Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

21e ANNEE. — Série nouvelle. - - N° 239 —t Le numéro ; 10 Centimes (5 CewA'uBBS AP FRONT) Vendredi 9 Juillet 1915 rédaction ^administration ÎEtir ni da la Bourse — 1E HAVRE Téléphone : Le Havre u" 14.03 Directeur ; FER8ANS ÏÏEURA7 Tontes les communications concerr.an la rédaction doivent être adressées o8l",rue de ta ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

•il ANNEE. - Série nouvelle . N° 260 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FRONT) Vendredi 50 Juillet 1915 RÉDACTION &ADMINISTRATION îftn me de la Soarss — LE HAVRE Téléphone: Le Havre n* 14,05 Directeur : PERHAS2 JÎEUMl foutes les communications concernait la rédaction doivent être adressées a8UT}me de la Bourse,Le Havre. ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnunqsblatt « fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordenlngsblad voor de bezctle slrekcii van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtes pour le territoire belge occupé. Ultgegeven door de polltieke afdeeling bil den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, B ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rrste jaargang ; No. !<£»& Doneserdag, 22 <Juli I9Î5 S Cent. DE VLAAMSCHE STEM I ça» volk zal niet vsrgaanf ALQEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendrachf maakt macht REOACTIE- en aqministratiebureelen I KALVERSTRAAT 64, bovsnhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Hoofdopstellen: Mr. ALBERiK DESWARTE, Opstelraad: CYRIEL BUYSSE — RENÉ DE ...

L'indépendance belge

86ême ann ftln 17 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY BELGE. 1er /^eMTlWIB© ADMINISTRATION ET REDACTION:' ,, IDEAUX A PARIS: , 3 MOIS, 9 SHILLINGS. ■, TUDOR HOUSE, TUDOR ST., LONDON, E.C. "• ,,<î bt LONDRES, "VENDREDI 2o JuILLE r 1915, ABONNEMENTS : J6 MOIS. 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE PROGRÈS. TELEPHONE: CITY 3960. ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

1ère année W. 277 S a cents (to Centimes) Mardi 27 juillet Ï9|p L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. «Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdai Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBURGWAL 234-240. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. _ . , . _ ( Charles ...

Het volk: christen werkmansblad

jgsïTii'anacur.wiTii fnrn nii-imyan»! j Vijr-eH-T^iBligsle Jaar. — N. 197 rMirviTM i m i ■■! -n-wTOTm-rm"**■»**-*>«*t m» ^lasuaauaasagsaiJhUJUM&^'^fc^a^'i Goisdionsî — Hnlspzin — Elgendom Zoadag, 18 Jili 1815 * Aile briefwisselingen vracht-fvrij te zenden aau Aug. VatL Sseghem, uitgever voor de naaml» maat sch. « ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

STNDIKAAL. MEDEDEELINGSBLAD f van de Algemeene Federatie der. Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukkeri al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie '• Plantijnlei West, 66, Antwerpen Toon mij wat gij knnt ! Ik zal u zeggen wat gij zijt ! Indien wij in dezen oogenblik die vraag ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE TVA "MT7T7 TP Q DADATCQATVTT DDn\7T CATT? "C TWTT3 TMT A T nATnPPQ 22ue ANNÉE, MARDI 13 JUILLET 1915. NO- 194. lTgrande guerre. * ACTIVITE ALLEMANDE DANS L'OUEST —SUCCES RELATIF AU SUD DI SOUCHEZ.— LA GRANDE OFFENSIVI PROCHAINE.—L'ECHEC DE L'ARCHI DUC D'AUTRICHE EN RUSSIE.—UNI RETRAITE ALLEMANDE ?—SUCCEÎ ITALIENS. ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dil blad is VOOR DE BELGISCHE SOT.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of v:ijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Mationale Feest in, Havre In geheel Frankrijk, even als in Engeland of iln Holland, overal waar onze gebannen landge-nooten de ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 11 et Lundi 12 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année ■ - No 17.356 . ^HRK^JIÛN & RÉDACTION : 'ci SfeftP'^ RmVLEMINCKX'14 ! • * '■ ■■>\ —11 LL0YD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukstcr-U Hgeeïste» Sam: Maatschappij KET LICHT beatuorder : P. J?£ VSSCH, Ledeberg-Oent / _ . . REDACTJE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORTi 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGiE Dric maanden. . . , . fr. 3.23 Ze» maandcn ■•.•••<*. 6.^0 Een jaar. ...... fr. 12.5® Mea ibonneert zicti op aile postbureeiea DEN VtCÊEMDE Dric maandea ...

Pagina's