M- • >\ - N° 24 Le Numéro 10 Centimes Vendredi 31 Juillet 19l4 *v>; jr;i 'RÉDACTION . '21, place <ie la Gare in.' -ANVERS Téléphone 4781 POUR LA PUBLICITÉ s'adresser au Bureau Central du Publicité 21, place de la Gare LE COURRIER D'ANVERS PARAISSANT LE VENDREDI ADMINISTRATION 21, place de la Gare ANVERS ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

I Priis per nr 3 centieinen 10' Jaar, Nr 30 POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad I Inschrijyingsprijs : I 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en j» Jal nnstlrAntnrfw Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE BRASSOHAAT Aankondigingen : Volgens tarief, ...

Pagina's