Jouw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-08

Filters

Publicatiedatum
1916413

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

tilHEER EN OPSTELRAAD I 13, PAKHUISLAAN, 13 1 Brussel : ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. . . Fr. 6.50 iVtrimtknctkcsttn nut PRIJS : 16 CENTIEMEN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Het oorlogschip vaardig tôt den strijd, plaat 54n Hoe staat het met den Oorlog? Ons algemeen Overzicht der Krijgsgebeurtenissen, met 1 ...

De Belgische standaard

.r$y ABflBSÊMF.HTSPHliS Voor soldaten : I «aand f. X «5 • maanden 3-50 S nuttlen 3-73 NM soldaten \in 't land I maand f. 1-75 S maatiden 3-50 3 maanden 5-25 Buiten 'tland I œaand f. a-50 I maanden 5-00 '■ | ImModes 7-50 l- Vaste opstellersS: M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, D' Van de Perre, Dr /. Van de Woestyne, ...

Belgisch dagblad

t^r» -î s) »*<rniio" WOENSDAO O ATJG0STUS 1916. IVo. S77, aboknemekten, per 8 maanden voor Nederland { 2.50 franco per post. Lobes nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buifcenland 7Vs cent. Den Haag, Prlnsegraclit 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD ♦ , Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIEL Hoofdredacteur : L. du ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Isa?. • eafeeS«Ks:^ftPSei uiigever y» ne uraevo» «enr, tkeiaivesî, s®, : SIX/EIISTE PATBÎOT ï^&tesSfeawHÉtsevsn )SggaBnQ|gNM v, - =- i v..™i :^iu3t-.' t*w„ y- : : Ï jasa Vrljdaf 4 Attgaéfîis !8!§, Nam. f O1# frll < M I II Mil ■ 111 I II I <■■ Officiëel Dultschae berichten 192. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

®tffe Wusaabe (K) 10 Pfennig Belgifcher kurier îSriiffefttv 8ôî$l;dje &ttïûes ctfdjetoi in Srûfîcl iaglid) (oudj ©oantûgô) 3toctœûî aufece Sfonto& borœitiûg. 2>te Srîic %xè£ab c (A) crfdjdnt jcbcu 9lûdjmttia£, $te $fe>citc Suêgabc (B) crf<£ctttt morgcnS. ®ittîcnbungeit finb îtur an btc ©djriftlcituna, ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SY3VDIKAA1L MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al o{ niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen POLITIEK in de S TEUNRECELINC Door wat komt de politiek in de steunregeling? Het antwoord op die vraag is ...

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI Î ONE PENNY BELGE. CONTINENTS 15 CENTIMES (HOLLANDES 6 CENTS) ADMINISTKATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : • )« JCtTDOR HOT7SE TUDOR ST.. LONDON, E.C. 11- PLACE DE LA BOURSE JEUDI 10 AOUT 1916. f 3 MOIS, 9 SHILLINGS. } . téléphone : City 3960. teleph.: )f<<;« « e„ .«.te à ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. AAN ONZE JONGENS ï4 Augustus 1914 - 4 Augustus 1916 Voor immer zullen de 4e, 3e en 6° Augustus 3914 in de geschiedenis van dezen krijg ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Çgçffe MBgflgftjÉIIS gteiglO fffennit Belgifcher Kurier f»rt!ffefer. Tàgeejeitutig $« seîôiî^e Sîasîêa «ticïieini in StuRtl iïïflti# (au# ©btmtaflS) jtoeiœat 6tt&« SKottlog boratUiag. $ie Œrfte SiuSgabe (A) nfSieiitt je&ett ïiadjmittag. $ie Stocitc «uSgd&C (B) «tfdjeint motgettg. Ginjcitbunscn fui» nttt on Me ...

De Belgische standaard

IBfl&ShMLNTSPRlJS Voor soldâtes : i maand f. i 25 a uiaandm 2-50 3 maund'-n 375 Niet soldat en in 't land l maand f. 1 75 a maani'en 5-50 3 maand*"1 5-25 Buit*n 't land 1 maand f. a-50 a matnden 5-00 3 roaandeu 7-50 REDACTIB en ALMISlSTRim : vais « Ma CoquiH*» Ztt dijk DE PANNE Kieine aankondi-gingen 0,35 f. | de regel. , - Reclamen : ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N. 672 - Ed. B CMQ CEHTIHES ABONNEMENT POSTAL, ÉD. |§ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4-50. - Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octoi» On peut s'abonner toutefois pour les deux derniers mois ou ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Cctffe HCuegaBe (A) prêts 10 pfennig Belgifcher Kurier £8ruffcte»v $et Sligljcfi? ffttîU; etfdjeini in Stiifiel iaglic^ (nudj SonntagS) atoeimal an&er SRontafl ootmiltog. 3>ie Gïfte3lttëaabe (A) erfcfjeint jeben SîadjmHtcig. $<« Swcits SluSgabc (B) eifc^eint morçienë. Qinfcnbungcn iinï) nut an Sic ®if>tt(Uciiung, TÏiet)t ...

Pagina's