Jouw zoekopdracht heeft 540 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-04

Filters

Publicatiedatum
1917540

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Byblad van " VOGRUIT „ ZONDAG 1S APRIL 1917 Tweede Jaargang — N1 51 Prijs : 5 eentiemen Pitje-De-Dood \ V C,/ l/vis g / II Slechts éen poot oritwaarde men van de werktafel. Een vvarboel van roode, witte, zwarte, groene en bonté stoffen overbroebelde ze. Er om arbeidden, den rug gekromd, de t • i 1 J kin op de borst, op hun ...

Informations belges

N« 316 25 Avril 1917 Informations Belges Otoservation importante Les diffîcultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 21 et Dimanche 22 Avril 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année - No 17.897 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 AN MRS ' ABONNEMENTS : Les. abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Europeescts Oorlog In wist-vlubsiria «s m Fiairijk Uit Duitsche bron. Westeljjk gevechtsterwiii. BEBLIJN 35 April (Off.).— Front veldm. kroonprins Rupprecht van Beieren. — Op net slagveid van . Atrecht wordt sedert gjsterochtend oui het bezit van het dorp Gravelle gevocfaCen. Benoorden de ScUrps heeft do vijand zijn aanvallen niet meer ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3H77 Gesetz-und Verordnungsblatt 1 -for die okkupierten Gsbiete Belgiens. t itsegeren «oor dt politleE< iMeeling bij den Generaalgou tsrneur in Belgif. Gedrukt in d( Irukkerij van het Wet- en Veror Jeningsblad, Brussel, Leuvensch' «raat 40. Set Wet- en VerordeningsBiâK « in Bel gif verkrijgbaar 61 ; Icîengenoemde drukkeril, il Duitsehland ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

ABONNEMENTJ^OSTAL, ÉD. B Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - JVlk. 3.60 Les bureaux de ros'c en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que de* Abonnements TRïMESiKIELS; ceux-c» prennent cours les IJanv. î Avril I Juj.let ! Octob. On peuts'abônner toutefois pour les ceux derniers nioi3 ou même pour le dernier mois de clïaque ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR DELANDWACHT jfrljyr. jjs^.99 C.De Gfae^Kelelvest, 3§ jPE &JLEINJEF ATRI0 T ^ Banderiag 98 Apgjl 1317» . """" E8HLIUS JOANHES I SeghsrsJ ses? m mnpa nm ai « m«z m dm H. RpiiMIs&sn Siaei ben0@mde Bïsseh@p va» OsnS. d^an de Geestelijkheid en de Geiaovigsn. van Oas Bison*, zallgheid en zeifèn iu Oszea Heer ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Weekblad voor het Viaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : BUREELEN; AANKONDIGINGEN : Een jaar fr. 5.20 Voor het Generâal Gouvernement: Prijs naar overeeqkomst. Zes maanden .... » 2.60 . Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. Drie maanden .... » 1.30 Voor het Etappen- en Operatiegebied : Geene handschriften worden ...

Informations belges

INFORMATIONS BELGES OBSERVATION IMPORTANTE I es difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit ^ nouvelles indirectes d est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de leur texte ou de leur ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Gtffe Mmaabe (Êki Jteeto 10 Belgifcher Kurier ^riiffcïets 2>cr Setgifdje Entier crftîjclnt in StSflcI tSgliiïj (and) SannfagS) jtocimat aa^et Sîonfag botmittag. Sic CE t (t e a u 8 g a b c (A) trfcïjcint jtbcn Sîoifcmitteg. Si* 3 b» « i t c « n S g a t e (6) eifdtcint morgcn». <£inf«nbungen ftnb nut an bit Sd)riftleitunj, n I ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

10 Pfennig .^jtasssr —a Omette îEotgen^usgaôc (B.) 10 Belgifcher Kurier £?riiffefer "Sà&e&SeitmtQ ' S« SelsH^î «tttict etîcfjeini in Stû|[el (inllsj (aatfj e.nntagê) itotimal Sotmiitag*. 2ie G r jt : S n 3 g n d - (A) erfôeini j«bcn Siorfimittafi. 3>i« 3 M c i S t a u ? a a 6 c (B) etteeint moigenS. (£iu ...

De stem uit België

De Stem Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, I.ONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie. Téléphoné i Muséum 267. Abonnement: 2sh. voor 3 maanden. Subscrlption : 2sh. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten : 50 cts. Yoor Holland : I fl. Yoor Frankrijk. 2.50 fr. Yoor de soldaten: lsh. of 1.50 fr. ■ ide. Jaargang, Nr. 32. (Blz. 1923-1930.) Oplage: ...

Pagina's