Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCH EIJVINGSPRIJ België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Vieil schrijft in bij het Behoi of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen riefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres op ...

De onafhankelyke der provincie Limburg: nieuws- en aenkondigingsblad

Zondag, 19 Juli 1914. Nr 29 Vijf-en-Zestigste Jaar. TELEFOON HS. 80 DE ONAFHANKELIJKE TELEFOON HS. 80 INSCHRIJVINGSPRIJS : VOORAF TE BETALEN. Voor Hasselt . 2 fr. 00 's jaars. Per post ........ 4 .. o 2 fr. 50's jaars. Voor het buitenland de verzendingskosten erboven. Meri Sohrijft in op aile postbureelen en btf den Uitgever J. CEYSENS, ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS OHiclesi orgaan dcr SlsdelIjKe Federalie van le BneK- en EruKnijveriteld van Cent — Verscdilat laandeiijKscd ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Administratie betrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Stfijdt voor een goed ...

Vooruit: socialistisch dagblad

...

La Flandre libérale

40* Innée — Mercredi 29 Juillet 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. I. 210 — Mercredi 29 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE A.BOIVIVE1WDEIIVTS 1 moli. I mois. i mol». 1 u. BELGIQUE s Fre 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE : Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 -• On «'abonna ai bureau du journal et dans tout Isa bureaux il porta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ...

Le sifflet: siffle tous les dimanches

ONZIÈME ANNÉE.— N° 27. 5 CENTIMES LE NUMÉRO 5 JUILLET 1914. LESIEELET SIFFLE TOUS LES DIMANCHES Abonnement: 3 francs l'an (Pour l'étranger, le port en sus) On s'abonne dans tous les bureaux de poste BUREAUX : 16, Rue des Paroissiens, 16 BRUXELLES. Téléphone A 6958 LES AIVIVONCES sont reçues à l'AGEHCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE 16, ...

Le national bruxellois

FMATiniU 1 ^ _ /jM^ W® %E J^ONTAENE-AUX-HEHBES-fbTAeÈFlES 12; "BRVXbLLOlH ANNONCES-i ., t Le NATIONAL est distribué aa rez-de-cbauï tes annonces sobt exclusivement reçues Sujets iitnmiitmi place . 1 ii 4 Upna. . . .Jt. ft.?n sée de toutes les maisons situées à l'intérieuo ?u <5 HATiOMAL », 12, Monia^ne-aiix- f/isî^"' '0'' • ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

VIJFTIENDE JAAR Dinsdagf 21 Juli 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand Jelglê, vrachtvrU ir. 14 7 3.50 Nederland, » 20 10 6.00 Andere landen 32 le 6.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op die postkantoren Aile abonnenten ontvangen een oeillustreerdi bijvoegseï van 8 ...

Polder en Kempen: wekelijksch nieuws- en aankondigingsblad

Zonda# 12 Juli 1914 Prijs per nr S cenliemen 10" Jaar, Nr 28 Byvoegsel aan POLDER EN KEMPEN Wekelijksch Nieuws- en Aankondigingsblad Inschrijvingfsprijs : 3,io fr. per jaar. Voor den vreemde de verzendingskosten erbij. Men schrijft in bij den uitgever, bij de briefdragers en p al de postkantoren. Drukker-Uitgever : A. DE BIEVRE Aankondigin^en ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

"S/endr'edi 10 juillet 1914 No 158 Vingt-sixième année ABONNEMENTS: un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . . 18-00 8.00 4.50 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.50 8.00 On «'abonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les abonnements partent le ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE xr SIECLE ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an. « « • « . .fr. 9.00 Six mois . . « .... «.ne Trois mois • « • « « « 2»Ï8 Gr.-Duché de Luxemb. 20.00 Union postale. . . 30.00 Directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h. soir) Edition (10 h. soir) Edition if (minuit) r «i«ya«w.j iv^ vag ANNONCES Annonces ordin., petite ligne . ...

Pagina's