Jouw zoekopdracht heeft 613 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-07

Filters

Publicatiedatum
1914613

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

« ' J MM VIJFTIENDE JAAR Vrijdag' 17 Juli 1914- 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: ljaar Ginaand 3maand JelgU, vrachlvTi) ir 14 7 3.50 Nedertand, > 20 10 6.00 Andere lunden 32 1S 8.00 Men kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Pieterstraat, Brussel en op île postkantoren Aile abonnenten ontvangen een geïliustreerd ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 22 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année - N° 203 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BBIAHQUI : 15 fraaot par aa ; 7-50 fnuiot paar tfx mois ; 4 francs pour trot* Mil P*ur tétranger, le yoi i ei< sut RÉDACTION & ADMINISTRATION : a RUE DE FLANDRE, 3. GAND TÉLÉPHONE «65 ANNONCES' Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

Schild en vriend: orgaan van den Westvlaamschen Kring van Gent

Derde Jaarçang INr Prijs per nummer : 15 centiemen Juli 1914 Schild en Vriend Orgaan van den Westvlaamschen Kring van Gei Verscliiînt de lsten Zondasr van iedere maand Ht Ht- IWV. | —(iiurr I Abonnementsprijs : Bijdragen, Inlasschingen en Aankondigingen te sturen aan : Prijs der aaïlkoncliginçjen 1 .SO fr. 's jaars Edjr. Quickc, Mirystraat, ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

HET Vœr de kathbolieke vlaamsche jeugd PRAATJES VAN HEEROOM. De gerande watertor. Als ge soms een schepnetje hebt en van waterdieren houdt, dan raad ik u aan, eens naar den waterkant te gaan en daar een kever te zoeken, die « gerande watertor » heet. Die ziet er zôô. uit : Hij is daaromtrent 2 à 3 centiraeter lang, van boven olijfgroen ; op ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Een roggehalm. Van den Eiffel-toren {zie plaatje hier-naast) zult ge allen wel ooit gehoord hebben. Dat is een kolossale ijze-ren toren, vôôr jaren ter gelegenheid eener tentoon-stellingte Parijsgebouwd : 3oo meter hoog, — aan den voet 129 meter in .middellijn, —kostte 8 mil-' joen en verslond 7 mil- joen en verslond 7 ...

La dernière heure

BUREAUX 9, RUE ST-PIERRE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Les jours fériés de 10 à midi SeB annonces et réclames sont reçues aux bureaux du journal et à. l'AGEWOB HAVAS, 8, place des Martyrs, 8 11" étage) à Sruxclles. —■ La Dernière Heure L»E PLUS GRAND JOURNAL BELGE, LE MIEUX RENSEIGNÉ N* 196 IEUV1ÈME ANNÉE MERCREDI 15 ...

Het nieuws van den dag

ûertigsfe jaargang Nr 178 2 centiemen per nummer Brussel, Dinsdag 28 Jull 1914 IIM, III uIJBIIIWaiWJULLl.^-^?L!gS»yi«ga>s^IHUdffllïWiraratafciaig5rT^^ <1 fngii^WlTMIfrTW^^«-"IJ*2dS3gikBK,fcah'»;-^ HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S 2es maanden * 4 franfc. ® Perjiab. 8 frank. Voor Bolland « * • ~ Voor de andere landen van het ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 29 juillet 1914 5 centimes le numéro 58me année —- N° 210 JOURNAL DE GAND ABONNEMKN»t RÉDACTION & ADMINISTRATION : ANNONCES» BKLOIQUl: 15 frooi par an ; 7-50 fran<*f«w.k bws ; 4 truc» pour ta* n* fc, RUK DE FLANDRE. 3. GAND Pour tétranger, le pw i ci. sus TÉLÙPHONB 665 Vole 1® tarif au bas de la dernière page du ...

Het morgenblad: volksdagblad

riaargang. Nô 181 Zondag 5 Juli 1914 2 centiemen net nuiïïmsr ■raB^TSigags^aiagrsv^^^ » u w*wmmnn;v£VW?j HET MORGENBLAD !f!"" Aankoncliggingen s : 4f> bladzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 tFinanciëele, » » » » i.00 jStadsnieawa, pet grooten regel. » 2.00 Reçlamen, » » **• » 1.00 . Begrafenisbericbt, » 5.00 ' ...

Vooruit: socialistisch dagblad

30 faar ■» N. 102 Prijs per nommer : voir Bolgi'é 3 centiemen, voor den 7reemde 5 centicW.en Telçfoon f Rfldastlo 247 ■ Àdmfnistratie 2345 Zondafl 12 Jïïlf 1914 Drukiter-Uitgeeïster Sara; Maatschappij HET LICHT , bestunrder : ' P. DE VISCH. Ledeberg Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE MOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT ûfffaafl der Belgische ...

Le matin

...

La dernière heure

fin- - ■ BUREAUX 9, RUE ST-PIERïtE A BRUXELLES Ouverts de 9 à 5 1/2 Le» jours fériés de 10 à midi lies annonces ot réclames sont reçues aux bureaux du journal ! et à l'AGENCS KAV£.S, 8, place des SŒartyrs. 8 (lw étagre) à Bruxelles. La Dernière Heure *■■■■ 1 ■' SEUL JOURNAL BELGE ayant fait contrôler et certifier par ...

Pagina's