Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

Le matin

jggjtaa iiynin Mercredi-1 7 Juin 1914 t- «a- HicflT PAGES - «CIIVQ CMJyTlÎMlEîé 21me Année — N° 168 RÉFACTION 39,VIEILLE- BOURSE, 39 ax.VB;i8M Téléphone "Rédaction : *i! 7 AtooiiAomeiits : l Un an ... , .lr. ÎS.(M) Anvers < Su mois 4» SSO /Trois mois .... 3.SSO lUnan 16. OO Intérieur < Six mois H NO /Trois mois .... K.OO ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Woe^sdag î7 luni 1914 jantcab^U'.-MLw ■mua wniif imrnrmnmni Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 139 Telefoon G94 * FONDSENBLAD Telefoon «î* 4 AANKOiflWilUGEîl : Voor aile aankondigingen wende men zich ten bnrec van het bkad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLÂAMSCH LANC Handeî, INTijverheid, Taal ©n G-odsdienst VERSCH !J N ...

De Belgische boekdrukkersbond: officieel orgaan: Vlaamsche uitgave

De Belgische Boekdrukkersbond OEENE PLICHTEN ZONDER RECHTEN EEN VOOR ALLEN — ALLEN VOOR EEN QEENE RECHTEN ZONDER PLICHTEN Vlaamsche Uitgave :::::: Verschijnende den l"e° en den 15de° van iedere maand : : : : : Officiëel Orgaan van het : Belgisch Boekdrukkersverbond België : 2 franken per jaar Vreemde : 3 franken per jaar : Op voorhand ...

De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

DE DIAMANTBEWERKER Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen WEKBLAD VAN DEN A.D.B- Telephoonnummer : - 2527 - Telegramadres : ADEB. Onxe"Diamantbewerker" Van af heden gaat ons nieuw or-gaan met eene acht à negen duizend nummers de wereld in. Eene kleine vijfduizend voor de georganiseerden van Antwerpen ...

Vooruit: socialistisch dagblad

&_Z- mmmrnmÊÈiÈimm 30 iaar — N. 174 P"18 m ""nmer'/ntïemen.' voor den "rMmd^^tièmBT n i> — M' i"u «x>Nisai»j>a^ " fejofoon ; Redactie 247 - Administratie 2845 u.;»»»» viii'H Woensdaq 24 Juni 1914 OrukitcrUitgeefste» Ê3HB Maatschappij H ET LICHT bestunrderr f. PE VISCH. Ledebers-Gcnt t. . . ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an. • • . . . . fr. 9.QG Six mois . « • •>... 4.80 Trois mois •••••« 2.35 Gr.-Duché do LuMmS. 20.00 Bnion postais 30.00 Dii'ecteur : Fernand IMEURAY Edition Qtyfy (6 h. soir) Edition if-if- (10 1). soir) Edition if. (minuit) ANNONCES Annonces ordin., petite ligna . 0.49 ...

La Flandre libérale

40* innéeDimanche 21 Juin 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. H. 172 — Dimanche 21 Juin 1914 LA FLANDRE LIBERALE ABONNEMENTS I moii. | mois. I moi*. 1 mu BELGIQUE s Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE » Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 In s'aktnn* an bureau du Journal et dans tout les bureaux da poète RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE 6AND, I, RUE ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

(^aaïkecli SO et S>smî*m;Sae ^3. vBbsîbs 1£>1 Cl @Oœe minée — IV JL^letl^S Le Nouveau Précurseur AEOJESJTSTBlS^EasrTS T «ivvprs lin an 12.00 Ir.; six mois 6.50 fr.; trois mois 3.50 fr. inteiukbr. ' 15.00 fr.; » 8.00 Ir.; » 4.50 tr. HOTIANDE * 32.00 fr.; » 16.00 fr.; » 8.00 fr. LUXEMBOURG, » 82.00 Ir.; » 18.00 fr.; » s.00 ...

De burgerij: katholiek maandblad voor burgersbelangen

DE BURGERIJ KATHOLIEK MAANDBLAD VOOR BURGERSBELANGEN Abonnementen Prijs p e r jaar I F r DRUKKER - CITGF ,i : STEPMAN Gent, Oudburcht 30, Gent. Aankondigingen : Voor den prijs wordt onderhandeld met den uitgever. BISSCHOPPELIJK JUBELFEEST Op het oogenblik datwij zullen verschijnen, zal het jubelvieren voor onzen Doorluchtigen Bisschop volop in ...

La chronique: gazette quotidienne

Samedi «O juin 1014: — Edition » 'CINQ CENTIMES LE NUMERO POUR TOUTE LA1 BELGIQUE ! 4 î'« année. « « ko n; r LA CHRONIQUE BUREAUX 5 et 7, Calorie du Roi^PassagOrSaint-Hube: ■FtUXELLKS GAZETTE QUOTIDIENNE TÉLÉPHONES ^ Administration ; N* 7881a Rédaction . N* 14LO® a. ABONNEMENTS : Bruxelles î 12 francs par an ; — 6 francs pour six ...

Het nieuws van den dag

I n?r^1«sfe Jaarsjam? Sr 537 2 centSemen psr nummer Urusse!, Waensdag 16 JunS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG A30NNEIV1ENTEN : , ■ a»»aea: 4 franï. ~~0~ Pîkjaa*. ^8 îraals. Bj* £. aldcre ianden van het pcstverbond ». S 0 ~ BESTUUR EN OPSTEL : Zandstraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht cloor Jan HTJYGHE BUREEL DER KLEINE ...

L'étoile belge

Vendredi IS juin 1914 PRIX DE L'ABONNEMENT : POUR BRUXELLES : Un an : 1» fr.; 6 mois, fr. S.SO; 3 mois, ir. 3.M) POUR LA PROVINCE : Un an : 1« fr.; 6 mois, fr. 8.5©; 3 mois, 5 fr. BUREAUX : rue des Sables, 13, ouverts de 9 à 16 il. pi-ovince il suffit de remettre le prix de l'abonnement au facteur Edition G G5' année. — IV* 170 France, ...

Pagina's