Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUSVIE-UNI: ONE PENNY BELGE. CONTSNENT: (5 CENTRES (HOLLANDE; 5 CENTS) administration et redaction : bureau a paris • r%. < v. ïudor house tudor St.. london. e.c. 11. place de la bourse. LUNDI 14 AOUT 1916. ."x-mo ( 3 moiji, 9 shillings. 1 TELEPHONE ■ C!TV 39£în telepk • t 3 1 1-s 7 et ,. . -oui _ „ ^ ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

2 Het Rood Kruis. — Das Rote Kreuz. — La Croix Rouge. Nr. 32 lentoonstemng voor bociaie Voorzorg, Briissel 1916. v. De beide voorzalen van het kinema hebben de tentoonstelling van het Rijksverzekeringsdepartement opge-nomen. Gezien het reusachtige gebied dat het Rijksverzekeringsdepartement in de drie hier tentoongestelde takken van ...

De Belgische standaard

.r$y ABflBSÊMF.HTSPHliS Voor soldaten : I «aand f. X «5 • maanden 3-50 S nuttlen 3-73 NM soldaten \in 't land I maand f. 1-75 S maatiden 3-50 3 maanden 5-25 Buiten 'tland I œaand f. a-50 I maanden 5-00 '■ | ImModes 7-50 l- Vaste opstellersS: M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, D' Van de Perre, Dr /. Van de Woestyne, ...

Het volk: christen werkmansblad

ATIt fcrîefwîsselingen vracM» rrij te zen den aan Aug. Van. IsegJiettt, uitge ver voor de naaml. tnanl fch. «Drukkerij Het Volt», Mecreteeg, n ° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaaryleren» Canton Bossuyt, Recollettan-•tiaat, 14, Kortrjjk. HET VOLK Mén schrljft Jrt 5 Opalle postkantoten aan 10ÎR pet jnar. KoS maan rten fr. 6.0(X iDriô ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Pfennig Stoeife Utotgeti'Huggade (B«) 10 pfennig Belgifcher Rurier £3riiffefets S et Selgifdje S u ti c- ecfdjcint itt SrBffcI tdglit^ (aucf) ScnntagS) jtoômol aufeet Weatag Hormirtag. Xic g r ft c 3 u i g au c (A) «rfdjeiRt iebcn 9!a(f)nuttag. 2fe gtoeitc S£uêgo6c (B) trfàeint morgené. ginftttbnngcn finb nur an Me Sdjriftleitang, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENT POSTAL, ÉD. f§ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 J uillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou même pour îe dernier mois de chaque ...

Het Vlaamsche nieuws

pinsdag 8 Augustus 1916 Tweede Jaarg. Nr 218 Frijsi 6 Ceiïtieroen d@®r geheei Belg-iê Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest vcrspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 o aal per week ABONNEMENTSPRIJZEN : per mtumd 1.75 Fer 6 m*and«n 11.— P«r 3 ma*udea S.— Pes ja*r il.— , j.rmT—Ti r~~ — i n I i i r~i nrr ...

Het Vlaamsche nieuws

llfoeflsdag 30 Augustus 1916. Tweede Jamrg. Nr 240 Pris® s 6 Ceatieme» d@@r g-efceel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsfelad van België, « Verschijnt 7 maal par week tABONNEMENTSPRIJZEN: jj AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : " * — AANKONDIGINGEN : " per 1.75 Pœ- 6 m&andem . LO.— I ^UM. ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMÉRO 99 AOUT 1916 C=s0<=3 PRIX DU NUMËR< 20 CENTIMES Abonnement : 9 Fran 1914 v ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N° 48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 20 CENTIMES Abonnement : 9 Franc* REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES e-ROISBUK eUi-RASSB E/N ACTIO/N Hors des gueules en arrêt, les flammes prodigieuses se ...

De Belgische standaard

IBfl&ShMLNTSPRlJS Voor soldâtes : i maand f. i 25 a uiaandm 2-50 3 maund'-n 375 Niet soldat en in 't land l maand f. 1 75 a maani'en 5-50 3 maand*"1 5-25 Buit*n 't land 1 maand f. a-50 a matnden 5-00 3 roaandeu 7-50 REDACTIB en ALMISlSTRim : vais « Ma CoquiH*» Ztt dijk DE PANNE Kieine aankondi-gingen 0,35 f. | de regel. , - Reclamen : ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

rfcffc Stusgabe (A) •preis 10 pfennig Belgifcher Rurier aîriiffcïct- $« BêE^iî^e ®#î:ê; «tîrfjeini 'lit Stuffcl iâfllidj (atttf) Sonttfaaé) jtoeimat nit&et SRoitfafl Dotmittafl. $ie Gïftea«§gobc(A) etftïjetnt je&en îtadimittag. îBie StocUc Slaigotc (B) tt;tf)«inC BtorgenS. dinjcnbungeit fini» nu oit bte ...

Pagina's