Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Gazette van Beveren-Waas en van het kanton, bestaande uit de gemeenten...

GAZETTE VAN BEVEREN-WAAS en van hot kanton besiaande uit de Gemeenten Burght, Calloo, Doel, Kieldrecht, Melsele, Verrebroeck & Zwijndrecht. NIEUWS- EN ANNONCENBLAD. Dit blad verschjjnt geregeld allé Zaterdagen. Abonnement,en kunnen het heelejaar door ganomen worden bij d'en drukker-aitgever. — Abonnementsprijs, vooraf betaalbaar perjaar : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

30 Saar -- N. 192 Prijs per nummer : voor België 3 centiomen, voor den Vrcemde 5 centi^en Te?^f©oîî r Radastle 247 - âdraiïsisfraiie 2845 Hsndaq 12 «£u£i 1914 Dru kste r-U itge eîster $&m: Maatschsppij H ET L!CHT , bestuurder: P. DE VIS CH. Lcdebcrg-Qent . . REDACTIE . . ADMJNÎSTRATIE îiOQGPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaars der ...

De nieuwe gazet

Zaterdag 18 Juli 1914 I CjEHT 17e jaargang Nr 5051 De Nieuwe Gazet <A.JV.KrKOîsriDxc3-i2src3-E3sr - blodiijde, per klelnea regel ...... Hr. 0.30 fînancieele annoncer» ••••• • ljOO Reklnam onder stadnieafrs, (Jeu regeU s . . 9 l.!X) Etodoleuws, den regel. ........i. • !M gega^niabWicht | J ! * Abonnementen woriSèn aangeaomen in ...

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 Juli 1914. N° 13 3e Jaargang HOOGER OP! Orgaan van < Het Kruisverbond- voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere maand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. Redaktie : P. J. Vullings, m. S. C.. Deurne-Antwerpen. Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. P. ...

La Flandre libérale

f: 40* innée -5 Jeudi 9 Miel 1914 QUOTIDIEN, p-10 CENT. I. 190 Jeudi 9 Juillet 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moli. I mois. I «sol». I nu. BELGIQUE s Ff. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Ff. 3.75 9.00 18.00 86.00 0n l'abonni aa bureau du journal et dans tout In bureaux il posb RÉDACTION, ADMINISTRATION • ET IMPRIMERIE 8AND, l, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

-^ JUL1 1914 — 48c JAARGANG " -~- No. 42 OVERSTE THOMSON'S U1TVAART TE AMSTERDAM: Een drietal mooie kicken van deze indrukwekkende gebeurtenis. Boven links de familie van den overledene in het rouwpaviljoen gedurende de plechtigheid: van links kapitein Thomson met diens echtgenoote, mevrouw de wed. Thomson en haar dochtertje; rechts: de kist ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

Vendredi 3 «Juillet 1914 cne:jvmifis& auiiée Le Nouveau Précurseur A.B03Kr3STE3VnE3>TTS - ANVERS I.:) an 12.00 fr.; six mois 6.50 fr.; trois mois 3.50 fr. INTERIEUR» " 15.00 fr.; » 8.00 fr.; » 4.50 |i\ hollande, » 83.00 fr.; » 16.00 fr,; » 8 00 fr. LUXEMyOUK.0, » 32.00 fr.; • 16.00 fr.; » 6.00 fr. UNION POSTALE, » 42.00 ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

De V.ilvoordsche Demokraat Arbeiders. vereeniort TJ ! Geene Plîchten zonder Rechten ^ Socialistisch Weekblad voor liet Kanton De Arbeid is de bron van allen Riikdom ANNONCES : On traite à forfait — Volgens Overeenkomst Pechterlijke terechtwijzing 1.75 fr. per regel Opstel en Adtainistratie u YOLKSHUIS 11, 8, Mechelsche straat. De stukken ...

Anvers-bourse: journal financier paraissant tous les jours de bourse...

Du samedi 18 au mardi 21 juillet 1914 No 165 Vingt-sixième année ABONNEMENTS : \ ' ' un an un seme. un trime. francs francs francs ANVERS . • 16.00 8.00 4.60 INTÉRIEUR . 18.00 9.50 5.25 EXTÉRIEUR . 30.00 15.60 8.00 On ■'«.bonne à Anvers au bureau du journal, et dans tous les bureaux de poste de Belgique et de l'étranger. — Les ...

Het morgenblad: volksdagblad

riaargang. Nô 181 Zondag 5 Juli 1914 2 centiemen net nuiïïmsr ■raB^TSigags^aiagrsv^^^ » u w*wmmnn;v£VW?j HET MORGENBLAD !f!"" Aankoncliggingen s : 4f> bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 tFinanciëele, » » » » i.00 jStadsnieawa, pet grooten regel. » 2.00 Reçlamen, » » **• » 1.00 . Begrafenisbericbt, » 5.00 ' ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE ABONNEMENTS Four toute la Belgique Un an. . . .fr. 9.00 Six mois . . « .... 4.10 Trois mois 2.3 S Gr.-Duché de Luxenib, 20.00 0niw postale. 30.00 Directeur : Fernand NEURAY Editicn (6 h. soir) Edition (10 h. soir) Edition îf (minuit) ANNONCES Annonces ordin., petite ligne . 0«4S Réclames (3* page), la ligne. 1.59 Faits divers ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

JEUDI 9 JUILLET 1914 L'UNBON DANS L'ACTION VINGTIEME ANNEE — N* 190 ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an. < • • • • fr* 9.00 Six mois .,.•••• 4.60 Trois mois .••••• 2*85 Gr .-Duché de Luxemb. 20.00 Union postale. . » • . • 80.00 Directeur : Fernand NEURAY Edition Jf-!f* (6 h. soir) Edition JjtJf (10 h. ...

Pagina's