Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

I\r 16 7 Maart 1915 brieven te zenden a an de redactie van :: " allerlei „ " antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vorige nu.mmers van :: " allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers " Nieuws en Lezirg voor het Vlaamsche volk WEEKBLAO, Prljs 5 centiemen Wentenswaardigheeden van den Oorlog Officieele ...

L'avenir: journal quotidien d'Anvers

IlVIerçredi, 3 $ÎWs 1915 .Jk : iZA Prix 10 Centimes - Pour Anvers 5 Centimes. Première^Année, numéro 73 \ \ K R&/f-CT?TÔH^ I / Q. 'v/ M jJUtïjljSij'îlA'ïlO N i \. rue^rthjge, . 44 anvers [jour BRUXELLES S'adresser à nos Bureaux : 28, ru f leon frederic, 21 L'AVENIR r ' ■ i i i WW| Il U I I I U t KJ bureaux ouverts de 10 à mul: l ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfenTwinligste Jaar. — N. 03 Gedsiienst — fiuisgszin — Eipadom Yrijilâg, S Elaart 1915 .„. . ——— <. Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Vah Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij ïïet Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyfc, Gilde der An-bachten Kortrijk. ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. N° 25 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en [iflaandag 15 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « BE BELfilSCHE STARflflftRO » verschijnt 3 maal te week. AhQnnementsprijs voor !0 weken bij vooruitbetaling : In Beigië : voer de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

fcfodsrea in de ctnuct warea, kon dît groote pngeîukken veroorzaakt hebben. Gehikkig-fijk waren de kinderen ait den weg gespron-gen. Men kon bet paard, na twintig minuten fcopens, tegenhouden. — Overstroomingea. — Vrijdag avond «ras er overvloed van water in Lede en Durme. De Roomstraat en een deel van de Kieine Dam stonden onder water. De ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

NUMÉRO 8. PRIX DU NUMÉRO — Élastique, de zéro à l'infini (prière aux revendeurs de ne pas dépasser cette limite) MARS 1915. LA LIBRE BELGIQUE Acceptons provisoirement les sacrifices qui nous sont imposés— et attendons patiemment l'heure de la réparation. Le Bourgmestre, Adolphe MAX. Envers les personnes qui dominent par la force ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DfakaJ«r-UI«2ccï»îs» fgra; Msaîsdssppij HET LICKT besîuertier» P, PS VI3CH. Leiîebtrg-Qefst . . REDACTift . . •A DM î N ISTft AT! E HOQGPOORT. 2?, GENT Orgaaa der Belgische Werkiedenpartij. — Verschijnende alle dagen. ABONNEMENTSPRUS BEUGIE Djïc tîssr.rtrfe». . . , . fr. 3.23' Zca tnaanden • . . . . fr. S.50 Ëcn jaar ....... ...

L'indépendance belge

Sfièine année. No. 68 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES ^ ■ • • ■ - ■' Administration et Rédaction, Tudoh House, Tudor Street; E.C. TELEPHOMg; CITV S9SO LONDRES, SAMEDI -20 MARS 1915. IBEG1SÏERED AS A NEWSPAPEB.) Conservation par le Progrès. SOMMAIRE. I.A SITUATION : Attaque générale de la ...

Het Vlaamsche nieuws

...

Vlaamsch leven: wandelknapenblad

3e JAARGANG Nr5 MAART 191g VLAAMSCH LEVEN WANDELKNAPENBLAD Opsteller: Karel Resseler, -o- B'ureel van uitgave : -ci-Lange Nieuwstr., 48, Antwerpen. Prijs: ~s centiemen per nummkr. 0,8s fr- per jaargang franco thuis. Aankondigingen bij overeenicomst. Oorloputpîe r 5 MAART 1816 IIIOÏÏD * Vernieling : Vernielde Laan Vernielde Hoêve Allerlei: ...

Het Vlaamsche nieuws

Iiterdag 27 Eerste Ja&rg. ■ ■ <1 wwgwaw»iigi»w^»yuujjij^<w»aiiwuijt î>iï 73 «il Priï4i, 5 Centiemen door jreheel België HET Vlaamsche Nieuws Hat best ingelicht ers meest verspreld Nleuwsblad var* België. - VerscMjnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : L. week 0-36 ! Per 3 tnaanden 4.— | ■ f îf maand 1-50 J Per 6 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20e ANNÉE. — Série nouvelle. — N°3 137 et 138 » TararegnCTgfrr" ta ». .'....iiLTO.'wn r»> cct—.- >- mw/snra i><3ESSia-fiC5!Cezirt*>2SSE i ■ Le numéro : 10 Centimes SBCt.*' - r TMi>*i'* -■? afflrKW• ">' •-<'- -v• .if. v.'-ycr- Dimanche 28 et Lundi 29 mars 1915 RÉDACTION & ADMINISTRATION ...

Pagina's