Jouw zoekopdracht heeft 540 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-04

Filters

Publicatiedatum
1917540

Onze Iseghemnaar

...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Cette aiusgcfee (ft) fteets 10 pfennig. Belgifcher Rurier 2&rïïffet ets »re » Claire Sttti«t «fôcint m Stûjiel (<m<$ Somt<o8ê) StocintoJ o«b« ffiontaa Bormittaa Sic G t ft t H u S 3 ° 6 t W «rôfin' 8 >» e 11 c 8 n 8 B a b e (B) exfc&ciut motaeni. Qïnicnbunac» P*» n« <™ »»« 8(»ri(tU«ang, nie&t ...

Vooruit: socialistisch dagblad

SGHiKKiNQ Worden door deze in beslag genomen de bij de ban-'jjL bankfîrma's eu wisselagenten (agents de change) ■ i t gèbied van bet, 4de leger sqjus voorhaadeo bank-leaoed', efiecten. interestbiijctten (koepons), wisseis en 0:lc andere vermbgeiiswaarden \an dçn ltaliaanschen gtaai. alsook vatî aile Italiaansche staatsjiîstjtutep. ■ 03 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Vendredi 13 Avril 191' Le numéro 10 centimes Soixantième Année - No 17.890 direction & redaction : 14, rue vleminckx, 14 anvers ' ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue VIeminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on peut s'adresser à la poste. LLOYD ...

Ons land

4de JAARGANG, Nummei 51. PR1JS : 5 CENTIEMEN ONS LAND 21, APRIL 1917. •i b L — » 1 , 1 STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJS Perjaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODEST R A AT, 44 - ANTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgisehe Werkliedenpartij. — Verschnnende aile dagen. Ter gelegenheid van Eerste Mei zal ons bîad DINSDAG NIET VERSCHIJNEN. Onze verkoopers zuilen maandag ÏWEE BLADEN bestellen, datgene van maandag, àlsoofe dat van dinsdag. De betaiing is zooals de andere weken : 20 OENTIEMEN, daar er zeven bladen worden besteld*. ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiiad vsor stsidenten en oud-stadenten van Sint-Amasds cs!!ege te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. t>viwr<*'^wvvvw* »» -■>- — - Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliie, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste numrners genoten bij cnze geachte ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE 6E9fTE»flAR - BE LftnWAOHT #$« îaar. M«tœ.9S O,D©€èra0v@îKeteIvesî»Si DB KLEINI PATMIOT , Vôsnsdag ®5 ipril lilîi Prlfa 3 ceafagmaa 'Bfficiiela Dutischs barichie* 117. scaxsKxsTQ èv*v a,® veraorging de? barserlîjks toavol-kis& mat vleosoii in 't g-abiad vas hai 4e lagar. 1. — Volgens scb.ikking van 't A. O. K. 4, a? ...

De legerbode

A7 April 4 7* Nnmrner 409 DE LEGERBODE den Dmsaag. Donderdag \n Zaterdaz verschsinenû Dit blad is YOOR DE BEL.GISCHE SOLDi TEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij or^vang-t tien of vijfîien Fpî nsche en Nedetlandsche exemplaren. De Vergelding van de miliciens Bij een wel-besKîit, verschènon/in den Moniteur van 20 Maart 11., Word ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE Ione penny cm CIJTIBM VIJ F CERT P', DIX CEKTIMI PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux! 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphone: Holborn 212 ABOHKEMENT 1 mou, 8 ch. ; 8 motf, S ita. 24MB A.NNEE DIMANCHE 1 ET LUNDI 2 AVRIL 1917 Nos. 91-92 |\ OR.A1VDÏI GtTDRKB PROGRES AU SUD UE UAMBKAI AU NORD DE BAGDAE La conquête de l'Afrique ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 17 Avril 1917 Le numéro 10 centimes Soixantième Année No 17.893 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS ABONNEMENTS : Les abonnements pour la ville et les faubourgs sont acceptés au bureau du journal, 14, rue Vleminckx.— Pour l'intérieur et l'étranger on , peut s'adresser à la poste. LLOYD ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

, . ■ — — — — -==—==- — ▼>, PRIX DES ABON^NEMEN TS ^ ^ ^ ^ PRIX OES AI>lN*N CES MIMTUTIN ET BtDACTIOWt •- ™ ^hA ttecBM^AfaWs^. ***«»» - 9i, Montagna.aiix-Horbes-Pctasènes» Bruxelles. Aujourd'hut : HUIT pages. LI -ttpsCj 1,000® jour de guerre y° qu Le l,00oo jour de guerre ! Qui eût cru uni jamais qu'on on serait ...

Pagina's