Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE ÏÎÉDACTION & ADMINISTRATION Î8itr rue de la Bourse — LE HAVRE Téléphone: Le Havre 11" 14.05 Directeur : FDMHS MUl foutes les commimications concernani la rédaction doivent être adressées a8Uf, rue de la Bourse, Le Havre. LONDOIM OFFICE: 21,Panton Street (Broadmead House) ABONNEMENTS France 2 fr. 50 par mots. » 7 ...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

DE OORLOG TE WATER. TURKSCHE PANTSERSCHEPEN VOOR CONSTANTINOPEL EEN VELD VAN ONDERZEESCHE MIJNEN Deze doorsneeplaat geeft de wijze weer waarop de onderzee-sche kruitmijnen, tôt verdediging of verdelging, aan metalen draden, op bepaalde plaatsen vastgelegd worden. Deze mijnen bestaan uit bol-len met ontplofbare stoffen gevuld; noodzakelijk moeten ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DnrtttterimgeeHte* Miatschappij H ET LICMT , bestunrder » f. PC VISCIf. Ledcber*-0*frt . . REDACTIE ., ADMIN1STRAT1E KÛOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgcuw de/* âe/ff/sche Werkliademartij. —' VersohjimndQ a/k du®en. ABONNEMENTSPRUS BELQIE Orîe maaadeo. , . , . fr. 3.25 Zes maanéen « . « . . fr. 6.30; Een jaar....... fr. IL50 Mes abonaeert ...

De Belgische standaard

l8t0 Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donrierdag 25 ftlaart 1915- De Belgische Standaard Door Taai en Voiir ■•«MMinaaEfcB BvmmacM mt'iU'aaKBin— Fbor God en Saard en Land « DE BELGiSCHE STAMDfiARO » versehijnt 3 maa! te week. Abannemenlsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten x.50 ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. omhppq t ttofit 99 tûapq 10m ceegxstered as a TELEPHONE: CITY 3980 lAJJNDKhb, LUJNDI ii MARS 191b NEWSPAPERJ CONSERVATION PAR LE PROGRES. SOMMAIRE. —— LA SITUATION : Les Russes en ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Année ~ e cenfsTlO Centimes} Limai 15 mars 1915 L'Union fait la Force. Journal auotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom île Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 334-240 Téléphone: 279V. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles Bernard, Charles Herbiei, ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE | e- . !1 jyîDACTION & ADMINISTRATION Î8 tar rm de !a taras — LE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 I Directeur : fERÎlAîfD 8EGR47 jroules ies communications concernant la rédaction doivent être adressées gStet,rae de la Bourse, Le Havre. - LONDOiM OFFICE : 21 j Pan ton Street (Broadmead House) ABONNEMENTS Franco 2 ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

1 ■ ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an Etranger : 15 " " " REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION : | f C. Van Cortenbergh 12, rue de l'Empereur, Bruxelles • UN ZEPPELIN, DANS UN ROMANTIQUE EFFET DE NUAGES, PASSE AU-DESSUS DE BRUXELLES ————- ...

L'indépendance belge

tfëjsie année. No. 64 L' INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PEN N Y» BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration ex Rédaction, Tudok House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, MARDI 16 MARS 1915. ibegtstbked as a „ ,, newspaper.j Conservation par le Progrès. i S O M_MAJ RE. ,LA SITUATION : Le "Dresden" coulé dans le ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

i«r«» Aaneenw"n32r. s cents (ÎO Centimes) «Jéiasai mars S©J15 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées su bureau de rédaction: N.Z. VOORBUHGWAL 234-240 Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( ...

Het Vlaamsche nieuws

^■ponderdag 18 laan *915. Eerste Jaarg. Nr 64. Priis : 5 Ceotiemen door g-ehee! België T ■■■' UHI'l"! __ «4L* rJhiKvJt ««v- Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en meest yerspreid Nieuwsblad van België. - Verschijrit 7 maal per week E ABONNEMENTSPRIJZENÎ ' ' ' ] i.SS | Per 3 maandess , 4.9* à . . . i.St J Per « maandett . . ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste jaargang flï°. 34 Zaterdag 6 Maart 1913 5 te s DE VLAAMSCHE STEM ALQEMBEN BELGISCH DAGBLAD Een voîk zal niet vergaan/ Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abolir,ementsprijs by vooruitbetaling : ...

Pagina's