Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20* ANNÉE. — Série nouvelle. — N° 140 Le iiuittérci 'f l^ Cenïihmes Mercredi 51 mars 1913 rédaction & administration ftjtar m® d0 Î3 Bourse — LE HàVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 Directeur : FEBMD ESSAI fcilles les communications concernant In rédaction doivent être adressées u8"',rue de la Bourse, Le llaire. L.OWOON ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Année ~ e cenfsTlO Centimes} Limai 15 mars 1915 L'Union fait la Force. Journal auotidien du matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom île Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 334-240 Téléphone: 279V. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles Bernard, Charles Herbiei, ...

Het volk: christen werkmansblad

ïijfen-TmiigsSc Jaaf. — S. 74 Gtisdiesst — Mspzin — Elgenflon Binsdas, IS Maarl 19! S Aile Tbfïefwiseelingen vracht-Vrij te zenden aan Aug. Van lâeghem, iiitgever voor de naaral. inaatsola. « Drukkerij Het Volk», tSleersteeg» n° 13, Gent. Bureel voor West-VIaanderen! C-aston Bossuyfc, Gilde der Am-Jjachten Kortrijk. Telefoon 52S. ...

Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

DE KEMPENAAR Û.DVERTENTIEN. 15 centieraen J i———————J—— êlEON .■ EMENTPRIJS Voor België 5 fr. Voor Nederland 3 guldeii 25 centen. Ter eere m den B. Josept) bruidegom der Moeder-Maagd, pa-troon van België, schutspatroon der kristene huisgezinnen „QUICUMQUË". — LOF Z AN G. Wie naar een heilig leven traclit. En wie ...

La libre Belgique: bulletin de propagande patriotique

NUMÉRO 5 PRIX DU NUMERO — Élastique, de zéro à l'infini (prière aux revendeurs de ne pas dépasser cette limite MARS 1Q15 LA LIBRE BELGIQUE Acceptons provisoirement les sacrifices qui nous sont imposés., et attendons patiemment l'heure de la réparation. Le Bourgmestre, Adolphe MAX. Envers Jes personnes qui dominent par la force militaire ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 2C Vijf centiemen het nummer r'^JÉKWBaTt'WrSïn"» «mbhmih iijiiiiiiiii u 11 • Il irnim—mmmmÊmiam—mmmmqmmmmmm Woensdag 3 en Donderdag 4 iaart 1915. De Belgische Standaard mhim*- msssaw Door Taal en Volk Voor God en Haard en JLaxid j uur x ctcti eu v uijz. wffl? « DE BELGISCHE STflNDAflBD » verschijnt 3 maal te ...

L'indépendance belge

E INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. TELEPHONE: CITY 3960. LONDRES, JEUDI 25 MARS 1915. [REGISTERED AS A NEWSPAPER.] Conservation par le Progrès. S O M MA I R E. LA SITUATION : L'avance belge sur l'Yser.—Renîorts allemands.—L'offensive russe en ...

De werkman

lierMc ComuDÎe. Ouders ge zijt bij een Assurantie voor uwen Eerste Communiekant, om 100 fr. te ontvangen voor de kleeding ; door den Oorlog zijn de stortin-gen gestaakt. Hebt ge redit op de maanden-storting ? ZEKERL1JK... Voldoet de Assurancie met te zeggen : Mijn Boeken zijn toe? NEEN... 0E 8URGLMEESTERS door de Duitse Besturen aangesteld, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

AvrVïTPÇ Marrli 2 Mars 1915 Cinquante-septième Année - No 17.247 RÉDACTIOI f|foE%MINCKX( 14 a ENVERS s* • / — Téléphone : 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Émissions et ...

Het volk: christen werkmansblad

VijfenTwinligste Jaar. — N. 03 Gedsiienst — fiuisgszin — Eipadom Yrijilâg, S Elaart 1915 .„. . ——— <. Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Vah Iseghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij ïïet Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyfc, Gilde der An-bachten Kortrijk. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1er» Amjgë fg^reo ti cents CIO CentîmëSî Vendredi 12 mars 1915 L'ECHO BELGE L'Un>0)1 fait la Force. «Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N.Z. VOORBURGWAL 234-240 Téléphone: 2797. ———mm I —— Rédacteur en Chef s ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Berste Jaargang ty. 3g Donderdag il Waart 1915 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEGN BELCISCH DAGBLAD Een volk zal niet vergaan! Eendracht maakt machtl efURCTIEBUREEL I Hoofdopstellor : Voor ABONNEMENTEN wende men aich tôt ào JLflministratis van het blad: PALEISSTRAAT 81, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Hr ALBER(K OESWARTE PALEISSTRAAT 31, ...

Pagina's