Jouw zoekopdracht heeft 307 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-03

Filters

Publicatiedatum
1915307

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37 e JAAR linsdag 23 Maart 1915 Nr 69 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATRÎOT Bureelen te Gens nr 10 Ketelvast ■tii i " 11 1 "■ —ga*,*^w Offscieeîs Eerelijst VAN Belgi^GÎie gegnBuVeMen. Wt het « Staatsblad » doch ons in de onmrgelijkheid bevindende on! fezegd b);id aan te schaffen, hebben wn de lijs.1 ©vergenomen uit de ...

De Belgische standaard

l8t0 Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donrierdag 25 ftlaart 1915- De Belgische Standaard Door Taai en Voiir ■•«MMinaaEfcB BvmmacM mt'iU'aaKBin— Fbor God en Saard en Land « DE BELGiSCHE STAMDfiARO » versehijnt 3 maa! te week. Abannemenlsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de soldaten x.50 ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 29 Vijf centiemen het nummer Woensdag 24 en Donderdag 25 PJIaart 1915- De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « OE BÊLQîSCHE STANDAABD » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : vosr de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

L'indépendance belge

...

De week: geïllustreerd blad: geschiedenis, kunst, letterkunde

l3t0 JAARGANG MEERT 1915 N' I DE WEEK uEÏLLU&TREERD BLAD ABONNLMLN1 : België : 8 (ranken het jaar Buitenland : 10 franken het jaar GESCHIEDENIS, KUNST, LETTERKUNDE 12 BLADZIJDEN 15 CENTIEMEN HET NUMMER Bh-HbtK : C. Van Cortenbergh Keizerstraat, 1 2, Brussel NA DEN ...

De Belgische standaard

l8te Jaar. N° 25 Vijf centiemen het nummer Zondag 14 en [iflaandag 15 Maart 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « BE BELfilSCHE STARflflftRO » verschijnt 3 maal te week. AhQnnementsprijs voor !0 weken bij vooruitbetaling : In Beigië : voer de soldaten 1.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't ...

Het volk: christen werkmansblad

...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

DAGBLiAD VOOR HHT VI*flfl|WSCHE LkJRfiD Woor lolk, ëtiii» en TatL €1*raid.s? ik ben. Van Eyck. Ho,ndschnften worden niet teruggezonden BEHEER EN REDAKTIE : \2. Zw&rtP Liev® Vrouwstraat. 52 AANKONDIGINGEN . Pl«at«aan/ragea : 5 certiem per halven regel Andere aarJcondifcingen : 10 centiem ; Publiciteit: 30 centiem. Zal Roermnië Oprlogen ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

29. 7. 15 ONZE TAAL. Nr. 3. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 17? Maartl915. Duitsche studenten. Het leven by een kleine of middelmatige duitsche hoogeschool is ryk aan poëzie. De studenten genieten van een groote vryheid, en zy maken die ten nutte om den tyd van hun studium in een tydvak van onvergeetbaar geluk te herschapen. ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag iô Maart 1915. Eerste Jaari Nr 62. Prit s : s Çentiemen door g eheel België Vlaamsche Nieuws I Het best ingeîicht en meest versprëid Nieuwshlad van België. - Verschijrat 7 maa! per week 1AB0NNBMENTSPRIJZBN : p£; weeï . . . 6.SS i Per 3 maanden , . 4M !>;,■ tittiî . , . !.5» | Fer % maandea . . . 7.SS rr J«sï I4.'«d ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang 4® Zaterdag 20 Maart 1915 S Cent» DE VLAAMSCHE STEM 4LGEMEEN BELGISCH DAGBLAD [en volk zaï met vergaan Eendracht maakt machtl REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens jp vier bladzijden. Abonnementsprys by vooruitbetaling: ^ Voor ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

RÉDACTION & ADMINISTRATION 28i« ne de la Bourse — IE HAVRE Téléphone : Le Havre n° 14.05 Directeur : FERMS HEBRAI Tontes les communications concernant la rédaction doivent être adressées aSu', rue de la Bourse, Le Havre. LONDON OFFICE: 21, Panton Street (Broadmead House) t n Wp nnifiT n LE XX SIECLE Quotidien beige paraissent au ...

Pagina's