Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

De stem uit België

gelsch maakt,—wat ook geldig is,—moet men met de ingevulde formule naar een "Solli-citor " gaan welke het handtefeken van den erflater authentikeert. Dit testament belet niet dat men tevens een tweede—Belgisch— make, later uit te voeren in Belgiè, zooals hierboven gezegd. Wie geld of waardens op een bank of " Safe Deposit ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES ADMIKIS1 RATION ET REDACTION : BUREAUX ^ FAKJUo-c ^ „ TTT,..^T TTTTT T M r ,3 MOIS. S SHILLINGS, i SUD OR HOUSE, TCDOW ST., L03SD0N, E.O. U' , - - i k-T0* LONDRES, LUNDI 5 JUILLET, 1915. ABONNEMENTS : J 6 MOIS, 17 SHILLINGS. I conservation parole PROGRÈS. TELEPHONE: CSTY ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21 ANNÉE.—Série nouvelle. — N° 24Q7 Le numéro ; 10 Centimes (5 CENTIMES AP FRONT' Samedi 10 Juillet I91S RÉDACTION &ADMINXSTRATION 281" nu 4s la ïourss — LE HAVRE Téléphone: Le Havren* 14.05 Directeur : FlRMSîD BEBR&7 Poules les communications concernait la rédaction doivent être adressées fi8x",rue de la. Bourse, ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 21. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenei 21? Juli 1915 De Gedachte : Vaderland. (Vervolg.) Zoo er, spyts de inspanning die er zoo onaf-scheidelyk van is, een diepe zefvoldoening ligt in elk ernstig gedachtenwerk, by den staatsman, die gcnoegzaam doordrongen is van vaderlandsliefde, wordt die zelfvoldoening vooral ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Boek-en Steendrukkcrij Boekbinderij JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen DOODSBEELDEKENS met of zonder portret PLAKKATEN Omzendbrieven, Rekenlngen enz. yj Il I Il MIII III Il B 113. G EILLUSTR EERDE 8 ZONDA©S®AZBT ■ g—M—B—UI.*.WJ.'WaggËSS^iKSS!^<Ka3a&jig|geiBBeiggi^5E8Bfflia3Eiag<81H'TOigBPaBigaSi III ■ Il ■«! ' ...

Het Vlaamsche nieuws

Iy/oensdag 21 Juîî 1915. Eerste Jaarg. --- .11.. Wm-ss»'v- MHK*MaMauaMMaf9Ra::^?*'s\ ■■■■■ .ianr»,v.,- - Nr, 188 Prits : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht en meest versps*esd Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 9.35 i Per S maanden <.-- Psr îaaand ...

Het Vlaamsche nieuws

Zatera&fc 31 ju.i 1915. Eerstc Ja&rg. îsk. *97 J^aMawaaasggMawra5r1 w mu Timr« r.w mm ri 1.1 ^sysstum»Tâuma^iam ——g -rr-Kif Priis : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws H et best trigelscht en meest verspreid Nieuwsblad van Bçlgië. • Verschijnt 7 maal per week I . ^r.-^r-a*waig^T riM%rF iiC&hMâiXX0' j -. ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 8 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.353 DIRECTION & RÉDACTION : VLEMINCKX, 14 ANVERS W -VM ! ^/<Jyéléphone 3761 / L -,—-vA / LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double lign« 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes ...

Het volk: christen werkmansblad

W-en-Twtaligsle Jaar. ■ & 201 ■«l'Aile-JgitefcoJL '!I liai 'i?irtfitMSiaaJlAgg8MI (Mstasî — Bilssezla — Eigeaiom Danderdag, 22 Mi 1915 Aile brief wisselîngen vracïit-vrij te zenden aan Aug. Va» Iseghem, uitgever voor de naamî. m&atsck. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n" 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

.^ai^iarag J*o. 173,^ woensaag, 28 vfOii 1913 S Cent DE VLAAMSCHE STEM rpn yolk zal niet vergaanf &LGEMEEN BELGISCH DââRLâD Eentfracht maakt mac ht 1—H— REDACTIE- EN ADHIimSTRATlEBUREELEH : KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Tolsfoon No. 9922 Noord. Hoofdo patelle r : Mr. ALBERIK DESWARTE. t istelraad: CYRIEL BUYSSE — RENÉ DE ...

De Belgische standaard

r oor Taal en Volk DAG.3LAI3» M Voor God en Haa,rd en Land «K#v.v£ 'CMMKUNMHiaaMWbaiWMKMHM ^rr-r.wna-ifii HiMI—MIHaT» 11 WlUiai>r».^^r^»evr^W^-oa*glMii « HE 8EME STAMOMB» » nrtàijst dagtl^s. ! jonneœentsprijs voor 50 aummera bij vooruitbetaliog. Voor «le soldat en : 3,50 fr. / Voor de niot-aoldatea — /« 'i land 3.50 fr. 5 bviUn ...

L' illustration

2 — N° 3774 L'ILLUSTRATION 3 JUILLET 1915 LES GRANDES HEURES LA PAROLE Parlons de la parole. Jamais elle 11'a été un acte qui commande plus de conscience qu'aujourd'hui. C'est que la guerre lui donne un regain de pouvoir, excessif et dangereux. Parler est à présent une chose si grave que L'on ne devrait, semble-t-il, y recourir qu'en cas de ...

Pagina's