Jouw zoekopdracht heeft 363 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-02

Filters

Publicatiedatum
1916363

Het volk: christen werkmansblad

AHe briefwisseHngen vracht-vrîj te zenden aan Aug. Van keghcm, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Mce»"*#eeg, n° 16, Gent. B«etel voor West-Vlaanderens Gaston Bossuyt, Recolle t toast raat, 14, Kortrîjk. Bureel van Antwerpen, Bra-bart en Limburg : Viktor Kuyl» Vaartstraat, 3, Leuven. AHe briefwisseHngen vrachtr ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38' TSAR lins^ag la reorusrt i»io 39 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT to»rlî» per nummer 9 centiemen. DE ELEÎNE FATRIOT «ureelen te Genl «r 10 Ketelvest Gebedenbond voor den Vrede. 1° De algemeene Communie zal naar kenoame plaats hebben in de mis van,8 uur, ^relke zal opgedragen worden tôt net be-tpomen van den vrede, , , <ïen Woensdag ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX' SIECLE RÉDACTION & ADMINISTRA l ION a m rao le l« Bon»! — Téléphone: Le Havre a- 1Ï .05 - directeur : FEPM9 HSE4Î fontes tes communications concernant le rédaction douent être adressées 06*",rue de la bourse, Le Havres, LOSMDON OFFlpEs 21,Panton Street (Leicester Sqiare s.w). ABONNEMENTS Fcartoa 2 Tr. sa ^ar mais. » , 7 ...

Het volk: christen werkmansblad

Zcsenîwifiligsîe Jaar. — It 41 Godsâiaist — Euispzln — Elgeedom Zalerdaff, 19 Februari 1916 AHp bricfwifw )mgen vrscht • vrij le k-t a«. afn Mig. Van Jseghfm, uit gever voor densrml. jnp.ftUi ) . < Drukkcrij Het Voit», Hc?""'u g, L° 16, Gcnt. Rowrf! voor West-Vlaan dcreas 0esteri Bossnyt , Recolletten-6tr»ft(,14, Kortrijk ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

"LA METROPOLE," the influential Belgian newspaper now enjoying the hospitality of ©hf SfaaÎKirJ, was removed to this couatry after the destruction by the Germans of its Antwerp offices- Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antwerp and other parts of Belgium are Mp. to obtain the latest Beléian ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

»• AnnM - N° 509. C«i»:Mn D CINQ CENTIMES SAMEDI 26 FEVRIER 1916 ■ "m •■■■wt — U M ABONNEMENT POSTAL. ÉD. 6 Bruxelles - Province • Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des î-botînementsTRïMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les I.Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

, _ — ■ 1 ".'11 - 1 *-J!— —- ■_ ..IL»4. 1 - J VE&SCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN Men zegt dat 't Vlaamsch AllGS VOOF te niet zal gaan t En zal ! VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Vlcicind6r6Il Geen rijker kroon Dan eigen schoon. détruira peu à peu l'élément germanique en Belgique.(Ch Rogier I834i. La ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Prijs par manmw : voor Balgië 3 eantiemen, voor dea Vreemdeg sentiemen Yofôfoosi g Kedsotia 247 ■ Ad^i»Istpatio 2845 s.'ii^^tmvs^vfcsàsema^ssi&imBxiimsmmsssmssiaSt m®zmûau 7 FUMWmt 1 91 55 MBig3agaisa3m^BSgm»a^^%'^^ DijM«lWi«ir»i" un Mflfltichippij HET LÎCIIÎ .fcestuarder* f, DE VïSCrf. l**Sc6*r*Sï«l «» ,. REDACTIE .. ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT , ZONDAG 13 FEBRUARI 1916 Nr 48 Prijs : 5 centiemen Een Gedenkteeken VERHAAL UIT ONZE VLAAMSCHE DORPEN I Ridder van Bellinge de Bellewaarde, senator, lid van den Beheerraad der Nationale Maatschappij der Buurt-spcorwegen, stichter van de « Vrome Schuttersgilde », eere-voorzitter van den Christelijken ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32 É®aî» — N. B7 nannsBnai Prijs pei DBmmer : voor Seigië 3 centiêmen, mr den VreemdeS centiemeu T®l@tfo©58 s Hedsoiie 247 « Admiaisfratie niMasœmsnmB3isBmaMeawqKiim!azmBWMceam&'?mœ-JES^WKismf Zowdaa 27 FEBiHiaiA^I [Drcfcster-Uitscefstftr Hiaatschepplj t!ET LICHT bestiiiîfdc? : ÎE VISCH. Ledebeirg"Q«ssî .. REDACTIE . . ...

Vooruit: socialistisch dagblad

132* jaar —' $2. Prijs per nnmmer : rocr B#lgia S ceatiemoa, voor dea Vraamds 5 csnîiemen ïaisfoen s gîsaSaotl® 247 - Administrât!» 2845 Mf" Woe^sdaqTg FESUAR Tl SI « ' "'"* litt MsaUchippsJ HET ItCHÎ I r ..tiesieiarâcri » r I f. PC VIS CH . Wcbefg-Otu . . REDACTÏE . ADMÏNSSTRATÏE I KOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Orgaan ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

22fANNEE. — Sérienottvelle, — N° 468 Le numéro 10 Centimes (S CENTIMES FRONT) JM ___ ,rtmJw^^Trai»aagqgaaa^ra^n3rozrcrex3^:7.^re2g^ A Dimanche 20 Février Ï9I6 RÉDACTION & ADMINISTRATION jjUr rts de la Boursa — LE HÀYRS Téléphone : Le Havre il" 14,05 SSïOstsBï : FE8M5 S1SS4? Toutes les communications concernant la ...

Pagina's