Jouw zoekopdracht heeft 382 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-07

Filters

Publicatiedatum
1915382

L'indicateur - De aanwijzer

AOaw année. — 11 Juli 1915. N° 25. 40ste jaargaiig. — 11 Juillet 1915. L'INDICATEUR Téléphone : 261 Bureau ï VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : OUDE BEUBS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Onze Tourselen zijn. open van. S tôt 1 MVir ^ 3STos "bvi.rea,'u.2£ sont ouverts d.e S à 1 lievire Tarief der Aankondigingen voor ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DrtiIaBter-Ultgsetete» Sàtn: Maatschappâj H ET L1CHT bcctunrdcr» p. PE VIS CH. Lcdebcrg-Ovut . . REDACT1E . . ADMINISTRATIE HOiîîûPOORI. 29. CENT Orgaan der Beimche Werkliedenparty. — Yerschjjnende aHe dagen. ADONNEMEN TSPRJJS BELQ2E Drie matsden. . > , , (r. 3.25 Zes muasadea • . . » . fr. 6 50 Een jaar fr. 12.59 Msto aboaReert ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

(„t*ste Jaargang Mo. 164 ^atemag, V7 »juBs I@ÎS S Cent. DE VLAAMSCHE STEM I [M volk zal niet vergaanf ALQEi^iEE^ BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt macht REDACTIE- EN ADmiNlSTRATIEBUREELEN s KALVERSTRAAT 64, boventwis, AMSTERDAM. Telcfoon No. 9922 Noord. Hoofdopsteller: Mr. ALEERIK DESWARTE. Opstelraad: CYRIEL BUYSSE - RENE DE CLERCQ — Dr. A. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Jaargang : No.162 Donderdaés SS «liait S Cerw. DE VLAAMSCHE STEM ren volk zal niet vergaan! ALGE^EES^ BELGISCH DAGBLAD Eetidracht maakt macht REDACT1E- EN ADIVIlNISTRATiEBUREELEN ■ KAIVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Tclefoon No. 997.2 Noord. Haofdopstellen: Mr. ALBERiK BESïifARTE. Opstelraadr CYRIEL BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ — Dr. A. ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

WoengOag, si.Jjfàlà 1913 S Cent. DE VLAAMSCHE STEM teti volk zal niet verga m/ ALGEMEEN BELGiSCH DAGBLAD EendracM maakt macht REDACT1E- EN ADMIIHISTRATIEBUREELEN : KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Toîefoon No. 9922 Noord. Hcofdopstellcr: Mr. ALBERIK DESWARTE, ■1»sms!nmdli CVRJEI.. BUYSSE - RENÉ DE CLERCQ - Dr. A. JACOB - ANDRE DE ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Jeudi 29 Juillet 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.370 DIRECTION & RÉDACTION : ^S^RUE VLEMINCKX, 14 ^ANVERS ^ ^ Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

SF JAAR iVoensfaî SS Jnli î 9 i É N' 177 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINS PATRIOT Bsîpeelen êe I3siîl 5îr 38 Bekendmaking. ûe ver«rdeningen, welke voor het Etap-ngebied der IV. Armce geldig zijn, zuden u nu af doot het verordeningsblad der :appen-Inspektion bekend gemaakt wor-n. Boven.dien worden zij van de Etappen-immandanten door ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspapcr. Telephoon: Central 12 86. BW 12 Bladz. De Stem L'ECHO de uit Belgie Belgique Bureel : 55, Russeil Square, W.C. A Abonnement : 1s. çd, voor drie maanden. Subscription : is, çd, for three months. No. 45. Oplage 18,500. VRIJDAG JULI 30, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. 1 fi voor Frankrijk a ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

- 803 - Gesetz- und Verordnugsblatt UJtgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-▼erneur in Belgiô. Gcdrukt in de drukkerij \an het Wet- en Veror-deningsblud, Brussel, Lcuvcifëclic straat 40. llet "NVet- en Verordeningsblad is in Belgie verkrijgbaar bij bovtngenocmde drukkerij. in Duitschland en in Met onzijdige buitenland ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 36 25 Juli 1915 BRIEVEN TE ZENDEN AAN DE REDACTIE VAN :: " ALLERLEI „ " ANTW. STEENWEG, 69, ST-AMANDSBERG, (GENT) ALLERLEI VORIGE NU.V1MERS VAN :: " ALLERLEI „ :: ZIJN TE VERKRIJGEN BIJ :: DE VERKOOPERS :: Lezinq voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAO, PrSjs 5 cenfiemen De kleine Veldroovers V tVl Vlll V ▼ w Vf ▼ Belet ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

3 Juli 1915 Nr 27 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVIWG8PRIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den ...

L'indépendance belge

L' INDEPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY- BELGE. HONTINENT: 15 CENTIMES administ kation et redaction • bureaux a paris : t /3 mois. 9 shillings. , rudou house ttjdor st lonpon ec. v- pi*ace db b1ourse. LONDRES, MERCREDI 14 JUILLET 1915. abonnements : ]6 mois. 17 shillings. I Conservation par le Progrès TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: 11 an, 33 ...

Pagina's