Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

L'indépendance belge

S7ème année. No. 30 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY CONTINENT: !5 CENTIMES (HOLLANDE : 6 CENTS.) administra "ion et redaction: btteeau a paius: ,m . tud0r house, tudor st.. london. b.c. 11. pladii, de la bo jrsb LONDRES, VENDREDI 4 FEVRIER 19î6. abonnements: iê mois! 17 shillings! r Conservation par le Progrès-telephone: city ...

De Belgische standaard

PP*2« Jaar ■ i N' 40 Vijf centiemen het nummei Za.t.A<rria.er 96 Februari 191f DE BELGISCHE STAnDAARD Fasfe, Opstellers: M, E. Bhlpajre, L. Duykers, V. Van Gramberen, P. Bertrand Van der Schelden. I> Van de Perre, D* J. Van de Wokstyne; Juul Filliaert — • « i Stichtep-B estuupder3 : Ildefons PeeCe Abonnemeotxprijs : Voor soldaten: ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gôine Année N°. 482! « cents CIO centimes) Jeudi 17 février 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force, Journal auotidien du matin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. z. VOORBUKGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

88e JÂÂR friWàjç 4 Fébruàri 1916 30 DE GENTENAAR- DE LANDWACHT )Tî'if|§ per nummer © eentienteo. ES KLEINS PATRIOT E-np^e! »n le Geui m* 13 Ksiiilvesi: Aan onze lezers. Wat beieekent dat nu? Zoo eea klem papiei ke ! Waai cm is dat ? Onze ie^erige veikoopers souden onge-twijfe;d Zaterdag die bemeikingen moeten béai.twooiden, indien wij ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 15*95 - Gesetz- und Verordnunasblatt far die okKupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de Lezetle slreken \an België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Ditgegeven door de politieke aldeeling bi] den Generaalgou-▼erneur in België. Gedrukt in de drukkerij van h et Wet- en ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Qffieieoi orgaag ni StslailjKe Fsesraiii van u BoeK- an DruRnliverfiEifl van Beat - IMiijiii vcorloopig om ta twes raaanûan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminiitratie betreft te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdi ...

L'indépendance belge

S7ème année. No. 43 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UN! • ONE PENNY BELGE. CONTINENTS 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION.- „ ,|raEAU A_PAEIS: ÏUDOB HOUSE. TUDOE ST., LONDON. E.C. u- PLAC£ Dt" ,01157 et TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: | 238-75. LONDRES, SAMEDI 19 FEVRIER 1916. ,3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) „ ABONNEMENTS: U ...

L'indépendance belge

g/cœe annêo. L'INDÉPENDANCE FOYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES CHOLLANDE; 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION- ,, |F3&AÏÏ«*T P/r on R S F IDOE HOUSE, TUDOR ST.. LOXDON. E.C. «• PI'ACE BE ^ ®î^fet TELEPHONE: CITY 3960. TEL.EPH.: ] 238-75. LONDRES, LUNDI 28 FÉVRIER 1916. ABONNEMENTS 1 (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ^ 16 ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

STNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD v&n de Algemeen© Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoadt mch vaor, iftgezonden sinkkea al @f niet te plaatsen VERSCKIJNT BU GELEGENHEID Redaktie en Administratte • Plantijnlei West, 66, Antwerpen Godsvrede in eene teetangrijke gemeente, vtak bîj de stad, wordt door eeti onzer vrienden,, »stn af ...

Vooruit: socialistisch dagblad

'gg'ijââ5»""" Ptîîs dm ncœnjar î voor België S eentiemen, voor den VreemdeU csntismea ts§©fe©îï i êïeéaçtm 247 - âjilmlnsa^paile 2845 " D*Rsda$t 8- FEBRUAltl 181(1 Tfnvyxr trwrwi'-rMDesir*jMm'pr<?yam. ■flMnmntf fau*tm-tew vswrssiffrBs wwwrt» -w- Dft!k3îtr-l>!îe®eîa*e» a« MastsclisppiJ H S? LÎCHT ; ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 23 Février 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.546 DIRECTION & REDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

De Belgische standaard

2. Janr — Nr 9 (3g, Vijf centiemen het nummer Vrii^ag 25 Februari 1916 DE BELGISCHE STAnDAARE ——— y ▼ ^ ▼ .---=-T-M~"rr RACMt 8 A A R T /v\ S ti c h t ep-ïBestuupder3 . Xldefons PeeCers Vaste Opstellers ; M. E, Belpaire, L. Dtjykers, V. Van Grambçren, p Rprtrant» Van deu Schelden. I> Van de Perre, Dr I. Van de Woestyne, Juul ...

Pagina's